Genel Hedef: Genel HedefYüklə 0,74 Mb.
tarix17.11.2018
ölçüsü0,74 Mb.
#80113Genel Hedef:

 • Genel Hedef:

 • Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve/veya istihdam edilebilirliğinin arttırılması,

 • işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve

 • işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasıdır.Özel Hedefler:

 • Özel Hedefler:

  • Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının arttırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması,
  • Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılması,
  • Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasının durumu hakkında bilgilerinin arttırılması,
  • İşgücü piyasasında dezavantajlı kişiler ve özel itina gösterilmesi gereken gruplara yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılması.


Projeler aşağıda belirtilen hedef gruplara odaklanmalıdır:

 • Projeler aşağıda belirtilen hedef gruplara odaklanmalıdır:

 • Engelli bireyler,

 • Gecekondu bölgelerinde yaşayanlar dahil olmak üzere yoksul veya yoksulluk riski altında bulunanlar,

 • Eski mahkum/tutuklular, mahkum ve tutuklular

 • Yerinden olmuş kişiler (IDP)

 • Çalışan çocukların ebeveynleri

 • Roman ve Romanlar gibi yaşayan vatandaşlar

 • Yoksulluk riski altında bulunan çocuklar ve koruma ihtiyacı duyan çocuklar,Hedef gruplar (devam):

 • Hedef gruplar (devam):

 • Madde bağımlıları,

 • Şiddet mağduru kadınlar,

 • Sığınma evlerinde kalan bireyler,

 • Çocuğunu yalnız başına büyüten ebeveynler,

 • Evsizler,

 • Mevsimlik tarım işçileri ve onların çocukları,

 • Göçebeler,

 • Uygun diğer dezavantajlı bireyler

 • Belirtilen hedef grupların tümünde alt kategori olarak “kadınlar” özellikle hassasiyet gerektiren bir grup olarak düşünülmektedir.Proje başvuruları aşağıda belirtilen performans göstergelerinden en az ikisini içermelidir:

 • Proje başvuruları aşağıda belirtilen performans göstergelerinden en az ikisini içermelidir:

 • Kamu istihdam, rehberlik, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerine yönlendirilen veya katılım gösteren dezavantajlı birey sayısı,

 • Dezavantajlı kişilere yönelik klişe ve önyargıların bertarafı ve ayrımcılıkla mücadele için gerçekleştirilen faaliyet sayısı,

 • Dezavantajlı kişilerin kamu hizmetlerine erişimiyle ilgili araçlar hakkında bilgilendirilmeleri için yapılan farkındalık arttırma faaliyetleri sayısı,

 • İşgücü piyasasına giren dezavantajlı kişi sayısı

 • Kendi işini kuran dezavantajlı kişi sayısı.Proje konusu fark etmeksizin projede gözetilmesi gereken unsurlar:

 • Proje konusu fark etmeksizin projede gözetilmesi gereken unsurlar:

  • Cinsiyet eşitliği,
  • Sivil toplumun katılımı,
  • Dezavantajlı bireylerin sorunları,
  • Sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin korunması,
  • İyi yönetişim.
 • Her proje teklifi yukarıdakilerden en az bir veya daha fazlasını içermelidir.

 • Talep edilen hibe miktarı, projenin toplam uygun maliyetlerinin en fazla %95’i, en az %80’i kadar olmalıdır. Kalan kısım eş finansman olarak, Başvuru Sahibi tarafından karşılanmalıdır.

 • (örnek: 300.000 avro’luk bir projenin en az 240.000 avro ve en fazla 285.000 avro’luk kısmı hibe kapsamında karşılanabilir) • En az 10 en fazla 12 aydırTarafların Uygunluğu:

 • Tarafların Uygunluğu:

 • Faaliyetlerin Uygunluğu,

 • Maliyetlerin UygunluğuBaşvuru Sahibinin Uygunluğu:

 • Başvuru Sahibinin Uygunluğu:

 • Hibe almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahibi:

 • Tüzel kişilik sahibi ve

 • Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşBaşvuru Sahibinin Uygunluğu (devam):

  • Başvuru Sahibinin Uygunluğu (devam):
  • Örnekler:
 • STK (Sosyal içerme, yoksulluk, ayrımcılıkla mücadele, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, vs. alanlarında faaliyet gösteren),

 • Ticaret ve/veya sanayi odaları,

 • Esnaf ve sanatkar odaları,

 • Sendikalar ve konfederasyonlar

 • Organize sanayi bölgeleri (OSB),

 • KOBİ temsilcisi kuruluşlar,

 • Profesyonel/mesleki dernekler ve/veya vakıflar,

 • Kar amacı gütmeyen kooperatifler,Başvuru Sahibinin Uygunluğu (devam):

  • Başvuru Sahibinin Uygunluğu (devam):
  • Örnekler:
 • Eğitim ve/veya öğretim kurumları,

 • Halk eğitim merkezleri,

 • Yatılı ilköğretim bölge okulları (YİBO),

 • Yerel yönetimler (belediyeler, il özel idareleri, yerel belediye birlikleri ve bölgesel kalkınma ajansları gibi),

 • Avrupa Komisyonu Mali Tüzüğü Uygulama Kurallarının 43. Maddesinde tanımlanan uluslararası (devletlerarası) kuruluşlar,

 • Ve diğerleri: Lütfen Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1’i inceleyiniz.Başvuru Sahibinin Uygunluğu (devam):

  • Başvuru Sahibinin Uygunluğu (devam):
 • Başvuru Sahibi’nin Türkiye’de kurulmuş bir STK olmaması halinde, Türkiye’de kurulu en az bir Eş-Başvuru Sahibi ile hareket etmelidir.Başvuru Sahibinin Uygunluğu (devam):

  • Başvuru Sahibinin Uygunluğu (devam):
 • Siyasi partiler ve bağlı yapıları bu Teklif Çağrısı kapsamında uygun Başvuru Sahibi değildir.

 • Ticari işletmeler ya da İşletme grupları uygun Başvuru Sahibi veya Eş-Başvuru Sahibi değildir. Ancak iştirakçi olarak yer almaları tavsiye edilmektedir.

 • Merkezi yönetimin il/bölge müdürlükleri bu teklif çağrısı kapsamında Başvuru Sahibi veya Eş-Başvuru Sahibi olarak yer alamaz ancak iştirakçi olarak katılım gösterebilir.Eş-Başvuru Sahibinin Uygunluğu:

  • Eş-Başvuru Sahibinin Uygunluğu:
  • Eş-Başvuru Sahibi/ Sahipleri, Başvuru Sahibi ile aynı uygunluk kriterlerini taşımak zorundadır.
 • Eş-Başvuru Sahibi/ Sahipleri belirlenirken, her bir Eş-Başvuru Sahibinin projede açıkça belirlenmiş bir rolünün bulunmasına dikkat edilmelidir.

 • Başvurularda Eş-Başvuru Sahibi sayısı en az 1, en fazla 3 olmalıdır.Bağlı Kuruluşlar:

 • Bağlı Kuruluşlar:

 • Başvuru Sahibi ve Eş-Başvuru Sahibi/Sahipleri Bağlı Kuruluş(lar) ile hareket edebilir.

 • Bağlı Kuruluş(lar) Başvuru Sahibi ve Eş-Başvuru Sahibi/ Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini sağlamak zorundadır.

 • Örnek: Konfederasyonların tüzel kişiliği haiz sendikaları birer bağlı kuruluştur.Başvuru Sahibi, Eş-Başvuru Sahibi ve Bağlı Kuruluşların yanısıra projeye dahil edilebilecek kuruluşlar:

 • Başvuru Sahibi, Eş-Başvuru Sahibi ve Bağlı Kuruluşların yanısıra projeye dahil edilebilecek kuruluşlar:

 • İştirakçiler

 • İştirakçiler projede gerçek bir rol üstlenir ancak günlük harcırahlar (per diem) ve seyahat giderleri haricinde hibeden yararlanamazlar.

 • İştirakçi kuruluşlar için, bölüm 2.1.1’deki uygunluk kriterlerini sağlama şartı yoktur.

 • Yükleniciler

 • İştirakçiler veya Bağlı Kuruluş(lar) ayrıca proje yüklenicisi olamazlar.

 • Yükleniciler, Hibe Sözleşmesi Ek IV’te yer alan satın alma kurallarına tabidirler.Proje Türleri

 • Proje Türleri

 • Uyum yeteneği ve istihdam edilebilirliğin arttırılması yoluyla dezavantajlı grupların işgücü piyasasına entegrasyonlarının sağlanmasına yönelik projeler,

 • Dezavantajlı kişilere yönelik ön yargı ve ayrımcılığın giderilmesine ilişkin farkındalık artırma projeleri,

 • Dezavantajlı kişiler için eğitim, bireysel rehberlik, danışmanlık ve iş eşleştirme hizmetlerine yönelik projeler.Faaliyetler yerel, bölgesel, ulusal ihtiyaçlar ve hedef grupların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır.

 • Faaliyetler yerel, bölgesel, ulusal ihtiyaçlar ve hedef grupların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır.

 • Proje Ön Teklifleri ilgili resmi istatistikler ve raporlarda yer alan verilerle desteklenmelidir.

 • Proje birden fazla ilde uygulama içeriyorsa, projenin ana uygulama yeri, faaliyetlerin çoğunluğunun gerçekleştirildiği il olacaktır.

 • Proje yönetim işleri için her projenin tam zamanlı bir proje koordinatörü ve proje asistanı ile muhasebeci görevlendirmesi tavsiye edilmektedir.Örnekler

 • Örnekler

 • Mesleki ve işbaşı eğitimleri, iş ve mesleki rehberlik hizmetleri, iş arama desteği ve koçluk hizmetleri,

 • Girişimciler için finansmana erişim konusunda danışmanlık,

 • Mobil eğitim merkezleri ve benzer oluşumlar dahil, uygun organizasyonlarla mesleki eğitim, girişimcilik eğitimi, işbaşı eğitimleri,

 • Hedef grup için eğitim materyallerinin hazırlanması,

 • Hedef grup ve işverenleri biraraya getiren faaliyetler,

 • Özel sektörde staj ve çıraklık eğitimleri,

 • Okul öncesi eğitim ve çocuk/yaşlı bakım hizmetlerinin sağlanması ve bu yolla kadınların istihdam edilebilirliğinin arttırılması ve mevcut işlerine devam edebilmeleri konusunda destek sağlanması,

 • Roman ve Romanlar gibi yaşayan/yerinden olmuş kadınlar, şiddet mağduru kadınlar ve tek ebeveyn olan annelere yönelik faaliyetler.Hedef grubun yasal hakları ve kamu kurumlarının verdiği hizmetler konusunda bilgilendirilmesi,

 • Hedef grubun yasal hakları ve kamu kurumlarının verdiği hizmetler konusunda bilgilendirilmesi,

 • Sosyal girişimcilik, korunmalı işyerleri vb. konu/uygulamalar hakkında yerel idareler, belediyeler, STKlar vb.nin farkındalıklarının arttırılması,

 • İşyerinde önyargı ve ayrımcılığın bertaraf edilmesi için işveren ve işçilere yönelik faaliyetler,

 • Ayrımcılık ve dışlanmayla ilgili olarak ebeveynler, öğretmenler, okul idarecileri ve diğer okul personeline yönelik faaliyetler,ÖNEMLİ: Diğer faaliyet örnekleri Başvuru Rehberi’nde mevcuttur. Faaliyetler, Rehber’de belirtilenlerle sınırlı değildir.

 • ÖNEMLİ: Diğer faaliyet örnekleri Başvuru Rehberi’nde mevcuttur. Faaliyetler, Rehber’de belirtilenlerle sınırlı değildir.

 • Hedef grubun seçiminde cinsiyet eşitliği göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Mesleki eğitim faaliyeti içeren projelerin, staj/iş-başı eğitimi ve iş arama faaliyetleri içermesi önemle tavsiye edilir.

 • Girişimcilik konulu projeler KOSGEB standartları ve mevzuatı ile uyumlu olmalıdır.ÖNEMLİ

 • ÖNEMLİ

 • Değerlendirme aşamasında, projelerde, fayda-maliyet etkinliğinin (projenin verimliliği, etkililiği ve sürdürülebilirliği açılarından) öngörülmüş olması önem teşkil etmektedir.

 • Bu nedenle, başvuru sahipleri tekliflerini hazırlarken proje bütçesi ile beklenen sonuçları dikkatlice değerlendirmelidir.ÖNEMLİ

 • ÖNEMLİ

 • Başvurular hedef grubun ihtiyaçlarına, problemlerine özgü ve “orijinal” olmalı ve uygun çözümler ve uygulama yöntemleri ile tasarlanmalıdır. “kopyala-yapıştır” şeklindeki başvurular değerlendirme sürecinde elenebilir.

 • Proje faaliyetlerinin uygulanması için zaruri durumlarda STKların, okulların, vb. binalarının yenilenmelerine ilişkin mevcut altyapının tadilatı ve modernizasyonu maliyetleri uygun doğrudan maliyettir. Bu maliyetler 10.000 avro’yu geçmemelidir.Uygun Olmayan Faaliyetler:

 • Uygun Olmayan Faaliyetler:

 • Sadece veya büyük ölçüde, çalıştaylara, seminerlere, konferanslara ve kongrelere katılım için bireysel finansman sağlanmasını içeren projeler;

 • Sadece veya büyük ölçüde, çalışma ya da eğitim kursları için verilecek bireysel burslara yönelik projeler;

 • Devlet bütçesinden, başka Topluluk programlarından ya da diğer kaynaklardan finanse edilmiş ya da edilmekte olan faaliyetler;

 • Konferanslar, yuvarlak masa oturumları, seminerler ya da benzeri bir defaya mahsus faaliyetler. Bu faaliyetler yalnızca daha kapsamlı bir projenin parçasını oluşturuyor olmaları durumunda finanse edilebilecektir.Uygun Olmayan Faaliyetler (Devam):

 • Uygun Olmayan Faaliyetler (Devam):

 • Hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce başlayan faaliyetler;

 • Sadece araştırma faaliyetleri içeren projeler;

 • Kar amacı güden faaliyetler,

 • Ticari faaliyetler;

 • Bağışlar;

 • Siyasi nitelikli veya siyasi partilerle ilgisi olan projeler;

 • Sadece araştırma faaliyetleri, strateji, plan ya da benzer belgeleri geliştirmeye yönelik faaliyetleri içeren projeler;

 • Hibe veren faaliyetler

 • Alt yapı projeleri veya esas olarak ekipman satın alımına yönelen projeler.Bir Başvuru Sahibi, bu Teklif Çağrısı kapsamında birden fazla başvuru yapabilir.

 • Bir Başvuru Sahibi, bu Teklif Çağrısı kapsamında birden fazla başvuru yapabilir.

 • Bir Başvuru Sahibi, bu Teklif Çağrısı kapsamında birden fazla hibeden yararlanamaz.

 • Bir Başvuru Sahibi, aynı zamanda başka bir başvuruda Eş-Başvuru Sahibi veya Bağlı Kuruluş olarak yer alabilir.Bir Eş-Başvuru Sahibi, bu Teklif Çağrısı kapsamında birden fazla başvuruda yer alabilir.

 • Bir Eş-Başvuru Sahibi, bu Teklif Çağrısı kapsamında birden fazla başvuruda yer alabilir.

 • Bir Eş-Başvuru Sahibi, bu Teklif Çağrısı kapsamında ikiden fazla hibeden yararlanamaz.

 • Bir Eş-Başvuru Sahibi, aynı zamanda başka bir başvuruda Başvuru Sahibi veya Bağlı Kuruluş olarak yer alabilir.

 • Bağlı Kuruluş(lar) birden fazla başvuruda yer alabilir. • BAŞARILAR
Yüklə 0,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə