Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə77/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   92

 
 
321
 
 
 fiqh təlimi 
hökmündədirlər  və  orucun  qəzasından  əlavə  kəffarə  də  onlara  vacib 
olur.
1
 
2. Orucun kəffarəsi hansılardır? 
1) Müqəddəs islam Ģəriəti baxımından Ramazan ayının orucunu qəs-
dən batil etməyin kəffarəsi bu üç Ģeydən biridir: 
       1. Bir qul azad etmək
       261 gün (iki ay) oruc tutmaq
       3. 61 yoxsula təam vermək.
2
 
 
Diqqət: 

 
Ġndiki zəmanədə qul və quldarlıq mövcud olımadığına görə, mükəl-
ləf yerdə qalan iki kəffarədən birini verməlidir.
3
 

 
Oruc tutan Ģəxs istər orucunu halal bir Ģeylə batil etsin, istərsə də 
haram bir Ģeylə, məsələn, zina etsin və ya haram bir Ģey yesin, kəffarə-
nin miqdarı dəyiĢmir.  Hərçənd ki, ehtiyati-müstəhəbə görə haram bir 
Ģeylə orucunu batil etsə, hər üç kəffarəni birgə verməlidir.
4
 

 
Boynuna kəffarə gələn Ģəxs bu üç kəffarədəndən heç birini verə bil-
məsə, neçə yoxsulu yedizdirməyə imkanı çatırsa, onları yedizdirsin və 
vacib ehtiyata görə bağıĢlanma da diləsin. Əgər yoxsula təam verməyə 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 221-ci sual 
2
 Şəri suallara cavab, 284 və 814-cü suallar 
Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 52-ci məsələ 
3
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 52-ci məsələ 
4
 Şəri suallara cavab, 284 və 285-ci suallar 
Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 63-cü məsələ 


 
 
322
 
 
 fiqh təlimi 
əsla imkanı yoxdursa, təkcə bağıĢlanma diləsə kifayət edir. Yəni, qəl-
bən dilində “Əstəğfirullahə” desin.
1
 

 
Əgər  oruc  tutmağa  və  yoxsula  təam  verməyə  imkanı  olmayan  və 
Ģəri vəzifəsi bağıĢlanma diləmək olan bir Ģəxs sonralar oruc tutmaq və 
yoxsula  yemək  vermək  imkanına  malik olsa,  bu  iĢləri  görməsi  lazım 
deyildir. Hərçənd ki, bu iĢləri görmək ehtiyati-müstəhəbdir.
2
 
2) Ramazan ayı orucunun kəffarəsi olaraq iki ay oruc tutmaq istəyən 
Ģəxs, bir ay ardıcıl olaraq oruc tutmalı və ikinci aydan ən azı bir günü 
birinci ayın ardınca tutmalıdır. Ġkinci ayı isə (baĢqa sözlə desək, ikinci 
31 günü) ardıcıl oruc tutmasa da olar.
3
 
3) 61 gün kəffarə orucu tutan qadın əgər bu ərəfədə heyz və ya nifas 
olsa,  onlardan  paklandıqdan  sonra  orucunu  davam  etdirməlidir  və 
əvvəldən baĢlamaq lazım deyildir.
4
 
4) 61 yoxsula iki Ģəkildə təam vermək olar: 
1Yemək hazırlayıb onları doyuzdurmaq. 
2.  Hər  birinə  bir  müdd  (251  qram)  buğda,  arpa,  çörək  və  ya  bu 
qəbildən digər qida məhsulları vermək. 
5)  Kəffarə  olaraq  61  yoxsula  təam  verən  Ģəxs  əgər  61  yoxsul  insan 
tanıyırsa və təamı onlara çatdırmaq imkanı varsa, iki və ya daha artıq 
payı  bir  yoxsula  verə  bilməz.  Hər  bir  yoxsula  ona  düĢən  pay  qədər 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 811 və 812-ci suallar 
Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü , 51-cu məsələ 
2
 Şəri suallara cavab, 812-ci sual 
Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 61-cı məsələ 
3
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 61-ci məsələ 
4
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 62-ci sual 


 
 
323
 
 
 fiqh təlimi 
təam verməlidir. Əlbəttə ailə baĢçısına ailə üzvlərinin sayı qədər pay 
verə bilər və o da onu öz ailəsinə yedizdirə bilər.
1
 
 
Diqqət: 

 
Burada nəzərdə tutulan  yoxsul həm uĢaq, həm də böyük, həm qa-
dın, həm də kiĢi ola bilər. 
 
3. Kəffarənin hökmləri 
1) Əgər oruc tutan Ģəxs gün ərzində bir dəfədən artıq orucu batil edən 
bir  iĢ  yerinə  yetirsə,  yalnız  bir  kəffarə  ona  vacib  olur.  Əlbəttə  əgər 
orucu  batil  edən  həmin  iĢ  cinsi  əlaqədə  olmaq  və  ya  istimna  etmək 
olarsa, vacib ehtiyata görə onların sayı qədər kəffarə verməlidir.
2
 
2)  Orucunu  qəsdən  batil  edən  Ģəxs  əgər həmin  gün  səfərə çıxsa  belə 
kəffarə onun boynundan götürülmür. 
Deməli,  hər  kim  yuxudan  oyanıb  möhtəlim  olduğunu  görsə,  lakin 
sübh  namazının  vaxtı  daxil  olmamıĢdan qabaq  bilərəkdən  qüsl  və  ya 
təyəmmüm  etməsə  və  orucu  pozmaq  niyyətilə  sübh  namazı  daxil  ol-
duqdan  sonra  səfərə  çıxmağı  qərara  alsa,  qərara  aldığı  kimi  etsə  də 
kəffarə onun boynundan götürülmür. Yəni, gecə səfərə çıxmağı qərara 
alıb səhər də səfərə çıxmaq kəffarənin aradan qalxmasına bais olmur.
3
 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 21-ci məsələ 
2
 Şəri suallara cavab, 214-cü sual 
Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 21-ci məsələ 
3
 Şəri suallara cavab, 225-ci sual 
Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 68-ci məsələ 


 
 
324
 
 
 fiqh təlimi 
3) Boynuna kəffarə gələn Ģəxsə onu dərhal yerinə yetirmək vacib de-
yil. Lakin kəffarəni o qədər təxirə salmamalıdır ki, vacib əmələ qarĢı 
səhlənkarlıq sayılsın.
1
 
4) Üstündən bir neçə il ötsə də vacib  kəffarənin üzərinə heç nə əlavə 
olunmur və miqdarı artmır.
2
 
5) Qəza və kəffarə orucu arasında tərtibə riayət etmək vacib deyil.
3
 
 
SUALLAR: 
1. Hər kim bir işin haram olduğunu bilsə, lakin orucu batil etdiyini 
bilməsə və onu yerinə yetirsə, təkcə orucun qəzasını tutmalıdır, yox-
sa kəffarə də verməlidir? 
2. Əgər Ramazan ayında oruc olan bir kişi öz zövcəsi ilə cinsi əlaqə-
də olsa və qadın da bu işə razı olsa, onların hökmü nədir? 
3. Ramazan ayı orucunu qəsdən batil etməyin kəffarələri hansılar-
dır? 
4. Əgər bir şəxs orucunu haram bir işlə (zina, istimna kimi) və ya 
haram bir şeyi yemək-içməklə batil etsə, hökmü nədir? 
5.  Əgər  oruc  tutan  şəxs  gün  ərzində  bir  dəfədən  artıq  orucu  batil 
edən bir iş yerinə yetirsə, öhdəsinə düşən şəri vəzifə nədir?  
6. Əgər vacib kəffarənin üstündən bir neçə il ötsə, onun üzərinə bir 
şey əlavə olunurmu? 
  
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 61-cu məsələ 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 21-ci məsələ 
3
 Şəri suallara cavab, 812-ci sual 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə