Gida tarim ve hayvancilik bakanliğI İYİ tarim uygulamalari kodu



Yüklə 0,51 Mb.
səhifə1/7
tarix24.02.2018
ölçüsü0,51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Ek-1açıklama: yenibakanliklogo

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI











İYİ TARIM UYGULAMALARI KODU

İÇİNDEKİLER Sayfa



GİRİŞ
İyi tarım uygulamaları kodu, 23/7/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliğinin 7 nci maddesi gereğince hazırlanmıştır. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre 50 mg/l’den fazla nitrat içeren ve önlem alınmadığı takdirde, belirlenen sınır değerde nitrat içerebilecek tüm yer üstü ve yer altı suları ile tarımsal kaynaklı kirlilikten dolayı ötrofik olduğu belirlenen ve gerekli tedbirler alınmazsa ötrofik hale gelebilecek tabii tatlı su göllerini, diğer tatlı su kaynaklarını, haliçleri ve kıyı sularını etkileyen bölgeler, Nitrata Hassas Bölge (NHB) olarak belirlenir.

Sularda, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirlenmesini azaltmayı amaçlayan iyi tarım uygulamaları kodu, ülkemizin farklı bölgeleri dikkate alınarak aşağıdaki hususları kapsayan belirli düzenlemeleri içermektedir:

 1. Gübrelerin toprağa uygulanmasının uygun olmadığı dönemler,

 2. Eğimli arazilere gübre uygulama yöntem ve koşulları,

 3. Suyla doymuş, sele maruz kalmış, donmuş veya karla kaplı toprağa gübre uygulama koşulları,

 4. Su yatak ve kaynaklarına yakın topraklara gübre uygulama koşulları,

 5. Depolanmış hayvan gübresi ve silaj gibi bitki materyallerinden kaynaklanan sızıntı sularının, yüzey akışı ve yer altına sızma şeklinde sularda meydana getirebileceği kirliliği önlemeyi amaçlayan depolama ünitelerinin niteliği ve kapasitesinin belirlenerek inşası,

 6. Kimyasal ve hayvansal gübrelerin doğru uygulama miktarlarının belirlenerek, toprağa homojen bir şekilde dağılımının sağlanması, böylece topraktan yıkanarak suya karışacak miktarların kabul edilebilir düzeyde kalmasını sağlayacak uygulama yöntemlerinin belirlenmesi.


Yukarıda verilen kodlara ek olarak aşağıdaki hususlar da dikkate alınmalıdır.

 1. Ekim nöbeti sistemi ile çok yıllık ve tek yıllık bitkilere ayrılan alanların oranlarını dikkate alacak şekilde tarımsal alanların yönetimi,

 2. Yağışlı dönemlerde, nitratın topraktan yıkanarak su kirliliğine neden olmasını engelleyecek şekilde toprak yüzeyinde minimum miktardaki bitki örtüsünün bulundurulması,

 3. Gübreleme planlarının tarımsal işletme düzeyinde yapılarak kullanılan gübrelerin kaydının tutulması,

 4. Uygun sulama sistemleri kullanılarak yüzey akış nedeniyle meydana gelebilecek su kirliliği ve bitki kök bölgesinin altına suyun inmesinin önlenmesi.


İyi Tarım Uygulamaları Kodu, Nitrata Hassas Bölgeler için zorunlu, Nitrata Hassas Olmayan Bölgeler için ise gönüllük esasına dayalı olarak tüm tarımsal işletmelere yöneliktir. Ancak Nitrata Hassas Olmayan Bölgelerde yıllık 3500 kg ve üzeri azot üreten hayvancılık işletmeleri gübre depolama ve gübre yönetim planlarına ilişkin kurallara uymak zorundadır.

AMAÇLAR
Geleneksel hayvan yetiştiriciliği ve tarımsal uygulamaların terk edilmesi tarıma yeni bir yön vermiştir. Modern tarımdaki gelişmeler gübrelemenin, tarımsal mekanizasyonun ve yeni sulama sistemlerinin kullanımını artırmıştır. Bu durum, tarımsal üretimde verim artışına, dolayısıyla çiftçi gelirlerinde iyileşmeye neden olmuş ancak çevre ve insan sağlığına yönelik bazı problemlere yol açmıştır. Bundan dolayı, günümüzde çiftçilere düşen görev sadece üretimi artırmak değil, aynı zamanda çevreyi koruma ve kültürel miras faaliyetlerini de geliştirmektir. Oluşan problemlerin çözümü ve olumlu faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak için, çiftçiler "İyi Tarım Uygulamaları Kodu" olarak adlandırılan düzenlemeleri uygulamalıdır.

İyi Tarım Uygulamaları Kodunun temel amacı; nitrat kirliliğini azaltmak, tarım arazisine uygulanacak hayvan gübresi miktarının 170 kg N/ha/yıl, yer altı ve yüzey suyundaki nitrat konsantrasyonunun 50 mg NO3/L miktarını geçmemesini ve ötrofikasyonun önlenmesini sağlamaktır.

Su kirliliğinin önlenmesine yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu çiftçiler için pratik bir kılavuz niteliğindedir ve su kirliliği riskini en aza indirmek için bazı yönetim uygulamalarını içerir. İyi Tarım Uygulamaları Kodunun, çiftçilerce uygulanması temelde gönüllülük esasına dayanır. Ancak; Nitrata Hassas Bölge (NHB) olarak belirlenmiş yerlerde, çiftçiler sulardaki nitrat kirliliğini azaltmak için hazırlanacak eylem planlarına uymak zorundadır.


 1. ARAZİ YÖNETİMİ

  1. Arazi Kullanımı


Türkiye topraklarının büyük çoğunluğu (%62), dik, çok dik ya da sarp eğimli (>%12) olup, erozyon riskine açıktır. Topraklarımızın %79’u erozyondan farklı derecelerde etkilenmektedir. Birinci ve ikinci sınıf tarım toprakları 11,7 milyon hektar olup, Türkiye'deki toplam alanın %15’ini oluşturmaktadır.

III. ve IV. sınıf tarım arazileri %6-12 eğime sahip olup orta eğimli olarak sınıflandırılmıştır. Toplam arazilerimizin %48'i çok dik ve sarp (>%20) arazi sınıfına girmekte olup bu araziler mera veya orman olarak değerlendirilmelidir. Bununla birlikte %2-20 eğime sahip 29,7 milyon ha arazide, eğer işlemeli tarım yapılıyorsa, toprak ve su koruma önlemlerinin uygulanması zorunludur. Bu alanlarda koruyucu toprak işleme sistemleri uygulanarak, erozyon ve yüzey akışıyla oluşacak toprak kayıplarının önüne geçilmelidir.

Tuzluluk ve alkalilik problemleri ülkemiz topraklarının yaklaşık %3’ünde görülmekte ve bu alanlarda pahalı ıslah yatırımlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Arazi kullanım planlaması ve yönetimi; en iyi arazi kullanım seçeneklerinin tercih edilmesi ve benimsenmesi için, arazi kullanımına dair alternatiflerin, ekonomik ve sosyal şartların yanı sıra arazi ve su potansiyeli de dikkate alınarak, arazi kaynaklarının sistemli bir şekilde değerlendirilmesidir. Toprak, tarımsal üretimin ve sürdürülebilir gıda üretiminin temel kaynaklarından biri olduğu için iyi yönetilmeli ve korunmalıdır. Türkiye'de özellikle arazilerin tarım amaçlı kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar;

 • Toprak erozyonu ve bozunma,

 • Bitki koruma ürünleri, hayvan gübresi ve kimyasal gübrelerden havaya, toprağa ve suya olan karışma,

 • Sulak alanların ve doğal yaban hayatının, arazi kullanım değişimi nedeniyle yok olmasıdır.

Tarım sektöründe, çevre kirliliğinin önlenmesi ve kaynakların korunması, gittikçe daha fazla önem kazanan konulardandır. Bitki koruma ürünleri, kimyasal gübre ve sulama başta olmak üzere, üretim artışında etkili olan girdilerin yoğun kullanımıyla ortaya çıkan problemler, çevre konusuna daha fazla vurgu yapılmasına neden olmaktadır. Ayrıca aşırı otlatma, gereksiz toprak işleme ve toprak yüzeyindeki bitki artıklarının yakılması; toprak organik maddesinin yok olması ve toprak agregat stabilitesinin azalması riskini oluşturabilir.

Tarım politikası oluşturulurken, tabii kaynakların korunmasına odaklanmalı, aşırı sulama ve gübrelemenin toprakta tuzluluğu artırarak ve toprak kalitesine zarar vererek, verimi azaltan bir unsur olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, arazi kullanım politikaları ve planlamalarında toprak ve su korumasını içeren tarım sistemlerine yer verilmesi, yalnız toprak ve su kaynaklarının yüzey akış ve erozyon süreçleri ile kaybolmasının engellenmesine değil, aynı zamanda sulama ve gübreleme girdilerinin azaltılmasına da önemli ölçülerde hizmet edecektir. Özellikle ekosistem hizmetleri açısından, toprak, su ve doğal bitki örtüsünün korunması tarımsal politikaların bir parçası olmalıdır.

Toprak, nitrat hareketi ve değişimi için önemli ve kritik bir faktördür. Çünkü toprak; bitki, su ve atmosfer ile gübreleme, nitrat sızması, azot mineralizasyonu, amonyak buharlaşması, gaz emisyonu, nem ve hava dinamikleri vb. konularla etkileşimde olan doğal bir kaynaktır.

Arazi kullanım planlamasındaki amaç;



 • Sürdürülebilir kaynak kullanımına dayalı tarım sistemlerinin geliştirilmesi (koruyucu toprak işleme, erozyon önleyici tedbirlerin alınması vs.),

 • Yerleşim yerleri, sanayi alanları vb. için verimli tarım arazilerinin kullanımının engellenmesi,

 • Çevrenin korunmasının sağlanmasıdır.

Ayrıca uygun arazi kullanımı, çevresel olarak hassas alanların yönetimini, sürekli gıda üretimi için toprak ve su kalitesinin iyileştirilmesini ve yeterli su kaynağının bulunmasını sağlayacaktır. Arazi kullanım yönetimini de kapsayan topraktan N kaybını azaltmak için entegre edilen yönetim stratejileri aşağıda maddeler halinde verilmiştir:

 • Azot içeren kimyasal ve hayvansal gübre uygulamalarının doğru zamanda yapılması,

 • Dönemsel olarak mevcut azotun belirlenmesi için toprak, su, bitki ve hayvansal gübre analiz yöntemlerinin daha iyi kullanılması ve geliştirilmesi,

 • Daha etkin azotlu gübre öneri ve uygulama yöntemlerine geçilmesi,

 • Bitki besin maddesi yönetim planının daha fazla benimsenmesinin sağlanması,

 • Nitrifikasyon ve üre inhibitörlerinin kullanımlarının yaygınlaştırılması,

 • Yerel çevre ve toprak şartlarına uygun olan azotlu gübre kaynaklarının kullanılması.




  1. Kirliliği Azaltmak İçin Arazi Yönetimi


Hayvan gübresi veya kimyasal gübreler, toprak yüzeyi çıplak ve bitki örtüsünden yoksun iken, ya da bitkiler henüz toprak yüzeyini kapatacak kadar büyümeden uygulandığında, nitrat, bitkiler tarafından alınmadan yerçekiminin ve suyun da etkisi ile aşağılara doğru sızar, kök bölgesinden uzaklaşır ve yer altı sularına karışır.

Bu durum genellikle sonbaharın sonlarından ilkbaharın başlangıcına kadar olan süreçte cereyan eder. Sızma ile kaybolan nitrat miktarı; gübre türüne, yağış miktarına, toprağın yapısına ve o dönemdeki bitki desenine bağlı olarak değişir.
1.1. Ekim dönemi dışında toprak yüzeyi çıplak ve bitki örtüsünden yoksun ise hayvansal ve kimyasal gübre uygulanmamalıdır.
Sulu hayvan gübresi (bulamaç) ve sıvı kanatlı gübresi gibi gübrelerdeki azot, çiftlik gübresi veya komposttan gelen azota göre daha çabuk mineralize (parçalanma) olacağından, kayıpların da daha fazla olabileceği dikkate alınmalıdır.

Çeşitli organik kaynaklardan gelen azot, henüz organik formda olduğu için, mineralizasyona uğramadıkça bitki tarafından alınamaz ve kullanılamaz. Azotun toprakta mineralize olmasında toprak nemi, havalanma, toprak sıcaklığı ve mikroorganizma faaliyetleri önemli faktörlerdir.


1.2. Toprak ve hava koşulları uygun olmadığında, hayvansal ve kimyasal gübreler toprağa uygulanmamalıdır.
Kuvvetli yağış bekleniyorsa gübre uygulaması yapılmamalıdır.

 • Gübre uygulamaları, tarım makinelerinin tekerlek izlerinden oluşacak derin kanalların yüzey akışa sebep olacağı göz önüne alınarak yapılmalıdır.

 • Toprak yüzeyi sıkışmış, kurumuş, çatlamış ya da ıslak ise gübre uygulanmamalıdır.

 • Bitkilerin, bitki besin maddelerini alamayacağı kuru koşullarda gübre uygulamaları yapılmamalıdır.

 • Arazi yeni drene edildiğinde kirletici materyallerin kanallardan hızla geçme riskini azaltmak için on iki ay boyunca gübre uygulaması yapılmamalıdır.

 • Hayvansal ya da kimyasal gübreler, bir sonraki bitki ekilmeden önce anız yüzeyine ya da çıplak araziye uygulandığında gelen yağmurun yıkama riskini azaltmak için, gübre

uygulamasından hemen sonra toprağa karıştırılmalıdır.

 • Sıvı hayvan gübresinin uygulanmasından sonra, yüzey akışın olup olmadığı kontrol edilmeli, eğer yüzey akış varsa, koşullar iyileştirilinceye kadar gübre uygulamaları derhal durdurulmalı veya alternatif uygulama yöntemleri kullanılmalıdır.

Bunlara ek olarak;

Ekim veya dikim zamanına cevap veren, verimli, kaliteli, pazar payı olan, hastalıklara dayanıklı, çevresel ve iklimsel faktörlere uyum sağlayan ve gübreleri etkin kullanan özelliklere sahip çeşit ve türler seçilmelidir.

İşgücü ve ekipmanların optimum düzeyde kullanımını sağlayacak, yabancı ot kontrolünde rekabeti de göz önüne alarak alternatif ot öldürücülerden maksimum biyolojik fayda sağlayacak, hastalıkları azaltmak amacıyla yabancı otlar için önlemler alacak, toprağın ihtiyacı olduğu yerde biyolojik azot kaynağı olan baklagilleri de içine alacak şekilde düzgün bir ekim nöbeti ve yeşil gübreleme planlaması yapılmalıdır.

Sürdürülebilir bir toprak ve mera yönetimi ile toprağın ve meraların bozulmasının önüne geçilmeli, üretimin artırılması ve gelir getiren ürünlerin planlanarak tarımsal işletme faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması sağlanmalıdır.

Verimli otlakların sağlanması ve toprak erozyonunun önüne geçilmesi için, uygun koşullarda yapılan hayvan gübresi yönetimi, mera ve tarımsal işletme yönetimi ile birleştirilmelidir.

Sağlıklı ve verimli bir hayvancılık yeteri kadar alan, yem ve su gerektirir. Bunun için gübre depolama kapasiteleri belirlenerek hayvanların otlatma alanları ve ihtiyaç duyulan tamamlayıcılar sağlanmalıdır. Hayvanlar su kaynağına yakın yerlerde, yemleme yapılan ve gölgelik alanlarda toplanabilir. Bu durumlarda aşırı hayvan gübresi birikme ihtimali vardır. Birim alandaki hayvan yoğunluğunun ve dinlenme alanlarının uygun şekilde belirlenmesi, su kaynakları ile hayvanların doğrudan temasını engelleyecek şekilde sulama üniteleri planlanması ile bu problemler azaltılabilir.
1.3. Eğimli, erozyon riskinin yüksek olduğu yerlerde otlaklar sürülmemeli, sürülmesi gerekli ise ilkbaharda sürülüp ardından azot ihtiyacı yüksek bitkiler ekilmelidir.


  1. Tuzlu-Alkali ve Asit Toprakların Yönetimi


Topraklardaki tuzluluk ve alkalilik sorunu, Türkiye'de daha çok kurak ve yarı-kurak bölgelerde görülmektedir. Bu sorunla killi topraklarda daha fazla karşılaşılırken; alüviyal, hidromorfik ve organik topraklarda daha az karşılaşılmaktadır. Birçok yerde, düşük yağış ve yetersiz drenaj, sodyum (Na+) ve tuzlarının (Na2SO4 ve NaCI) birikmesine neden olur. Türkiye'de bazı bölgelerde değişen seviyelerde, hem tuzluluk hem de alkalilik problemi vardır. Yapılan son araştırmalar; 1,52 milyon hektar alanda tuzluluk ve alkalilik; 0,8 milyon hektar alanda ise tuzluluk ve su birikmesi problemleri olduğunu göstermektedir.
1.4. Tuzlu-alkali ve asidik toprakların yönetiminde uygun teknikler kullanılmalıdır.


 • Araziler, tuzların saha boyunca eşit olarak yayılmasını sağlamak için tesviye edilmelidir.

 • Tuzlu –alkali topraklar, düşük yağış rejimi dikkate alınarak sürülmeli, ağır toprak işleme makineleri kullanılmamalıdır.

 • Toprak alt tabakasını gevşetmek için derin sürüm (35 cm'ye kadar) önemlidir. Eğer, alt toprak, yüzey toprağından daha fazla alkali ise derin sürüm önerilmez. Bu durumda toprağı alt üst etmeden yırtarak sürüm yapılmalıdır.

 • Sulama düzenli aralıklarla ve toprakta tarla kapasitesinin %70-90’ı oranında su bulunacak oranda yapılmalıdır. Sık ve az sulama, seyrek ve fazla sulamadan daha iyidir. Yağmurlama sulama küçük arazilere de uygulanabilir. Suyun akış yönündeki hafif bir eğim, suyun fazlasını kolayca uzaklaştırabilir.

 • İlk yıllarda tuza dayanıklı (toleranslı) bitkiler yetiştirilmeli ve toprak asla nadasa bırakılmamalıdır.

 • Tuzlu ve alkali topraklarda ekim nöbetine en azından bir baklagil bitkisi dâhil edilmelidir.

 • Ekimden önce, tohumu hafif tuz çözeltisi ile muamele etmek, bitkinin tuza dayanıklılığını (toleransını) artırır.

 • Asidik topraklarda (<6.5 pH) alkali karakterli gübreler (kalsiyum amonyum nitrat gibi), alkalin topraklarda ise asit karakterli gübreler (amonyum sülfat gibi) tercih edilmelidir.

 • Tuzlu toprakların ıslahında yıkama, alkali toprakların ıslahında jips vb., asidik toprakların ıslahında ise kireç vb. materyaller kullanılmalıdır.




  1. Yüzey Akış ve Erozyon Kontrolü

1.5. Yüzey akış ve erozyon kontrolü için alınacak önlemler; kritik eğim değerleri, yağış, bitki örtüsü ve tekstür dikkate alınarak belirlenmelidir.




 • Toprak erozyonu ve erozyonla bitki besin maddesi kayıplarını önlemek için malç, örtü bitkisi, koruyucu toprak işleme ve toprak düzenleyici gibi uygulamalarla toprak yüzey şartları iyileştirilmelidir.

 • Toprak yüzeyindeki su hareketinin kontrolü için şeritvari ekim, kontur ekim, sırta ekim, teraslama gibi uygulamalarla yüzey akış hacmi ve hızı azaltılarak erozyonun, dolayısıyla erozyonla bitki besin maddesi kayıplarının önüne geçilmelidir.

 • Su ile doymuş alanlarda erozyonla bitki besin maddesi kayıplarını azaltmak için, teraslar, hendekler ve çimlendirilmiş su yolları gibi uygulamalarla akışın güvenli tahliyesi sağlanmalıdır.

 • Vadi özellikleri taşıyan ekilebilir alanlarda ya da geniş arazilerdeki eğimlerde akışı engellemek için yüzey suları boyunca yeşil bantlar ile tampon şeritler oluşturulmalı, gerekirse kalıcı çim, orman veya benzeri arazi örtüsü de düşünülmelidir.

 • Özellikle eğimli araziler üzerinde ne tür bitki yetiştirileceği ve hayvan yetiştiriciliğinde yönetimin nasıl yapılacağı planlanırken, yüzey akış ve erozyon riskleri gözden geçirilmeli ve yönetim buna uygun olarak düzenlenmelidir.


Özel ürünler:

Ülkemizde geleneksel olarak çay ve fındık yetiştiriciliğinin yapıldığı alanlar oldukça dik eğime sahiptir. Bu ürünler kabul edilecek eğim sınıflamasının dışında tutulmalıdır. Karadeniz kıyı bölgesi dünyanın en uygun fındık ekolojisine sahiptir. Fındık ve çay, Karadeniz Bölgesi’nde sahilden 80 km içeriye ve 1300 m yüksekliğe kadar ekonomik olarak yetiştirilebilmektedir. Ülkemizde fındık ve çay tarımı genellikle küçük arazilerde ve aile işletmeciliği biçiminde yapılmaktadır. Karadeniz Bölgesi'nde arazi eğimi çoğunlukla %20'nin üzerindedir ve burası Türkiye'nin en fazla yağış alan bölgesidir. Büyük ölçüde erozyon tehlikesi bulunan bölgedeki fındık ve çay tarımı verimli toprakların erozyona uğramasını engelleyip, ülke topraklarının korunmasına çok olumlu katkılar sağlamaktadır.

Eğimli arazilerde fındık ve çay yetiştiriciliği teraslarda yapılmaktadır. Dolayısıyla teraslama, erozyon ile toprak ve besin maddesi kayıplarını en aza indirmektedir. Yağışın ve eğimin yüksek olduğu yerlerde azotlu gübreler ağaç çevresine veya yakınına gelecek şekilde banda ve en az ikiye bölünerek uygulanmalıdır.

Çay dikimi konturvari yapılmalı, sıralar arasında küçük hendekler oluşturularak yüzey akış önlenmeli ve suyun toprak tarafından tutulması sağlanmalıdır. Doğu Karadeniz Bölgesi gibi toprak pH'sının düşük olduğu yerlerde, amonyum sülfat gibi asit karakterli gübrelerin kullanımından kaçınılmalıdır.




  1. Toprak İşleme


Toprak işleme genel olarak, bitkilerin büyümesi amacıyla uygun şartların oluşturulmaya çalışıldığı, ekim, dikim ve tohum yatağı için toprağın hazırlanması yöntemidir. Toprak işleme esnasında yabancı otlar, hastalıklar ve toprak zararlıları elimine edilirken, toprağa karışan anız artıkları da bitkilerin büyümesi için fiziksel ve kimyasal koşulları daha uygun hale getirir. Bununla birlikte aşırı toprak işleme bir takım olumsuzluklara da neden olabilir. Bunların başında özellikle toprak yapısının bozulması, toprak verimliliğinin göstergesi olan organik madde miktarının azalması, erozyon riskinin artması, toprak nem kaybı, faydalı toprak mikroorganizmalarının yaşam döngüsüne zarar vermesi ile işgücü, zaman ve yakıt tüketimi gibi bir takım maliyetlerin artması sayılabilir.

Toprak işleme uygulamaları, toprak mikroorganizmaları ve bitki köklerini etkileyen toprak nemi ve toprak havasını değiştirerek toprak yapısının bozulmasına neden olur. Bu da toprakta bir takım kimyasal reaksiyonlarla azotun farklı formlara dönüşmesiyle sonuçlanır. Toprakta azot çoğunlukla organik formdadır. Bitkiler azotu nitrat (NO3) ve amonyum (NH4) formunda alırlar. Organik formdaki azot, bir takım kimyasal reaksiyonlarla amonyuma (amonifikasyon), amonyumdan da nitrata (nitrifikasyon) dönüşür. Bazı durumlarda ise reaksiyon tersine dönebilir. Denitrifikasyon olarak adlandırılan bu durumda da nitrat bitkilerin faydalanamayacağı diazotmonoksit (N2O), azotmonoksit (NO) ve elementel azota (N2) dönüşerek atmosfere karışır.



Toprak işleme, agregatların yapısını, dağılımını ve aralarındaki boşlukları değiştirerek, nitratın sızarak kaybı üzerinde etkili olmaktadır. Nitrat toprağa suyun infiltrasyonu yoluyla girer ve topraktaki büyük gözenekler vasıtasıyla da suda çözünmüş halde hareket ederler. Farklı toprak işleme uygulamaları toprak koşullarının farklı şekilde değişmesine sebep olacağından toprağın sızma özellikleri de buna bağlı olarak değişecektir.
Koruyucu toprak işleme uygulamaları ile toprak fiziksel özellikleri korunarak nitratın sızarak kaybının önüne geçilebilir.
1.6. Eğimli alanlarda sürümler eğime dik yapılmalıdır.
Toprak işlemede dikkat edilmesi gereken en önemli faktör, toprak işleme zamanıdır. Yani toprak tavda iken sürüm yapılmalıdır.
1.7. Toprak işleme zamanı, topraktaki nem oranı dikkate alınarak belirlenmelidir.
Toprak tavda iken sürüm yapıldığında, toprak kolayca parçalanır, işleme aletlerine yapışmaz ve her şeyden önemlisi toprak sıkışmaz; dolayısıyla, traktörlerin çeki gücü artar ve yakıttan tasarruf sağlanır. Uygun olmayan dönemlerde yani toprak ıslak ya da kuru iken yapılan toprak işlemelerde, toprağın sıkışması ve yapısının bozulması söz konusu olacağından, özellikle killi topraklarda bitki büyümeleri olumsuz yönde etkilenir.

Tarım makineleri ile tarlada yapılacak bütün uygulamalar (gübreleme, ilaçlama, ekim) aynı tekerlek izi üzerinde olmalıdır. Bu şekilde gübrelerin ve tarım ilaçlarının düzenli dağılımı ve dolayısıyla büyüme şartları daha yeknesak olacaktır. Burada, çiftçilerin deneyimlerinin ve uygulama zamanlarının toprak işlemede baskın rol oynadığı göz ardı edilmemelidir.
1.8. Toprağın yapısını, nemini korumak ve erozyon riskini azaltmak için koruyucu toprak işleme sistemleri uygulanmalıdır.
Son yıllarda uygulaması hızla artan koruyucu toprak işleme sistemlerinden anıza doğrudan ekim ve azaltılmış toprak işleme ile bitki artıklarının toprak yüzeyine bırakılması erozyon riskini azaltmakta ve aynı zamanda buharlaşma ile olan nem kaybını önleyerek suyun toprakta muhafazasını sağlamaktadır.


  1. İklim ve Gübrelerin Yıkanma Riski


İklim; yağış, sıcaklık ve güneş radyasyonu gibi çeşitli faktörlerle yakından ilişkilidir. Yağış rejimleri, topraktan farklı miktarlarda bitki besin maddesi yıkanmasına neden olurlar. Örneğin; nadas döneminde toprakta nitratın hareketi yağış miktarına bağlı olarak artar. Bitki büyüme sezonu boyunca yağıştaki değişimden kaynaklanan toprak nemindeki ve drenajdaki farklılıklar, denitrifikasyon ve azot yıkanması gibi toprakta meydana gelen süreçler, azot kaybını etkileyen en önemli faktörlerdir.

Azot kayıpları uygulanan azotlu gübre formuna, uygulama zamanına ve toprağın suyla doygunluğuna bağlı olarak değişebilir.

Azotlu gübrelerdeki amonyumun nitrat formuna dönüşmesi için gerekli olan yaklaşık süreler Tablo 1.1’de verilmiştir.
Tablo 1.1. Uygulanan azotlu gübrelerin amonyum ve nitrat formuna dönüşmesi için gerekli olan yaklaşık süreler



Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə