Full page photo printYüklə 58,31 Kb.

tarix11.07.2018
ölçüsü58,31 Kb.,$(67(

7h5.ø<(


ø7h )HQ %LOLPOHUL (QVWLWV

0DVODN ø67$1%8/

ZZZ LDHVWH LWX HGX WU

STUDENT NOMINATED 

ADAY    ÖöRENCø

                Form “0” 

         REF.NO 

ET/24/3 

Personal informationKiúisel bilgiler 

 

 

 

)DPLO\ QDPH

,VPD\LORY

'DWH RI %LUWK

6R\DGÕ

'R÷XP 7DULKL)LUVW DQG RWKHU QDPHV

+XVH\Q


3ODFH RI ELUWK

$]HUEDLMDQ

$GÕ

'R÷XP \HUL1DWLRQDOLW\

$]HUEDLMDQL

8\UX÷X

+RPH DGGUHVV(PQL\HW (YOHU 5HQN 6RNDN

6LWDQEXO 7XUNL\H

3DVVSRUW QR

,VVXHG DW

3

(Y DGUHVL3DVDSRUW QR

9HULOGL÷L 

9DOLG XQWLO

*HoHUOLOLN 6UHVL

$GGUHVV 'XULQJ 7HUPV

(PQL\HW (YOHU 5HQN 6RNDN

6LWDQEXO 7XUNL\H

6H[


0DOH

hQLYHUVLWH '|QHPLQGHNL $GUHVL

&LQVL\HWL

0DULWLDO VWDWXV

6LQJOH

0HGHQL +DOL3KRQH QR

$UH \RX PHGLFDOO\ ILW "<(6

1R

7HOHIRQ QR6D÷OÕ÷ÕQÕ] \HULQGH PL "

(X) 


H PDLO

KLVPD\LORY#JPDLO FRP LQIR#KXVH\Q QHW

,I QRW JLYH GHWDLOV

H SRVWD


'H÷LOVH DoÕNOD\ÕQÕ]

Study Information – Ö÷renim Durumu

8QLYHUVLW\

&ROOHJH

,VWDQEXO 7HFKQLFDO 8QLYHUVLW\.QRZOHGJH RI ODQJXDJHV

hQLYHUVLWHVL< 2NXOX

%LOGL÷L \DEDQFÕ GLOOHU

  H[FHOOHQW

  JRRG


  IDLU

)DFXOW\


)DFXOXW\ RI 0LQHV

  oRN L\L

  L\L

  RUWD


)DNXOWHVL

/DQJXDJH


VSHDNLQJ

:ULWLQJ


GLO

NRQXúPD


\D]PD

6SHFLDOL]DWLRQ

3HWUROHXP DQG 1DWXUDO *DV

(QJLQHHULQJ

(QJOLVK

%|OP


7XUNLVK

5XVVLDQ


$]HUEDLMDQ

1DWLYH


1DWLYH

&RPSOHWHG \HDUV RI VWXG\

7RWDO \HDUV RI VWXG\

.Do \ÕOGÕU RNXGX÷X

7RSODP |÷UHQLP VUHVL

'HVLUHG SHULRG RI WUDLQLQJ ZLWKLQ WKH SHULRG VSHFLILHG E\ WKH HPSOR\HU

øúYHUHQLQ EHOLUOHGL÷L WDULKOHU DUDVÕQGD g÷UHQFLQLQ øVWHGL÷L VWDM G|QHPL

)URP


7R

%DVODQJÕo WDULKL

%LWLú WDULKL

$UH \RX UHTXLUHG GR \RX ZLVK WR SUHSDUH D WHFKQLFDO UHSRUW GXULQJ WKH WUDLQLQJ SHULRG1R

6WDM VÕUDVÕQGD WHNQLN UDSRU KD]ÕUODPDQÕ] LVWHQL\RUPX LVWHUPLVLQL];

'R \RX ZLVK ,$(67( FRPPLWWHH ILQG ORGJLQJ IRU \RX1R

,$(67( NRPLWHVLQLQ VL]LQ LoLQ NDODFDN \HU VD÷ODPDVÕQÕ LVWHUPLVLQL];

()

 

 

 

 

 

'DWH


03/17/2008

6WXGHQW 6LJQ

7DULK

g÷UHQFLQLQ LP]DVÕFOR OFFICIAL USE ONLY  

'DWH


7DULK

'HDGOLQH IRU QRPLQDWLRQ

2Q EHKDOI RI VHQGLQJ FRXQWU\

$GD\ ELOGLULPL LoLQ VRQ WDULK

*|QGHUHQ ONH DGÕQDMr. Mohamed Bader-Eldin 

The General Petroleum Co. 

8 Dr. Mostafa Abu Zahra St. 

March 17, 2008 

Dear Mr. Mohamed Bader-Eldin: 

I am graduating in May 2009 with a bachelor degree in Petroleum and Natural Gas Engineering 

department  from  Istanbul  Technical  University  (ITU),  Istanbul.  I  am  interested  in  the  position 

you  have  offered  for  the  practical  training  in  “The  General  Petroleum  Company”.    Being  an 

active member of SPE I-TECH and board member of IAESTE, I believe that the qualifications 

you expected for the offered position match with my educational and practical experiences, and 

also my background and experience will help me be an asset to your company in the internship 

time. 


        

I did my first practical training in Binagadi Oil Company (BOC / Baku, Azerbaijan). In BOC I 

learned  how  to  model  the  reservoir  in  “EXODUS  Reservoir  Simulator”  program;  in  addition  I 

attended  to  Workover  operations  on  artificial  lifts.  During  this  internship  I  had  a  great 

opportunity to apply my theoretical knowledge and skills to real oil fields. I wrote a code for this 

company  which  is  doing  interpolation  in  a  huge  amount  of  PVT  data  and  calculating  desired 

corresponding  value  out  of  it.  During  my  university  life  I  have  used  ECRIN  for  well  pressure 

analysis,  and  also  make  my  first  1-D  well  simulator  for  homogeneous  and  heterogeneous 

reservoirs.    My  mathematical  skills  are  excellent  and  I  am  very  conscientious  about  meeting 

deadlines and completing tasks unsupervised. After transferring my university from Azerbaijan 

to Turkey I get new friends and this tend me to develop my human relations, also starting with 

IEASTE board member I developed my strong international relationships.  

 Some of my skills and knowledge include: 

9 High Quality Computer Skills 

9 Ability to work effectively as part of a team 

9 Interpersonal communication skills 

9 Strong public speaking skills 

9 Hard working 

I  am  very  interested  in  becoming  a  part  of  this  summer  internship  program,  after  reading  on 

internet  about  your  company  with  50yeasr  of  experience  and  playing  the  main  role  in  Egypt 

petroleum sector especially in Oil exploration, production, transportation.  Also I hope to learn 

Egyptian Culture, tradition and visit the historical places of Egypt. I have enclosed my resume to 

provide  a  summary  of  my  background  and  experience  for  your  review.  Thank  you  for  your 

interesting and for your consideration.  

Sincerely, 

Huseyn Ismayilov  

Renk sokak 8/1 Emniyet Evler. 

Kagithane. Istanbul. Turkey 

Cell Phone(TR): 0090-555-513-50-30 

E-mail: hismayilov@gmail.com 

WEB: www.Huseyn.Net    Huseyn Ismayilov 

Citizenship : Azerbaijan ƒ Date of birth : 5 June 1985 

Contact 

Tel : 0090-555-513-50-30 

e-mail : 

info@huseyn.net 

web : www.Huseyn.Net 

Address 

Sevgi sites Gul sokak 20 / 4 Posta kodu :34457, Haciosman, Sariyer , Istanbul,  TURKEYProfile 

Objective

I  am  seeking  an  internship  position  within  the  Reservoir  Engineering  department  at  the 

world’s  leading  petroleum  company  where  I  can  combine  my  technical  training, 

communication  skills  and  leadership  abilities  in  a  analyzing  or  project  management 

position,  possibly with an international perspective . 

Availability

From June, 2008 Key Skills 

Proficient  or  familiar  with  a  vast  array  of  programming  languages,  concepts  and  technologies,  including:Petroleum Related Skills

9  Rock Properties characterization 

9  Fluid Properties characterization 

9  Drilling Engineering  I 

9  Reservoir Engineering I 

9

Reservoir Engineering II9

Simulation of GeosystemsComputer Related Skills

9  EXODUS - Reservoir Simulator (medium). 

9  Microsoft Office 2007. 

9  .Net Framework (C#). 

9  C and Turbo Pascal programming languages. 

9  Grapher and Surfer (Golden Software). Education 

      2003 to present 

Bachelor in Petroleum and Natural Gas Engineering 

ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY, Faculty Of Mines, Istanbul / Turkey  2002 to 2003 

Bachelor in Petroleum and Natural Gas Engineering   

AZERBAIJAN STATE OIL ACADEMY, Faculty Of Mines,  Baku / Azerbaijan 1997 to 2002 

High school   - 

“With Golden Diploma”

MINGECHEVIR PRIVATE TURKISH HIGH SCHOOL, Mingechevir / Azerbaijan Work Experience 

BINAGADI  OIL COMPANY, Azerbaijan                                                                                          Internship 

Internship                                                                                                                               July to August 2007  

9  Internship in reservoir engineering department. 

MINGECHEVIR PRIVATE TURKISH HIGH SCHOOL , Azerbaijan                                              Part-time job 

Teaching assistant                                                                                                                 

 2000 to 2002 

9  Teaching assistant for two years in Mingechevir Private Turkish High School’s computer laboratories. 
Scholarships And Financial Support

Scholarships

9  Turkey President foundation during all academic years 

9  Istanbul Metropolitan Municipality foundation 2003-2007 

9  Sariyer Municipality foundation 2005-2006 

9  ITU Foundation Scholarship, 2003-2004 

Activities and Interests 

Student Chapters

9  IAESTE-ITU(1) board member 2006-  present 

9  JUMP 2007 Organization board member. 

9  SPE (2) member. 2005-present 

9  SPE I-TECH member. 2005-present 

9  SPE I-TECH Web Team Head (www.speitech.org) 2005-2006 

9  Hip-Hop R&D Dance Club, 2005-2006 

(1)International Association for the Exchange Students for Technical Experience 

(2)Society of petroleum Engineers 

Seminars

9  16th Istanbul Technical University Petroleum seminars. 

9  SPE I-TECH seminars. 

9  IAESTE motivation seminar series. 

9  JUMP seminars 

Internet

9  Personal Web Page project: www.huseyn.net (under construction) 

9  Founder of www.iaeste-itu.com 

Courses

9  Programming  course  at  Department  of  Computer  Engineering  of  Baku  State 

University (3 months ) 

9  Photoshop training course in Baku (4 months) Languages 

Azerbaijan (native) 

English (fluent) 

Turkish (fluent) 

Russian(basic)

References 

9

Available upon request
2004 - 2005 / Spring 

Lec. Code  

Title. 

BIL 101E 

 Introduction to Computer and 

Information Systems  

FIZ 102E 

 Physics II 

KIM 101  

General Chemistry I  

KIM 101L 

General Chemistry I Laboratory  

MAT 101E  

Mathematics I  

PET 112  

Physical Education  

TUR 102  

Turkish II  2005 - 2006 / Fall 

Lec. Code  

Title. 

EKO 201  

Economics  

FIZ 101E  

Physics I  

FIZ 101EL  

Physics I Laboratory  

ING 101  

English I  

JEO 112E  

General Geology  

PET 111E  

Introduction to Petroleum and 

Natural Gas Engineering  2005 - 2006 / Spring 

Lec. Code  

Title. 

BIL 104E 

 Int to Scientific and Engineering 

Computing (C)  

FIZ 102E  

Physics II  

FIZ 102EL  

Physics II Laboratory  

ING 102  

English II  

KIM 102  

General Chemistry II 

KIM 102L  

General Chemistry II Laboratory  

PET 212E  

Rock Properties  2005 - 2006 / Summer School 

Lec. Code  

Title. 

MAT 102  

Mathematics II  

TER 201  

Thermodynamics 

2006 - 2007 / Fall 

Lec. Code  

Title. 

KIM 201  

Physical Chemistry 

KIM 201L  

Physical Chemistry Laboratory  

MAT 201  

Differential Equations 

MEK 205  

Engineering Mechanics  

PET 311E  

Fluid Properties  

PET 321  

Petroluem and Natural Gas 

Laboratory  

PET 331  

Drilling Engineering I  2006 - 2007 / Spring 

Lec. Code  

Title. 

AKM 204  

Fluid Mechanics  

KIM 102  

General Chemistry II  

MAT 202  

Numerical Methods  

MAT 261  

Linear Algebra 

PET 312  

Transport Phenomena  

PET 322  

Drilling Laboratory  

PET 342E  

Reservoir Engineering I  

STA 204  

Statics and Strength of Materials  

2007 - 2008 / Fall 

Lec. Code  

Title. 

ATA 101  

History of Turkish Revolution I  

ING 201  

English III  

JEO 445E  

Petroleum and Natural Gas 

Geology  

MAT 271  

Probability and Statistics  

PET 428E  

Simulation of Geosystems  Lectures in Progress 

Lec. Code  

Title Crd. Lec. 

ATA 102  

History of Turkish Revolution II  

 ETK 101  

Engineering Ethics  

ING 201  

English III  

ITB 226E  

Philosophy of Art  

MAT 261  

Linear Algebra  

PET 332  

Production Engineering I  

PET 418  

Well Logging  

PET 467E  Analysis of Well Pressure Tests 


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə