Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə62/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   92

 
 
259
 
 
 fiqh təlimi 
 
SUALLAR: 
1. Müsafir namazının 8 şərtini bəyan edin. 
2. Haram səfər hansı səfərə deyilir? 
3.  Səkkiz  fərsəx  olan  şəri  məsafənin  hesablanması  üçün  şəhərin 
axırı dedikdə hara nəzərdə tutulur? 
4. Peşəsi səfər etmək olan şəxs dedikdə nə nəzərdə tutulur? 
5.  Müsafirin  birinci  səfəri  səfər  etdiyi  yerə  çatdıqda  tamamlanır, 
yoxsa vətəndən xaric olub ora geri döndükdə? 
6. Tərəxxüs həddinin iki əlamətindən biri hasil olsa kifayətdirmi? 
 
 
                                                                                                
1
 Şəri suallara cavab, 622-ci sual 


 
 
261
 
 
 fiqh təlimi 
ƏLLĠ ĠKĠNCĠ DƏRS 
YOVMĠYYƏ NAMAZLARI (18) 
Müsafir namazı «2» 
3. AĢağıdakı səbəblər nəticəsində səfər və müsafir hökmü ortadan 
qalxır: 
I. Vətənə yetiĢmək. 
II. On gün müəyyən bir yerdə qalmağı qarĢıya məqsəd qoymaq. 
III.  Getdiyi  yerdə neçə gün qalacağını bilməyən müsafir, əgər  həmin 
yerdə bir ay qalarsa.
1
 
           Diqqət: 

 
Əgər  müsafir  vətənindən  çıxsa  və  elə  bir  yol  ilə  hərəkət  etsə  ki, 
həmin yolda vətənində çəkilən azan səsi eĢidilir və ya evlərin divarları 
görünür,  öz  vətənindən  keçməyənədək  onun  qət  etdiyi  məsafə  Ģəri 
məsafədən hesab olunur. Lakin o, vətəni ilə tərəxxüs həddi arasındakı 
məsafədə müsafir hökmündə deyildir.
2
 
4. Vətən 
1) Vətənin qisimləri: 
Vətən, bir cəhətdən iki qismə bölünür: 
I. Əsil vətən, baĢqa sözlə doğma vətən: Ġnsanın dünyaya gəldiyi və bir 
müddət orada qalıb boya-baĢa çatdığı yer. 
II.  Ġnsanın  seçdiyi  vətən  (ikinci  vətən):  Ġnsanın  özünə  seçdiyi  daimi 
yaĢayıĢ yeridir, hətta ilin bir neçə ayını orada qalsa belə. 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 641 və 623-cü suallar 
2
 Şəri suallara cavab, 658-ci sual 


 
 
261
 
 
 fiqh təlimi 
          Diqqət: 

 
Ġnsanın  doğulduğu  Ģəhər  bir  Ģərtlə  onun  doğma  vətəni  sayılır  ki, 
orada bir müddət qalıb boya-baĢa çatsın. Məsələn, əgər bir nəfər Bakı 
Ģəhərində doğulsa, lakin orada boya-baĢa çatmasa, Bakı onun doğma 
vətəni sayılmır. Onun vətəni, ata-anasının vətənidir (doğulduqdan son-
ra ata-anası tərəfindən aparıldığı və orada boya-baĢa çatdığı yer). 

 
ġübhəsiz, əgər uĢağın dünyaya  gəldiyi doğum evi ata-ananın yaĢa-
dığı vətəndə yerləĢərsə, ora uĢağın da vətəni olur.
1
 
2) Ġnsanın seçdiyi vətənin Ģərtləri. 
Ġnsanın seçdiyi vətənin üç Ģərti var: 
I. Ġnsan özünə ikinci vətən seçərkən qərarı qəti olmalıdır. Deməli, əgər 
insan müəyyən bir yerdə uzun müddət məskunlaĢmağı qəti surətdə qə-
rara almasa, həmin yer onun vətəni sayılmır. Əlbəttə, əgər insan uzun 
müddət  müəyyən  bir  yerdə  yaĢasa,  belə  ki,  artıq  camaatın  nəzərində 
həmin yer onun vətəni hesab olunsa, onun özü həmin yeri vətən seç-
mək  niyyətində  olması  belə,  o  yer  onun  vətəni  sayılır.  Camaatın  nə-
zərini öyrənmək isə mükəlləfin öz öhdəsindədir. 
Deməli  müəyyən  olmayan  bir  müddət  üçün  ezamiyyətə  göndərilən 
rəsmi  iĢçilərin  iĢlədikləri  Ģəhər  və  ya  təhsil  almaq  üçün  baĢqa  Ģəhər-
lərə  gedən  tələbələrin  təhsil  aldıqları  Ģəhər  onların  vətəni  sayılmır. 
Lakin əgər (uzun müddət orada yaĢadıqları üçün) camaatın nəzərində 
artıq  həmin  yer  onların  vətəni  hesab  olunsa,  Ģəri  baxımdan  da  vətən 
hökmündədir. Uzun müddət vətənindən ayrı düĢən və vətənə geri dön-
məsi  hal-hazırda  qadağan  olan  fərdlər,  əgər  bir  gün  vətənlərinə 


 
 
262
 
 
 fiqh təlimi 
dönəcəklərinə əmindirlərsə, müsafir hökmündədirlər. Bir Ģərtlə ki, ca-
maatın  nəzərində  o  məntəqənin  sakini  sayılmasınlar,  baĢqa  sözlə  de-
sək, həmin yer onların vətəni hesab olunmasın. 
II. Ġnsan müəyyən bir Ģəhəri, kəndi, qəsəbəni özünə ikinci vətən seçə 
bilər, lakin bütün bir ölkəni, məsələn, Ġranı, ikinci vətən kimi seçmək 
olmaz. 
III. Ġkinci vətəndə bir müddət yaĢamalıdır ki, camaatın nəzərində hə-
min  yer  onun  vətəni  (o  yerin    əhlindən)  hesab  olunsun.  Əlbəttə  6  ay 
ardıcıl olaraq orada qalmaq Ģərt deyildir. Belə ki, əgər insan müəyyən 
bir yeri ikinci vətən seçdikdən sonra bu niyyətlə bir müddət (təkcə ge-
cələr olsa belə) orada yaĢasa, onun vətəni sayılır.
2
 
    Diqqət: 

 
Yeni vətəndə ev, mülk sahibi olmaq Ģərt deyildir.
1
 
3) Vətənin sayı 
Ġnsanın  iki,  hətta  üç  vətəni  ola  bilər.  Fəsillərə  görə  daim  yaylaqdan 
qıĢlağa, qıĢlaqdan da yaylağa köçən və hər iki məkanı özlərinə daimi 
yaĢayıĢ  yeri  seçən  qəbilələr  üçün  həm  yaylaq,  həm  də  qıĢlaq  vətən 
sayılır.  Əgər  yaylaq  və  qıĢalq  arasındakı  məsafə  Ģəri  məsafə  qədər 
olsa, birindən digərinə köçərkən yol boyu müsafir hökmündədirlər. 
Həmçinin  əgər  bir  nəfər  doğulduğu  kənddə  bir  müddət  yaĢadıqdan 
sonra bir Ģəhərə köçsə və orada da bir neçə il yaĢayıb baĢqa bir Ģəhərə 
köçsə,  bu  halda  əgər  doğulduğu  kəndi  tərk  etməyibsə,  vətən 
                                                                                                
1
 Şəri suallara cavab, 688 və 616-cı suallar 
2
 Şəri suallara cavab, 685 və 611-cı suallar, Rəhbərdən soruşulan suallar, 
Namaz bölümü 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə