Frazém, klišé, aktualizace V tištěných médiíchYüklə 0,73 Mb.
səhifə1/15
tarix17.11.2018
ölçüsü0,73 Mb.
#80092
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


MASARYKOVA UNIVERZITA
Fakulta sociálních studií

Katedra mediálních studií a žurnalistiky


Frazém, klišé, aktualizace v tištěných médiích
Bakalářská diplomová práce

Petr Hrázský

Brno 2008

Děkuji paní Jiřině Salaquardové za počáteční inspiraci, cenné rady v průběhu a rozhodující dávku optimismu

v závěru vedení mé bakalářské práce.

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně s použitím pramenů a literatury uvedené v bibliografii.
V Brně dne 4. ledna 2008
Obsah


1. Úvod 5

1.1 Klíčová slova 5

1.2 Keywords 5

1.3 Anotace 6

1.4 Summary 6

2. Stylistická funkce frazeologismů 8

2.1 Zpravodajský a publicistický styl 8

2.2 Frazém 9

2.3 Klasifikace frazémů 10

2.4 Užití v frazémů ve funkčních stylech spisovného jazyka 13

2.5 Klišé 14

2.6 Automatizace a aktualizace 15

3. Metodologie praktické části 17

3.1 Sledovaný soubor a metoda analýzy 17

3.2 Vyhledávání v elektronickém archivu 17

3.3 Formulace dotazů a klíčových slov 17

3.4 Sledované parametry a způsob vyhodnocování 18

4. Teoretické zdroje 20

4.1 Sémiotika barevného 20

4.2 Český národní korpus 21

4.3 Jazyková základovosti barev v Českém národním korpusu 22

4.4 Mladá fronta DNES 23

5. Praktická část 28

5.1 Černá 28

5.2 Bílá 41

5.3 Červená 44

5.4 Zelená 50

5.5 Modrá 57

5.6 Žlutá 63

5.7 Šedá 65

5.8 Hnědá 69

5.9 Růžová 70

5.10 Oranžová 73

5.11 Fialová 746. Závěr 75

6.1 Přehled frazeologismů podle frekvence užití 75

6.2 Závěr 77

7. Odkazy a citace 78

7.1 Seznam použité literatury 78

7.2 Seznam online zdrojů 79

7.3 Jmenný rejstřík 82


1. Úvod

1.1 Klíčová slova


stylistika – frazeologie – frazeologizmus – idiom – metafora – jazyk masmédií – barvy – MF DNES – Český národní korpus

1.2 Keywords


stylistics – phraseology – phraseme – idiom – metaphor – language of media – colors – MF DNES – Czech National Corpus

1.3 Anotace


Příspěvek se věnuje stylistické funkci frazeologizmů ve zpravodajských a publicistických textech tištěných médií. V teoretické části se pozornost zaměřuje na obecné pojetí a rozdělení frazeologizmů, je pojednána jejich stylistická funkce a mechanismy vzniku. Obecně a na konkrétních příkladech je popsán cyklus automatizace a následné aktualizace frazémů. V praktické části jsou pak zvláště zmíněny takové, které k obraznému pojmenování využívají základní barvy. Metodou obsahové analýzy textů otištěných v deníku MF DNES za srovnatelné období je zhodnocena frekvence a kontext užití šesti desítek takovýchto frazémů nalezených v Českém národním korpusu, kořeny jejich vzniku, význam a nalezené aktualizace.

1.4 Summary


The diploma thesis deals with stylistical function of phraseological units in printed media news texts. The theoretical part concentrates on the general conception and discerption of phraseological units. It also enters on their stylistical function and their formation mechanism. The automation and updating cycle of phraseme is described from the general point of view as well as with specific examples. In the practical part there are mentioned especially such phrasemes that use basic colours for graphical description. The content analysis of the texts printed in MF DNES daily paper sums up the usage frequency and usage context, the basis of their formation, significance and updating of 60 of such phrasemes, found in the Czech National Corpus.

1.5 Úvodní poznámka
Frazémy jsou ustálená slovní spojení, tvoří běžnou součást jazyka a usnadňují komunikaci. Pro některé situace jsou natolik běžné, že mluvčí, pisatel či příjemce sdělení ani nevnímá jejich přenesený význam. V jiných situacích či v nezvyklém kontextu naopak mohou vyvolat zájem a upoutat pozornost.1 Jako specifickou skupinu je možné vyčlenit frazémy užívající barvy. Co je barevné, chápeme vždy jako pozitivní, to nebarevné – charakterizované často jako bezbarvé, šedé či šedivé – představuje druhý pól opozice. Barvy tak mnohdy bývají metonymickým, respektive synekdochickým vyjádřením (pars pro toto) celé zobrazované reality.2 Analýza užívání frazémů týkajících se barev v textech zpravodajských (kde je s ohledem na primární funkci informační možné očekávat velmi nízkou frekvenci) a publicistických (kde je naopak možné počítat s častějším užitím) může přinést cenné poznatky o tom, jaké jazykové a kulturní konotace se k barvám mohou v různých kontextech upínat, a jak jejich prostřednictvím dané jazykové společenství utváří svůj systém hodnot.
Praktická část práce odkazuje na studii Věry a Barbary Schmidtových Určení jazykové základovosti barev v Českém národním korpusu publikovanou v roce 2006. Výsledky analýzy Synchronního národního korpusu 2000, coby reprezentativního vzorku současného českého jazyka, pak slouží jako referenční rámec pro porovnání frekvence výskytu vybraných frazémů na stránkách deníku Mladá fronta DNES. Ten, jako nejčtenější deník řazený mezi deníky tzv. seriózní, je možné považovat za reprezentativní tištěné médium.
Na základě řečeného je možné předpokládat, že MFD bude obsahovat frazeologismy.

Je však užití frazémů výlučně záležitostí publicistických útvarů, nebo se s ním setkáváme i v útvarech zpravodajských? Odpovídá frekvence jednotlivých frazeologismů frekvenci výskytu v korpusu? Slouží frazeologická spojení barvitějšímu a zajímavějšímu popisu situace, nebo jsou některá zautomatizována do té míry, že je není možné za vylepšení komunikátu považovat? A přichází potom autoři s aktualizací? Cílem této práce je poskytnout přehled o stylistické funkci frazeologismů v tištěných médiích, charakterizovat skupinu frazémů užívajících barvy jako součást pojmenování a zhodnotit frekvenci a způsob jejich užití na stránkách deníku Mladá fronta DNES.Yüklə 0,73 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə