GüRCÜstanin azərbaycanli jurnalistləRİYüklə 270,45 Kb.

səhifə24/28
tarix13.11.2017
ölçüsü270,45 Kb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

97
ŞAHİSMAYIL ŞƏMMƏDOĞLU
Şahismayıl Şəmməd oğlu Məmmədov 1960-
cı ildə Qarayazının Kosalar kəndində anadan 
olub. Hələ kiçik yaşlarından Qarayazı meşələrinin 
füsunkarlığına vurulan gənc Şahismayıl Anadil 
quşlarının oxuduğu bu yamyaşıl ormanlıqda 
ürəyinə, qəlbinə gözəl arzuların hopduğunu 
duymuşdu. Atası  Şəmməd kişi başa düşürdü 
ki, bu sözlü-söhbətli gəncin gözlərinin işartısı 
onun cəld, insanlarla xoş ünsiyyətinin olması 
Şahismayılın xoş gələcəyindən xəbər verirdi. 
Şahismayıl orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirdi. Tale onu SSRİ-nin 50 
illiyi adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin Xarici Dillər İnstitutunun 
fransız dili fakültəsinə    gətirib çıxardı. Gənc yaşlarından bilirdi ki, nə 
qədər xarici dil bilərsənsə, o qədər güclüsən. Və buna görə də Şahismayıl 
öz gücünü təhsildə sınamaq istədi və universiteti bitirən kimi 1985-ci ildə 
ADU-nun jurnalistika fakültəsinin qiyabi şöbəsinə  qəbul oldu. Həmin 
illər döğma Kosalı  kəndində fransız dili və  ədəbiyyatından dərs dedi. 
Şagirdlərinə fransız dilini sevdirdi.  
1987-1991-ci illərdə  Ş. Məmmədov Gürcüstanda yeganə 
Azərbaycandilli mətbuat orqanı olan “Sovet Gürcüstanı” qəzetində 
müxbir işləyib. 1989-cu ildə gürcü və Azərbaycan xalqının arasını 
vurmaq istəyən qara qüvvələrə qarşı mətbuat səhifələrində dərc olunan 
məqalələri, xəbər və oçerkləri hər iki millətin dostluğuna xidmət edib.
Şahismayıl Məmmədov 1992-ci ildən başlayaraq “AZƏRİNFORM”da, 
sonra isə “AZƏRTAC”-ın Gürcüstan üzrə xüsusi müxbiri kimi fəaliyyət 
göstərməyə başlayıb.  Ş. Məmmədov indiyədək  Azərbaycan Dövlət 
Televiziyasının Gürcüstan üzrə xüsusi müxbiri vəzifəsində  işləyir. 
Onun  “Heydər  Əliyev və Gürcüstan” adlı kitabı 2008-ci ildə gürcü 
və Azərbaycan dillərində  nəşr olunub. O, sonra “Dənizdən-dənizə”, 
“Dostluğun etalonu”, “Dostluq yolu”, “İrsiyyət Fondu”, “Sabitliyin 
təminatı”, “Bu gündən-gələcəyə” fi lmlərin müəllifi  olub.
Gürcüstanda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin anadan olmasının 


98
50 illiyinə həsr olunan “İlham Əliyev və Gürcüstan” adlı fi lmin ssenari 
və ideya müəllifi   Şahismayıl  Şəmmədoğlu olub.  “İlham  Əliyev və 
Gürcüstan”  fi lmi Rustavi-2 və “Pirveli Arxi” (İctimai televiziya) 
telekanallarında göstərilib. Həmin  fi lm eyni zamanda azərbaycanlıların 
kompakt yaşadığı Marneuli ərazisində yayımlanan “Marneuli TV”də 
nümayiş olunub. Şahismayıl Şəmmədoğlu istedadlı bir televiziya müxbiri 
kimi Azərbaycan-Gürcüstan arasında həyata keçirilən  ən böyük tarixi 
layihələrin fəaliyyəti haqqında fi lmlər çəkir, xəbərlər yayır, bununla öz 
qələmi və obyektivin gözü ilə tarixin sinəsinə şanlı səhifələr yazır.
Şahismayıl Şəmmədoğlu Gürcüstan prezidentinin fərmanı ilə “Şərəf” 
ordeninə layiq görülüb. Azərbaycan Dövlət Televiziyasının Gürcüstan 
üzrə xüsusi müxbiri kimi Şahismayıl Məmmədov Azərbaycan və 
gürcü dostluğunu televiziyada daha layiqli işıqlandırdığına görə, “İlin
televiziya jurnalisti” nominasiyasına sahib olub. 


99
MİRZƏ MƏMMƏDOĞLU
Мирзя  Мяммяд  оьлу  Машов 1957-ъи  илдя 
Тифлисдя  анадан  олub.  1974-ъц  илдя  Марнеули 
районундакы Алэет бир nömrəli орта мяктяби битиrib.  
Бир нечя ил Bакы вя Тифлис шящярляриндя  мцхтялиф 
йерлярдя  чалышмыш,  истещсалатдан  айрылмамагла  
1976-ъы илдя Азярбайъан Дювлят Университетинин 
филолоэийа  факцлтясинин  гийаби  шюбясиня  дахил 
олмушдур.  1976-ъы  илдя  «Совет  Эцръцстаны», 
индики  «Эцръцстан»  гязетиндя  штатданкянар 
мцхбирлик  етмиш,  орду  сыраларында  олмуш, 
нящайят 1987-ъи  илдян  Эцръцстан  телевизийа  вя  падио  şиркятиндя    ишя 
башламышдыр. Узун мцддят Gцръцстан радиосунуну Aзярбайъан дилиндя 
верилишляр  редаксийасынын  редактору  олмушдур. Vерилишляр  баьланандан 
сонра,  2007-ъи илдя Тбилисидяки Мирзя Фятяли Ахундов адына Азярбайъан 
мядяниййяти музейциндя елми ишчи кими ишя башламышдыр. Ишлядийи мцддят 
ярзиндя  мцхтялиф  сащяляря  аид  бир  сыра  елми  мəгяляляр  йазмышдыр.  Бир 
мцддят  бурада  ишляйяндян  сонра    Aзярбайъан  дилиндя  няшр  олунан 
чохсящифяли    «Варлыг»  гязетиндя  ямякдашлыг  етмишдир. 2008-ъи  илдян 
indiyədək Эцръцстан телерадио ширкятиндя милли верилишляр редаксийасында 
«Моамбе»нин Aзярбайъан дилиндя верилишляринин редактору вязифясинdя 
çalışır.
Мирзя  Машов    Эцръцстаны  иътимаи  –сийаси  щяйатында  щямишя  фяал 
иштирак  етмишдир.  азярбайъанлыларын  Эцръцстанда    илк  дяфя  олараг 
йаранмыш «Dайаг2  ъямиййятинин  йарадыъылыарындан  вя  рящбярляриндян 
бири олуб. 
Мирзя Машов 1992-ъи илдя Gцръцстан Дювлят Şурасына цзв сечилмиш 
вя шуранынын цзвц олдуьу вахтларда  Болниси районунда бир дяфяйя 28 
кяндин адынын дяйишдирилмясиня юз кяскин чыхышы иля  наразылыьыны билдирмиш, 
Gцръцстан  вятяндашынынын  йени  паспорту  барядя  вя  диэяр  актуал 
мясяляляр барядя юз тяклиф вя ряйлярини сюйлямишдир. 
1993-ъц  илдя  ися  Gцръцстан  Дювлят  Конститусийа  Комиссийасынын 
тяркибиня  дахил  едилмиш  вя  Эцръцстанын  йени  ясас  гаnунунун-


100
Конститусийасынын ишляниб щазырланмасынлда иштирак еdib. 
Мирзя Машов Эцръцстан Jурналистляр Федерасийасынын,  Азярбайъан 
Йазычылар  Бирлийинин,  еляъя  дя  Bейнялхалг  Журналистляр  Федерасийасынын 
цзвцдцр. 
Тцркийя  Tелевизийа  вя  Rадио  Qуруму  рящбярлийинин  дявяти  иля 
бир  мцддят  Анкарада  təcrübə keçib,  Bорчалы  ашыгларынdan  Ямращ 
Эцлмяммядов,  Kамандар  Яфяндийев,  Xынды  Мяммяд,  Щцсейн 
Сараълы,  Əщмяд  вя  Mящяммяд  Sадахлылар  вя  Nуряддин  Qасымлынын 
Эцръцстан  радиосунда  олан  лент  йазыларыны  Анкара  радиосунунуn  гызыл 
фондуна тящвил верib. Щямин вахтдан онларын иfа етдикляри ашыг щавалары 
“Тцркийянин сяси” радиосунда мцнтязям  олараг сяслянир. 
M.Maşov bядии  йарадыъылыгla  мцнтязям  мяшьул  олур.      Gцръцстан, 
еляъя дя Aзярбайъан мятбуатында мцхтялф сяпкили йазылары иля чыхыш едир.  
Онун  2009-ъу илдя Bакыда няшр олунан “Гядим Тифлис” адлы илк китабы 
мцяллифя бюйцк шющрят эятирib.  Онун  2011-ъи илдя Тифлисдя няшр олунан 
“İки симин титрямяси” адлы китабы эцръц вя Aзярбайъан дилляриндя гаршылыглы 
аталар сюзц вя мясялляр, идиоматик ифадяляр вя ортаг ващидляр» адлы китабы 
тяръцмячиляр цчцн файдалы, тялябяляр, мяктяблиляр, эцръц дили мцяллимляри, 
журналистляр,  эцръц  дили  вя  Aзябайъан  дилини  юйрянмяк  истяйянляр  цчцн  
мцяййян мянада мараглыдыр. 
Азярбайъан халгынын бюйцк оьлу, мцтяфяккир вя философ  Мирзя Фятяли 
Ахундовун  адына  баьлы  хейли  сямяряли  ишляр  эюрмцшдцр.  Бакыда  бу 
йахынларда    анадан  олмасыныны 200 иллийи  иля  яlагядар  M. F. Ахундов 
барядя  эцръц  мятбуатында  эцръц  йазычы  вя  алимляринин  йаздыглары 
мягаляляр  топлусундан  вя  Констанитин  Pаьаванын  «Мирзя  Фятяли 
Ахундов» монограйфийасындан ибарят санбаллы китаб няшр олунмушдур.  
Еляъя дя Тифлисдя Мирзя Fятяли Ахундов барядя  китаб, онун щяйат вя 
йарадыъылыьына щяср олунмуш эцръц вя Aзярбайъан дилляриндя «Тифлисдя 
кечян  юмцр»  адлы  китабы  чап  олунub.  Эюркямли  эцръц  йазычысы  Rеваз 
İнанишвилинин    мцхтялиф  иллярдя  йаздыьы  щекайялярдян  ибарят  “Тянщалыг 
няьмяси” китабыны Aзярбаъйан дилиня тяръцмя едяряк няшр етдирib.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə