H\374z\374n Turizmi pdfYüklə 341,24 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/10
tarix20.09.2017
ölçüsü341,24 Kb.
#822
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


62ø'

6(<$+$7 9( 27(/ øù/(70(&ø/øöø '(5*ø6ø <,/  ± 6$<, 

ϲ

+]Q 7XUL]PL .DWDUVLV YH $OWHUQDWLI .DWDUVLVWLN %LU

'HVWLQDV\RQ gUQH÷L 2ODUDN 6DQ -RVH 0DGHQL

0X÷OD hQLYHUVLWHVL

7XUL]P øúOHWPHFLOL÷L YH 2WHOFLOLN <NVHNRNXOX

(SRVWD EXUKDQNLOLF#KRWPDLOFRP$Uú *|U 6HUKDW $GHP 623

0X÷OD hQLYHUVLWHVL

7XUL]P øúOHWPHFLOL÷L YH 2WHOFLOLN <NVHNRNXOX

(SRVWD VHUKDWBDGHPBVRS#\DKRRFRPg]HW

WXUL]PL JQP]GH \HULQL DOWHUQDWLI WXUL]P

WUOHULQH

EÕUDNPDNWDGÕU

g]HO

LOJLOHU


NDSVDPÕQGD úHNLOOHQHQ EX DOWHUQDWLI WUOHUH

|UQHN RODQ K]Q WXUL]PL |OPOHULQ \D GD

]F ROD\ODUÕQ \DúDQGÕ÷Õ DODQODUD \DSÕODQ

VH\DKDWOHUL NDSVDPDNWDGÕU +]Q WXUL]PLQLQ

VRQXFXQGD WXULVW NHQGLVLQL NDKUDPDQÕQ \HULQH

NR\DUDN


ELU

DQOÕN


GD

ROVD


D\QÕ

DFÕ\Õ


\DúDPDNWDGÕU 'ROD\ÕVÕ\OD $ULVWR WDUDIÕQGDQ

UXKXQ


WHPL]OHQPHVLDUÕQPDVÕ

RODUDN


WDQÕPODQDQ NDWDUVLV NDYUDPÕ NRQX\D GkKLO

ROPDNWDGÕU

%X

oDOÕúPDGD+LURúLPD

(QGRQH]\D dDQDNNDOH JLEL DODQODU K]Q

WXUL]PL YH NDWDUVLV ER\XWXQGD LOLúNLOHQGLULOLUNHQ

6DQ -RVH 0DGHQL  ùLOL  GH EX NDSVDPGD

LQFHOHQPLúWLU

dDOÕúPDQÕQ

VRQXFXQGD

DOWHUQDWLI NDWDUVLVWLN ELU GHVWLQDV\RQ |UQH÷L

RODUDN HOH DOÕQDQ PDGHQLQ WXUL]P IDDOL\HWOHULQH

ND]DQGÕUÕOPDVÕQD

\|QHOLN

|QHULOHUGHEXOXQXOPXúWXU

$QDKWDU .HOLPHOHU +]Q 7XUL]PL .DWDUVLV

.DWDUVLVWLN 'HVWLQDV\RQ 6DQ -RVH 0DGHQL*ULHI 7RXULVP &DWKDUVLV DQG 6DQ

-RVH 0LQH $V $Q ([DPSOH RI

$OWHUQDWLYH &DWKDUVLVWLF

'HVWLQDWLRQ

$EVWUDFW

0DVV WRXULVP ZKLFK VWDUWHG LQ WKH ILUVW KDOI RI

WKH WZHQWLHWK FHQWXU\ LV QRZDGD\V JLYLQJ

SODFH WR DOWHUQDWLYH WRXULVP VSHFLHV

$V DQ

H[DPSOH WR VSHFLDO LQWHUHVW WRXULVP JULHIWRXULVP LV GHVFULEHG DV YLVLWLQJ WKH SODFHV

ZKHUH GHDWKV RU SDWKHWLF HYHQWV RFFXUUHG ,Q

FRQVHTXHQFH RI JULHI WRXULVP WKH WRXULVW SXWV

KLPVHOI WR WKH SHUVRQ¶V SODFH DQG IHHOV WKH

VDPH VRUURZ IRU D PRPHQW +HQFH FDWKDUVLV

ZKLFK LV GHVFULEHG E\ $ULVWR DV FLUFXPFLVLRQ

DQG SXULILFDWLRQ KDV EHHQ LQFOXGHG WR WKH

VXEMHFW


,Q

WKLV


VWXG\

WKH


SODFHV

OLNH


+LURVKLPD ,QGRQHVLD dDQDNNDOH KDYH EHHQ

DVVRFLDWHG ZLWK JULHI WRXULVP LQ WHUPV RI

FDWKDUVLV DQG 6DQ -RVH 0LQH KDV EHHQ

DQDO\]HG ZLWKLQ WKLV VFRSH ,Q WKH UHVXOWV RI

WKH VWXG\ 6DQ -RVH 0LQH  &KLOH  KDV EHHQ

DSSURDFKHG DV DQ H[DPSOH RI DOWHUQDWLYH

FDWKDUVLVWLF GHVWLQDWLRQ DQG UHFRPPHQGDWLRQV

KDYH EHHQ JLYHQ WR SODFH WKH PLQH LQWR

WRXULVP DFWLYLWLHV

.H\

:RUGV

*ULHI


7RXULVP

&DWKDUVLV

&DWKDUVLVWLF 'HVWLQDWLRQ 6DQ -RVH 0LQH

 *LULú

NDSVDPOÕ JHOLúPHOHULQ \DúDQGÕ÷Õ ELU G|QHP

RODUDN

GLNNDW


oHNPLúWLU

%X

JHOLúPHOHUHúOL÷LQGH ELUH\OHU HNRQRPLN VL\DVDO KXNXNL YH

VRV\DO DoÕODUGDQ J|UOHQ ROXPOX GH÷LúLPOHUOH

NDUúÕODúPÕúODUGÕU

\]\ÕOÕQ


LON

\DUÕVÕQGD EDúOD\DQ YH WXUL]P VHNW|UQGH ELU

EDúODQJÕo RODUDN NDEXO HGLOHQ NLWOH WXUL]PL

.ÕVD 2YDOÕ    GH EX GH÷LúLPOHULQ

VRQXoODUÕQGDQ ELULGLU $QFDN JUOW oHYUHGH

YH IL]LNVHO \DSÕODUGD ROXúDQ WDKULEDW YH JHOLúHQ

KHUúH\

GDKLO


VLVWHPLQLQ

WDWPLQ


G]H\LQL

GúUPHVL

JLEL

ROXPVX]OXNODUGDQGROD\Õ

DOWHUQDWLI WXUL]P WUOHUL JHOLúPH\H EDúODPÕúWÕU

g]HOOLNOH

¶OÕ


\ÕOODUÕQ

EDúÕQGDQ


LWLEDUHQ \HU\]QGH \DúDQDQ VDYDúODU WRSOX

|OPOHU YH GR÷DO DIHW JLEL ROD\ODU WXUL]P

VHNW|UQGH DOWHUQDWLI ELU WU RODUDN K]Q

WXUL]PLQL RUWD\D oÕNDUPÕúWÕU  .D\D   
62ø'

6(<$+$7 9( 27(/ øù/(70(&ø/øöø '(5*ø6ø <,/  ± 6$<, 

ϳ

6DYDú |OP DIHW \RNVXOOXN JLEL NDYUDPODUHWUDIÕQGD LQVDQODUÕQ VH\DKDW LOJLVLQL NDUúÕODPDN

DPDFÕ\OD JHOLúWLULOHQ EX WXUL]P WU PHG\DQÕQ

JFQQ

DUWPDVÕ\ODúHNLOOHQPLú

ZZZLQVDQELOLPOHULFRP

 

E|\OHFH


K]Q WXUL]PL GHVWLQDV\RQODUÕ GQ\DQÕQ G|UW

ELU N|úHVLQGHNL LQVDQODU WDUDIÕQGDQ ELOLQLU KDOH

JHWLULOPLúWLU

K]Q WXUL]PL |OP NDYUDPÕQÕ LoHUHQ ELU

WXUL]P WU ROGX÷XQGDQ KDQJL PRWLYDV\RQXQ

LQVDQODUÕ EX VH\DKDWOHUH \|QOHQGLUGL÷L YH QDVÕO

ELU VRQXFD XODúWÕNODUÕ DoÕVÕQGDQ GL÷HU WXUL]P

WUOHULQGHQ

IDUNOÕOÕN

J|VWHUPHNWHGLU

%X

ED÷ODPGD $ULVWR¶QXQ oDOÕúPDODUÕQGD DUÕQPDYH WHPL]OHQPH úHNOLQGH DoÕNODQDQ NDWDUVLV

NDYUDPÕ NRQX\D GkKLO ROPDNWDGÕU  7XQDOÕ

  .ÕOÕo YH $N\XUW   

%X

DUDúWÕUPDGDGL÷HU

WXUL]P


WUOHULQGHQ IDUNOÕOÕN J|VWHUHQ K]Q WXUL]PLQLQ

RUWD\D oÕNÕúÕ JHOLúLPLQH HWNL HGHQ IDNW|UOHU YH

NDWDUVLV

LOLúNLVL


DoÕVÕQGDQ

VRQXoODUÕ

HOH

DOÕQPÕúWÕU 'Q\D JHQHOLQGHQ VH\DKDWoLOHUH HYVDKLSOL÷L

\DSDQ


+LURúLPD

YH

1DJD]DNL-DSRQ\D  dHUQRELO  8NUD\QD  %HUOLQ 'XYDUÕ

$OPDQ\D  *URXQG =HUR  $%'  $OWKRS (YL

øQJLOWHUH 

3RPSHLL


øWDO\D 

0DOH]\D


(QGRQH]\D *QH\ $PHULND *HOLEROX 7DULKL

0LOOL 3DUNÕ  7UNL\H  .DPERo\D $OFDWUD]

+DSLVKDQHVL  $%'  6LQRS &H]DHYL  7UNL\H 

dDWDOFD


0EDGHOH

0]HVL  7UNL\H

JLEL

DODQODU K]Q WXUL]PL YH NDWDUVLV LOLúNLVLNDSVDPÕQGD LQFHOHQPLúWLU

$UDúWÕUPD\D

NRQX

RODQ


6DQ

-RVH


0DGHQL \DúDQDQ PDGHQ ND]DVÕQÕQ XOXVDO YH

XOXVODUDUDVÕ EDVÕQGD \DUDWWÕ÷Õ HWNLGHQ \ROD

oÕNÕODUDN LQFHOHQPLúWLU 

PHWUH DOWÕQGD PH\GDQD JHOHQ J|oN YH 

PDGHQ LúoLVLQLQ  JQ VRQUD NXUWDUÕOPDVÕ JLEL

PXFL]HYL ELU VRQXFXQ \DúDQPDVÕ PDGHQLQ

NLWDSODUD YH ILOPOHUH NRQX ROPDVÕQD QHGHQ

ROPXúWXU 'ROD\ÕVÕ\OD EX oDOÕúPDGD 6DQ -RVH

0DGHQL ILOP

WXUL]PL NDSVDPÕQGD

GD HOH

DOÕQPÕú


YH

E|OJHQLQ


ELU

K]Q


WXUL]PL

GHVWLQDV\RQX RODUDN GH÷HUOHQGLULOHELOHFH÷LQH

\|QHOLN |QJ|UOHUGH EXOXQXOPXúWXU

 $UDúWÕUPD <|QWHPL

$UDúWÕUPDQÕQ

DPDFÕQD

X\JXQ


ROPDVÕ

QHGHQL\OH QLWHO ELU \DNODúÕP EHQLPVHQPLú YH

LNLQFLO ND\QDNODUGDQ YHUL WRSODPD \ROX LOH

DUDúWÕUPDQÕQ \|QWHPL GHVWHNOHQPLúWLU 6DGHFHELU VRUXQXQ FHYDSODQGÕUÕOPDVÕQGDQ ]L\DGH oRN

GDKD

NDUPDúÕN

GR÷DO

HQVWUPDQWDO

HNRQRPLN YH\D KXNXNVDO YE ELU VLVWHPLQ

NDYUDQDELOPHVL LoLQ oR÷XQOXNOD ELUGHQ ID]OD

PDWHU\DO YH \|QWHP NXOODQÕODUDN \DSÕOPÕú

DUDúWÕUPDODUGDQ

HOGH

HGLOHQ

VRQXoODUÕQ

DUDODUÕQGD \RUXPODQDUDN DODQGD \HQL NDUDU

|QHUL YH EXOXúODUD YDUPDN ]HUH KD]ÕUODQPÕú

ELOLPVHO ELU \D]Õ  HJHHGXWU   RODUDN

WDQÕPODQDQ ³DUDúWÕUPD PDNDOHVL´ NDSVDPÕQGD

\UWOHQ EX DUDúWÕUPDGD NXOODQÕODQ PRGHO

<NVHO YH <NVHO¶LQ     PRGHOLQGHNL

VUHoOHUGHQ \DUDUODQÕODUDN JHOLúWLULOPLúWLUùHNLO  $UDúWÕUPD 0RGHOL

.D\QDN <NVHO $ YH ) <NVHO    7XUL]PGH %LOLPVHO $UDúWÕUPD <|QWHPOHUL $QNDUD 7XUKDQ .LWDEHYL

ùHNLO ¶GH EHOLUWLOHQ VUHoOHUL DúD÷ÕGDNL JLEL

WDQÕPODPDN PPNQGU

D  7DUDPD øúNHQFH VR\NÕUÕP JLEL QHGHQOHUOH

|OP ROD\ODUÕQÕQ \DúDQGÕ÷Õ \HUOHU YH EXQODU

DGÕQD \DSÕODQ DQÕW P]H JLEL \DSÕODUÕQ

\DQÕQGD

\RNVXOOXN

GR÷DO

DIHW


JLEL

ROD\ODUÕQ \DúDQGÕ÷Õ \HUOHUH VH\DKDW HWPH

RODUDN LIDGH HGLOHQ K]Q WXUL]PL  .ÕOÕo YH

$N\XUWNDSVDPÕQGDNL

GHVWLQDV\RQODUD

DLW

YHULOHU


LQWHUQHW

]HULQGHNL

DUDPD

PRWRUODUÕZZZJRRJOHFRP

ZZZ\DKRRFRP

ZZZDOWDYLVWDFRP

YH

ZZZELQJFRPDUDFÕOÕ÷Õ LOH WRSODQPÕúWÕU

E  $\ÕNODPD 7DUDPD VUHFLQGH HOGH HGLOHQ

YHULOHU

K]Q


WXUL]PLNDWDUVLV

NHQGLQL


NDKUDPDQÕQ \HULQH NR\PD DFÕPD YH NRUNX

GX\JXODUÕQÕ

X\DQGÕUÕS UXKX WXWNXODUGDQ

WHPL]OHPH YH DUÕQPD  LOLúNLVL ER\XWXQGD

LQFHOHQPLúWLU

7XQDOÕ
 


%X

KXVXVWD +LURúLPD YH 1DJD]DNL  -DSRQ\D 

dHUQRELO

8NUD\QD 

%HUOLQ

'XYDUÕ


$OPDQ\D  *URXQG =HUR  $%'  $OWKRS (YL

øQJLOWHUH 

3RPSHLL

øWDO\D 0DOH]\D

(QGRQH]\D

*QH\

$PHULND


3RPSHLLYüklə 341,24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə