GöYTÜrk və uyğurlarin etnogenezi İLƏ bağli mifoloji motiv və SÜjetləRDƏ boz qurd kultu və TÜrkləRİN İLKİn ata yurduYüklə 159,2 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/9
tarix19.07.2018
ölçüsü159,2 Kb.
#56863
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


46 A 9  

   < <A

9  <  <

< A 6  A A  

 A 6A< <<

  

%=AB32 =<

"/@B     

0G

YFB7G/@ )C<1/GB.+#/) ,&/


0>) B*!B)# .#%B+B '$& -B 7& B"BB 8@%B&$B 80 80B ,)& *-#%$# ';$,%

,&/ ?"-)#*'/ -B '&,& *#%*>& (B")B%& 0B)/& B*!B)$B)#&B #+" 

#)B%

&Y27; I7< ;Y<0Y:Y@7<2Y $@F=< -3<7A3G /072Y:Y@7<7 G/@/B;UW BP@9 F/:?U

0/@Y2Y BP@9:Y@7< OH 27:7<2Y< 0YH7 Y4A/

&Y@02Y<  ,YHY@ 2Y<7H7<7< ?Y@0 A/67::Y@7<2Y< 5Y:279:Y@7<7 07:27@;Y92Y27@ 3GYB  

A 

OGP9 )P@9 ,/?/<:UQU

;Y<0Y:Y@7<2Y 797 @YD/GYB ?3G2Y /:U<;UW2U@ 7@7<17 @YD/GYB2Y 23G7:7@ 97 6C<:/@:/ 3G<7

A=G2/< =:/< 5OGBP@9:Y@ 6C< GC@2C

/W0CQ:/@U/< %C 727 DY =

07@7<7< /

OGBP9:Y@7< 2PW;Y<:Y@7 07@ 6Y;:Y 7:Y ?/@2/W:/@U /@/2/< />/@2U:/@ C 4Y:/9YB2Y< G/:

5Y<1 ?C@BC:2C C 5Y<17< 797 /@D/2U D/@2U 7@7 G/H B/<@UAU

$

/:2U $

]†{~xu     1    

S797<17 @YD/GYB2Y 7AY 23G7:7@ 97 BP@9:Y7< 7:9 /B/AU &Y@0 2Y<7H7<7< GY<7 ,YHY@ 2Y<7H7<7<

?Y@0 A/67::Y@7<2Y G/W/GU@2U C

/2:/

=Q:/< CW/QU A/Q ?/:U@ 7@ 27W7 ?C@2 6Y;7< CW/QU B/>U0 =

=

=Q:/< CW/QU 2=QC@ C =QC::/@2/< OGBP@9 )P@9PB F/:?U BO@YG7@

G>:H812Q8 7Q*/3 %9/;47 ;4;4 6C<:/@U< FYHY@:Y@7< 95>2'8N4*'4 >'8'43NO2'8 

542'8N4 (/8 752;*;82'8 D?2Q8/ /9Q  O/4 4' )OD@/B‘2/ DY :0/<7G/ B/@7F7<‘2Y W93

A93'*2N (/8 '/2Q*Q4 :G8Q3/O2Q8 !548'*'4 F5='2'8'7'>8N 5>3'72'8 .'2N4*' >'O'3'I' ('O2'*N2'8

'.' 9548' /4 :/< :/<7G/ '*2'4'4(/8 3Q32Q1Q: :Q8Q,/4*Q4 3QI2;( +*/2*/2Q8

QI2;(/>>Q:*Q4 9548' -G>:H812Q8 (; 3Q32Q1Q: :Q8Q,/4*Q4 (H:H42H12Q G2*H8H2*H2Q8

"'3'3/2Q 7N8N2'4 -G>:H812Q8 /F/4*Q >'24N? 54 >'O2N (/8 ;O'7 7'23NO*N /4

3Q32Q1Q:/4/4 Q9-Q82Q8/ ;O'IN4 F5= 1/F/1 52*;I;4; -G8H( 54' >'?N72'8N -Q23/O 

G2*H83Q3/O*/2Q8 #O'IN4 :Q1)Q '>'72'8N4N 1Q93/O G?H4H *Q (/8 (':'72N7 /F/4*Q1/ 5:2'8N4

'8'9N4' :;22'>N( -+:3/O*/2Q8


; ?'3'4 ;O'IN4 >'4N4*' (/8 */O/ 7;8* 6+>*' 52*; 

3/4<'22' (G>H*H1*Q4 9548' *' */O/ 7;8*2' Q8 '8<'*2N7 +:3Q>Q ('O2'*N  ;8* *' (; >522'

54*'4 .'3/2Q 7'2*N

G>:H812Q8/ 3QI2;( +*Q4 

;O'IN4 .Q2Q *Q >'O'*NIN4N +O/:*/ Q -G4*Q8*/ #O'IN

G2*H83Q>Q -Q2Q4 Q9-Q82Q8 7;8*2' ;O'IN >'4 >'4' -G8*H2Q8 P9-Q82Q8 7;8*; G2*H83Q1

/9:Q*/2Q8 '33' 7;8* 542'8N -G8Q4 1/3/ :+? 7'F*N  CW/< 3Q32Q1Q:/4/4

O/3'2N4*'1N *'I' -+:*/ ; *'I*' *Q8/4 (/8 3'I'8' 3'I'8'4N4 /F/4*Q /9Q (G>H1 (/8

5<'2N7 <'8 /*/ A+<8Q9/ *Q (/8 4+FQ >H? 3/2*Q4 '8:N7 *+>/2*/ G8* >'4N 9N2*N8N3 7'>'2'82'

Q.':Q 52;43;O*;  ;8* 7'F'8'7 (; 3'I'8'4N4 /F/4Q -/8*/ 

$'=: 1+F*/1)Q (; 54 ;O'7 (G>H*H N8*'4 7N?2'8 -Q:/8Q8Q1 542'82' +<2Q4*/2Q8

+2Q2/12Q +<2Q4*/12Q8/ 7N?2'8 .'3/2Q 7'2*N2'8  :G8Q*/ 

O/ 4' '/2Q9/ *Q (; 54 (5>*'4 (/8/*/8

42'8N4 5I;22'8N '<'O >'<'O >H? '/2Q .'2N4' -Q2*/2Q8 ;

0;2'8' :'(+ 52*;2'8 2:'> Q:Q12Q8/4*Q >+82QO*/2Q8 ;4*'4 9548' *' ; 0;'4 *G<2Q:/4/4

*Q3/8F/2Q8/ 52*;2'8R K5Y:    A  

C@/2/9U W7

N7<=‘ ?C@2 AOHP 7:Y 0/Q:/;/Q/ N/:UWU@:/@ /6/ 2=Q@CAC 0C 4797@ 3:;7 Y2Y07GG/B2/ /@BU?

974/GYB ?Y2Y@ ;O69Y;:Y<70 7H 7AY W7

W93

4=@;/AU 63A/0 327@79 3:Y 2PWP<;YG7;7HY AY0Y0 "CA/  /Q/<9/B:U

A93

A/@;/B:/@U< 07@ ?=:C A/G;/AU %=;>=<7G "3:/

=:2C?:/@U

BP@9 = 1P;:Y2Y< FYHY@ A=GC

/2U

4/9B:/@ 0/@Y2Y 7@Y:72Y 07@ ?Y2Y@ 2/6/ YB@/4:U AO60YB /NU:/1/?2U@

)P@9:Y@7< 53<3H7A7 7:Y 0/Q:U 797<17 @YD/GYB7< ;YH;C
Q?/2Q8/ (+2Q *+>/82Q8 /8 8Q<'>Q:Q -G8Q -G>:H812Q8/4 /21 ':'2'8N %9/ .'/ >Q4/  Q8(

*Q4/?/4/4 ,YHY@7< 9'./22Q8/4*Q >'O'>N8*N2'8 42'8N4 7'*N42'8N 1/O/2Q8/ ;O'72'8N /2Q

(/82/1*Q (G>H12H 1/F/12/ .'3N9N (/82/1*Q /4 :/< :/<7G/ '*2N (/8 3Q32Q1Q:

:Q8Q,/4*Q4 3Q.< +*/23/O2Q8 "H812Q8/4 .'3N9N4N 7N8*N72'8N .'2*' >'24N? (/8 ;O'I' 8Q.3

+:3/O 54; G2*H83Q1*Q4 <'? 1+F3/O2Q8 ;4;42' (+2Q 54;4 *' 7522'8N4N 

1Q9Q8Q1 G?H4H G>H1 (':'72NIN4 /F/4*Q1/ 5:2'8N4 '8'9N4' ':3NO*N2'8 ; <'=: */O/ (/8

7;8* 6+>*' 523;O +3Q1 -Q:/83/O*/8 #O'7 *' (;42'8N >+>Q8Q1

G?H4Q -Q23/O 'O'3'I'

('O2'3NO 

"H812Q8/4 Q91/ *HO3Q4/ 52'4 /4 *G<2Q:/4/4 .G13*'8N ;O'IN4 9'I 7'2*NIN4N +O/:*/1*Q

:+? '*'32'8N4N -G4*Q8Q8Q1 .Q3 ;O'IN .Q3 *Q 7;8*; G2*H83Q>/ Q38 +:3/O*/8 P9-Q82Q8
Yüklə 159,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə