Guliston davlat universitetiYüklə 345,65 Kb.
səhifə4/19
tarix18.03.2023
ölçüsü345,65 Kb.
#102810
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
NOTIQLIK MAJMUA
Kimyo tarixi
Nazorat savollari.

 1. Qadimgi Gretsiya va Rimda nutq madaniyati nazariy asoslarining yaratilishi.

 2. Qadimgi dunyoda nutq oldiga qo‘yiladigan talablarning ishlab chiqilishi.

 3. Qadimgi Gretsiya ritorika ilmi haqida nimalarni bilasiz?

 4. Antik davrdagi aqliy oqim - sofistika haqida nimalarni bilasiz?

 5. Protagor va Demosfenning notiqlik san’atiga qo‘shgan hissasi haqida nimalarni

 6. bilasiz?

 7. Aristotelning "Ritorika" kitobi haqida fikringiz.

 8. Lisiy va Empidoklning notiqlik borasidagi fikrlari.

 9. Suqrotning notiqlik san’atiga olib kirgan yunalishi haqida nimalarni bilasiz?

 10. Qadimgi Rimdagi notiqlik san’ati, Sitseron haqidagi fikringiz.

3-mavzu: Notiqlik va nutq odobi
Reja:

 1. Notiqlik qoidalari va nutq odobi.

 2. Notiq nutqining axloqiy funksiyalari

 3. Muomala madaniyati

 4. Nutqning boyligi va jozibasi.

Tayanch so`z va iboralar: Insoniy fazilatlar, shirin muomala, san’at, ovoz,ohang, shirin so‘z, ishonch, qalb, so‘z, yuz va ko‘z, tilning ko‘rki, muomala, madaniyat, aql, kuch, til, muomala odobi, qadr-qimmat, izzat, axloqiy me’yor, xushfe’llik, xushmuomalalik, hayo-ibolilik.
Nutq odobi insonning umumiy axloqini belgilovchi asosiy mezondir. O`rta Osiyoda axloqiy tarbiya o’z an’analariga egadir. Axloq haqidagi ibratli fikrlar qadimgi turkiy yodnomalarda, buyuk allomalarning asarlarida va boshqa yozma yodgorliklarda bizacha yetibb kelgan. Axloq fan sifatida o’rta asrlarda yuzaga keldi. Bu fanning o`z olimlari paydo bo’ldi, nazariyasi yara-tildi. Ibn Muskaveyx, Farobiy, Ibn Sino, Nasriddin, Tusiy, Jaloliddin Davoniy, Sabzavoriy, G’iyosiddin Mansur kabilar axloq fanining mavqeyi, vazifalari, maqsadining nazariy va amaliy jihatlarini asoslab berishga hissa qo`shdilar. Afsuski, ko’p yillar davomida bu merosni o’rganish, ommalashtirishga imkon bo’lmadi, juda ko’p yirik olimlarimiz hamon xalq uchun noma’lum bo’lib kelmoqda. Aslida esa deyarli hamma davrlarda bu fan taraqqiy etib bordi, yangi-yangi asarlar paydo bo’ldi, axloq va ta’lim-tarbiya sohasida ilmiy tadqiqot olib borgan juda ko’p olimlar yetishib chiqdi. Qator mutaxassislarning asarlari asossiz ravishda o’rganilmay kelindi. Ibn Arabiyning (XIII asr) «Tahzibul axloq» (Xulqiy tarbiya haqida) va «Kitobul axloq» («Axloq kitobi»), Abu Bakr Qalandarning (XIII asr) «Qalandarnoma», Husayn Voiz Koshifiyning (XV asr) «Axloqi Muhsiniy», Poshshoho’ja Ab-duvahobxo’janing (XVI asr) «Gulzor» va «Miftohul adl» («Adolat kaliti»), Abdurahmon ibn Abdukarimning (XVII asr) «Muftohul axloq», Hakim Qooniyning (XVIII asr) «Parishon» na «Guliston», Abu Tohir Xo’janing (XIX asr) «Axloqi Muzaffariy» va «Axloqi Muhammadiy», Abdurahmon Sharafning (XIX asr) «Ilmi axloq», Salohnddinning (XIX asr) «Maxosini axloq» (Axloq fazilatlari), Abdurahmon Sayyohning (XIX—XX asr) «Me’yori axloq», («Axloq me’yori») kitoblari ana shunday asarlardandir. Ma’lum bo’ladiki, O`rta Osiyo, xalqlari, jumladan o’zbek xalqi ham boy axloqiy merosga egadir. Ma’lum sabablarga ko’ra, o’zbek xalqi avlod-ajdodlariga axloqiy tarbiya berib kelgan bu boy merosdan bahramand bo’la olmadi.
Tarbiya - barkamol, komil avlodni shakllantirishning bosh omilidir. Tarbiya - shaxsning jamiyatda me’yorda yashashi, hayot kechirishi uchun kerak bo`ladigan, jismoniy, ma’naviy-ma’rifiy, axloqiy-estetik ko`nikma, bilim beruvchi tushuncha. Insonning jamiyatda o`z o`rnini topishidagi asosiy vositadir. Har bir inson albatta, tarbiyaga muhtoj bo`ladi. Lekin uning tarbiya olishi ota-onasidan, tevarak-atrofidagilardan, oila a’zolaridan, bog`cha, maktab, o`quv yurtida berilgan tarbiyani o`zlashtirishiga bog`liq bo`ladi.
"Notiqlik san’ati va nutq madaniyati” sohasi ham boshqa fanlar kabi insonlarga nutq odobini o`rgatishdan tashqari, ularni komil inson qilib tarbiyalashni o`z oldiga maqsad qilib qo`yadi.Notiqlik va nutq odobi nima? Ta’lim tizimida ishlayotgan barcha tarbiyachilar, o`qituvchi-murabbiylarning barchasi, odatda, tarbiyalangan bo`ladilar. Ya’ni o`zlari tarbiyalangan bo`lishlari kerak. Ularning nutqida haqorat, so`kinish, qarg`ish yoki nojo`ya so`zlar uchramasligi va uchrashi ham mumkin emas. Chunki notiqning gapini kamida 20-50 kishi tinglaydi. Notiq, avvalo, o`zini hurmat qilishi va tinglovchilarning hurmatini joyiga qo`yishi shart. Ikkinchidan, biz nazarda tutayotgan, majlislarda, seminarlarda turli yig`inlarda, uchrashuvlarda, darslarda ma’ruza o`tayotgan yoki suhbat o`tkazayotgan notiq nutqida tinglovchilar asabiga, g`ashiga tegadigan so`zlar ishlatishi mumkin emas. Uchinchidan, notiqning har bir gapi, fikri tinglovchilar tomonidan yozib olinishi va keng xalq ommas o`rtasida mukokama qilinishi mumkinligi hisobga olinishi lozim. Shunga ko`ra nutqda yangi fikr, yangi gap, foydali yangilik, axborot aytilishi talab etiladi. To`rtinchidan notiq nutqinining madaniyligiga ya’ni, to`g`riligi, aniqliligi, mantiqiyligi, ifodaliligi, sofligi, rang-barangligi kabi bir qancha sifatlar mavjud bo`lishiga e’tibor qilinadi. Beshinchidan, notiq nutqi barcha tinglovchilar uchun ibrat maktabi vazifasini bajarishi lozim. Oltinchidan, notiq tinglovchilarni hurmatlab, shirinso`zlilik, muloyimlik bilan so`zlashga odatlanishi zarur. Yettinchidan, notiq tinglovchilar asabiga tegadigan shaklda baqirib so`zlamasligi shart. Notiq nutqi, sakkizinchidan, tinglovchini mustaqil fikrlashga o`rgatishi, yangi bilim bilan boyitishga xizmat qilishi zarur. To`qqizinchidan, notiq faqat gapi, fikri bilan emas balki, mimikasi, ovozi, imo-ishorasi, kiyinishi kabi yana ko`p jixatlari bilan namuna ko`rsatishi lozim. O`ninchidan, notiqning har bir gapida odob-axloq, insoniy fazilatlar aks etishi kerak. O`n birinchidan, notiq nutqidan uning aql-zakovatliligi, ko`p badiiy kitoblar o`qiganligi sezilib, tinglovchilarning havasini keltirib turishi lozim.
Kishining odobi, eng avvalo, uning nutqida ko’rinadi. Nutq odobi nima? Nutq odobi deganda aytilishi zarur bo’lgan xabarlarni, tinglovchini hurmat qilgan holda, uning ko’ngliga mos, adabiy normadagi ifodalar bilan yetkazish tushuniladi. Har qanday xunuk xabarni ham tinglovchiga beozor yetkazish mumkin. Buning uchun so’zlovchi tilni, adabiy til normalarini mukammal bilishi lozim. Muloyim, yoqimli, odobli so’zlash ham o’z-o’zidan paydo bo’lmaydi. Unga yoshliqdan ongli mashqlar qilish, tilning lug’at boyligini egallash, bu borada nutqi ibratli kishilarga taqlid qilish, ulardan o`rganish orqali erishiladi. O`quvchi uchun eng yaxshi namuna o`qituvchi nutqidir. Buni o`qituvchi har doim o’zida his etib turishi, o’z nutqida hech vaqt odob-axloq, nutq madaniyati normalaridan chiqmasligi lozim.
Muomala axloq ko‘rki sanaladi. Har bir insonning qanday dunyoqarashga egaligi, bilimliligi, uning boshqalarga qilayotgan muomalasidan ma’lum bo‘ladi. Shuni ta’kidlash lozimki, muomala insonlar o‘rtasidagi o‘zaro aloqa vositasi hisoblanadi. Bir-birimizga bo‘ladigan muomalamiz, munosabatimizning zamirida ham chiroyli muomalaning shartlari yotadi. Nutq odobi – insonning umumiy axloqini belgilovchi asosiy mezondir. o’rta Osiyoda axloqiy tarbiya o’z an`analariga egadir. Axloq haqidagi ibratli, dastlabki fikrlar qadimgi turkiy yodnomalarda, buyuk allomalarning asarlarida va boshqa yozma yodgorliklarda bizgacha yetib kelgan. Nutq shaxsiy hodisa, Nutqni har bir shaxs o’zi tuzadi. Normativlarni tanlash, baholash ham shaxs tomonidan bajariladi. Insonning muomalasiga qarab, axloqiga ham baho beriladi. So‘z orqali insonlarning tafakkuri, fikri anglashiladi, muomala madaniyati orqali u kishining odobi, kelib chiqishi, naslu - nasabi, ota - onasi va ustozining bergan ta’lim tarbiyasi namoyon bo‘ladi. Til -inson tafakkurining maxsuli. U inson madaniyati, fikriy go‘zalligini, yaxshi, ibratli, havas qilsa arziydigan fazilatlarni yuzaga chiqaruvchi vositadir. Uning insonga ta’siri ham shunga yarasha. Har bir so‘zni o‘z vaqtida so‘zlash, so‘zlashdan oldin puxta o‘ylab ko‘rish kerak. Shuning uchun ham o‘tmishda yashab o‘tgan mutafakkirlarimiz tilga, so‘zga hurmat bilan yondoshishni ta’kidlaganlar.Husayn Voiz Koshifiy so‘z qadri, kamgaplik to‘g‘risida ibratli fikrlarni bayon etgan: «Har zabon tig‘i haq g‘uzorlikda noqildur ango tez-tez tig‘ zaboni birla sazo bermak kerak» yoki «Haq vaqtiki so‘zlar aytursizlar yaxshi so‘zdin bo‘lakni aytmangizlar va ko‘p so‘zlamak ko‘ngilni qaro qilur, xor aylar» yoki «Mumkin ersa, yaxshi so‘z qil oshkor, yaxshi so‘zdin ho‘b yo‘qtur yodgor», «Nasihatni shirin so‘zu muloyimlik birla ibtido qilgay, chunki bu zamonda yumshoqlik va xushho‘ylik ko‘rguzmayin nasihat korga kelmas»,-deydi va inson har doim yaxshi so‘zni so‘zlashi lozimligini uqtiradi. Koshifiy bunday kishilarni hech bir so‘zida qadrqimmati yo‘q, og‘zidan nima chiqa yotganini bilmaydigan kishilardir, deb baxolaydi. Husayn Voiz Koshifiy chiroyli so‘z haqida shunday deydi – “Agar bu so‘zlarning ma’nosi nimadir, deb so‘rasalar, degilki, odam o‘zidan ustun kishiga yetganda, odob saqlab sukut qilsin va undan o‘rgansin. O‘zidan tubanroqqa yetganda, haq so‘zlarni aytib, uning ko‘nglini ilitsin va haqqa hidoyat etsin, hulqu karam bilan foyda yetkazsin. O‘ziga barobar odamga yetganda esa, shafqat va marhamat yo‘lini tutsin.”1
Ular e’tiborsiz, so‘z so‘zlovchilardir. Bu kishilar jununga, Sherga ittifoqchi sanaladi. Ko‘p gapirmaslik, so‘zni mensimaslik, qolaversa, faqat yaxshi gapni aytib yodgorlik qoldirish kerakligini ko‘p bor ta’kidlaydi.
Oldiga kelganin yemak hayvonning ishi,
Og‘ziga kelganni demak nodonilig` ishi (A.Navoiy)
Islomiy manbalarda ham iymon qalbdadir deb bejizga ta’kidlanmagan. Biroq, uni so‘z bilan ifoda qilmasa, foydasi yo‘q. Namoz ham amaldir, u ham muqaddas so‘zlardan tashkil topgan. Inson «so‘zning ahamiyati yo‘q» deyishi bilan o‘z o‘zingni inkor etadi. Chunki shu fikrni ham so‘z bilan ifoda qilayotganligini bilmay qoladi. Islom dini insonlarni shirinso‘z bo‘lishga chaqirishi bejiz emas. Zero, Qur’onda «Bandalarimga aytgin, ular eng go‘zal bo‘lgan narsani aytsinlar. Albatta, shayton oralarini buzib turadi» (Isro surasi,53 oyat) . Alloh mana shu oyatda musulmonlarni o‘zaro suhbatlarida, gap-so‘zlarida shirinso‘z bo‘lishga buyuradi. Agar ular buyruqqa itoat etmay, yomon so‘zlarni ixtiyor qilsalar, albatta shayton oralarini buzadi va natijada yomonlik va dushmanlik sodir bo‘ladi. Qur’onning Baqara surasi, 83-oyatida esa Alloh aytadiki, “Va odamlarga yaxshi gaplar ayting”.2
So‘z inson tanasiga turlicha ta’sir etadi. Inson har doim navqiron, bardam bo‘lishi uchun boshqa insonlarni ranjitmasliklari, dilini vayron qilmasliklari hamda o‘zlari ham xushtabiat bo‘lishlari lozim.Uquv va bilimning tarjimoni ham tildir. Kishiga ro`shnolik, yaxshilik va ezgulik til tufayli keladi. Agar tilga e’tibor bermasa, uni noo‘rin qo‘llansa, insonning boshiga kulfatlar keltiradi.
Til arslon misoli yotar qafasda,
Bexabar boshini u er nafasda
Tilidan tutilgan ne deyar, eshit,
Amal qil bu so‘zga, o‘zingga esh et.
Bolo keltiradi boshga bu til
So‘zingni tiyib yur, boshing yorilmasi
Tilingni tiyib tur, tishing sinmasin. (Yusuf Hos Xojib)
Shirinso‘zlik ko‘pgina muvoffaqiyatlarning omilidir, u taraqqiy etgan jamiyat tashkil etishning asoslaridan biridir. Shuning uchun ham bu narsaga barcha buyuk donishmandlar katta ahamiyat berib kelganlar. Ular doimo boshqalarga yaxshi so‘zlarni aytish, muloyim gaplarni tanlashga undaganlar. Yaxshi, muloyim gapni ishlatish insonning obro‘sini orttiradi, do‘stlarini ko‘paytiradi, hammaning hurmatiga sazovor qiladi.
Donolar aytibdurlar: "Ey farzand.So‘z to`rt nav bo‘ladi: birinchisi- bilishga aytishga hojati yo‘q so‘zlar; ikkinchisi - bilishga va aytishga zarur bo‘lgan so‘zlar; uchinchisi - bilishga zaruri yo`q ammo aytsa bo‘ladigan so‘zlar; to‘rtinchisi - bilsa bo‘ladigan, ammo aytishga hojati yo‘q so‘zlar. Ammo aytiladigan va bilinadigan so‘z shunday bo‘ladiki, dunyoning yaxshiligi shu so‘zga bog‘liq bo‘ladi. Bunday so‘z dunyo uchun foydalidir. Bunday so‘zni aytuvchiga ham, eshituvchiga ham ko‘p manfaati bor. Bilish mumkim – u, gapirish mumkin bo‘lmaydigan so‘zlar shunday bo‘ladiki, bir dust kishining aybi senga ma’lum bo‘ladi. Aql tomonidan o‘ylagan vaqtida uni aytish bexayodikdir. Shu aybni aytsang, do‘stingni jaxli chiqadi, u sendan xafa bo‘ladi yoki o‘z boshiga katta g‘avg‘o ortirib olasan, shuning uchun bu so‘zni bilish kerak, ammo aytmaslik lozim....Ey farzand, hamma vaqt to‘g‘ri so‘z gapir, shoshilishdan qochgil, har bir so‘zga quloq sol, tezlik qilma. O‘ylasmasdan so‘zlama har bir so‘zni o‘ylab gapir, to aytgan so‘zingdan pushaymon bo‘lmagaysan. Sovuq, so‘z so‘zlama. Sovuq so‘z bir ypyg‘, undan dushmanlik hosil bo‘ladi3
Alisher Navoiy ham so‘zning xashamdorligidan ko‘ra, haqqoniyligini ulug‘laydi. Shirin so‘zli, el uchun foydasi tegadigan notiqlarga yon bosadi. Ularning xizmatini masjid imomlarining qilayotgan ishlaridan yuqori ko‘yadi. Shu tufayli ular uchun imomlarga nisbatan ancha ko‘p mablag‘ ajratishni tavsiya etadi: "Voizga yillik naqdi besh yuz oltun, bug‘doy un yuq. Imomg‘a masjidi jome’da xatib bo‘lib, maktabdag‘i tutgay, yillik nafi ikki yuz oltun, bug‘doy un yuq."4
Demak, shirin so‘zli bo‘lish tarbiyalanganlik belgisidir. Kuch bilan erisha olmagan narsaga so‘z bilan erishish mumkin. «Muomala» so‘zi zamirida butun insoniyat taqdiri mujassam» ekanligini e’tirof etgan adabiyotshunos olim N.Bekmirzayev muomala va shirinso‘zlikning inson hayotidagi o‘rni, ahamiyati, qimmatiga doir ma’lumotlarni keltiradi. Ayniqsa sansirab murojaat qilish odobsizlik ekanligi, do‘q-po‘pisa betayinlik va beburdlik nishonasi ekani haqida ta’kidlab, «Har bir odam o‘zining shaklu-shamoyil go‘zalligiga vaqt va pul sarflash hisobiga erishadi. Agar odamlardagi shakl go‘zalligiga ma’naviy –axloqiy go‘zallik, muomala madaniyati ham qo‘shilsa bormi, nur ustiga a’lo nur bo‘lardi. Bundaylarni komillikka intilish yo‘lidan borib, odamlarga shirin so‘zlari bilan ruhiy madad beradiganlar safiga kiritish lozim»5-deydi.
Darhaqiqat, chiroyli muomalaning qudrati inson bilimi bilan ham belgilanadi. Zero, oqilonalik so‘z, nutq bevosita tafakkur mahsuli, tafakkur esa bilimsiz vujudga kelmaydi. Shu bois, bilimsizlik o‘zaro muloqotda, insonlararo munosabatda pand berib qo‘yishi, aksincha, oqil kishining tili so‘zda erkli, mushohadali bo‘lib, ko‘plarga naf keltirganligi haqida pandnomalarda bitilgan.Bugungi kunda insonlararo muloqotda, odamlar orasida andishasiz so‘zlar, behayo gaplar, tuturuqsiz fikrlar, mantiqsiz mulohazalar va shallaqilik ko‘payib borayotganligi achinarli xoldir. Ayniqsa, bozorlarda, jamoat transportlarida, ko‘cha ko`yda bunday illatlar tez-tez ko‘zga tashlanmoqda. Eng achinarlisi shundaki, yomon so‘zlar bilan murojaat qilish, so‘kinib gapirish ziyo maskanlari hisoblanmish ta’lim muassasalarida, madaniyat o‘chog‘i bo‘lmish san’at saroylariga ham kirib borayotganligini kishini ajablantiradi. Ayrim qizlarimiz va o‘ g‘il bolalarimizning bir-biriga aytayotgan gapini, muomalasini ko‘rib xijolatli xolatga tushasan. Xattoki global tarmoqlarda ham yozma nutqlardagi savodsizlikdan tashqari behayo, xaqoratli so‘zlarni bemalol ishlatayotgan insonlar ko‘payib borayotganligi achinarli xol xisoblanadi.Bejizga «Inson gapiruvchi hayvondir». Uning xususiyati hayvonlikdan va gapirishdan iborat»-deb ta’kidlagan edi mavlono Jaloliddin Rumiy. Hayvonlik unda doimiydir, ayrilmasdir. So‘z ham shundoq. Inson ko‘rinishidan hech narsa demasa ham, ichida hamisha gapiradi. Bu xol go‘ yo loy qorishgan suv toshqiniga o‘xshaydi. Toshqinning toza suvi insonning so‘zi (nutqi) balchig‘i esa hayvonligidir. Biroq, balchiq unda o‘tkinchi bo‘lib, vaqt kelib ulardan asar ham qolmaydi. Yaxshi yoki yomon bo‘lishiga qaramay, so‘zlar, hikoyalar va bilimlar qoladi. Odamlarning yomonliklariga sabr qilmoq go‘yo o‘z nopokligini ularga surtib tozalangan kabidir. Sening fe’li huying tahammul bilan yaxshilanadi. Ularniki esa zulm va yomon muomala sababli buziladi. Buni eslab olding va endi o‘zingni pokla»6-deydilar
Darhaqqat, so‘z inson qalbini ilitadi va shu bilan birga so‘z inson qalbini jarohatlaydi ham. Shu bois xalqimizda «Tig‘ yarasi ketar, so‘z yarasi ketmas», degan maqol bekorga aytilgan emas. Chunki so‘zning qudrati benihoya katta. Husn jamoli yo‘q odam shirin so‘z bo‘lsa, go‘zal va shirin so‘zi bilan barchani qo‘lga oladi, aksincha tili yomon odam xalq ko‘nglini jarohatlaydi.Notiq shaxsiga qo‘yiladigan talablar. Notiq birinchi navbatda o‘zini shaxs sifatida shakillantirishga xarakat qilishi kerak. Insoniy fazilatlar unda mujassam bo‘lishi lozim. Notiq kamtar, shirin so‘z, odamjonli, sermulohazali, bamani va diyonatli inson bo‘lishi kerak. Bunday axloqiy sifatlarga ega bo‘lgan insonlarni fikrlarini to‘g‘riligiga hech kim shubha kilmaydi.Shirinsuxan, axloqli insonlarni alohida, maxsus joylarda yetishtirilmaydi. Ular ham bizning jamiyatimizda kamol topib boradilar. Notiqlik san’atida adolat va haqiqat masalalari haqida juda ko‘p fikrlarni berish mumkin. Bugungi kunda TV, radio, internet orqali xar - hil ma’lumotlar berib kelinmoqda. Lekin bu ma’lumotlarni barchasini ham to‘g‘ri deb bulmaydi. Ya’ni siyosiy informatsion kurash ketmoqda. Bu ma’lumotlarni tug‘ri yoki noto‘g‘ri ekanligi o‘z ishining yetuk mutaxasnslari o‘z nutqlari bilan joylarda, yoki o‘sha TV, radio orqali jamoaga etkazishlari lozimdir.
Nutqiy muomala salomlashishdan boshlanadi. Salomlashishdagi xushmuomalalik undan keyingi yaxshi suhbatga debocha bo’ladi, tinglovchida yaxshi kayfiyat paydo qiladi. Agar salomlashish quruq, iltifotsiz bo’lsa, keyingi suhbatga salbiy ta’sir etishi mumkin. Ko’p asrlik odatiy an’analarimizga ko’ra, «Assalomu alaykum»ning javobi «Vaalaykum assalom»dan iborat. Keyingi davrlarda yoshlar orasida salom ham, alik ham to’mtoqlashib ketdi, ya’ni salom berish uchun ham, uning javobi uchun ham birgina «Salom» ishlatiladigan bo’ldi. Bu tarixiy an’analarimizdan chetlashish-dir. Xalq tilida salomlashish uchun ham, xayrlashish uchun ham alohida vositalar mavjud. O`qituvchi ularni o’z o’rnida ishlatishda hamma vaqt o’z shogirdlari uchun o`rnakdir. Madaniyatli kishi o’z aybini bo’yniga ola bilishi, aybi uchun kechirim so’rashni ham bilishi lozim. O`z aybi uchun kechirim so’rash o’z g’ururini yerga urish emas, balki odoblilik, xushmuomalalik alomatidir. «Kechirasiz, mendan o’tibdi», yoki «afv eting, bundan so’ng takrorlamaslikka harakat qilaman» deyish bilan kishi o’zining odobliligini namoyish etadi, xolos. Yetuk kishiga xos fazilatlardan yana biri xayrlashuv odobidir. Tilimizda xayrlashganda ishlatiladigan «xayr sog’ bo’ling», «xayr, ko’rishguncha», «xayr, omonlikda ko’rishaylik» kabi ta’sirchan iboralar mav-jud O`qituvchi sinfdan chiqayotganda «xayr, sog’ bo’linglar», «xayr, yaxshi qolinglar» iboralarini ishlatsa, o’rinli bo’ladi. Bolaga yaxshilik qilgan, aytilgan yumushni, iltimosni bajargan kishilarga minnatdorchilik bildirish odobini ham o’rgatib borish lozim. Tilimizda rag’batlantirishni, minnatdorchilikni ifodalaydigan chiroyli ifodalar bor. Ularni kundalik muomalaga kiritish, o’z o’rnida ishlatish kishi xulqini naqadar bezaydi. O`qituvchi topshiriqni yaxshi o’tagan o’quvchilarni «ofarin», «barakalla», «rahmat», «otangizga rahmat», «minnatdorman» kabi so’zlar bilan rag’batlantirishi mumkin. O`qituvchining nutqi hamma vaqt o’zbek adabiy tili normalariga sodiq qoladi, adabiy tilning go’zal va ta’sirchanligini o’zida saqlaydi Adabiy til ma’lum qo’shimchalar, grammatik kategoriyalarning qo’llanishidagi bir xilligi, barqarorligi bilan umum o’zbek xarakterida bo’ladi va shevalardan ustun turadi. Uning ustunligini bir tomondan adabiy normalar belgilaydi.
Mark Tulliy Sitseronning "Notiqlik san’ati" kitobida notiqlik va nutq odobi haqida yaxshi materiallar berilgan. ''...ana shunda sen o`z so`zing bilan uni ishontirishing yoki fikridan qaytarishing, tinchlantirishing yoki hayajonga solishing va umuman, barcha usullar bilan ish sharoitlariga mos ravishda ba’zan hatto, do`stlikni nafratga va nafratni do`stlikka aylantirib qo`yishing zarur" deb ko`rsatadi. Mutafakkir nutqning ishonarli bo`lishi uchun uning uchta maqsadga egaligini: tinglovchini o`ziga hayrhoh, etish,pand-nasixat berish. odamlarni hayajonlantirish notiqlikdagi eng asosiy vazifalardan ekanligini ko`rsatib o`tadi.
Xulosa qilib aytganda, notiqning vazifasi faqat axborot, yangilik berish emas, balki tinglovchilarga odob-axloqni o`rgatish kamdan-kam uchraydigan qusurlarni, kamchilikni yo`qotishga ham hissa qo`shishdir.

Yüklə 345,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə