GüRCÜstanin azərbaycanli jurnalistləRİYüklə 270,45 Kb.

səhifə16/28
tarix13.11.2017
ölçüsü270,45 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28

63
QASIM ABBASƏLİYEV
(1944-2006)
Qasım Abbasəliyev 1944-cü ildə Borçalının 
Quşçu kəndində anadan olub. Orta məktəbi 
bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin jurnalistika fakültəsində  təhsil 
alıb. O, uzun illər “Axali Marneuli” (“Yeni 
Marneuli”) rayon qəzetində müxtəlif vəzifələrdə 
çalışıb. Maraqlı  və yaddaqalan şeirləri və 
məqalələri qəzet səhifəsində çap olunub.
Çox erkən yaşlarından  şeir yazmağa 
başlayan Qasım Abbasəliyevin əsərləri bir sıra Azərbaycan və Gürcüstan 
mətbuatında və bir neçə almanaxlarda çap olunub.
Q. Abbasəliyevin poeziyası haqqında məşhur Azərbaycan yazıçı 
və  ədəbiyyatşünaslarından Mizə  İbrahimov, Abbas Hacıyev, Bəxtiyar 
Vahabzadə, Müzəffər Şükür və başqaları  dəyərli fi kirlər söyləyiblər.
O, uzun müddət Londonda fəaliyyət göstərən “Bi-bi-si” radiosunun 
Azərbaycan bölməsinin Gürcüstan üzrə xüsusi müxbiri işləyib. 
Qasım Abbasəliyev 2006-cı ildə Marneulidə faciəli şəkildə avtomobil 
qəzasında həlak olub.


64
ŞAHVƏLƏD ƏHMƏDOĞLU
(1944-2004)
Şahvələd  Əhməd oğlu Hüseynov 1944-cü 
ildə Qarayazının Ağtəhlə kəndində anadan olub. 
1961-ci ildə doğma kəndində orta məktəbi, 
1967-ci ildə isə ADU-nun jurnalistika fakültəsini 
bitirib. 
Ş.  Əhmədoğlunun ilk qələm təcrübələri 
Qardabani rayon qəzeti “Samqori”də  dərc 
olunub. O, ilk əmək fəaliyyətinə də bu qəzetdə başlayıb. Sonradan uzun 
illər “Sovet Gürcüstanı” (indiki “Gürcüstan”) qəzetində əvvəlcə korrektor, 
sonra müxbir kimi çalışıb.
Ş.Əhmədoğlu gənclik çağlarında  ədəbiyyata, xüsusilə  şeirə böyük 
maraq göstərib və şeirləri ilə həmin illərdə nəşr olunan bir çox qəzet və 
dərgilərdə, “Çeşmə”, “Dan Ulduzu”, “Çənlibel”, “Ədəbi Gürcüstan” və 
digər almanaxlarda çap olunub.
Ş.  Əhmədoğlunun yeganə kitabı olan “Payız sevincim” adlı  şeirlər 
kitabı 2003-cü ildə şair R. Hümmətoğlunun redaktorluğu ilə Bakıda işıq 
üzü görüb.
Şahvələd Əhmədoğlu 2004-cü ildə qəfl ətən vəfat edib.


65
MÜZƏYYƏT YUSİFOV 
(1936-2005)
Müzəyyət Məhəmməd oğlu Yusifov 1936-
cı ildə Qarayazının Kosalı  kəndində doğulub 
boya-başa çatıb. O, doğma Kosalı kəndində orta 
məktəbi bitirdikdən sonra təhsilini Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində 
davam etdirərək, bu ali məktəbi uğurla başa 
vurub. Sonra doğma vətəni Gürcüstana qayıdıb 
və əmək fəaliyyətinə “Sovet Gürcüstanı” qəzetində başlayıb. Müzəyyət 
Yusifov 1961-ci ildən etibarən 40 ildən artıq doğma qəzetində müxtəlif 
vəzifələrdə çalışıb. 2002-ci ilə qədər  indiki “Gürcüstan” qəzetində bögə 
müxbiri vəzifəsinə təyin olunan Müzəyyət Yusifov bu vəzifədə işləyəndən 
sonra təqaüdə çıxıb.  
Jurnalistika sahəsində müntəzəm çalışan, həm də gözəl şeirlər müəllifi  
kimi oxucuların rəğbətini qazanan Müzəyyət Yusifov, eyni zamanda 
publisistik məqalələr müəllifi  kimi ictimaiyyət və oxucular tərəfi ndən 
istedadlı jurnalist kimi sevilib
Müzəyyət Yusifun şeirləri vaxtaşırı olaraq müxtəlif mətbuat 
orqanlarında, Azərbaycan və Gürcüstanda nəşr olunan almanaxlarda dərc 
olunub.
Müzəyyət Yusifov 2005-ci ildə dünyasını dəyişib.


66
YAŞAR VƏLİYEV
Йазычы,  публисист,  ряссам  Вялийев  Йашар 
Щидайят  оьлу 1951-ъи  ил  мартын 30-да  Марнеули 
районунун  Араплы  кяндиндя  мцяллим  аилясиндя 
анадан  олуб. 1958-ъи  илдя  Араплы  кянд  орта 
мяктябинин  биринъи  синфиня  эедиб, 1968-ъи  илдя 
тящсилини  мцвяффягиййятля  баша  вуруб. 1969-
1971-ъи  илярдя  орду  сыраларында  хидмят  едиб. 
1972-ъи  илдя  Араплы  кянд  орта  мяктябиндя 
китабхана мцдири вязифясиндя чалышыб. Еля щямин 
ил  Азярбайъан  Дювлят  Университетинин  (индики  Бакы  Дювлят  Университети) 
журналистика факüлтясиня гябул олуб, 1977-ъи илдя али мяктяби битириб. 
Университети  битирдикдян  сонра  Эцръцстана  гайыдыб,  Марнеули 
районунда мцхтялиф вязифялярдя (Азярбайъан дили вя ядябиййаты мцяллими, 
«Йени Марнеули» гязетиндя мцхбир, кянд тясяррцфаты шюбясинин мцдири, 
район иъраиййя комитясинин тялиматчысы, тяшкилат шюбясинин мцдири, район 
префектурасынын тяшкилат шюбясинин мцдири) чалышыб. 1994-ъц илдя аиляликля 
Бакы шящяриня кючцб. 1994-ъц илин феврал - ийул айларында «Мцбаризя» 
гязетинин баш редактор мцавини, щямин илин август айындан 1996-ъы илин 
мартынадяк  «Борчалы»  журналынын  редактору, 1996-ъы  илин  март  айындан 
1997-ъи  илин  мартынадяк  «Зяка»  журналынын  баш  редактор  мцавини 
олуб. 1997-ъи  илин  мартындан 1999-ъу  илин  майынадяк  Азярбайъан 
Республикасынын Мядяниййят Назирлийиндя баш инспектор, щямин дюврдя 
щямчинин Азярбайъан Дювлят Телерадио Верилишляри Ширкятиндя редактор 
(«Щярби  програмлар»  редаксийасы), «Супер  Маркет»  вя  «Щяфтя» 
гязетляриндя  редактор  мцавини, «Азярбайъан  Енсиклопедийасы» 
Няшриййат - Полиграфийа  Бирлийиндя  елми  редактор  вязифяляриндя  ишляйиб. 
1999-ъу илин майындан 2000-ъи ил февралын 25-дяк «Резонанс» гязетинин 
редактору  олуб. 2000-ъи  ил  февралын 25-дян  Азярбайъан  Республикасы 
Мядяниййят  вя  Туризм  Назирлийинин  айлыг  елми,  методики,  публисистик 
«Мядяни-маариф иши» журналынын баш редактору вязифясиндя чалышыр. Мящз 
бу  тяйинатдан  сонра  яввялляр  илдя 2-3 дяфя  ишыг  цзц  эюрян  «Мядяни-
маариф иши» Й.Вялийевин рящбярлийи алтында айлыг дювриййяйя кечиб, тутуму 


67
48 сящифядян 100 сящифяйя чатдырылыб, редаксийа ятрафында сяриштяли гялям 
сащибляри,  елм  вя  мядяниййят  хадимляри  топланыб,  журнал  Азярбайъан 
Президенти йанында Али Аттестасийа Комиссийасынын тювсиййя етдийи елми 
няшрляр сийащысына дахил едилмишдир. 
Й.Вялийев мядяниййятимизи бир сыра юлкялярдя тямсил вя тяблиь едиб. 
5000-дян  артыг  мягалянин, 400-дяк  карикатура  вя  достлуг  шаржынын 
мцяллифидир.
Азярбайъан Ряссамлар Иттифагынын, Азярбайъан Журналистляр Бирлийинин 
вя Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвцдцр.
Мцхтялиф  йарадыъылыг  мцсабигяляринин  галиби, «Гызыл  гялям» «Щясян 
Бяй  Зярдаби», «Ъялил  Мяммядгулузадя»  вя  диэяр  мцкафатларын 
лауреатыдыр.
2005-ъи илдя Азярбайъан Республикасынын «Тярягги» медалына лайиг 
эюрцлцб. Аилялидир. Ики оьлу, цч нявяси вар.
Ядяби йарадыъылыьа 1967-ъи илдя 16 йашында икян «Совет Эцръцстаны» 
гязетиндя  дяръ  едилян  «Олайды»  шеири  иля  башлайыб.  Йазылары  Русийа, 
Маъарыстан,  Полша,  Алманийа,  Тцркийя,  Юзбякистан  вя  Газахыстанын 
мцхтялиф мятбуат органларында няшр олунуб.
Й.Вялийевин 17 китабы, о ъцмлядян «Цряйимин цнваны», «Зящярлянмиш 
щяйат»,  «Ганлы бычаг», «Оьурланмыш гисмят»,  «Ябяди сяадят йолу», 
«Ясря бярабяр илляр», «Сон эюрцш», «Бюлцнмцш мящяббят», «Ялвида 
демирям» вя с. китаблары ишыг цзц эюрцб.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə