Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə71/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   92

 
 
296
 
 
 fiqh təlimi 

 
Hər kim oruc tutmağın ona zərəri olmadığını bilib oruc tutsa, lakin 
sonra  zərəri  olduğunu  baĢa  düĢsə,  tutduğu  orucların  qəzasını  tutma-
lıdır.
1
 

 
Bəzən  həkimlər  oruc  tutmağı  xəstələrinə  qadağan  edir  və  orucun 
onlara zərəri olduğunu bildirirlər. Əgər həkimin orucun zərəri barədə 
dedikləri  xəstədə  əminlik  və  ya  qorxu  yaratsa,  onun  sözünə  əsaslan-
maq olar (baĢqa sözlə desək, qadağasına riayət etmək olar). Əks təq-
dirdə, əsaslanmaq olmaz.
2
 
 
3.Vacib oruclar: 
I. Mübarək Ramazan ayının orucu; 
II. Qəza orucu
III. Kəffarə oruc; 
IV. Ata və ananın qəza orucu; 
V. Nəzir, and və əhd nəticəsində vacib olan oruc
VI. Etikafın üçüncü gününün orucu; 
VII. Təməttu həccində qurbanlığın əvəzi olan oruc.
3
 
 
4. Orucun vacib olma Ģərtləri: 
1) Həddi-büluğ
2) Əql; 
3) Oruc tutmağa qadir olmaq; 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 251-ci sual 
2
 Şəri suallar cavab, 248, 254, 255 və 823-cü suallar 
3
 Şəri sullara cavab, 231, 232, 233, 234, 251, 254 və 833-cü suallar 


 
 
297
 
 
 fiqh təlimi 
4) Ayıqlıqda olmaq (yəni bihuĢ halda olmamaq); 
5) Müsafir olmamaq
6) Qadının heyz və nifas halında olmaması; 
2) Orucun zərəri olmasın; 
8) Oruc insanı məĢəqqətə salmasın. 
 
Diqqət: 

 
Oruc, yuxarıdakı Ģərtlərə malik olan Ģəxsə vacib olur. Odur ki, həd-
di-büluğa  çatmayan  uĢağa,  dəliyə,  bihuĢ  halda  olan  insana,  oruc  tut-
mağa  qadir  olmayana,  müsafirə,  heyz  və  nifas  halında  olan  qadına, 
oruc tutmağın zərəri və məĢəqqəti olan kəsə oruc vacib deyildir.
1
 

 
Ġnsan zəiflədiyinə görə orucunu aça bilməz. Lakin əgər çox zəiflə-
diyinə görə artıq tab gətirə bilməsə, orucu aça bilər. Həmçinin orucun 
zərəri və ya zərər qorxusu olsa, orucu açmaq olar. Beləliklə, həddi-bü-
luğa çatan qızlara -yəni, hicri-qəməri ili ilə 1 yaĢına çatan qızlar - oruc 
tutmaq vacibdir və orucun çətin və zəifliyə səbəb olduğunu əsas götü-
rüb  orucu  tərk  edə  bilməzlər.  Əlbəttə  əgər  orucun  onlara  zərəri  olsa, 
orucu aça bilərlər.
2
 
 
5.Orucun düz olmasının Ģərtləri: 
1) Ġslam; 
2) Ġman; 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 352, 232, 235, 236, 231, 242, 245, 242, 248, 241, 251, 
252, 253, 254, 255, 256 və 252-ci suallar 
2
 Şəri suallara cavab, 231 və 232-ci suallar 


 
 
298
 
 
 fiqh təlimi 
3) Əql; 
4) BihuĢ halda olmamaq; 
5) Müsafir olmamaq; 
6) Qadının nifas və heyz halında olmaması; 
2) Orucun zərəri olmasın; 
8) Niyyət; 
1) Orucu batil edən iĢlərdən çəkinmək;  
11) Müstəhəb oruc tutmaq istəyənin boynunda vacib orucu olmasın. 
 
Diqqət: 

 
Yuxarıdakı Ģərtlərə malik olan Ģəxsin orucu düzdür. Deməli, kafi-
rin, on iki imam Ģiəsi olmayanın (məĢhur nəzərə görə), dəlinin, bihuĢ 
halda olan Ģəxsin, müsafirin, heyz və nifas halında olan qadının, zərəri 
olduğu halda oruc tutan insanın, oruc niyyəti etmədən oruc tutanın və 
bilərəkdən  orucu  batil  edən  iĢlərdən  birini  yetirən  Ģəxsin  orucu  düz 
deyil.
1
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 24-cü məsələ 
1
 Şəri suallara cavab, 238, 241, 242, 243, 246, 251, 252, 253, 252, 258, 222, 
223, 224, 824 və 833-cü suallar 


 
 
299
 
 
 fiqh təlimi 
 
SUALLAR: 
1.
 
Oruc nədir? 
2.
 
Vacib oruclar hansılardır? 
3.
 
Əgər həkim oruc tutmağı xəstəsinə qadağan etsə, onun dediyinə 
əməl etmək vacibdirmi? 
4.
 
Oruc hansı şərtlərlə vacib olur? 
5.
 
Əgər  həddi-büluğa  çatan  qızlara,  yəni,  hicri-qəməri  ili  ilə 
9 
yaşına çatan qızlara, oruc tutmaq çətindirsə və zəifləmələrinə səbəb 
olursa, orucu tərk edə bilərlərmi? 
6.
 
Orucun düz olmasınin şərtləri hansılardır? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
311
 
 
 fiqh təlimi 
ƏLLĠ DOQQUZUNCU DƏRS 
ORUC (2
Orucun niyyəti 
6. Orucun niyyəti 
1. Niyyət nədir? 
Digər  ibadətlərdə  olduğu  kimi  orucda  da  niyyət  etmək  Ģərtdir.  Yəni, 
insan  orucu  batil  edən  iĢlərdən  sırf  Allah-Taalanın  əmrinə  itaət 
məqsədilə  çəkinməlidir.  Əgər  insan  bu  niyyətdədirsə,  onu  dilə 
gətirməyə ehtiyac yoxdur.
1
 
2. Niyyətin zamanı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Müstəhəb oruclarda gecənin əvvəlində məğrib azanına niyyət etmək 
qədər vaxt qalanadək 
Niyyətin 
zamanı 
Vacib  
oruclarda  
Müəyyən vacib 
oruclarda 
Qeri-müəyyən 
vacib oruclarda 
Fəcr doğmamıĢdan qabaq niyyət düzdür 
Günorta 
azanından 
qabaq 
 
Bilərəkdən olsa: niyyət 
düz deyil 
Unutsa və ya bilməsə: 
ehtiyyat vacibə görə oruc 
niyyəti edib oruc tutmalı 
və sonra qəzasını 
tutmalıdır 
 
Günorta azanından sonra: kifayət etmir 
 
Günorta azanından qabaq düzdür 
Günorta azanından sonra düz deyil 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə