Frazém, klišé, aktualizace V tištěných médiíchYüklə 0,53 Mb.
səhifə15/15
tarix17.11.2018
ölçüsü0,53 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

6.2 Závěr

Příspěvek nabízí přehled o stylistické funkci frazeologismů v tištěných médiích, charakterizuje skupinu frazémů užívajících barvy jako součást pojmenování a hodnotí frekvenci a způsob jejich užití na stránkách deníku Mladá fronta DNES.V teoretické části definuje a z několika hledisek rozděluje frazeologizmy, pojednává jejich stylistickou funkci a mechanismy vzniku. V praktické části je pozornost soustředěna na frazémy, které k obraznému pojmenování využívají barvy. Soubor šedesáti čtyřech frazémů je uspořádán do podkapitol podle barev, se kterými pracují. Je pojednána sémantika pojmenování jednotlivých barev a zhodnocena míra jejich zapojení do jazykového systému. U jednotlivých frazémů jsou pak uvedeny možné interpretace a původ, je upozorněno na pravidelnosti či nepravidelnosti ve výskytu a zhodnocena frekvence užití, včetně uvedení příkladů. Při pohledu na výsledky obsahové analýzy v praktické části je možné konstatovat, že Mladá fronta DNES používá frazeologická slovní spojení, a to poměrně často. Z celkem 1038 analyzovaných textů jich 755 obsahovalo hledané slovní spojení. Dalším tříděním se pak podařilo zachytit a zaznamenat 551 textů, v nichž byl užit hledaný frazém.
Ze sledovaného souboru 64 frazémů se v stanoveném období tří měsíců objevilo alespoň jedenkrát na stránkách deníku 51 z nich. Mezi deseti nejfrekventovanějšími frazémy celkem pět odkazuje na černou barvu (černý pasažér, černý trh, černý humor, černá stavba, černá listina), tři na zelenou (na zelené louce, mít/dát zelenou, Zelený čtvrtek) a po jednom na bílou (bílá paní) a žlutou barvu (žlutá karta). Frazém žlutá karta užívaný exkluzivně ve sportovní terminologii byl zaznamenán 150krát a je nejčastěji užívaným. Druhý v počtu výskytů, frazém na zelené louce, autoři užili 52krát a třetí mít/dát zelenou autoři užili 33krát ve stejném období. Dominantní je užití frazémů zejména ve sportovní terminologii. Tři frazémy užívané až na výjimky pouze ve sportu (žlutá karta, žlutý trikot, zelenáč) tvoří v součtu jednu třetinu ze všech nalezených záznamů.
Ambicí této práce je poskytnout teoretický přehled o stylistické funkci frazeologismů v tištěných médiích a v praktické části toto téma dále rozvinout a zhodnotit na konkrétních příkladech. Zde se nabízí potenciál pro další navazující či rozvíjející práci. Ať již rozšířením souboru o další barevné frazémy, přidáním konkrétního žánru jako nové analytické roviny, či zaměřením pozornosti pouze na jednu konkrétní oblast – například sportovní, společenské či ekonomické zpravodajství.

7. Odkazy a citace

7.1 Seznam použité literatury


Čechová a kol.(2003): Současná česká stylistika. Praha: ISV.
Čermák, František – Hronek, Jiří (1988): Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy neslovesné. Praha: Academia.
Čermák, František – Hronek, Jiří (1994): Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy slovesné. Praha: Academia.
Čermák, František (1993): Povaha univerzálního ve frazeologii a idiomatice In Frazeológia vo vzdelávaní, vede a kultúre. Phraseology in Education, Science and Culture, ed. E. Krošláková. Nitra: Vysoká škola pedag. v Nitre, Fakulta humanitných vied, s. 45–52.
Grepl, Miroslav a kol. (1995): Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Just, Vladimír (2005): Slovník floskulí 2. Praha: Academia.
Malá, Jiřina (2004): Frazeologizmy v masmédiích. In Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárných súvislostiach. 5. medzinárodná konferencia o komunikácii. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Béla, s. 311–317.
Martincová, Olga a kol. (1998): Nová slova v češtině, Slovník neologismů. Praha: Academia.
Mlacek, Jozef – Ďurčo, Peter a kol. (1995): Frazeologická terminológia. Bratislava: Komisia pre výskum frazeologie pri Slovenskom komitéte.
Osvaldová, Barbora a kol (2005): Zpravodajství v médiích. Karolinum. Praha.
Schmiedtová, Věra – Schmiedtová, Barbara (2006): Určení jazykové základovosti barev v Českém národním korpusu. In: Čermák, F. – Blatná, R. (eds.): Korpusová lingvistika: Stav a modelové přístupy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 285–313.
Šrubařová, Anna (2004): Studijní opora k předmětu Frazeologie ve výuce češtiny (KCD/FRACJ). Ostrava: PdF Ostravské Univerzity.
Vaňková, Irena – Nebeská, Iva – Saicová Římalová, Lucie – Šlédrová, Jasňa (2005): Co na srdci, to na jazyku. Kapitoly z kognitivní lingvistiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze.

7.2 Seznam online zdrojů


Bílá paní. Česko–Slovenská filmová databáze. [online] http://www.csfd.cz/film/23435–bila–pani/ (15.12.2007)
Černá kniha. Česko–Slovenská filmová databáze. [online] http://www.csfd.cz/film/222597–cerna–kniha–zwartboek/rec/?text=59341 (20.12.2007)
Brunei. Encyclopædia Britannica, Inc. [online] http://www.britannica.com/eb/article–52438/Brunei
Český národní korpus [on–line]. http://ucnk.ff.cuni.cz/ (15.12.2007)
Ceník tištěných médií. MAFRA, a.s. [online] http://sluzby.mafra.cz/priloha/cenik_t_2008.pdf (4.1.2008).
Čtenáři MF DNES a kombinace Top Kombi. MAFRA, a.s. [online] http://sluzby.mafra.cz/denni_tisk/inzerce_special/prezentace (4.1.2008).
Publikace o MF DNES. MAFRA, a.s. [online] http://sluzby.mafra.cz/denni_tisk/inzerce_special/prezentace (17.3.2007).
Mikulová, Marie et al. (2005): Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu. Anotátorská příručka. Praha: Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK Praha. [online] http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/doc/manuals/cz/t–layer/html/index.html (10.12.2007).
Objem inzerce v periodickém tisku v LISTOPADU 2007 podle monitoringu TNS Media Intelligence. Unie vydavatelů. [online] http://www.uvdt.cz (4.1.2008).
OVĚŘOVANÉ NÁKLADY PERIODIK: ABC ČR, Říjen 2007. Unie vydavatelů. [online] http://www.uvdt.cz (4.1.2007).
Tiráž deníku MF DNES. MAFRA, a.s. [online] http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?y=mfdnes/rozcestnik.htm (4.1.2007).
Tipy pro hledání. NEWTON Media, a.s. [online] http://mfdnes.newtonit.cz/tipy.asp (17.3.2007).
Elektronický archiv deníku MF Dnes. NEWTON Media, a.s.., Copyright (c) 2008. Zdrojem zpráv je MAFRA, a.s. Copyright (c) 2008. http://mfdnes.newtonit.cz/

Elektronický archiv MF Dnes je zdrojem všech citovaných úryvků v praktické části práce. Datum otištění, autor a strana jsou uvedeny u jednotlivých úryvků. (pozn. aut.)
Chytíte příležitost za pačesy? Reflex.cz. Praha: Ringier ČR, a.s. [online]. http://www.reflex.cz/Clanek12889.html (10.10.2007)
Schmiedtová, Věra (2002a): Čeština, jak ji neznáte: Bílý. Praha: Český Rozhlas 7, Radio Praha, cr@radio.cz. [online, 20–04–2002]. http://www.radio.cz/cz/clanek/26529 (10.12.2007).
Schmiedtová, Věra (2002b): Čeština, jak ji neznáte: Černý. Praha: Český Rozhlas 7, Radio Praha, cr@radio.cz. [online, 06–04–2002]. http://www.radio.cz/cz/clanek/27228 (10.12.2007).
Schmiedtová, Věra (2002c): Čeština, jak ji neznáte: Červený. Praha: Český Rozhlas 7, Radio Praha, cr@radio.cz. [online, 04–05–2002]. http://www.radio.cz/cz/clanek/27599 (10.12.2007).
Schmiedtová, Věra (2002d): Čeština, jak ji neznáte: Růžový, oranžový, fialový. Praha: Český Rozhlas 7, Radio Praha, cr@radio.cz. [online, 27–07–2002]. http://www.radio.cz/cz/clanek/30621 (10.12.2007).
Schmiedtová, Věra (2002e): Čeština, jak ji neznáte: Zelený. Praha: Český Rozhlas 7, Radio Praha, cr@radio.cz. [online, 01–06–2002]. http://www.radio.cz/cz/clanek/28572 (10.12.2007).
Schmiedtová, Věra (2004a): Čeština, jak ji neznáte: Šedá ekonomika. Praha: Český Rozhlas 7, Radio Praha, cr@radio.cz. [online, 12–09–2004]. http://www.radio.cz/cz/clanek/28572 (10.12.2007).
Schmiedtová, Věra (2004b): Čeština, jak ji neznáte: Šedá zóna. Praha: Český Rozhlas 7, Radio Praha, cr@radio.cz. [online, 24–10–2004]. http://www.radio.cz/cz/clanek/59431 (10.12.2007).
Schmiedtová, Věra (2006): Čeština, jak ji neznáte: Červená a černá čísla. Praha: Český Rozhlas 7, Radio Praha, cr@radio.cz. [online, 05–11–2006]. http://www.radio.cz/cz/clanek/84891 (10.12.2007).

7.3 Jmenný rejstřík


Grepl, Miroslav 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16

Hronek, Jiří 11, 12, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 49, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 74

Just, Vladimír 15

Malá, Jiřina 9, 10, 14

Martincová, Olga 39, 44, 51, 52, 60, 62

Mikulová, Marie 11

Mlacek, Jozef 14

Nebeská, Iva 7, 20, 45, 50, 58, 63

Osvaldová, Barbora 8, 14, 15

Saicová Římalová, Lucie 7, 20, 45, 50, 58, 63

Schmiedtová, Barbara 22, 28, 33, 37, 41, 45, 50, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 73, 74

Schmiedtová, Věra 22, 28, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74

Vaňková, Irena 7, 20, 45, 50, 58, 63

Čechová, Marie 8, 9, 13, 14

Čermák, František 11, 12, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 49, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 74

Ďurčo, Peter 14

Šlédrová, Jasňa 7, 20, 45, 50, 58, 63

Šrubařová, Anna 10


1 Srov. Grepl, Miroslav a kol. 1995, s. 767–768.

2 Vaňková, Irena – Nebeská, Iva – Saicová Římalová, Lucie – Šlédrová, Jasňa 2005, s. 195.

3 Osvaldová, Barbora a kol. 2005, s. 14.

4 Osvaldová, Barbora a kol. 2005, s. 15.

5 Čechová, Marie a kol. 2003, s. 179–181.

6 Čechová, Marie a kol. 2003, s. 182–190.

7 Obecně přijímaná definice mezi frazeology. Srov. Malá, Jiřina 2004, s. 311.

8 Grepl, Miroslav a kol. 1995, s. 67.

9 Grepl, Miroslav a kol. 1995, s. 773.

10 Grepl, Miroslav a kol. 1995, s. 70–71.

11 Srov. Šrubařová, Anna 2004, s. 2.

12 Srov. Malá, Jiřina 2004, s. 312.

13 Čermák, František – Hronek, Jiří 1988, s. 13.

14 Mikulová, Marie et al. 2005.

15 Grepl, Miroslav a kol. 1995, s. 73.

16 Grepl, Miroslav a kol. 1995, s. 71.

17 Grepl, Miroslav a kol. 1995, s. 72.

18 Čermák, František – Hronek, Jiří 1993, s. 45–52.

19 Grepl, Miroslav a kol. 1995, s. 772.

20 Grepl, Miroslav a kol. 1995, s. 98–99.

21 Grepl, Miroslav a kol. 1995, s. 773.

22 Čechová, Marie a kol. 2003, s. 9.

23 Čechová, Marie a kol. 2003, s. 185.

24 Čechová, Marie a kol. 2003, s. 186.

25 Srov. Malá, Jiřina 2004, s. 312.

26 Mlacek, Jozef – Ďurčo, Peter a kol. 1995.

27 Ritualizované užívání některých klišé bylo příznačné pro období totalitní, zejména při informování o některých opakovaných akcích: Setkání probíhalo v soudružském a přátelském ovzduší. Obě delegace si vyměnily názory na otázky zajímající obě strany. Osvaldová, Barbora a kol. 2005, s. 120.

28 Just, Vladimír 2005, s. 42.

29 Just, Vladimír 2005, s. 11.

30 Grepl, Miroslav a kol. 1995, s. 767.

31 Osvaldová, Barbora a kol. 2005, s. 120.

32 Grepl, Miroslav a kol. 1995, s. 768.

33 Grepl, Miroslav a kol. 1995, s. 768.

34 Grepl, Miroslav a kol. 1995, s. 769–771.

35 Tipy pro hledání, http://mfdnes.newtonit.cz/tipy.asp (20.10.2007)

36 Jazykový obraz světa může být chápán, jako v jazyce uložená interpretace skutečnosti, kterou je možné chápat jako souhrn soudů o světě. Mohou to být soudy buď ustálené v samém jazyce, v jeho gramatických formách, ve slovníku, ve fixovaných textech (např. v příslovích), nebo jazykovými formami a texty pouze implikované. Srov. Vaňková, Irena – Nebeská, Iva – Saicová Římalová, Lucie – Šlédrová, Jasňa 2005, s. 195.

37Vaňková, Irena – Nebeská, Iva – Saicová Římalová, Lucie – Šlédrová, Jasňa 2005, s. 195–196.

38 Srov. Český národní korpus [on–line].

39 Schmiedtová, Věra – Schmiedtová, Barbara 2006, s. 285–313.

40 Sémantická bohatost jako kombinace 1. počtů významů u jednotlivých barev – bohatost v ohledu na asociaci různých významů 2. kolokability a frazeologičnosti a 3. užívání pro zabarvení lidského těla. Schmiedtová, Věra – Schmiedtová, Barbara 2006, s. 288.

41 Schmiedtová, Věra – Schmiedtová, Barbara 2006, s. 286.

42 OVĚŘOVANÉ NÁKLADY PERIODIK: ABC ČR, Říjen 2007. [online].

43 Tiráž deníku MF DNES, MAFRA, a.s. [online].

44 Ceník tištěných médií, MAFRA, a.s. [online].

45 Srov. Čtenáři MF DNES a kombinace Top Kombi, MAFRA, a.s. [online].

46 Publikace o MF DNES, MAFRA, a.s. [online].

47 Schmiedtová, Věra – Schmiedtová, Barbara 2006, s. 288.

48 Schmiedtová, Věra – Schmiedtová, Barbara 2006, s. 285.

49 Schmiedtová, Věra – Schmiedtová, Barbara 2006, s. 289.

50 Schmiedtová, Věra 2006 [online].

51 Čermák, František – Hronek, Jiří 1988, s. 98.

52 Čermák, František – Hronek, Jiří 1988, s. 134.

53 Oficiální text distributora. Česko–Slovenská filmová databáze [online].

54 Čermák, František – Hronek, Jiří 1988, s. 164.

55 Schmiedtová, Věra 2002b [online].

56 Čermák, František – Hronek, Jiří 1988, s. 321.

57 Schmiedtová, Věra – Schmiedtová, Barbara 2006, s. 287–288.

58 Pro formulaci v černých barvách, testovanou dotazem „čern* w/1 barv*“, nebyl nalezen žádný záznam.

59 Čermák, František – Hronek, Jiří 1988, s. 52–53.

60 Čermák, František – Hronek, Jiří 1988, s. 329.

61 Čermák, František – Hronek, Jiří 1988, s. 398.

62 Autor měl na mysli nejspíše těžbu ropy. Společně s těžbou zemního plynu patří mezi klíčová odvětví Brunejské ekonomiky a tvoří významnou část HDP země. Srov. Encyclopædia Britannica, Inc. [online].

63 Čermák, František – Hronek, Jiří 1988, s. 348–349.

64 Čermák, František – Hronek, Jiří 1988, s. 108.

65 Schmiedtová, Věra – Schmiedtová, Barbara 2006, s. 289.

66 Čermák, František – Hronek, Jiří 1988, s. 232.

67 Čermák, František – Hronek, Jiří 1988, s. 237.

68 Martincová, Olga a kol. 1998, s. 52.

69 Čermák, František – Hronek, Jiří 1988, s. 349.

70 Schmiedtová, Věra – Schmiedtová, Barbara 2006, s. 288.

71 Schmiedtová, Věra – Schmiedtová, Barbara 2006, s. 285.

72 Schmiedtová, Věra 2002a [online].

73 Čermák, František – Hronek, Jiří 1988, s. 229.

74 Oficiální text distributora. Česko–Slovenská filmová databáze [online].

75 Čermák, František – Hronek, Jiří 1988, s. 168, 209.

76 Srov. Martincová, Olga a kol. 1998, s. 43.

77 Pro alternativní dotaz "bíl* w/2 ko*" (bílí koně, bílým koněm/ům apod.) nebyl nalezen žádný záznam.

78 Vaňková, Irena – Nebeská, Iva – Saicová Římalová, Lucie – Šlédrová, Jasňa 2005, s. 201.

79 Schmiedtová, Věra – Schmiedtová, Barbara 2006, s. 285.

80 Schmiedtová, Věra 2006 [online].

81 Schmiedtová, Věra 2002c [online].

82 Čermák, František – Hronek, Jiří 1988, s. 134.

83 Chytíte příležitost za pačesy? Reflex.cz [online].

84 MF DNES. 31.05.2007 – Jan Šmíd, Český rozhlas (Cannes) – str. 24, Chvíle slávy na červeném koberci, Kde se vzala tradice červených koberců?

85 Čermák, František – Hronek, Jiří 1988, s.135.

86 Vaňková, Irena – Nebeská, Iva – Saicová Římalová, Lucie – Šlédrová, Jasňa 2005, s. 206.

87 Schmiedtová, Věra – Schmiedtová, Barbara 2006, s. 285.

88 Srov. Martincová, Olga a kol. 1998, s. 344.

89 Schmiedtová, Věra 2002e [online].

90 Srov. Martincová, Olga a kol. 1998, s. 345.

91 Srov. Martincová, Olga a kol. 1998, s. 344.

92 Schmiedtová, Věra 2002e [online].

93 Schmiedtová, Věra 2002e [online].

94 Schmiedtová, Věra 2002e [online].

95 kombinace dotazů pro dali/dostali a mají, lexémy mít/dát a zelenou tvořící frazém jsou v tomto případě ve větě vzdáleny.

96 Čermák, František – Hronek, Jiří 1988, s. 57.

97 Schmiedtová, Věra – Schmiedtová, Barbara 2006, s. 294.

98 Ve sledovaném období dvanácti měsíců se slovní spojení šedá/šedivá teorie neobjevila ani jedenkrát. Výsledek pro dotaz: šed* w/1 teor*.

99 Čermák, František – Hronek, Jiří 1988, s. 345.

100 Vaňková, Irena – Nebeská, Iva – Saicová Římalová, Lucie – Šlédrová, Jasňa 2005, s. 207.

101 Schmiedtová, Věra – Schmiedtová, Barbara 2006, s. 285.

102 Pro podobné spojení modré džíny (srov. džínsy) bylo nalezeno osmnáct užití během dvanácti měsíců. V tomto případě se však podle názoru autora nejedná o frazém, ale běžné adjektivum (typicky: pohřešovaný měl na sobě černou bundu a modré džíny).

103 Čermák, František – Hronek, Jiří 1988, s. 134.

104 Čermák, František – Hronek, Jiří 1988, s. 149.

105 (modrá krev i modrou krví)

106 Srov. Martincová, Olga a kol. 1998, s. 168.

107 Čermák, František – Hronek, Jiří 1988, s. 252.

108 Srov. Martincová, Olga a kol. 1998, s. 168.

109 Schmiedtová, Věra – Schmiedtová, Barbara 2006, s. 294.

110 Vaňková, Irena – Nebeská, Iva – Saicová Římalová, Lucie – Šlédrová, Jasňa 2005, s. 207.

111 Schmiedtová, Věra – Schmiedtová, Barbara 2006, s. 285.

112 Čermák, František – Hronek, Jiří 1988, s. 29.

113 Schmiedtová, Věra – Schmiedtová, Barbara 2006, s. 296.

114 Schmiedtová, Věra – Schmiedtová, Barbara 2006, s. 296.

115 Schmiedtová, Věra – Schmiedtová, Barbara 2006, s. 295.

116 Schmiedtová, Věra – Schmiedtová, Barbara 2006, s. 285.

117 Schmiedtová, Věra 2004a [online].

118 Čermák, František – Hronek, Jiří 1988, s. 81.

119 Schmiedtová, Věra 2004b [online].

120 Výrazný rozdíl mezi počtem vyhledaných (16) a vytříděných (1) slovních spojení je v tomto případě způsoben nutností formulovat dotaz velmi obecně. Výsledky jsou pak zkreslené vysokým počtem vzdáleně podobných výrazů (např. Na film se sem přijde podívat v průměru šedesát lidí).

121 Schmiedtová, Věra – Schmiedtová, Barbara 2006, s. 296.

122 Srov. černé košile – příslušníci fašistického hnutí v Itálii po roce 1919. Čermák, František – Hronek, Jiří 1988, s. 142.

123 Schmiedtová, Věra – Schmiedtová, Barbara 2006, s. 296.

124 Nauka, která se zabývá geografickými názvy.

125 Schmiedtová, Věra – Schmiedtová, Barbara 2006, s. 285.

126 Čermák, František – Hronek, Jiří 1988, s. 40.

127 Schmiedtová, Věra 2002d [online].

128 Schmiedtová, Věra – Schmiedtová, Barbara 2006, s. 297.

129 Schmiedtová, Věra – Schmiedtová, Barbara 2006, s. 285.

130 Čermák, František – Hronek, Jiří 1988, s. 96.

131 Schmiedtová, Věra 2002d [online].Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə