Free dvds and BooksYüklə 6,89 Mb.
səhifə2/272
tarix17.09.2017
ölçüsü6,89 Mb.
#44
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   272
Dagdag pa dito, Ako, ang Diyos na lumikha, ay nalalapastangan. Sapagkat sinasabi ng mga tao:’ Di namin alam kung may Diyos. At kung mayroon man, wala kaming pakialam. ‘ Itinatapon nila sa lupa ang aking bandila at tinatapak tapakan ito, at sinasabing: ‘Bakit siya naghirap? Anong mabuti ang dulot niyon sa amin? Kung ibibigay niya ang aming mga kahilingan, ay masisiyahan na kami- itago na lang niya ang kanyang kaharian at ang kanyang kalangitan!’ Ninanais kong lumapit sa kanila, ngunit sinasabi nila: ‘ Mamamatay muna kami bago namin ibigay ang aming sariling kalooban!’ Aking esposa, nakita mo na kung anong klase ng tao sila! Ginawa ko sila at mapupuksa ko sila sa isang salita lamang. Napaka walang galang nila sa akin. Salamat sa mga panalangin ng Aking Ina at ng lahat ng mga santo, Ako ay nananatiling mahabagin at matiyaga na payag Ako ngayon na ipadala sa kanila ang mga salita ng aking bibig at ialok sa kanila ang aking awa.
Kung nanaisin nilang tangapin iyon, ay mapapahinuhod Ako. Datapwat kung hindi ay malalaman nila ang aking hustisya at, tulad ng mga magnanakaw, ay malalagay sila sa kahihiyan sa harap ng mga anghel at mga tao at pararatangan ng bawat isa sa kanila. Tulad ng mga kriminal na nasa bitayan na nilalapa ng mga mababagis na ibon, ay lalapain sila ng mga dimonyo ngunit di sila mauubos. Katulad ng mga taong nahatulan ng kaparusahan at walang kapahingahan, makararanas sila ng sakit at kapaitan sa lahat ng dako. Isang nakapapasong ilog ang dadaloy sa kanilang nga bibig ngunit ang kanilang mga tiyan ay di mangapupuno. At silay mangababaguhin para sa kanilang mga kaparusahan sa bawat araw. Ngunit ang aking mga kaibigan ay mangaligtas at sila ay aaliwin ng mga salitang nagmumula sa aking bibig. Makikita nila ang aking katarungan kalakip ng aking awa. Daramtan ko sila sa sandata ng aking pag ibig at gagawin ko silang napakalakas na ang mga sumasalungat sa pamamampalataya ay madudulas pabalik na tulad ng putik. Kapag nakita nila ang aking hustisya, ay matatayo sila sa walang hangang kahihiyan dahil sa pag abuso sa aking pagtitiyaga.”

Ang buhay ni Santa Birgitta


Snulat ni Padre Pedro at Punong Pedro isinatagalog ni Kapanalig Rudy Francisco
Marapat malaman ninuman na itong lalong mapagpakumbababang babaeng linkod ng Diyos ay hindi nagpalagay sa sarili na tawaging esposa ni Kristo, o kanyang instrumento, upang magmapuri sa sarili o maparangalan ang sarili o kaya’y magkaroon ng pansariling kapakinabangan, ngunit dahil sa tagubilin ni Kristo at ng Pinagpalang Birheng Maria, ang lalung marapat na Ina ng Panginoon, na syang parehong tumawag sa kanya.. At hindi dahil sa sariling pagpapalagay kundi dahil sa pakumbabang pagsunod sa kanila na siyay magtalaga ng sarili para sa kanyang mga sinulat.

Sa sinong magulang itong Esposa ni Kristo, ang babaing si Birgitta iniluwal.


Sa pagbasa natin tunkol sa Pinagpalang Juan Bautista at tunkol kay San Nicolas, Ang mga mabubuting katangian ng mga magulang ay madalas nagkakaroon ng puwang o kadahilanan upang ang mga supling ay magkaroon ng lalong mabuting pagpapala, na nananatili hangang wakas. Kayat ang babaing si Birgitta na may banal na ala-ala, ang Prinsesa ng Narke sa kaharian ng Sweden, ang esposa ni Kristo, ay iniluwal mula sa makatarungan at debotong mga magulang, kung saan ay katangitangi ayon sa laman sapagkat sila ay mula sa katangitanging ankan ng mga hari ng Goths, ngunit lalong katangitangi sa mga mata ng Diyos. Sapagkat ang kanyang ama ay isang deboto at makatarungang ginoo at tinatawag na Lord Birger ng sa dakong taas ng Sweden. Bawat biyernes, ang ginoong ito ay pakumbabang nangungumpisal ng kanyang mga kasalanan; at sinasabi niya ang ganito:” Sa mga araw ng Biyernes, gusto kong ihandang mabuti ang aking sarili sa Diyos upang sa mga susunod na araw ay handa akong dalin anumang ipagkaloob ng Diyos.” Binibisita din niya ng buong pagpapagal ang mga lugar ng mga santo tulad ng kay San Jaime at iba pa bilang pagsunod sa mga yapak ng kanyang mga ninuno. Sapagkat ang kanyang ama ay nagkaroon na ng relihiyosong pagdalaw sa Jerusalem. Gayundin ang ginawa ng kanyang lolo at ng ama at lolo nito. At hindi narinig na ang isang pambihirang ginoo na napakayaman at napakarangal mula sa ibayong dulo ng daigdig tulad ng kaharian ng Sweden ay pasasalaot ng ibayong paglalakbay upang marating ang mga lugar ni San Jaime at ng Jerusalem Kung saan si Jesukristo ay nabuhay at naghirap.
Sa mula dito sinabi ni kristo mula sa ibang talata ng kanyang pahayag sa nasabing esposa. “ Sinasabi ko sa iyo” ang wika “ ngunit hindi para sa iyong kapurihan, na ang iyong henerasyon ay mula sa mga salinlahi ng mga banal na hari. At sila mismo ay nakinabang, mula sa kanilang kabutihan ng loob, na ang aking mabathalang grasya ay maihayag sa pamamgitan mo.” At kahalintulad nito ang ina ng nasabing esposa ni Kristo-ang ngalan niya ay si Lady Ingebord- ay isa ring katangitangi at lubos na deboto.
Ang ama nito na si Lord Benedict, isang ginoo na umusbong mula sa binhi ng mga hari, ay nagtatag at nagpanatili ng maraming simbahan at monasteryo. Ang asawa nitong si Benedict ay may natatagong debosyon at tumatahak ng mga landas ayon sa kanyang katangitanging kalagayan at nakaugaliang magandang katangian.. Isang panahon na sya at ang kanyang mga kasambahay ay naparaan sa isang monasteryo ng mga madre, sya ay minaliit ng isang madre at binulong sa kapwa madre and kapintasan nitong lola ni Lady Brigita . At nang sumunod na gabi, ang madreng ito ay natulog, isang taong sobrang ganda ang napakita sa kanya. Sinabi nito ng may galit na mukha., “bakit mo pinintasan ang aking linkod at sinabi na sya ay arogante, na hindi naman totoo? Sapagkat mula sa kanyang supling ay ipasisilang ko ang isang anak na babae, kung saan gagawin ko ang isang kagilagilalas na gawain ko sa mundo at ibubuhos ko sa kanya ang aking napakalaking grasya at ang lahat ng bansa ay mamamangha.”
Gayunman, nang dumating ang panahon na ang esposa ni Kristo, si Lady brigitta, samantalang nasa sunapupunan ng kanyang ina, ang kanyang ina ay nakaranas ng isang panyayari na ang barkong sinakyan nito ay nasira at lumubog sa isang lawa na krugtong ng dagat. Samantalang ang madami sa mga sakay nito ay nalunod, isang duke ng kaharian, si Lord Eric, ang kapatid ng hari ng Sweden, na nandoon nung panahon na iyon, ay nakita syang nanganganib. Ay ginawa ang lahat ng buong lakas, at dinalala sya ng buhay sa dalampasigan. At nang gabi ring iyon, isang tao na may maningning na kasuotan ang tumayo sa harap ng nasabing ina ni Lady Birgitta, at nagsabing: “ Iniligtas ka para sa kapakanan ng kabutihan na nasa inyong sinapupunan. Kung gayon, payabungin mo ito sa pag ibig ng Diyos sapagkat ang Diyos ang syang nagbigay sayo nito. “
Kung paanong ang kapanganakan ng Esposa ni Kristo ay ipinahiwatig sa isang pari.
At noon, sa pagsapit ng oras ng kapaganakan ng batang si Birgitta, isang pari sa kalapit na simbahan- isang ginoong napatunayan na ang pamumuhay at ngunguna sa bilang ng mga taon- habang gising sa pananalangin, ay nakita sa gabi ang isang maningning na ulap, sa ulap na ito, nakaupo ang isang birhen na may tangang aklat sa kanyang kamay. Sa nagugulumihanang pari sinabi ng birhen ang ganito: “Kay Birger ipinanganak ngayon ang isang sangol na babae kung saan ang pambihirang tinig ay madidinig sa buong mundo.”
Kung paanong ang batang si Birgitta ay parang hindi makapagsasalita sa kanyang unang tatlong taon
At noon, habang lumalaki ang batang si Birgitta, ay tila walang dila sa loob ng tatlong taon at hindi nagsasalita. Dito nababahala ang kanyang mga magulang sa pangambang sya ay isang pipi; ngunit sa katapusan ng ikatlong taon, ay ganap syang nakapagsalita ng hindi nauutal katulad ng karaniwang bata, At, salungat sa mga natural na pangyayari sa mga may gayong edad, ay nabibigkas niya ang mga kataga ng tamang tama lamang.
Kung paanong ang ina ni Birgitta ay namatay
Samantala ang kanyang ina, mayaman sa kabutihang asal, ay pahina nang pahina. Sa mga araw na dumaraan ay ipinahiwatig niya ang kanyang nalalapit na kamatayan: at nang malapit na siyang humiwalay sa kanyang katawan at makita ang asawa at ang iba pa na nagdadalamhati, ay winika ang ganito; Bakit kayo nagdadalamhati? Tama na ang mabuhay ng ganito katagal. Dapat tayong magsaya sapagkat akoy tinatawag na sa makapangyarihang Diyos.” At matapos tawagin ang mga anak, ay pinagpala niya sila lahat at nahimlay sa Panginoon.

Kung paanong , nung sya ay bata pa ay nakakita ng mga Kamanghamanghang mga bagay.


At gayun nga, nang ang batang si Birgitta, ang esposa ni Kristo, ay nasa ikapitong taong gulang, ay minsang nakakita, samantalang sya ay gising, ng isang altar sa harap ng kanyang higaan at isang babae na may maningning na kasuotan ang nakupo sa ibabaw nito. Ang babae ay may hawak na napakamahalagang korona sa kanyang kamay at winika sa kanya;” Oh Birgitta, Halika!” Pagkarinig dito, bumangon sya sa higaan at patakbong tumungo sa altar. Sinabi sa kanya ng babae;” gusto mo bang maging iyo koronang ito?” Sya ay tumango at ipinatong ng nasabing babae ang korona sa kanyang ulo at naramdaman ni Birgitta na ang bilog nito ay dumampi sa kanyang ulo. Ngunit nang sya ay bumalik sa kanyang higaan, ay nawala ang pangitain; ngunit hindi na nya ito malimutan.
Paano nya nakita si Kristong nakapako sa krus
Sa pagikot ng kanyang edad sa ikasampung taon, sa isang okasyon ay napakingan niya ang isang homilya sa simbahan tunkol sa paghihirap ng ating panginoong Hesukristo. Nang sumunod na gabi ay nakita niya, sa isang panaginip, si Kristo na wari bagang ipinako sa gayong ding oras, at sinabi sa kanya: “ sa ganyang kaparaanan ako ay nasugatan.” Sa pagaakala niyang iyon ay nagyayari sa ganon ding oras at sumagot sa pagkatulog: “ Oh panginoon, sino ang gumawa nito sayo?”
Sumagot si Hesukristo: “ Yaong mga hindi kumikilala at nagwawalangbahala sa aking pag ibig: sila ang gumawa nito sa akin.” At sya ay bumalik sa sarili; At simula nang araw na iyon, ay nadama niya ang matimyas na damdamin na bihirang maaalaala niya ito ng hindi sya lumuluha.
Paanong ang din kilalang batang babae ay nakitang katabi niya.
Isang araw sa kanyang ikalabingdalawang taon, sila ay pinagawa ng mga gawaing niyayari sa ginto at tela kasama ng iba pang mga batang kasing edad niya. Balisa siya sapagkat hindi niya magawa ang sa palagay niya ay dapat niyang gawin. Sa papasok sa bahay ang kanyang tiya, isa ring deboto at butihing babae na siyang nagaalaga sa kanya mula nang mamatay ang kanyang ina. Nakita nito ang isang di kilalang babae na gumagawang katabi ni Birgitta, ngunit bigla itong nawala sa kanyang pagpasok kayat tinanong niya si Birgitta kung sino ang babaing kasama niyang gumagawa. Sumagot si Birgitta na wala siyang nakitang sinoman sa tabi niya. Gayunman nang tignan ng kanyang tiya ang kanyang ginawa ay namangha ito sapagkat ang gayong gawain ay di magagawa ng isang bata na may gayong edad kundi ito ay isang gawaing divino. Sa gayon ibinilang iyon ng nasabing ginang na isang bagay mula sa diyos at isinama sa kanyang mga iniingatang mga relic.
Kung paanong natagpuan si Birgitta ng kanyang tiya habang nananalangin sa gabi.
Isang gabi, ang nasabing tiyahin ay palihim na pumasok sa silid ng dalagita at natagpuan si birgitta an nakaluhod sa harap ng kanyang higaan ng walang saplot at lumuluha habang nananalangin. Ang tiyahin na naghihinalang ito ay isang uri ng kahibangan ng dalagita ay nagpakuha ng pamalo. Ngunit nang iaamba na niya ang pamalo at papaluin si Birgitta, ay bigla itong nagkabalibali kayat ang nasabing tiya sa pagkakita dito ay nagulumihanan at sinabing; “ Ano ang ginawa mo Birgitta? Di yata’t tinuruan ka ng mga babae ng kahibangang mga panalangin?” Ang dalagita ay nagwika ng may luha: “ Hindi po aking tiya; ngunit bumangon ako sa pagkakahiga upang purihin sya na ang kalagayan ay nakatulong sa akin.” Sinong sya?” wika ng tiyahin. Kung saan winika ng dalagita: “ Ang Nakapako sa krus na aking nakita.” At dahil dito, mula nang araw na iyon ay lalo siyang minahal at kinalinga ng buong init ng kanyang tiya.
Paanong ang dyablo ay nakita niya
Hindi nagtagal pagkatapos, habang nakikipaglaro si Birgitta sa mga batang babae, nakita nya ang dyablo, may daan daan itong kamay at paa at wala sa ayos saan man tignan. Saklot ng takot, ay tumabo sya sa kanyang higaan kung saan ay nagpakita muli ang dyablo at sinabing:” wala akong magagawa sayo kung hindi ipahihintulot ng nakapako sa krus.” Samantalang ang mga babaeng nakakita sa kanya ay nagtanong kung ano ang nangyari sa kanya at bakit tila takot na takot, sya ay sumagot ng ganito ”mangyari’y sumakit bigla ang puso ko.” At hindi na nangahas magtanong ang mga babae. Ngunit makalipas ang ilang taon, ay dumating ang kanyang tiya at narinig mula sa kanya ang buong katotohanan at ipinayo sa kanya na pagtakpan ang pangitain sa pananahimik at magkaroon ng sapat na pagasa at ibigin ang Diyos ng sulkdulan at magingat sa mga walang bagay na kahibangan.
Paano sya nagasawa at paano saya namuhay may asawa.
Samantala, itong si Lady Birgitta ay ikinasal sa isang mayamang lalaki. Isang kahanga hanga at kapitapitagang kawal na kung tawagin ay Lord Ulf ng Ulvasa, Prinsipe ng Narke. Sa dalawa ay namagitan ang isang maragal na pagsasama na kapwa namuhay na birhen sa loob ng isang taon, at may debosyong humihiling sa Diyos, syang lumikha ng lahat, na kung silay magniniig mula sa kanila at lumikha ng supling na nakatalaga upang maglinkod sa Diyos. Tunay na mahal niya ang Diyos at may buong pag iingat sa sarili upang maiwasang magkaroon ng may magsalita ng hindi kanais nais sa kanyang gawa at hindi niya hinahayaang magkaroon ng mga pangyayari na ang isang tao ay magkaroon ng hinaing laban sa kanya. Kung kaya iniwasan niya ang mga walang bagay na gawa, mga lugar at mga tao na maaaring magbigay ng batik sa kanyang pagkato; at pinili niyang makasama ang mga tapat na babae at may magandang paguugaling mga kaibigan. Sa katunayan, sa kanyang sambahayan ay may intension sa mga gawain sa mabathalang pagsamba o sa mga gawain para sa kapakanan ng kanilang kapwa.

Paano sya ay nanalangin at paanong ang panalangin ay ibinigay sa kanya.


Sa katotohanan, ang Esposa ni Kristo ay napaka maalab sa pananalangin at pagluha na sa tuwing wala ang kanyang asawa, ay ginigugol niya ang buong gabi sa pagbabantay at di alintana ang sarili sa mga pagluhod at malulupit na paraan ng pagdisiplina. Sa katunayan ay may dumaan na mga oras na walang patid na hinihiling niya sa Diyos sa panalangin na sabuyan siya ng mga tamang pamamaraan ng pagdarasal. Isang araw, sa isang katangi tanging paraan, ay itinaas siya sa isipan: at doon ay ibinuhos sa kanya ang pinakamarilag na panalangin sa mga pagpapakasakit ni Kristo at tunkol sa buhay at pagpupuri sa pinagpalang Birheng Maria. Inigatan niya ito sa kanyang ala ala upang pagkatapos ay dasalin sa araw araw. At sa gayon, isang araw nang napakita sa kanya ang Pinagpalang si Maria ay winika sa kanya: “Ipinagkakatiwala ko ang mga panalanging iyan sa iyo; upang kung basahin mo, ay paroroonan ka ng mapang aliw na biyaya ng aking anak.”

Tunkol sa pangungumpisal


Sya ay madalas mangumpisal; at para sa kanyang kumpesor, sya ay may isang lubhang dalubhasa at debotong tagapagturo sa larangan ng teologo, kung tawagin ay Master Matthias, kung saan sumulat ng napakainam na pagpapaliwanag ng buong Bibliya at may akda ng maraming mga aklat. At sya itong may akda ng pagunang mga salita para sa mga aklat ng mga Makalangit na Pahayag ng nasabing Lady Birgitta; at sya ang sinusunod nito sa tuwing may kagulumihanan. Kung saan mula dito ay may :kapalagayang sinasabi ng kumpesor sa kanyang mga kaibigan: “Sa kay Lady Birgitta, ito ay isang tanda ng mga grasya sa hinaharap na sya ay nababahala kahit sa maliliit na bagay tulad ng pagkabahala ng iba sa malalaking bagay na di nya pinahihintulutan isa man sa kanyang mga salita at kilos ay hindi masuri.”
Tunkol sa pagaayuno
Hangat maaari, dinadagdagan at dinadagdagan pa niya ang pag aayuno at sakripisyo; At madalas na iniiwasan niya ang masasarap na hindi namamalayan ng kanyang asawa at ng ibang tao.
Tunkol sa pagbabasa
Sa katunayan, sa kanyang mga panahon ng pagpapahinga kapag wala o tapos na ang gawain, Patuloy niyang binabasa o binabasa muli ang mga buhay ng mga santo at ng Biblia, dahilan upang maisulat niya ito para sa kanya at sa sarili niyang wika; At kapag nakakapakinig siya ang homilya ng isang matuwid na tao ay di siya nanghihinawa sa panahon at pagod upang madinig niya ito muli.
Tunkol sa pagbibigay sa kapwa
Hangang sa kamatayan, ay nakagawa siya ng malalaking pagtulong sa kapwa. Sa Sweden, ay mayroon syang natatanging bahay para sa mahihirap; at sya mismo ang naglilinkod sa kanila habang magagawa niya. Hinuhugasan niya ang mga paa nila at sila ay dinaramtan at dinadalaw niya sila kapag wala silang kakayanang pumunta sa kanya at hinahawakan niya ang kanilang mga sugat at mga katawan ng may sukdulang pagkaawa at pinakamainam na makainang pagaaruga.
Kung paanong ang Pinagpalang si Maria ay tinulungan siya sa panganganak
Sa isang panahon si Lady Birgitta ay nanganib sa panganganak, at halos mamatay na. Nang gabing iyon, ang mga babae na nandon upang mangagbantay sa kanya ay di natutulog; at habang nakatingin sila sa kanya, ay isang tao na nakaputing kasuotan ay nakitang pumasok at tumayo sa harap ng higaan ni Lady Birgitta at hinawakan ang bawat parte ng kanyang katawan habang siya ay nakaratay. Gayon na lamang ang takot ng mga babaeng nandon. Dadapwat nang wala na ang babae ay maluwalhating nakapanganak si Lady Birgitta na parang walang anuman na ang mga bagay na itoy isang kagilagilalas na walang kadudahang ang Pinagpalang Birhen, kung saan nagluwal ng sangol na walang sakit, ay ang taong iyon na syang nagpagaan ng pagluluwal, ng sakit, at ng nakaambang kapahamakan sa kanyang linkod, na sa kalaunan pagkatapos ay sinabi din sa kanya ng pareho ding Birhen sa isang pangitain ng sabihin sa kanya nito ang mga pahayag.
Isang Pahayag
“ Sa tuwing ikaw” ang wika niya “ay nahihirapan sa panganganak, Ako, si Maria ay napasasaiyo. Sa ganyang kadahilanan, ito ay bale wala sa iyo kung hindi mo ako iniibig. Pagsumikapan mo, samakatuwid, na ang iyong mga supling ay maging akin ding mga anak.
Kung paano niya tinuruan at pinayabong sa mga katagnitanging bagay ang kanyang mga anak
Ang Esposa ni Kristo, sa gayon, sa malaking pagsasaalang alang at pagtitiyaga, Ay pinalaki sa katangitanging mga bagay ang kanyang mga anak na lalaki at babae at pinayabong ito sa katangitanging mga kaparaanan, sa pagtataguyod ng mga gurong nagdisiplina at nagturo sa kanila ng kagandahang asal. Lumuluha sya araw araw sa kanilang mga sala sa pagkatakot na nasasalungat nila ang kalooban ng Diyos. At nang isang panahon ng si San Juan Bautista ay napakita sa kanya at sinabi:” Sapagkat ikinaluha mo ang pagaalalang nasasalungat ako ng iyong anak dahil sa hindi pagaayuno, at sapagkat mas ginusto mong sya’y maging linkod ko kaysa maging hari, samakatuwid tutulungan ko sya at ang aking mga kamay ay magiging sandata niya.” Mababasa ito ng mas maliwanag sa ikaapat na aklat ng makalangit na mga pahayag sa nasabing babae.
Kung Paanong nadala nya ang kanyang asawa sa Diyos at tumungo sila sa Saint James
Nang, Kapagdaka, Si Lady Birgitta ay napasamahabang panahon sa pag unlad sa mga katangitanging bagay, At naakay nya pati ang kanyang asawa sa Diyos. Sapagkat kahit na sya ay matipuno at isang mahalagang miyembro sa konseho ng hari ng Sweden, ay nagagawa niya sa payo at pagsupil ng kabiyak –upang matutunang basahin ang mga oras ng pinagpala sa lahat na Birheng Maria at ang mga aklat na naglalaman ng mga batas at mga legal na hustisiya. At sa gayon, silang dalawa, itong tinaguriang magasawa –sa pag aalab ng kanilang pagibig sa Diyos na silay mahiwalay sa mga bagay na ukol sa kamunduhan, Ay naglakbay mula sa kanilang tunubuang lupa at mula sa kanilang mga nuno matapos ang halimbawa ni Abraham, at, sa malaking pagpapagal at gugulin, patungo sa Espanya tungo kay Saint James sa Compostella.
Matapos ang kanilang banal na pagbisita sa mga lugar ng mga santo habang sila ay nasa kanilang mga daan pabalik, ang kanyang asawa ay dinapuan ng karamdaman sa lungsod na tinatawag na Arras, malapit sa Flanders. Habang lumalala ang karamdaman, ang Esposa ni Kristo, sa pagdaranas ng malaking kapighatian ng kaluluwa, ay pinapaglubag ang loob ni Saint Denis, na napakita at kumausap sa kanya sa pananalangin: “Ako,” ang wika” ay si Denis, na mula sa Roma hangang dito sa mga parte ng France upang ipahayag ang mga salita ng Diyos sa aking buhay. Sa gayon sapagkat mahal mo ako ng may katangitanging debosyon, ay ipinahahayag ko ngayon sa iyo na sa pamamagitan mo, na ang kalooban ng Diyos ay maihayag sa buong mundo at na ikaw ay isinailalim sa aking pangangalaga at proteksiyon. Kung saan ay palagian kitang tutulungan; ibibigay so sa iyo ang isang tanda: Ang iyong asawa ay hindi mamamatay ngayon sa sakit na ito.” At madami pang pagkakataon, itong pinagpalang Denis ay dinalaw sya sa mga rebelasyon at pinalagay ang kanyang kalooban.
Isang pangitain ng mga bagay na hinaharap
Pagkatapos ng ilang araw sa gayon ding lugar ng Arras, muli syang nakakita ng kagilagilalas na mga bagay sa makapropetang pangintain: Tulag ng kung paanong sya ay maglalakbay sa Roma at sa banal na lungsod ng Jerusalem, at kung paano sya papanaw sa mundong ito, at kung paanong ang isang napakagilas na kabataan ay pinangunahan sya sa espiritu sa mga nasabing lugar. At ang lahat ng ito ay natupad pagkaraan ng mahabang panahon.
Kung paanong habang nagpapagaling ang kanyang asawa ay bumalik sila sa kanyang tinubuang lupa.
Samantala, matapos ang mahabang pagkakasakit ng kanyang asawa, ay nagpapagaling na ito; at sila at bumalik sa kanilang tinubuang lupa. Nanatili sa pagitan nila ang pagpipigil sa sarili at pinagpasyahang pumasok sa isang monasteryo. At matapos ang magandang pagsasama at paggawa ng mabubuting bagay, ang kanyang asawa sa huli sa pagpapatuloy sa ganitong layunin ay binawian ng buhay sa taon ng ating panginoon, 1344.
Kung Paanong sya ay sinugo sa isang guro at kung paano, matapos ang kamatayan ng kanyang asawa, sya ay dinalaw ng banal na espiritu.
Matapos ang ilang araw, habang ang esposa ni Kristo ay nagaalala dahil sa pagbabago ng kanyang estado at kung ano ang idudulot nito sa paglilinkod niya sa Diyos, at habang sya ay nananalangin hingil dito sa kanyang kapilya, kapagdaka sya ay itinaas sa espiritu; at habang sya ay nasa alapaap, ay nakakita ng isang maliwanag na ulap; at mula sa ulap, ay nakarinig sya ng tinig na nagsasabi sa kanya na: “Babae, pakingan mo ako.” Dala ng buong pagkatakot, na ito ay ilusyon, ay tumalilis patungo sa kumpisalan; dagliang nagumpisal at pagkatapos ay tumangap ng katawan ni Kristo.
Nang sa, matapos ang ilang araw, habang nananalangin sya sa pareho ding kapilya, ay nakita nya muli ang maliwanag na ulap; at mula sa ulap, ay muli nyang nadinig ang tinig na nagsasabi ng dati ring mga kataga, pangalana’y “Babae, Pakingan mo ako.” At ang babaeng ito, sa muling pagkatakot, ay tumalilis tungo sa kumpisalan; at nangumpisal ng pareho ding mga kataga tulad ng dati, sa takot na ang tinig ay isa lamang ilusyon.
Sa wakas, pagkatapos ng ilang araw, sa kanyang muling pananalangin sa pareno ding lugar, ay itinaas nga sa espiritu at nakitang muli ang maliwanag na ulap, at, sa loob nito ay maihahantulad sa isang tao, na nagsabi ng ganito: “Babae, pakingan mo ako;Ako ang iyong Diyos, na nais makipag usap sayo.” Sa pagkatakot samakatuwid, at sa pag iisip na itoy isa lamang ilusyon, ay nadinig niyang muli: “Huwag kang matakot,” ang sabi;” sapagkat ako ang lumikha ng lahat, at hindi mandaraya. Sapagkat hindi ako nagsasalita sayo para sa iyong kapakanan lamang kundi sa kapakanan ng ikaliligtas ng iba. Pakingan mo ang mga bagay na aking sinasabi; at pumunta ka kay Master Matias, ang iyong kompesor, na nakaranas ng pagkilala ng dalawang uri ng espiritu. Sabihin mo sa kanya para sa aking kapakanan ang sinasabi ko ngayon sa iyo: ikaw ay aking magiging esposa at daan, at makaririnig at makakakita ka ng mga bagay na esperitual, at ang aking espiritu ay mananatili sa iyo maging sa iyong kamatayan.” Pagkatapos nito ay kanyang idinagdag: “ Sa tatlong kadahilanan si Lucifer ay bumagsak,” etc., na mababasa sa mga talata sa mga pahayag ng Makalangit na aklat.
At ito ang unang pahayag sa pasimula, etc. Samakatuwid sa taon ng ating Panginoon 1345, Ang unang makadiyos na pahayag ay isinakatuparan kay Lady Birgitta hindi sa habang siya ay tulog kundi sa habang siya ay gising at nananalangin, sa kanyang kalakasan at kasiglahan ng pangangatawan, ngunit habang sya ay wala sa karaniwang pandama at dinala sa alapaap at pangitain , espiritual man o sa pag iisip, sa pag dating ng pangitain o di karaniwan o mabathalang pagliliwanag ng kamalayan, sapagkat nakakita siya at nakarinig ng mga bagay na espiritual at nadama ang mga ito sa espiritu. Sa katunayan sa mga paraang nabangit, ay nakakita at nakadinig siya ng mga pisikal na imahen at pagkaka halintulad; sa katotohanan, sa kanyang puso ay naramdaman niya, na nandon nga, buhay, kung saan gumagalaw at lalong naging aktibo at sumisilakbo sa pagtugon sa mas malaking pag aalab at pagkadama, ngunit kaunti kung ang pagkadama ay kaunti. Madaming panahon, katunayan, ang pagalaw sa kanyang puso ay masyadong malakas na ang mga galaw ay makikita at madarama kahit sa labas.

Yüklə 6,89 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   272
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə