Ftiziatriya Bölmə Azərbaycan Respublikasında əhali arasında vərəm əleyhinə tədbirlərin təşkili


) Vərəm hansı peşə xəstəliyi ilə differensiasiya olunur?Yüklə 1,46 Mb.
səhifə13/16
tarix10.11.2017
ölçüsü1,46 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

682) Vərəm hansı peşə xəstəliyi ilə differensiasiya olunur?
A) Pnevmokonioz

B) Silikoz

C) Sadalananların hamısı

D) Sementoz

E) Antrokoz
: Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976
683) Ağ ciyərdən kənar üzvləri vərəminin fəallaşmasına səbəb olan amillər hansılardır?
A) Spirtli içkilərdən istifadə

B) Siqaretdən istifadə

C) Bütün sayılanlar

D) Pnevmoniya

E) Şəkərli diabet
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
684) Ağ ciyərdən kənar üzvləri vərəminin kompleks müalicəsinin əsasını nə təşkil etməlidir?
A) İmmunostimulyatorların işlədilməsi

B) Patogenetik terapiya

C) Kimyəvi terapiya tam kombinasiya olunmuş, keyfiyyətli dərmanlarla, düzgün dozada təyin olunmalıdır

D) Simptomatik terapiya və ümumi qüvvətləndirici dərmanların tətbiqi

E) Bütün sayılanlar
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
685) Ağ ciyərdən kənar vərəminin müalicəsini intensiv mərhələdə neçə ay aparmaq lazımdır?
A) 7 ay

B) 3-6 ay

C) 2 il

D) 2 ay


E) 9-12 ay
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
686) Ağciyərdən kənar üzvləri vərəminin minimum müayinə metodlarına hansılar aiddir?
A) Müayinə materialının sadə mikroskopiyası, şüa diaqnostikası və tuberkulindiaqnostika

B) Fistuloqrafiya

C) Kompyuter tomoqrafiyası

D) Maqnit rezonans diaqnostika

E) Angioqrafiya
: Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976
687) Aşağıdakı hansı ağırlaşmalar bel fəqərələrində inkişaf edən vərəm spondiliti üçün xarakterikdir?
A) Sarılıq

B) Kəmərləyici ağrılar

C) Dalağın böyüməsi

D) Sidiyin və nəcisin qeyri- reflektor ifrazı, fəqərəyanı soyuq abses

E) Mədə nahiyəsində gecə ağrıları
: Ədəbiyyat: F.Ş.Quliyev. Sümük oynaq vərəminin patogenezi, klinikası və müalicəsi Bakı 1996
688) Hansı oynağın vərəminə “torzit” deyilir?
A) Pəncə sümüklərinin vərəminə

B) Diz oynağının vərəminə

C) Fəqərə cisimlərinin çıxıntıları oynaqlarının vərəminə

D) Bazu oynağının vərəminə

E) Bud-çanaq oynağının vərəminə
: Ədəbiyyat: F.Ş.Quliyev. Sümük oynaq vərəminin patogenezi, klinikası və müalicəsi Bakı 1996
689) Omartrit hansı oynağın vərəmidir?
A) Bud-çanaq oynağının

B) Diz oynağının

C) Bazu oynağının

D) Sadalananların heç biri

E) Fəqərə cismlərinin çıxıntılarının oynaqlarının
: Ədəbiyyat: F.Ş.Quliyev. Sümük oynaq vərəminin patogenezi, klinikası və müalicəsi Bakı 1996
690) Olenit hansı oynağın vərəmidir?
A) Diz oynağının

B) Dirsək oynağının

C) Bazu oynağının

D) Fəqərə cismlərinin çıxıntıları oynaqlarının

E) Bud-çanaq oynağının
: Ədəbiyyat: F.Ş.Quliyev. Sümük oynaq vərəminin patogenezi, klinikası və müalicəsi Bakı 1996
691) Fistula ilə nəticələnən mil-bilək oynağının yoluxucu vərəmi zamanı diaqnoz hansı üsul vasitəsi ilə qoyulmalıdır?
A) Rentgenoqrafiya

B) Kompyuter tomoqrafiyası

C) Angioqrafiya

D) Tomoqrafiya

E) Fistuladan götürülmüş möhtəviyyatın sadə mikroskopiyası və kultural müayinəsi
: Ədəbiyyat: F.Ş.Quliyev. Sümük oynaq vərəminin patogenezi, klinikası və müalicəsi Bakı 1996
692) Ayaq və əl darağı sümüklərinin vərəminə nə deyilir?
A) Artrit

B) Qonit


C) “Spina ventoza”

D) Spondilit

E) Koksit
: Ədəbiyyat: F.Ş.Quliyev. Sümük oynaq vərəminin patogenezi, klinikası və müalicəsi Bakı 1996
693) Döş sümüyünün fistula ilə nəticələnən vərəmin yoluxucu formasını hansı müayinə metodu vasitəsilə aşkar etmək olar?

A) Tomoqrafiya

B) Kompyuter tomoqrafiyası

C) Angioqrafiya

D) Rentgenoqrafiya

E) Fistuladan götürülmüş möhtəviyyatın sadə mikroskopiyası və kultural müayinəsi


: Ədəbiyyat: F.Ş.Quliyev. Sümük oynaq vərəminin patogenezi, klinikası və müalicəsi Bakı 1996
694) Dəri vərəminin təsdiqi üçün hansı əlavə müayinə metodları tətbiq olunmalıdır?
A) Qanın ümumi analizi

B) Tuberkulindiaqnostika

C) Dəridən götürülmüş möhtəviyyatın sadə mikroskopiyası və kultural müayinəsi, tuberkulindiaqnostika və döş qəfəsinin rentgen müayinəsi

D) Rentgenoqrafiya

E) Tomoqrafiya
: Ədəbiyyat: F.Ş.Quliyev. Sümük oynaq vərəminin patogenezi, klinikası və müalicəsi Bakı 1996
695) Kürək sümüyünün fistula ilə nəticələnən vərəminin yoluxucu formasını hansı müayinə metodu vasitəsilə aşkar etmək olar?
A) Rentgenoqrafiya

B) Angioqrafiya

C) Tomoqrafiya

D) Kompyuter tomoqrafiyası

E) Fistuladan götürülmüş möhtəviyyatın sadə mikroskopiyası və kultural müayinəsi
: Ədəbiyyat: F.Ş.Quliyev. Sümük oynaq vərəminin patogenezi, klinikası və müalicəsi Bakı 1996

Bölmə 9. Vərəm xəstələrinin müalicəsi

696) Vərəmli xəstələrin müalicəsi zamanı hansı əsas məsələlər nəzərə alınmalıdır?
A) Vərəm mikobakteriyalarının ifraz olunması və onların kütləviliyi

B) Bütün sayılanlar

C) Sadalananların heç biri

D) Vərəmin kliniki formaları və destruktiv dəyişikliklərin olması

E) Yanaşı xəstəliklərin olması və onların ağırlıq dərəcəsi
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
697) Vərəmli xəstənin kompleks müalicəsinin əsas xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Dərmanların dozasının düzgün seçilməsi

B) Dərmanların keyfiyyətli olması

C) Sadalananların hamısı

D) Dərmanların kombinasiyasının düzgün təyin olması

E) Xəstənin qida rasionunun düzgün təyini
: Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976
698) Vərəmli xəstənin kompleks müalicəsinin əsas elementləri hansılardır?
A) Simptomatik müalicə

B) Patogenetik müalicə

C) İmmunostimulyatorların tətbiqi

D) Kimyəvi müalicə

E) Bütün sayılanlar
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
699) Vərəmli xəstənin müalicə müddəti nədən asılıdır?
A) Bütün sayılanlardan

B) Yanaşı xəstəliklərin olmasından

C) Sadalananların heç biri

D) Müalicə nəticəsində dinamikanın gedişi və əmələ gələn qalıq əlamətlərinin xarakterindən

E) Vərəmin kliniki forması, destruksiya və vərəm mikobakteriya ifrazının olmasından
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
700) Vərəmli xəstənin stasionar müalicə etapının üstünlüyü nə ilə əlaqədardır?
A) Müalicə zamanı ortaya çıxan əks təsirlər dərhal aradan qaldırılıq

B) Mikobakteriya ifraz edən xəstə ocaqdan izolyasiya olunur

C) Spesifik dərmanlara qarşı davamlılıq və həssaslıq nəzərə alınır

D) Xəstələr spesifik müalicəni ciddi nəzarət altında alır

E) Bütün sayılanlar
: Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976
701) Vərəm xəstəsinin stasionarda müalicə müddəti hansı amillərdən asılıdır?
A) Bütün sayılanlar

B) Yanaşı xəstəliklərin olmasından

C) Vərəm prosesinin ağırlaşmasından

D) Mikobakteriya ifrazının kəsilmə tezliyindən, müsbət rentgendinamikadan

E) Kimyəvi preparatların qəbulu zamanı ortaya çıxan ağırlaşmalardan
: Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976
702) Vərəmin kimyəvi müalicəsi dedikdə nə başa düşülür?
A) Spesifik kimyəvi preparatların köməyilə vərəmli xəstənin müalicəsi

B) Vərəmin müalicəsində qeyri spesifik kimyəvi preparatlardan istifadə

C) Xəstəliyin törədicisinə fizioterapevtik təsir üsulu

D) Sadalananların heç biri

E) Vərəmin müalicəsində rentgenterapiyanın təsiri
: Ədəbiyyat: Б.П.Ященко Комплексное лечение больных туберкулезом легких Киев 1975
703) Vərəm əleyhinə kimyəvi preparatların hansı xüsusiyyətləri var?
A) Vərəm mikobakteriyalarına öldürücü təsir göstərən maddələrdir

B) Sadalananların hamısı

C) İnsan orqanizminə əsaslı təsir etməyən lakin, xəstəlik törədicilərinə spesifik dağıdıcı təsir göstərən maddələrdir

D) Vərəm xəstəsini sağalda bilən müxtəlif kimyəvi birləşmələrdir

E) Müxtəlif bakterisid və bakteriostatik təsirə malik preparatlardır
: Ədəbiyyat: Б.П.Ященко Комплексное лечение больных туберкулезом легких Киев 1975
704) Yaşlılarda vərəm əleyhinə dərmanların stasionar şəraitdə tətbiqi zamanı əsasən nə nəzərə alınır?
A) Xəstənin yaşadığı ocaqda başqa xəstənin olub-olmaması

B) Xəstənin yaşadığı ocaqda hamilə qadının olması

C) Xəstənin yaşadığı ocaqda yeniyetmənin olması

D) Xəstənin boyu

E) Xəstənin çəkisi və interkurrent xəstəlikləri
: Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004.
705) Mikobakteriyaların davamlılığı aşağıdakı kimyəvi preparatlardan hansına qarşı daha tez yaranır?
A) Sadalananların heç biri

B) Tibon, Amikasin, Amoksasilin

C) İzoniazid, Rifampisin, Streptomisin, Pirazinamid

D) Kanamisin, Biomisin, Floksan

E) Sikloserin, Gentamisin, PAST
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
706) Rifampisinin çəkisi 70 kq-dan artıq olan insanlara sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) 0,1-0,2 qr

B) 0,45-0,6 qr

C) 0,35-0,4 qr

D) 0,7-1,0 qr

E) 0,2-0,3 qr
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
707) Streptomisinin yaşlı xəstələr üçün sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) 0,2qr

B) 0,1 qr

C) 0,7qr

D) 0,4 qr

E) 1,0 qr
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
708) Ftivazidinin yaşlı xəstələr üçün sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) 1,0-1,5 qr

B) 0,7qr


C) 0,1 qr

D) 0,2qr


E) 0,4 qr
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
709) PAST-nun yaşlı xəstələr üçün sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) 0,2qr

B) 1,0-2,0qr

C) 9,0-12,0 qr

D) 3,0-7,0 qr

E) 0,1 qr
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
710) Etionamidinin yaşlı xəstələr üçün sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) 2,0qr

B) 0,75 qr

C) 0,5 qr

D) 0,2qr


E) 0,1 qr
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
711) Sikloserinin yaşlı xəstələr üçün sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) 0,2qr

B) 0,5 qr

C) 0,75 qr

D) 2,0qr


E) 0,1 qr
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
712) Pirazinamidinin yaşlı xəstələr üçün sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) 1,5 qr

B) 1 qr


C) 0,5 qr

D) 0,2qr


E) 2,0qr
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
713) Kanamisinin yaşlı xəstələr üçün sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) 1 qr

B) 0,2qr


C) 2,0qr

D) 1,0 qr

E) 0,5 qr
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
714) Uşaqlar üçün İzoniazidin sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) 2,0qr

B) 1,0 qr

C) Hər kq çəkiyə 8-10 mq (0,5 mq-dan artıq olmamaqla)

D) Hər kq çəkiyə 0,8-1,0 q

E) 0,2qr
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
715) Uşaqlar üçün Ftivazidinin sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) Hər kq çəkiyə 20-30 mq (1,5 mq-dan artıq olmamaqla)

B) Hər kq çəkiyə 0,8-1,0 mq

C) 1,0 qr

D) 0,2qr


E) 2,0qr
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
716) Uşaqlar üçün Rifampisinin sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) 0,2qr

B) 2,0qr


C) 1,0 qr

D) Hər kq çəkiyə 0,8-1,0 mq

E) Hər kq çəkiyə 8-10 mq (0,45 qr-dan artıq olmamaqla)
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
717) Uşaqlar üçün Etambutolun sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) 0,2qr

B) 1,0 qr

C) Hər kq çəkiyə 20-25 mq (1,0 qr-dan artıq olmamaqla)

D) 2,0qr


E) Hər kq çəkiyə 0,8-1,0 mq
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
718) Uşaqlar üçün Streptomisinin sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) 2,0qr

B) 0,2qr


C) Hər kq çəkiyə 0,8-1,0 mq

D) Hər kq çəkiyə 15-20 mq

E) 1,0 qr
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
719) Uşaqlar üçün protionamidin sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) 0,2qr

B) Hər kq çəkiyə 0,8-1,0 mq

C) 1,0 qr

D) 2,0qr


E) Hər kq çəkiyə 10-20 mq (0,75 qr-dan artıq olmamaqla)
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
720) Uşaqlar üçün etionamidin sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) 0,2qr

B) Hər kq çəkiyə 0,8-1,0 mq

C) Hər kq çəkiyə 10-20 mq (0,75 qr-dan artıq olmamaqla)

D) 1,0 qr

E) 2,0qr
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
721) Uşaqlar üçün pirazinamidin sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) 0,2qr

B) 2,0qr


C) Hər kq çəkiyə 0,8-1,0 mq

D) 1,0 qr

E) Hər kq çəkiyə 20-30mq (1,5 qr-dan artıq olmamaqla)
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
722) Uşaqlar üçün kanamisinin sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) Hər kq çəkiyə 0,8-1,0 mq

B) 1,0 qr

C) 2,0qr

D) Hər kq çəkiyə 15-20 mq

E) 0,2qr
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
723) Uşaqlar üçün sikloserinin sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) 2,0qr

B) 1,0 qr

C) 0,2qr

D) Hər kq çəkiyə 10-20 mq (0,75 qr-dan artıq olmamaqla)

E) Hər kq çəkiyə 0,8-1,0 mq
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
724) Uşaqlar üçün PAST-in sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) 10,0 qr

B) 50,0 qr

C) Hər kq çəkiyə 0,8-1,0 mq

D) 20,0qr

E) Hər kq çəkiyə 150-200 mq
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
725) Vərəm əleyhinə preparatların orqanizmə daxil edilmə yolları hansılardır?
A) Əzələ daxilinə

B) Bronx daxilinə

C) Vena daxilinə

D) Per os, əzələ daxilinə, vena daxilinə, bronx daxilinə, traxeya daxilinə

E) Traxeya daxilinə
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
726) İzoniazidin verdiyi fəsadları aradan qaldırmaq üçün hansı preparatdan istifadə olunur?
A) Piridoksin hidroxlorid

B) Tiamin

C) Pantotenat turşusu

D) Riboflavin

E) Nikotinamid
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
727) Böyrək çatışmazlığı olan xəstələrə hansı vərəm əıeyhinə preparatların verilməsi qadağandır?
A) Protionamid

B) Sadalananların heç biri

C) İzoniazid

D) PAST


E) Aminoqlikozidlər
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
728) Dərmanların qəbulu zamanı hansı mənfi reaksiyalar müşahidə oluna bilər?
A) Toksiki reaksiya

B) Allergik reaksiya

C) Toksiki-allergik reaksiya

D) Dizbakterioz

E) Sadalananların hamısı
: Ədəbiyyat: Н.М.Рудой, Т.Ч.Чубаков. Туберкулез легких при психических заболеваниях и накоманиях. Москва «Медицина» 1996
729) PASTın qəbulu zamanı hansı ağırlaşmalar baş verə bilər?
A) Qaraciyər çatışmazlığı, hepatit

B) Stenokardiya

C) Pankreatit

D) Mədə qanaxması

E) Mialqiya
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
730) Tioasetazonun qəbulu zamanı hansı ağırlaşmalar baş verir?
A) Dispeptik əlamətlər (ürək bulanma, qusma, iştahasızlıq)

B) Mialqiya

C) Miokardın infarktı

D) Stenokardiya

E) Pankreatit
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
731) Protionamidin qəbulu zamanı hansı ağırlaşmalar baş verə bilər?
A) Miokardın infarktı

B) Stenokardiya

C) Pankreatit

D) Mialqiya

E) Dispeptik dəyişikliklər (ağızda metal dadı, iştahanın pozulması, ürək bulanma, qusma, qarında ağrılar)
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
732) Sikloserinin qəbulu zamanı hansı ağırlaşmalar baş verir?
A) Dispeptik dəyişikliklər (ağızda metal dadı, iştahanın pozulması, ürək bulanma, qusma, qarında ağrılar)

B) Pankreatit

C) Stenokardiya

D) Miokardın infarktı

E) Sinir sisteminin pozğunluqları (baş ağrısı, yuxusuzluq, yaddaşın pozulması, həyəcanlanma əlamətləri)
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
733) Pirazinamidin qəbulu zamanı hansı ağırlaşmalar baş verir?
A) Bədəndə səpkilərin əmələ gəlməsi, titrətmə, dispeptik əlamətlər

B) Pankreatit

C) Stenokardiya

D) Mialqiya

E) Miokardın infarktı
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
734) Etambutolun qəbulu zamanı hansı ağırlaşmalar baş verir?
A) Mialqiya

B) Stenokardiya

C) Pankreatit

D) Hepatit

E) Görmə sinirinin nevriti
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
735) Rifampisin qəbulu zamanı hansı ağırlaşmalar baş verir?
A) Hepatit

B) Görmə sinirinin nevriti

C) Mialqiya

D) Pankreatit

E) Stenokardiya
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
736) Aşağıda göstərilən spesifik preparatlardan hansı eşitmə sinirinə mənfi təsir edir?
A) Etambutol

B) Rifampisin

C) İzoniazid

D) PAST


E) Aminoqlikozidlər
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
737) Müalicə zamanı aşağıda göstərilən spesifik preparatlardan hansı vestibulyar sistemə mənfi təsir edir?
A) Rifampisin

B) Protionamid

C) Pirazinamid

D) Kanamisin

E) Ftorxinolonlar
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
738) Spesifik preparatların infuzion tətbiqinə əsas göstərişlər hansılardır?
A) Mədə xorası

B) Sadalananların hamısı

C) Dizbakterioz

D) Eroziv qastrit

E) 12 barmaq bağırsağınını xorası
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
739) Dərmanlara davamlılığın yaranmaması üçün əsas şərtlər hansılardır?
A) Kombinə edilmiş kimyəvi preparatların istifadəsi

B) Müalicənin başlanğıcında intensiv kimyəvi terapiyanın nəzarət altında aparılması

C) Kimyəvi preparatların düzgün qəbul edilməsi üçün xəstələr arasında izahat işlərinin aparılması

D) Kimyəvi preparatların qəbulunda VMB-nin dərmanlara qarşı həsaslığı və davamlılığının nəzərə alınması

E) Sadalananların hamısı
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
740) Kimyəvi terapiya zamanı baş verən mənfi reaksiyalara qarşı aparılan terapevtik tədbirlər hansılardır?

A) Bütün göstərilənlər

B) Mənfi təsir etmiş kimyəvi preparatların identifikasiyası

C) Mənfi təsir edən dərmanın qəbulunun müvəqqəti dayandırılması

D) Əks-təsirin formasından asılı olaraq (allergik, allergik-toksiki reaksiyalar və s.) tədbirlərin həyata keçirilməsi

E) Mənfi təsirin növündən asılı olaraq aradan qaldırılması


: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
741) DOTS strategiyasında “uğursuz müalicə” anlayışı nədir?
A) Mikobakteriya ifrazı kəsilmiş xəstələrdə 5 aydan sonra yenidən mikobakteriya ifrazı başlayır

B) Əvvəllər mikobakteriya ifrazı olmayan xəstələrdə mikaobakteriya ifrazı başlayır

C) Xəstəliyin klinikası getdikcə ağırlaşır

D) Cavabların heç biri düzgün deyil

E) Xəstələrdə mikobakteriya ifrazı olmayıb
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
742) DOTS strategiyasında müalicəni yarımçıq qoyma halı nədir?
A) Müalicədən imtina etmək

B) 2 il müddətndə müalicə almamaq

C) Müalicəni 2 aya qədər dayandırmaq

D) 12 ay müalicə almamaq

E) Müalicəni 3 aya kəsmək
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
743) DOTS strategiyasında “xroniki xəstə” anlayışı nədir?
A) Müalicə müddətində xəstələrdə mikobakteriya ifrazı olur

B) Mikobakteriya ifraz edən xəstələrdə müalicənin 5-6-cı ayında mikobakteriya ifrazı kəsilir

C) Mikobakteriya ifraz edən xəstələrdə müalicə kursunun sonunda mikobakteriya ifrazı kəsilimir

D) Müalicənin davamedici mərhələsində miokbakteriya tapılır,müalicə kursunun sonunda mikobakteriya ifrazı kəsilir

E) İntensiv müalicə müddətində mikobaktariya tapılır,davamedici mərhələdə mikobakteriya ifrazı kəsilir
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
744) DOTS staretegiyasında residiv nədir?
A) Tam müalicə kursu bitirən və sağalan xəstələrdə yenidən mokobakteriya ifrazı başlayır

B) Xəstə heç vaxt mikobakteriya ifraz etməyib

C) İntensiv mərhələdə və davamedici mərhələdə mikobakteriya ifrazı müalicə kursunun sonuna qədər davam edir

D) Cavabların heç biri düzgün deyil

E) İntensiv müalicə kursunda mikobakteriya ifrazı kəsilir,davamedici mərhələdə yenidən mikobakteriya ifraz olunur
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə