G. H. Məmmədov 2017/2018-ci tədris ilinin payız semestrinin MagistrYüklə 53,08 Kb.
tarix01.02.2018
ölçüsü53,08 Kb.
növüYazı

“Təsdiq edirəm”

AzMİU-nun rektoru

_________prof.G.H.Məmmədov

2017/2018-ci tədris ilinin payız semestrinin Magistr yazılı imtahan cədvəli


Saat

5.01.2018

I gün

08.01.2018

II gün

11.01.2018 IV gün

12:00Müasir bərpa nəzəriyyəsi və təcrübəsiM117a,M117r,M117i,M127a,M137a,M137r,M147a

Dizaynda yaradıcılıq konsepsiyaları və üslublarM167a,

Vizual kommunikasiyalarM167r

Əsaslar və özüllərin hesablan-ması və layihələndirilməsiM207a,M207i,MT207i,M217a, M227a,M277a,

Torpaqların qeydiyyatı, uçotu və qiymətləndirilməsiM447a

Geodeziya və kartoqrafiyanın müasir problemləriM477a

Nəqliyyat qurğularının avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsiM487a, M497a

Xüsusi təyinatlı məmulatlar texnologiyasıM657a

Meşələrin quruluşuM677a

Keramik metallik materialları texnologiyasıM697a

Qiymətli kağızlarla əməliyyatM737a

Sənayenin istehsal infrastrukturuM747a

Texnoloji maşın və avadanlıqların yaradilmasının elmi əsaslarıM807a

Maşınlarda istifadə olunan keyfiyyətli polad və ərintilərM887a

172


14:00

Memarlıq elminin müasir problemləriM117a,M117r,M117i,M127a,M137a,M137r,M147a,

Dizayn elminin müasir problemləriM167a

Azərbaycanın vizual mədəniyyətinin nəzəriyyəsi-1M167r

İnşaat mühəndisliyi elminin müasir problemləriM207a ,M207i, MT207i,M217a,M227a, M277a,

Mühəndis sistemlərinin müasir problemləriM307a2 ,

Su təsərrüfatı tikintisinin müasir problemləriM327a

Ekologiyanın müasir problemləriM337a1,M337a2,M337a3,MT337i,

Dəniz HTQ müasir problemləriM357a

Bina texnikası üçün rəqəmsal tənzimləmə sistemiMT307a

Yer qurluşu torpaq və şəhər kadastrının müasir problemləriM447a

Geodezi ölçmələrin statistik analiziM477a

Avtomobil nəqliyyatının müasir problemləriM457a

Nəqliyyat tikintisi elminin müasir problemləriM487 ,M497a

Fövqəladə hallarda təhlükəsizliyin Dövlətənzimləmə mexanizmi M647a

İxtisas sahəsinin müasir problemləriM657a,M677a,M697a

Maliyyənin müasir problemləriM737a

Sənayenin təşkili və idarə edilməsinin müasir problemləriM747a

İnformatika elmini müasir problemləriM847a,

İxtisas sahəsinin müasir problemləriM807a,M887a

Kibernetika elmini müasir problemləriM897a

236


Memarlıq layihələndirilməsiM116a, M116i

Şəhərsalma layihələndirilməsiM116r

Memarlıq dizaynında yaradıcılıq konsepsiyaları və üslublarM126a

Memarlıq abidələrin bərpa layihələndirilməsiM136a

Landşaft layihələndirilməsiM146a

SemiotikaM166a,M166r

Bina və mühəndis sistemləri rekonstruksiyası və texniki istismarıM206a,M206r,M216a,M236a,M256a,M276a,M286a

İstilik təchizatı sistemləri üçün su hazırlığıM306a2

Müasir istilik təchizatı sistemləriMT306a

Çətin yuyulan torpaqların meliorasiyasıM316a

HTQ möhkəmlik və dayanıqlığa hesablanmasıM326a1,

Kompleks məqsədli hidrodüyünlərM336a1,MT336i

Mühəndis meliorasiya və torpaqların erroziyasıM336a2

Tullantıların inteqrasiyalı idarə olunmasıM336a3

Yaşayış məntəqələrinin su təchizatıM346a

DHTQ təhlükəsizliyiM356a

Yer quruluşu və kadastr işlərinin geodezi təminatıM446a

Xüsusi geodeziya şəbəkələriM476a

Nəqliyyatın informasiya texnologiyalarıM456a

Nəqliyyat axınlarının nəzəriyyəsiM486a, M486r,M496a

FH-nin idarə olunmasıM646a

Mineralogiya və kristoloqrafiyaM656a,M696a

Kredit risklərinin sığortalanmasıM736a

Tikintinin iqtisadiyyatıM746a,M746r

Layihə risklərinin idarə edilməsiM766a

Maşınlara nəzarət-diaqnostika avadanlıqlarıM806a

İntellektual identifikasiya texnologiyalarıM846a,M846r

TP. avtomat. layihəs və sint. müas üsullarıM896a

203Saat

16.01.2018

II gün

19.01.2018

V gün

30.01.2018 II gün

14:00

Komputer modelləşdirilməsiM117a,M117r,M117i,M127a,M137a,M137r,M147a,M167a

M447a,M477a,M647a,M657a,M677a,M697a,M807a, M847a, M887a, M897a

Multimedia və veb dizaynM167r

Bina və qurğuların dayanıqlığıM207a, M207i, MT207i, M217a, M227a, M277a,

Kanalizasiya sistemləriM307a2

İnşaat istilik fizikasıMT307a

Meliorasiya mühəndis sistemlərinin istismarıM327a1

Sürüşən yamacların dayanıqılq məsələlərinin tədqiqiM337a1, M337a2 ,MT337i

Tullantıların qarşısının alınmasıM337a3

DHTQ-nın möhkəmlik və dayanıqlığa hesablanmasıM357a

Yol hərəkəti təşkilinin əsas istiqamətləriM457a

Nəqliyyat tikintisində geoinformasiya sistemləriM487a, M497a

İnvestisiya layihələrinin idarə edilməsiM737a

Sənayenin qeyri-neft sektorunun iqtisadiyyatının inkişaf problemləriM747a

194

Memarlıq və şəhərsalma nəzəriyyəsiM117a,M117r,M117i,M127a,M137a,M137r,M147a,

Müasir dizaynın sahələriM167a,

Reklam dizaynıM167r

Bina və qurğuların müayinəsi və zələzələyə davamlığıM207a,M207i,MT207i,

M217a,M227a,M277a

İstilik –qaz təchizatı sistemləriM307a2 ,

İsitmə və iqlim qurğuları üçün ölçmə və tənzimləməMT307a

Çay və dəniz hidrotexniki qurğularıM327a

Torpaqların rekultivasiyasıM337a1,M337a2, MT337i

Tullantıların emal sistemiM337a3,

Dəyişən kütlə axınınn hidravlikasıM357a

Yer qurluşu torpaq və şəhər kadastrının nəzəri əsaslarıM447a

Coğrafi informasiya sistemləri üçün geodezi ifrastrukturM477a

Yol nəqliyyat hadisələrinin tədqiqi və avtotexniki ekspertizasıM457a

Süni qurğuların dayanıqlığı və dinamikasıM487a, M497a

FH-nin proqnozlaşdırılması və riskin qiymətləndirilməsiM647a

Elmi tədqiqatların əsaslarıM657a,M677a,M697a,

Pul-kredit siyasətiM737a

Sənaye müəssisələrində antiböhranlı idarəetməM747a

Elmi tədqiqatın əsaslarıM807a,M887a

Qərar qəbuletməni dəstəkləyən sistemlərM847a,

İE obyektləri və sistemlərinin riyazi modelləşdirilməsinin müasir üsullarıM897a

236


16:00

Memarlıq regionikası M116a, M116i

Şəhərsalma regionikasıM116r

Fopmayaranma nəzəriyyəsiM126a

Memarlıq abidələrinin bərpa.regional xüsusiyyətləriM136a

Rekreasiya sistemlərinin landşaft təşkiliM146a

İnteryer dizaynında layihə fəaliyyətinin təşkiliM166a,M166r

Bina və qurğuların nəzəriyyəsi və layihələndirilməsiM206a,M206r,M216a,M236a,M256a,M276a,M286a

İstilik mənbələri istiliyin nəqli və istifadəsiM306a2

Soyutma və iqlim qurğuları üçün enerji və ətraf mühit menecmentiMT306a

Meliorasiya sistemlərinin tikintisi, təşkili və idarə olunmasıM316a

HTQ-nin aerasiya, kavitasiya və korroziyaya hesablanmasıM326a1

Balıqburaxan HTQM336a1,MT336i

Sahilqoruyan HTQM336a2

Tullantıların idarə olunması ilə məşğul olan təşkilatlarM336a3

Tədqiqat üsullarıM346a

DHTQ-nin tikintiisnin təşkili və idarə olunmasıM356a

Yer qurluşu və şəhər kadastrda avtomatlaşdırılmış sistemləriM446a

Tətbiqi fotoqrammetriyaM476a

Yol hərəkətinin nizamlanması üsulları və alqoritmləriM456a

Nəqliyyat yolları və qurğuların rekonstruksiyası M486a, M486r,M496a

FH-nəticələrinin aradan qaldırılması texnologiyası və texnikasıM646a

Sementin kimyası və texnologiyasıM656a,

Keramika və odadavamlı materiallar texnologiyasıM696a

Qiymətlı kağızlarla əməliyyatM736a

Tikintinti müəssisələrinin xarici iqtisadi fəaliyyətiM746a,M746r

İnnovasiya strategiyasının idarə edilməsiM766a

Texnoloji maşın və avadanlıqların tədqiqatı və əsaslarıM806a

Simsiz şəbəkələr texnologiyasıM846a,M846r

Əməliyyatların tədq.və müasir optimal üsullarıM896a

203Memarlıq elminin tarixi və metodologiyasıM117a,M117r,M117i,M127a,M137a,M137r,M147a,

Dizayn elminin tarixi və metodologiyasıM167a

Vizual mədəniyyət tarixiM167r

İnşaat mühəndisliyi elminin tarixi və metodologiyasıM207a,M207i,MT207i,M217a, M227a, M277a,

Mühəndis sisstemlərinin tarixi və metodologiyasıM307a2 ,

Su təsərrüfatı tikintisinin tarixi və metodologiyasıM327a

Ekologiyanın tarixi və metodolo-giyasıM337a1,M337a2, ,M337a3, MT337i

Dəniz HTQ tarixi və metodologiyasıM357a

Yer qurluşu torpaq və şəhər kadastrının tarixi və metodologiyasıM447a

Geodeziya və kartoqrafiyanın tarixi və metodologiyasıM477a

Avtomobil nəqliyyatının tarixi və metodologiyasıM457a

Nəqliyyat tikintisi elminin tarixi və metodologiyasıM487a,M497a

İxtisas sahəsinin tarixi və metodologiyasıM657a,M677a,M697a,

FH və HFT –nın sahəsinin tarixi və metodologiyasıM647a

Maliyyə menecmentiM737a

Sənaye müəssisələrinin xarici iqtisadi fəaliyyətiM747a

İxtisas sahəsinin tarixi və metodologiyasıM807a,M887a

İnformatika elminin tarixi və metodologiyasıM847a

Kibernetika elminin tarixi və metodologiyasıM897a

Təkərli maşınların hərəkət nəzəriyyəsiM456a

204


Abidələrin tipologiyasıM116a,M116r,M116i,M126a,M136a,M146a,

Azərbaycanın vizual ənənənsinin nəzəriyyəsiM166a, M166r

Qazın nəqli və istifadəsiM306a2

Rəqəmli bina avtomatlaşdırılmasıMT306a

Meliorasiya sistemlərinin modelləşdirilməsiM316a

HTQ-nin tikintisi,təşkili və idarə olunmasıM326a1,

Ətraf mühitin bərpası və mühafizəsi metodlarıM336a1

Tədqiqat üsulları M336a2, M336a3, MT336i

Sənaye müəssisələrinin su təchizatıM346a1

Dəniz neft-qaz mədən texnikasıM356a

Torpaqdan istifadənin ekologiyası və təbii ehtiyatların mühafizəsiM446a

Nəzəri geodeziyaM476a

SAYM sistemində insan amiliM456a

Nəqliyyat yolları və qurğuların müayinəsi və qiymətləndirilməsiM486a,M486r, M496a

FH—da proseslərin sistemli təhlili və modelləşdirilməsiM646a

Effektiv izolyasiya divar və bəzək materialları texnologiyasıM656a

Polimel inşaat materialalrı məmulatları texnologiyasıM696a

Beynəlxalq sığortanının idarə edilməsiM736a

Regionlarda tikintinin inkişafı problemiM746a,M746r

Heyətin idarə edilməsiM766a150

Tərtib etdi:

Tədris şöbəsinin müdiri dos.S.B.Məmmədov Razılaşdırıldı:
Tədris işləri üzrə prorektor dos.A.F.QasımovDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə