Gsc “Azərbaycan Hava Yolları”Yüklə 326,72 Kb.
səhifə1/3
tarix01.02.2018
ölçüsü326,72 Kb.
  1   2   3


Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar CəmiyyətiMilli Aviasiya Akademiyası

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası tərəfindən

bəyənilmişdir

Direktor müavini__________H.M. Əliyev

“___”___________________2015-ci ilAzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin _____saylı“____”_______ 2015-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir (protokol № ___)


Bakalavr hazırlığı üçün
İqlİmşünaslıq
fənnİnİn PROQRAMIFakültə:

Hava nəqliyyatı

İxtisas:

050507 Hidrometeorologiya

İxtisas kafedrası:

“Aviasiya meteorologiyası”

Fənni tədris edən kafedra:

“Aviasiya meteorologiyası”

Kurs:

2

Semestr:

4

Fənnə ayrılan ümumi saatlar:

180 saat

Auditoriya saatlarının cəmi:

60

Mühazirələr:

45 saat

Laboratoriya:

-

Seminar, praktiki məşğələ:

15 saat

Tələbənin auditoriyadan kənar işi

120 saatBAKI -2015
“İqlimşünaslıq” fənn proqramı
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən
«___» ________ 2014-cü ildə təsdiq edilmiş Ali Təhsil Pilləsinin Dövlət Standartı və
«___» _______ 2014-cü ildə MAA-nın Elmi Şurası tərəfindən təsdiq edilmiş
050507 – “Hidrometeorologiya” ixtisasının tədris planı əsasında tərtib olunmuşdur

(ixtisaslaşma- “Aviasiya meteorologiyası”)

Fənn proqramını tərtib edənlər:
“Aviasiya meteorologiyası” kafedrasının müəllimi ____________ G. Ə. Məmmədova

Fənn proqramı “Aviasiya meteorologiyası” kafedrasının iclasında müzakirə olunmuşdur

( “____”____________2015 il tarixli iclas “___” №-li protokol)

Kafedra müdiri, t.e.d, prof. _______________ N.Ş.Hüseynov

Fənn proqramı MAA-nın “Hava nəqliyyatı” fakültəsinin Elmi Şurasının iclasında müzakirə olunmuşdur və razılaşdırılmışdır

( “____”____________2015 il tarixli iclas “___” №-li protokol)


Dekan, t.e.n., dos._________________T. İ.Kərimli

Fənn proqramı MAA-nın Elmi-Metodiki Şurasında bəyənilmişdir


( “____”____________2015 il tarixli iclas “____” №-li protokol)
Sədr, tədris işləri üzrə prorektor, t.e.d., prof._________________________Ə.S.Səmədov
Mündərİcat

Giriş


 1. Ümumi qaydalar

  1. 1.1 Fənnin tədrisinin məqsədi

  2. 1.2 Fənnin tədrisinin əsas vəzifələri

1.3 Fənn üzrə bilik və bacarıqlara tələblər

1.4 Fənnin digər fənlərlə əlaqəsi

2. Fənnin məzmunu

2.1 Fənn üzrə saatların bölüşdürülməsi

2.2 Fənnin mövzular üzrə planı

2.3 Fənnin dərs növləri üzrə paylanması

2.3.1 Mühazirə dərslərinin mövzuları və həcmi

2.3.2 Məşğələ dərslərinin mövzuları və həcmi

2.3.3. Kurs işinin mövzuları və həcmi

2.3.4. Tələbənin kurs işi üzərində işləməsinə ayrılan vaxt

2.3.5 Tələbələrin sərbəst işlərinin mövzuları və həcmi

2.3.6 Tələbələrin sərbəst işlərinə nəzarət növləri

3. Fənn üzrə tədris-metodiki materiallar

3.1 Tövsiyə olunan ədəbiyyat

3.2 Əyani və digər tədris-metodiki vəsaitlərin, metodiki materialların siyahısı

Gİrİş
Fənn proqramı kredit sistemi üzrə tədris prosesinin təşkili və tələbələrin biliklərinin reytinq cədvəli üzrə qiymətləndirilməsi metodikaları əsasında işlənib hazırlanmışdır. Fənn proqramı müəllim və tələbələrin istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Proqrama fənnin tədrisinin mərhələləri üzrə məzmunu və həcmi daxil olunur. Qiymətləndirmənin reytinq sistemi (QRS) tələbənin hər növ auditor və sərbəst tədris işinin, onun tərəfindən əldə edilmiş bilik və bacarıqların səviyyəsinin cari və semestr nəzarəti vasitəsilə ballar ilə qiymətləndirməni nəzərdə tutur. İmtahandan sonra ənənəvi şkala əsasında ballarla ifadə olunmuş qiymətlər ECTS (European Credit Transfer System) şkalasına çevrilir.
 1. Ümumİ qaydalar
  1. 1.1. Fənnin tədrisinin məqsədi.“İqlimşünaslıq” fənninin tədris olunmasında əsas məqsəd тялябялярдя günəş radiasiyasının, relyefin, жоьрафи шяраитин атмосфердяки просесляря тясиринин юйрянилмяси, iqlim dəyişmələrinin və tərəddüdlərinin формалашмасы sahəsində fundamental biliklərin əldə edilməsidир.


  1. 1.2. Fənnin tədrisinin əsas vəzifəsi.Fənnin tədrisinin əsas vəzifəsi Yer kürəsi iqlimlərinin formalaşmasının fiziki proseslərinin və coğrafi amillərinin, o cümlədən elmi-texniki tərəqqi şəraitində insan fəaliyyətinin təsiri nəticəsində yaranan amillərin öyrənilməsidir.
1.3 Fənn üzrə bilik və bacarıqlara olan tələblər.
Fənnin öyrənilməsi nəticəsində tələbələr aşağıdakıları

bilməlidirlər:

 • айры-айры метеоролоъи цнсцрляря эюря орта чохиллик гиймятлярин щесабланмасыnı;

 • meteoroloji ünsürlərə görə ərazinin iqlim səciyyəsinin verilməsini;

 • метеоролоъи цнсцрлярin реъиминин, дюври мювсцми вя суткалыг дяйишмяляринин təhlilini;

 • щаванын дяйишкян шяраитиндян асылы олараг метеоролоъи цнсцрлярin гейри-дюври тяряддцдляринин юйрянилмясиni;

bacarmalıdırlar:

 • иглим мялуматларынын təhlilini;

 • klimatoграмларын гурулмасы вя онларaın əsasında ərazinin iqlim təhlilinin апарылмасыны;

 • иглим dəyişmələrinin тядгигиni;

 • чохиллик дювр ярзиндя иглим ганунуйьунлугларынын тядгигиni.1.4. Fənnin digər fənlərlə əlaqəsi
Метеоролоъи просесляри айры-айры районлар дахилиндя онларын жоьрафи мцщитиня вя физики жоьрафи шяраитиня ясасян юйрянян иглимшцнаслыг жоьрафийа елмляри системиня дахилдир. Иглимшцнаслыг метеоролоэийанын тяркиби елементляриндян бири olaraq həmin фянни юйрянмяк цчцн метеоролоэийаnın bütün sahələri üzrə lazımi səviyyədə билиklərə малик олмаг лазымдыр.
 1. Fənnİn məzmunu.


2.1 Fənn üzrə saatların bölüşdürülməsi.
“Hidrometeorologiya” ixtisasının tədris planına uyğun olaraq «İqlimşünaslıq» fənni üzrə tədris yükü 90 saat həcmində nəzərdə tutulmuşdur ki, onlardan 60 saat mühazirəyə, 30 saat isə praktiki məşğələlərə (seminarlara) ayrılmışdır. Tələbələrin sərbəst işi (TSİ) 90 saat təşkil edir. Buraya daxildir: Sİ – sərbəst işin yerinə yetirilməsi və təhvil verilməsi; kurs işin yerinə yetirilməsi və təhvil verilməsi; mühazirələrə, seminarlara və kollokviumlara hazırlıq. Sərbəst işin hər biri 1 balla qiymətləndirilir və semestr üzrə cəmi 10 bal təşkil edir. Semestrin sonunda tələbənin fənn üzrə dərsə davamiyyəti maksimum 10 balla, məşğələ dərsləri və kollokviumlar isə 20 balla qiymətləndirilir.

Tədris planına uyğun olaraq fənn üzrə kurs işinin yazılması nəzərdə tutulmuşdur. Kurs işi 10 balla qiymətləndirilir. Fənn üzrə qalan 50 ball imtahana ayrılır.Tədris yükünün 4-cü semestrdə yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Fənnin tədrisi imtahan ilə nəticələnir. Fənn üzrə kreditlərin sayı – 6.


  1. Fənnin mövzular üzrə planı.Mövzunun adı

Dərs yükünün həcmi (saat)

Cəmi

Müha-

zirə

Məş

ğələ

Labora

toriya


TSİ*

Sİ**

yerinə

yetiril-

məsi

1

2

3

4

5

6

7

8Эириш.

4

2

-
2

2Иглимин радиасийа амилляри.

7

1

-
3

3Дцз эцняш радиасийасы.

6

2

1
3

3Йер сятщинин албедосу. Удулан эцняш радиасийасы.

6

2

-
3

3Жям радиасийа.

5

2

1
2

2Йер сятщинин радиасийа və истилик балансы.


6

2

-
3

3Иглимин сиркулйасийа амилляри.

7

2

-
2

3
Kollokvium №1

4

-

2
3


Зонал сиркулйасийа.

6

2

1
3

2Шырнаг ахынлары. İqlim жябщялярi.

4

2

-
3

3Дюшямя сятщи вя онун иглимин формалашмасында ролу.

7

2

-
3

3Дяниз cərəyanlarının иглимя тясири.

6

2

-
2

2Битки, гар вя буз юртцкляринин иглимя тясири.

5

2

1
3

3Гурунун релйефинин иглимя тясири.

7

2

-
3

2Релйефин атмосферин сиркулйасийасына тясири.

6

2

1
2

3Релйефин торпаьын вя щаванын температуруна тясири

6

2

-
2

2Релйефин щаванын рцтубятлилийиня тясири.

4

2

-
3

3Релйефин булудлуг вя думанлара тясири.

5

2

1
2

2Релйефин йаьынтылара тясири

6

2

-
2

3
Kollokvium №2

4

-

2-Релйефин гар юртцйцня тясири.

5

2

1
2

2Иглим тяснифатлары. Ботаникi тяснифат.

6

2

1
3

3Cografi landşaft zonalarına əsaslanan təsnifat. Иглимин генетик тяснифаты.

6

2

-
3

2Тарихи дювр ярзиндя иглимин тяряддцдляри.

5

2

1
3

3Кечмишин иглиминин дяйишмясини изащ едян фярзиyйяляр. Астрономик фярзиyйяляр. Эеолоъи-жоьрафи фярзийyяляр. Физики фярзийyяляр.

5

2

-
3

3
Kollokvium №3

4

-

2

-

2

-
Cəmi

180

45

15

-

60

60Dostları ilə paylaş:
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə