H e r m e n e V t I k a in humanistika IIYüklə 3,96 Mb.

səhifə233/233
tarix26.11.2017
ölçüsü3,96 Mb.
1   ...   225   226   227   228   229   230   231   232   233

326

P

HAINOMENA14/53–54

                                 

  I

ZVLE


~

KI

– ABSTRACTS

Prof. Dr. Carmen Cozma

“Al. I. Cuza” University of lasi

Romania

Mario Kopi}Od gaja 8

20000 Dubrovnik

Croatia

Prof. Dr. Jo`ef Muhovi}

Academy of Fine Arts,

University of Ljubljana

Erjav~eva 23

1000 Ljubljana

Slovenia


Mateja Kurir

Department of Philosophy

Faculty of Arts

University of Ljubljana

A{ker~eva 2

1000 Ljubljana

Slovenia

Prof. Dr. Leon Stefanija

Department of Musicology

Faculty of Arts

University of Ljubljana

Asker~eva 2

1000 Ljubljana

Slovenia

Prof. Dr. Andrina Tonkli-Komel

Research Institute

University of Primorska

Garibaldijeva 1

6000 Koper

Slovenia


A

DDRESSES


 

OF

 THE

 C

ONTRIBUTORSIZVLECKI.pmd

19.1.2006, 8:46

326327

I

ZVLE~

KI

– ABSTRACTS

NAVODILA AVTORICAM IN AVTORJEM

Prispevke sprejemamo na uredni{tvu. Rokopisov ne vra~amo.

Prispevke oddajte v tipkopisu in na disketi.

K prispevku prilo`ite povzetek v jeziku izvirnika in v angle{~ini (do 200 besed

in pet klju~nih besed).

Prispevki naj ne presegajo treh avtorskih pol.

Naslove knjig, revij in tujih besed pi{ite le`e~e. Za naslove ~lankov se upo-

rabljajo narekovaji.

Opombe se tiskajo pod ~rto, bibliografske reference, ~e je mogo~e, v besedilu

(priimek avtorja, letnica, stran).

Na koncu prispevka posebej prilo`ite bibliografijo citiranih virov (urejeno po

abecednem redu).

Avtorica /avtor po potrebi opravi korekturo svojega prispevka.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS:

Manuscripts should be addressed to the Editorial Office. Manuscripts shall not

be returned.

Contributions should be sent in typewriting and on a floppy disc (3.5«).

Authors should enclose an abstract in the language of the original and in Enlish

(up to 200 words and five key words).

The titles of books, magazines and foreign words should be written in Italics.

Use double quotations marks for titles of articles.

Notes should be written on the page bottom and bibliographical references, if

possible, within the text (author’s name, year of publication, page).

A special list of bibliographical references should be enclosed at the end of the

contribution (in alphabetical order).

If need be, authors do the proof-reading of their texts.

IZVLECKI.pmd

19.1.2006, 8:46

327KOLOFON

(Prinese g. Dem{ar)

IZVLECKI.pmd

19.1.2006, 8:46

328321

I

ZVLE~

KI

– ABSTRACTS

NASLOVI SODELAVCEV –  ADDRESSES OF THE CONTRIBUTORS

Prof. dr. Rainer Thurnher

Institute of Philosophy

University of Innsbruck

Innrain 52

6020 Innsbruck

Austria


Prof. dr. Jean Grondin

Département de philosophie

Université de Montréal

C. P. 6128, succ. Centre-ville

Montréal (Québec)

H3C 3J7, CanadaProf. dr. Dean Komel

Department of Philosophy

Faculty of Arts

University of Ljubljana

A{ker~eva 2

1000 Ljubljana

Slovenia

Prof. dr. Donatella Di Cesare

Facoltà di Filosofia

Università “La Sapienza” Roma

Via Carlo Fea 2

00161 Rome

Italy


Prof. dr Rémi Brague 

Department of Philosopy

Ludwig-Maximilian-University

Ludwigstr. 31

80539 München

Germany


N

ASLOVI


 

SODELAVCEV

 – A

DDRESSES


 

OF

 THE

 C

ONTRIBUTORSkolofon.pmd

10.7.2006, 18:12

321322

P

HAINOMENA14/53–54

                                 

  I

ZVLE


~

KI

– ABSTRACTS

Izar Luna~ek

Department of Philosophy

Faculty of Arts

University of Ljubljana

A{ker~eva 2

1000 Ljubljana

Slovenia

Dr. Cathrin Nielsen

Haendelstrasse 6

D-60318 Frankfurt am Main

Germany


Dr. Janko Lozar Mrevlje

Department of Philosophy

Faculty of Arts

University of Ljubljana

A{ker~eva 2

1000 Ljubljana

Slovenia

Robert Simoni~

Department of Philosophy

Faculty of Arts

University of Ljubljana

A{ker~eva 2

1000 Ljubljana

Slovenia

Prof. dr. Damir Barbari}

Institute of Philosophy

University of Zagreb

Av. Vukovar 34

1000 Zagreb

Croatia


N

ASLOVI


 

SODELAVCEV

 – A

DDRESSES


 

OF

 THE

 C

ONTRIBUTORSkolofon.pmd

10.7.2006, 18:12

322323

I

ZVLE~

KI

– ABSTRACTS

Prof. dr. Dennis J. Schmidt

Department of Philosopy

The College of the Liberal Arts

Pennsylvania State University

240 Sparks Building

University Park, PA 16802

USA

Prof. dr. Mirko Wischke

Institut of Philosophy

Martin-Luther-University

Schleiermacherstr. 1  

D-6114 Halle/S.

Germany


Prof. dr. Julia Valentina Iribarne

Circulo Argentino de Fenomenologia

Ruta 27

6835 – 1848 TigreArgentina

Prof. dr. Andrina Tonkli Komel

Research Institute

University of Primorska

Garibaldijeva 1

6000 Koper

Slovenia


Prof. dr. Andrzej Wierciú

ú

úú

úski

International Institute for Hermeneutics

85 Thorncliffe Park Drive

PH 4304 – Toronto

Canada


N

ASLOVI


 

SODELAVCEV

 – A

DDRESSES


 

OF

 THE

 C

ONTRIBUTORSkolofon.pmd

10.7.2006, 18:12

323324

P

HAINOMENA14/53–54

                                 

  I

ZVLE


~

KI

– ABSTRACTS

NAVODILA ZA AVTORJE

Prispevke sprejemamo na uredni{tvu, oddane v ra~unalni{kem izpisu in na

disketi. Prejetih rokopisov ne vra~amo.

Prispevek, ki je predan v objavo, ne sme biti predhodno objavljen ali ponujen v

objavo drugi reviji, dokler avtor ni prejel odgovora uredni{tva glede objave (v

3 mesecih po predaji ~lanka). Pri ponovni objavi ~lanka v drugi publikaciji

mora avtor navesti prvo objavo v reviji Phainomena.

Prispevki naj ne presegajo obsega ene avtorske pole in pol (45.000 znakov).

Naslov ~lanka, podnaslov in naslovi poglavij se pi{ejo polkrepko. Naslovi

knjig in revij se pi{ejo le`e~e. Pri navajanju naslovov ~lankov v revijah in

zbornikih se uporabljajo dvojni narekovaji (» in «).

Prispevki naj bojo napisani z dvojnim razmikom med vrsticami; za literaturo,

vire, opombe, bibliografijo in povzetek velja enojni razmik. Odstavki naj bojo

zapisani z umikom vrstice (s pomo~jo tabulatorja), ne z izpu{~eno vrstico.

Poravnan naj bo samo levi rob, ne pa tudi desni. Besede naj se ne delijo.

Grafi~no oblikovanje prispevka (naslovi, razli~ne pisave, uokvirjanje, nastav-

ljanje robov, paginiranje ipd.) naj se ne uporablja. Tabele in preglednice naj

bojo v tabelari~ni obliki, ki jih omogo~a urejevalnik Word.

Avtor mora pri pisanju uporabljati pravila veljavnega slovenskega pravopi-

sa; to velja zlasti za pisanje letnic (1960--61), navajanje strani (str. 99--115,

650--58), pisavo lastnih imen, uporabo lo~il (pomi{ljaj naj se zapisuje kot --).

K ~lanku je treba prilo`iti izvle~ek (do 150 besed) ter pet klju~nih besed v

jeziku izvirnika in v angle{~ini.

Avtorji opravijo korekturo svojega prispevka.

Opombe in reference se pi{ejo kot opombe pod ~rto. V tekstu so opombe

ozna~ene z indeksi nad vrstico in takoj za lo~ilom (npr. … kot navaja Dilthey.

3

).

Citate in literaturo je treba navajati po spodnjih primerih (razli~no za mono-grafije in ~lanke v periodiki):

kolofon.pmd

10.7.2006, 18:12

324325

I

ZVLE~

KI

– ABSTRACTS

N

AVODILA 

ZA

 AVTORJE

1. Wilhelm Dilthey, Zgradba zgodovinskega sveta v duhoslovnih znanostih,

prevedla Samo Kru{i~ in Alfred Leskovec, Zalo`ba Nova revija, Ljubljana

2002.


2. Klaus Held, »Husserls These von der Europäisierung der Menschheit«, v:

Otto Pöggeler (ur.), Phänomenologie im Widerstreit, Suhrkamp Verlag, Frank-

furt ob Majni 1989, str. 13--39.

3. Rainer Wiehl, »Gadamers philosophische Hermeneutik und die begriffs-

geschichtliche Methode«, Archiv für Begriffsgeschichte, 10/45 (2003), str.

10--20.


4. Dilthey, op. cit., str. 31. Held, nav. d., str. 50.

5. Ibid., str. 15. Isto, str. 20.

»Author-date« na~in referiranja je prav tako sprejemljiv. V tem primeru naj se

bibliografski vir navaja v oklepaju (npr. Dilthey 2002: 56). Na koncu ~lanka je

nato treba obvezno prilo`iti seznama virov in citirane literature, urejena po

abecednem redu, npr.:

1. Dilthey, Wilhelm (2002) Zgradba zgodovinskega sveta v duhoslovnih zna-

nostih. Prevedla Samo Kru{i~ in Alfred Leskovec. Ljubljana: Zalo`ba Nova

revija.


2. Held, Klaus (1989) »Husserls These von der Europäisierung der Mensch-

heit«. V: Phänomenologie im Widerstreit, Otto Pöggeler (ur.), (str.) 13--39.

Frankfurt ob Majni: Suhrkamp Verlag.

3. Wiehl, Rainer (2003) »Gadamers philosophische Hermeneutik und die

begriffsgeschichtliche Methode«, Archiv für Begriffsgeschichte, 10/45, (str.)

10--20.


kolofon.pmd

10.7.2006, 18:12

325326

P

HAINOMENA14/53–54

                                 

  I

ZVLE


~

KI

– ABSTRACTS

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

Manuscripts should be addressed to the Editorial Office. Contributions should

be sent in typewriting and on a floppy disc (3.5”). Manuscripts shall not be

returned.

The paper submitted for publication should not have been previously published

and should not be currently under consideration for publication elsewhere, nor

will it be during the first three months after its submission. When republishing

the paper in another journal, the author is obliged to indicate the first publi-

cation in the Phainomena Journal.

Contributions should not exceed 8000 words (45.000 characters).

The title, subtitle and chapter titles of the article should be written in bold

characters

, and the titles of books and journals in italics. Authors are obliged

to use double quotation marks in referring to the titles of articles in journals

and collected volumes of articles (“ and ”).

Contributions should be double-spaced, except references, footnotes and ab-

stract, which are singled-spaced. No paragraph brakes should be applied. New

paragraphs are introduced by shifting the left margin to the right (using the

TAB key). The left margin of the contribution is aligned, and the text remains

unaligned on the right. Word division is not to be applied. Graphic design (titles,

various fonts, framing, edges, pagination etc.) should not be applied. Tables

and synoptic tables should be used in tabular form as enabled by the Word

editor.


The author should follow the following rules of writing: for putting down the

year of publication (1960–61), indicating the page (p. 99--115, 650--58), use

of punctuation marks (dash should be put down as --)

The author should include an abstract of the article of no more than 150 words

and five keywords in the language of the original and in English.

Authors do the proof-reading of their texts.

kolofon.pmd

10.7.2006, 18:12

326327

I

ZVLE~

KI

– ABSTRACTS

For notes and references, only footnotes should be applied. Notes should be

indicated by consecutive superscript numbers in the text immediately after

punctuation mark using the automatic footnote feature in Word (e.g. … accor-

ding to Apel.

3

). Citations and literature should be put down according to therules applied in the examples listed below (different for monographs and perio-

dical articles):

1. Karl-Otto Apel, Toward a Transformation of Philosophy, Routledge & Kegan

Paul, London 1980.

2. Klaus Held, »Husserls These von der Europäisierung der Menschheit«,

in: Otto Pöggeler (hrsg.), Phänomenologie im Widerstreit, Suhrkamp Verlag,

Frankfurt am Main 1989, S. 13--39.

3. Rainer Wiehl, »Gadamers philosophische Hermeneutik und die begriffs-

geschichtliche Methode«, Archiv für Begriffsgeschichte, 10/45 (2003), S.

10–20.


4. Apel, op. cit., p. 32.

5. Ibid., p.15.

The “author-date” style of referencing is also acceptable. The references are

cited in the main body of the text by inserting the author surname and year of

publication in brackets at the relevant point (Apel 1980: 32). The reference list

at the end of text should contain all cited sources in alphabetical order by

author’s surname.

1. Apel, Karl-Otto (1980) Toward a Transformation of Philosophy. London:

Routledge & Kegan Paul.

2. Held, Klaus (1989) “Husserls These von der Europäisierung der Menschheit”.

In: Phänomenologie im Widerstreit, Otto Pöggeler (hrsg.), (S.) 13--39. Frankfurt

am Main: Suhrkamp Verlag.

3. Wiehl, Rainer (2003) “Gadamers philosophische Hermeneutik und die

begriffsgeschichtliche Methode”, Archiv für Begriffsgeschichte, 10/45, (S.)

10--20.

I

NSTRUCTIONS 

FOR


 A

UTHORS


kolofon.pmd

10.7.2006, 18:12

327ISSN 1318-3362

UDK 1


PHAINOMENA

REVIJA FENOMENOLOŠKEGA DRUŠTVA V LJUBLJANI

JOURNAL OF THE PHENOMENOLOGICAL SOCIETY OF LJUBLJANA

GLAVNA UREDNICA – EDITOR IN CHIEF

Andrina Tonkli Komel

UREDNIŠKI ODBOR – EDITORIAL BOARD

Jan Bednarik, Tine Hribar, Valentin Kalan, Branko Klun, Dean Komel, Ivan

Urban~i~, Franci Zore

MEDNARODNI ZNANSTVENI SVET – INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

Koordinacija – Coordination: Dean Komel

Damir Barbari} (Zagreb), Rudolf Bernet (Leuven), Arno Baruzzi (Augsburg),

Philip Buckley (Montreal), Umesh C. Chattopadhyaya (Allahabad), Ion Co-

poeru (Cluj), Jean Grondin (Montreal), Jean François Courtine (Paris),

Renato Cristin (Trieste), Lester Embree (Boca Raton), Günter Figal (Tübingen),

Andrzej Gniazdowski (Warszawa), Klaus Held (Wuppertal), Heinrich Hüni

(Wuppertal), Friedrich-Wilhelm von Herrmann (Freiburg), Dimitri Ginev (Sofia),

Guy van Kerckhoven (Brussel/Bochum), Pavel Kouba (Prague), Thomas Luck-

mann (Konstanz), Javier San Martín (Madrid), Viktor Molchanov (Moscow),

Tadashi Ogawa (Kyoto), @eljko Pavi} (Zagreb), Tatiana Shchyttsova (Minsk),

Gunter Scholtz (Bochum), Hans Rainer Sepp (Freiburg), Önay Sözer (Istan-

bul), Silvia Stoller (Wien), Rainer Thurnher (Innsbruck), Peter Trawny (Wup-

pertal), Helmuth Vetter (Wien), Dan Zahavi (Copenhagen), Bernhard Wal-

denfels (Bochum), Andrzej Wierci

úski (Toronto), Ichiro Yamaguchi (Yokoha-

ma)

Revija izhaja dvakrat letno (dva dvojna zvezka: junij, november) – Currentlypublished twice a year (two double issues: June, November).

Revija objavlja ~lanke s podro~ja fenomenologije, hermenevtike, zgodovine

filozofije, filozofije kulture, filozofije umetnosti in teorije znanosti. Recenzentske

izvode knjig po{iljajte na naslov uredni{tva.

The journal covers the fields of phenomenology, hermeneutics, history of

philosophy, philosophy of culture, philosophy of art, phenomenological the-

ory of science. Books for review should be addressed to the Editorial Office.

NASLOV UREDNIŠTVA – EDITORIAL OFFICE ADDRESS

Andrina Tonkli Komel, Nova revija d. o. o., Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana

tel.: (386 1) 433 40 47; fax: (386 1) 433 42 50

e-mail: info@nova-revija.si

Oddelek za filozofijo (kab. 432b), Filozofska fakulteta, A{ker~eva 2, 1000 Ljub-

ljana

tel.: (386 1) 241 11 06e-mail: dean.komel@guest.arnes.si

spletna stran – website: http://www.fenomenolosko-drustvo.si

kolofon.pmd

10.7.2006, 18:12

328FENOMENOLO[KO DRU[TVO

Zbirka  PHAINOMENA

1.

Edmund Husserl: Filozofija kot stroga znanost2.

Martin Heidegger: Platonov nauk o resnici

3.

Tine Hribar: Ontolo{ka diferenca4.

Dean Komel: Razprtost prebivanja

5.

Emmanuel Levinas: Smrt in ~as6.

Andrina Tonkli-Komel: Med kritiko in krizo

7.

Bernhard  Waldenfels:  @elo tujega8.

Klaus Held: Fenomenolo{ki spisi

9.

Max Scheler: Polo`aj ~loveka v kozmosu10.

Proklos: Osnove bogoslovja

11.

Hans-Georg Gadamer: Izbrani spisi12.

Dean Komel (ur.) Annäherungen. Zur hermeneutischen Phänomenologie von

Sein und Zeit

13.


Ivan Urban~i~: Mo~ in oblast

14.


Dean Komel: Osnutja k filozofski in kulturni hermenevtiki

15.


Wilhelm Dilthey: Zgradba zgodovinskega sveta v duhoslovnih znanostih

16.


Tine Hribar: Nietzschejev evangelij

17.


Ivan Urban~i~: Nevarnost biti (2004)

18.


Damir Barbari}: Pogled, trenutek, blisk (2004)

19.


Johann Gottfried von Herder: Razprava o jeziku (2004)

Revija  PHAINOMENA

1

Svet `ivljenja2–3

O resnici

3

Intencionalnost in jezik4

Franz Brentano in za~etki fenomenologije

5–6

Intencionalnost in jezik7–8

Nietzsche

9–10

Fenomenologija in teologija.11–12

Platon


13–14

Heidegger

15–16

Aristotel17–18

Descartes

19–20

Subjekt in eksistenca21–22

Krog razumevanja

23–24

Okro`ja smisla25–26

Etika-poetika

27–28

Tradicija in prestop29–30

Metapolitika

31–32

Nihilizem33–34

Fenomeni in pomeni

35–36

Izvornosti37–38

Horizonti in perspektive

39–40

Risbe, razrisi41–42

Bivanje v interpretaciji

43–44

Za~etki


45–46

Evropsko sporazumevanje – filozofsko razumevanje

47–48

Signature49–50

Kulturnost – slikovnost – pojmovnost

51–52

Filozofska nare~ja53–54 Hermenevtika in humanistika I

55–56 Hermenevtika in humanistika II

OVITEK-3.pmd

10.7.2006, 17:464

: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   225   226   227   228   229   230   231   232   233


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə