Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə68/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   92

 
 
283
 
 
 fiqh təlimi 
namazları  kimi  Həmd  və  Surənin  ucadan  oxunulması  vacib  olan  na-
mazlarda  namazqılan  iqtida  etdiyini  izhar  etmək  üçün  onları  ahəstə 
oxuya bilməz və düzgün deyil.
1
 

 
Dövlət  idarələrinin  namazxanalarında  qılınan  camaat  namazından 
əvvəl,  sonra  və  ya  iki  namaz  arasında  müstəhəb  ibadətlərin  yerinə 
yetirilməsi  -məsələn,  müstəhəb  namazların  qılınması,  Təvəssül  duası 
və s. uzun duaların oxunması - əgər camaat namazının özündən daha 
çox vaxt tələb etsə və iĢ saatı vaxtında olub vacib idarə iĢlərinin təxirə 
salınmasına səbəb olsa, maneəsi (iĢkalı) vardır.
2
 

 
PiĢnamaz  camaat  namazı  qıldığına  görə  zəhmət  haqqı  ala  bilməz. 
Lakin  camaat  namazına  gəlmək  üçün  tələb  olunan  zəruri  xərcləri ala 
bilər.
3
 

 
Camaat  namazının  salamından  sonra  Quran  ayələri  qiraət  etməyin 
və Peyğəmbər və Ali-peyğəmbərə (s.ə.s.) salavat göndərməyin nəinki 
maneəsi yoxdur, hətta müstəhəb və bəyənilən bir iĢdir.
4
 

 
YaxĢı olar ki, dövlət idarələri və digər müəssisələrdə iĢ saatı elə bir 
Ģəkildə tənzimlənsin ki, çox  mühüm ibadət olan yovmiyyə namazını 
camaat  namazı  halında,  həmçinin  namaz  vaxtının  əvvəlində  qılmaq 
imkanı yaransın.
5
  
 
 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 588 və 511-ci suallar 
2
 Şəri suallara cavab, 553-cü sual 
3
 Şəri suallara cavab, 568-ci sual 
4
 Şəri suallara cavab, 521-ci sual 
5
 Şəri suallara cavab, 552-ci sual 


 
 
284
 
 
 fiqh təlimi 
 
SUALLAR: 
1.
 
Camaat namazı ən azı neçə nəfərlə təşkil olunur? 
2.
 
Pişmanaz eyni bir namazı iki məsciddə iki dəfə qıla bilərmi? 
3.
 
İşa namazını qılan şəxs məğrib namazını qılan pişnamaza iqtida 
edə bilərmi? 
4.
 
Camaat namazı qılınan məkanda furada namaz qılmağın hökmü 
nədir? 
5.
 
Pişnamaz  camaat  namazı  qıldığına  görə  zəhmət  haqqı  ala  bilər-
mi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
285
 
 
 fiqh təlimi 
ƏLLĠ YEDDĠNCĠ DƏRS 
CAMAAT NAMAZI (2
NAMAZIN MÜXTƏLĠF MƏSƏLƏLƏRĠ 
2.Camaat namazının Ģərtləri: 
I. Camaat namazında namazqılanların cərgələri arasında sədd və ma-
neə
1
 olmamalıdır. 
II. PiĢnamazın dayandığı  yer iqtida edənin dayandığı məkandan hün-
dürdə olmamalıdır. 
III. PiĢnamaz və iqtida edən arasında fasilə yaranmamalıdırdır. 
IV. Ġqtida edən (yəni məmum) piĢnamazdan öndə dayanmamalıdır. 
1) Camaat namazında namazqılanların cərgələri arasında sədd və 
maneə olmamalıdır. 
1. Əgər camaat namazının cərgələrinin birində bütün namazqılanların 
namazı qəsr və onların arxasındakı cərgələrdə dayananların namazı isə 
tam  olsa,  vacib  ehtiyata  görə  namazlarını  qəsr  qılan  cərgə  namazın 
salamını deyərkən onun arxasındakı bütün cərgələr namazlarını furada 
Ģəklində  davam  etdirməlidirlər.  Ġstər  onların  önündə  olan  o  cərgə  iki 
rəkət namazı tamamlayıb dərhal sonrakı namazı niyyət edib iqtida et-
sinlər, istərsə də etməsinlər.
2
 
   2. Əgər camaat namazının üçüncü və dördüncü cərgəsindən sonrakı 
cərgədə bir neçə nəfər həddi-büluğa çatmayan namazqılan dayansa və 
                                         
1
 Sədd və maneənin fiqhdə özünəxas mənası vardır. 
2
Şəri suallara cavab, 522-ci sual . 


 
 
286
 
 
 fiqh təlimi 
onların  arxasında  mükəlləf  namazqılanlar  dayansa,  sonrakı  cərgələr-
dəki namazqılanların namazı düzdür.
1
 
 
Diqqət: 

 
Əgər  camaat  namazında  qadınlar  kiĢilərin  arxasında  dayansalar, 
hətta  arada  məsafə  olmasa  belə  pərdə  çəkilməsinə  ehtiyac  yoxdur. 
Lakin əgər kiĢilərlə yanaĢı dayansalar, qadınla kiĢinin namazda yanaĢı 
dayanması  məkruh  olduğu  üçün  bu  məkruhluq  aradan  qalxsın  deyə, 
ortadan pərdə çəkilsə yaxĢıdır. Namazda qadınlarla kiĢilərin arasından 
pərdə  çəkilməsini,  qadınların  Ģəxsiyyətinə  və  Ģəninə  təhqir  güman 
edənlərin heç bir əsasları yoxdur.
2
 
2) PiĢnamazın dayandığı yer iqtida edənin məkanından hündürdə 
olmamalıdır. 
Əgər piĢnamazın dayandığı məkan iqtida edənlərin məkanından Ģəriət-
də icazə verilən həddən artıq hündürdə olsa, namaz batildir.
3
 
3) PiĢnamaz və iqtida edənlər arasında fasilə yaranmamalıdır. 
        Birinci cərgənin axırında dayanan məmum, əgər piĢnamaz nama-
za  baĢlayarkən  onunla  piĢnamaz  arasında  dayanan  namazqılanlar  ka-
mil  surətdə  iqtidaya  hazırdırlarsa,  o  da  niyyət  edib  camaat  namazına 
qoĢula bilər.
1
 
 
 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 585-ci sual 
 
2
 Şəri suallara cavab,512-ci sual 
3
 Şəri suallara cavab, 526-cı sual 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə