H\374z\374n Turizmi pdfYüklə 341,24 Kb.

səhifə10/10
tarix20.09.2017
ölçüsü341,24 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

62ø'

6(<$+$7 9( 27(/ øù/(70(&ø/øöø '(5*ø6ø <,/  ± 6$<, 

ϭϵ

DUDFÕOÕ÷Õ\OD ùLOL¶GHNL GXUXP  JQ ER\XQFDWDNLS HGLOPLúWLU  PHG\D  0DGHQFLOHULQ \HULQ

 PHWUH DOWÕQGD  JQ KD\DWWD NDOPDODUÕ

\DUDWÕFÕ

WDUDIÕQGDQ

NRUXQGXNODUÕ

LQDQFÕ\OD

|OPH

NDUúÕ


GLUHQGLNOHUL

úHNOLQGH


\RUXPODQPÕúWÕU  |OP LQDQFÕQGD PH\GDQD

JHOHQ


GH÷LúPHOHU 

'HVWHNOHQHQ

EX

o

IDNW|UQ \DQÕQGD K]Q WXUL]PL NDYUDPÕ |OPROD\ODUÕQÕQ

JHUoHNOHúWL÷L

DODQODUD

\DSÕODQ


VH\DKDWOHU LOH EHUDEHU |OPOHULQ ROPDGÕ÷Õ

DQFDN LQVDQD ]QW YHUHQ \HUOHULQ GH WXUL]P

DPDFÕ\OD WNHWLOGL÷LQL J|VWHUPHNWHGLU  .ÕOÕo YH

$N\XUW    %X GR÷UXOWXGD 6DQ -RVH

0DGHQL¶QLQ

K]Q


WXUL]PL

PRWLYDV\RQX\OD

]L\DUHW HGLOHELOHFH÷L DQODúÕOPDNWDGÕU

+]Q WXUL]PLQGH QO LONoD÷ ILOR]RIX

$ULVWR¶QXQ NDWDUVLV NDYUDPÕQD NDUúÕOÕN JHOHQ

ELU VRQXo YDUGÕU .HQGLVLQL NDKUDPDQÕQ \HULQH

NR\PD R DQOÕN GD ROVD NDKUDPDQOD EHUDEHU R

DFÕ\Õ \DúDPD YH NDKUDPDQÕQ \DSWÕ÷Õ KDWD\Õ

\DSPDPD LVWH÷L JLEL GX\JXODU YDVÕWDVÕ\OD

UXKVDO DoÕGDQ ELU DUÕQPD\D XODúPD NDWDUVLV

NDYUDPÕQÕ

DoÕNODPDNWDGÕU

WUZLNLSHGLDRUJ

 


%X

DoÕGDQ


GQ\D

JHQHOLQGHQ

VH\DKDWoLOHUH HY VDKLSOL÷L \DSDQ +LURúLPD YH

1DJD]DNL dHUQRELO %HUOLQ 'XYDUÕ *URXQG

=HUR

$OWKRS


(YL

3RPSHLL


0DOH]\D

(QGRQH]\D *QH\ $PHULND *HOLEROX 7DULKL

0LOOL 3DUNÕ .DPERo\D $OFDWUD] +DSLVKDQHVL

YH 6LQRS &H]DHYL GHVWLDQV\RQODUÕQD \DSÕODQ

K]Q WXUL]PL VH\DKDWOHULQGH GH NDWDUVLV

VRQXFXQD


XODúÕOGÕ÷Õ

DQODúÕOPDNWDGÕU

6RQXFXQGD NDWDUVLVH XODúÕODQ K]Q WXUL]PL

VH\DKDWOHULQGHQ DQODúÕODFD÷Õ ]HUH K]Q

WXUL]PL NDSVDPÕQGDNL GHVWLQDV\RQODUÕ ELUHU

NDWDUVLVWLN GHVWLQDV\RQ RODUDN LIDGH HWPHN

PPNQGU

$UDúWÕUPDGD DOWHUQDWLI NDWDUVLVWLN ELU

GHVWLQDV\RQ RODUDN HOH DOÕQDQ 6DQ -RVH

0DGHQL |QFHGHQ JHUoHNOHúPLú RODQ J|oN

ROD\ÕQÕ KLVVHGHUHN NHQGLOHULQL R PDGHQFLOHULQ

\HULQH NR\DFDN YH EX \ROOD UXKVDO DoÕGDQ

DUÕQPD GX\JXVXQX \DúD\DUDN K]Q WXUL]PL

IDDOL\HWLQLQ

ELU

VRQXFX


RODQ

NDWDUVLVL

JHUoHNOHúWLUHFHN

RODQ


WXULVWOHU

WDUDIÕQGDQ

]L\DUHW HGLOHFHNWLU  PDGHQFL\L DQODWDQ ILOP

YH NLWDSODUÕQ SL\DVD VUOPHVL\OH úHNLOOHQHQ

|QJ|U GH WXULVWOHULQ VH\DKDW PRWLYDV\RQXQXQ

EX \|QGH ROXúDFD÷Õ úHNOLQGHGLU<ÕOODU VRQUD K]Q WXUL]PL NDSVDPÕQGD

GH÷HUOHQGLULOPLú NDWDUVLVWLN ELU GHVWLQDV\RQ

|UQH÷L RODQ dDWDOFD 0EDGHOH 0]HVL 

2FDN  WDULKLQGH 7UNL\H YH 

DUDVÕQGD

\DSÕODQ


PEDGHOH

DQODúPDVÕ

VRQUDVÕQGD

NHQGL


LVWHNOHUL

GÕúÕQGD


J|oH

]RUODQDQ


PEDGLOOHULQ

DFÕODUÕ


DQÕVÕQD

ZZZFDWDOFDEHOWU   /R]DQ 0EDGLOOHUL

9DNIÕ dDWDOFD %HOHGL\HVL YH øVWDQEXO 

$YUXSD .OWU %DúNHQWL $MDQVÕ GHVWH÷L\OH 

$UDOÕN  WDULKLQGH øVWDQEXO dDWDOFD GD

]L\DUHWH DoÕODQ P]HGLU  ZZZVDEDKFRPWU

  dDWDOFD 0EDGHOH 0]HVL¶QLQ HWNLQ ELU

SROLWLND YH GHUQHNOHULQ GHVWH÷L\OH WXUL]PH

ND]DQGÕUÕOGÕ÷ÕQGDQ

DQODúÕODFD÷Õ

]HUH

DOWHUQDWLI NDWDUVLVWLN ELU GHVWLQDV\RQ RODQ 6DQ-RVH 0DGHQL¶QLQ GH ùLOL \|QHWLPL YH GHUQHNOHUL

WDUDIÕQGDQ

GHVWHNOHQPHVL

JHUHNPHNWHGLU

.D]D VRQUDVÕ NDSDWÕODQ PDGHQLQ RQDUÕODUDN

WXUL]P IDDOL\HWLQGH NXOODQÕOPDN ]HUH WHNUDU

DoÕOPDVÕ \ROX\OD LOJLOL GHVWLQDV\RQGD K]Q

WXUL]PLQH NDWÕODQ ]L\DUHWoLOHULQ VD\ÕVÕQGD DUWÕú

J|]OHQHFH÷L

JLEL


PDFHUD

WXUL]PL


PRWLYDV\RQX\OD WXUL]PH NDWÕODQ WXULVWOHULQ GH

E|OJH\H


VH\DKDW

HGHFHNOHUL

WDKPLQ

HGLOPHNWHGLU 'ROD\ÕVÕ\OD K]Q LQDQo ILOP YHPDFHUD

WXUL]PL


úHNOLQGHNL

IDUNOÕ


WXUL]P

WUOHULQLQ

JHUoHNOHúWLULOPHVL

VD÷ODQDFDN

GHVWLQDV\RQD VH\DKDW HGHFHN RODQ WXULVW SURILOL

GH oHúLWOHQGLULOPLú RODFDNWÕU .D\QDNoD

$OLD÷DR÷OX

$

 


µ6RV\R.OWUHO

0LUDV


7XUL]PL

YH

7UNL\H¶GHQgUQHNOHU¶

&R÷UDIL %LOLPOHU 'HUJLVL   VV 

$\WHSH 2   µdDQDNNDOH 6DYDúÕ

%LEOL\RJUDI\DVÕ¶

$QNDUD

hQLYHUVLWHVL

7UN

øQNLODS 7DULKL (QVWLWV $WDWUN 

  VV

%DVVRQ

$

 µ%URFN

&DPSXV


0LQLVWULHV¶ &RQIHUHQFH RQ 3RVWPRGHUQLVP¶

$FDGHPLD 1XWV   VV 

(OOLV


5

 


([SHULHQFLQJ

'DUN

7RXULVP

7KH

5HDO

$XVFKZLW]

øQJLOWHUH

8QLYHUVLW\ RI %ULVWRO

+XGVRQ 6 YH 5LWFKLH -5%  

µ3URPRWLQJ 'HVWLQDWLRQV YLD )LOP 7RXULVP $Q

(PSLULFDO

,GHQWLILFDWLRQ

RI

6XSSRUWLQJ0DUNHWLQJ

,QLWLDWLYHV¶-RXUQDO

RI

7UDYHO

5HVHDUFK  VV 

.D\D 2   gOP 7XUL]PL *HOLEROX7XULVWOHULQ =L\DUHW 0RWLYDV\RQODUÕQÕ $QODPD\D<|QHOLN

%LU


$UDúWÕUPD

YH

6RQXoODUÕ dDQDNNDOH

hQLYHUVLWHVL

6RV\DO

%LOLPOHU


(QVWLWV

dDQDNNDOH

.D]DODUVND

6

 'DUN

WRXULVP


5HGXFLQJ 'LVVRQDQFH LQ WKH ,QWHUSUHWDWLRQ RI

$WURFLW\ DW 6HOHFWHG 0XVHXPV LQ :DVKLQJWRQ
62ø'

6(<$+$7 9( 27(/ øù/(70(&ø/øöø '(5*ø6ø <,/  ± 6$<, 

ϮϬ

'&
<NVHN

/LVDQV

7H]L

8QLYHUVLW\ RI 1DWLRQDO DQG :RUOG (FRQRPLFV

%XOJDULVWDQ

.ÕOÕo % YH $N\XUW +   µ'HVWLQDV\RQ

øPDMÕ

2OXúWXUPDGD+]Q

7XUL]PL


$I\RQNDUDKLVDU YH %DúNRPXWDQ 7DULKL 0LOOL

3DUNÕ¶ *D]LDQWHS hQLYHUVLWHVL 6RV\DO %LOLPOHU'HUJLVL   VV 

.ÕVD 2YDOÕ 3   µ.LWOH 7XUL]PL YH

(NRORMLN 7XUL]PLQ .DYUDP 0LPDUL YH dHYUHVHO

(WNLOHU


%DNÕPÕQGDQ .DUúÕODúWÕUÕOPDVÕ¶

<7h

0LPDUOÕN )DNOWHVL ('HUJLVL   VV 

0RZDWW 5$ YH &KDQFHOORU &+  

µ9LVLWLQJ 'HDWK DQG /LYH 'DUN 7RXULVP DQG

6ODYH &DVWOHV¶ $QQDOV RI 7RXULVP 5HVHDUFK

  VV 

0WHUFLPOHU (   .RUNDN $EGXO¶GHQ&RQL 7UN¶H *HOLEROX   %DVNÕ øVWDQEXO

$OID 

2GDEDúÕ

<

 


3RVWPRGHUQ

3D]DUODPD 7NHWLP YH 7NHWLFL øVWDQEXO

0HGLD &DW 

g]JQG] 0$   µ&DIHULOHU¶

$WODV

$\OÕN &R÷UDI\D YH .HúLI 'HUJLVL  VV 
g]WDED÷ /   )HOVHIH 'HUVOHUL

øVWDQEXO 5HP]L .LWDEHYL

6HDWRQ

$9


 

µ:DU


DQG

7KDQDWRXULVP :DWHUORR ¶ $QQDOVRI 7RXULVP 5HVHDUFK   VV

6WRQH 3 5   µ$ 'DUN 7RXULVP

6SHFWUXP 7RZDUGV D 7\SRORJ\ RI 'HDWK DQG

0DFDEUH 5HODWHG 7RXULVW 6LWHV $WWUDFLWRQV

DQG ([KLELWLRQV¶ 7RXULVP   VV 

6WUDQJH


&

YH

.HPSD0

 


µ6KDGHV RI 'DUN 7RXULVP $OFDWUD] DQG

5REEHQ ,VODQG¶ $QQDOV RI 7RXULVP 5HVHDUFK

  VV 

7DQUÕVHYGL $ YH dDYXú ù   µg]HO

øOJL 7XUL]PL YH g]HO øOJL WXUL]PL .DSVDPÕQGD

.XúDGDVÕ


YH

dHYUHVLQGHNL

9DU

2ODQ


3RWDQVL\HO .D\QDNODU h]HULQH .XUDPVDO %LU

øQFHOHPH¶$QDWROLD

7XUL]P

$UDúWÕUPDODUÕ

'HUJLVL   VV 

7LWWD 1   0RWLYDWLRQ )DFWRUV LQ

7RXULVP &DVH +RXVH RI 7HUURU 

/LVDQV

7H]L

/DWKL8QLYHUVLW\

RI

$SSOLHG


6FLHQFHV )LQODQGL\D

7XQDOÕ ø   3RHWLND  dHYLUL  øVWDQEXO

5HP]L .LWDEHYL

7XQEULGJH -( YH $VKZRUWK *-  'LVVRQDQW +HULWDJH 7KH 0DQDJHPHQW RI WKH

3DVW DV D 5HVRXUFH LQ &RQIOLFW 7RURQWR -RKQ

:LOH\ DQG 6RQV$ .  D  µ $UDOÕN  +LQW 2N\DQXVX

'HSUHúLP

'DOJDVÕ


0DOH]\D

.Õ\ÕODUÕQGDNL

(WNLOHUL

7UNL\H

0KHQGLVOLN

+DEHUOHUL

'HUJLVL  VV 

3UHVDWH\D * 6 +LGD\HW 5 YH 0FDGRR %

E  µ $UDOÕN  *QH\ $V\D 'HSUHPL

YH 7VXQDPLVLQLQ 6DKD *|]OHPOHUL  

2FDN  ¶ 7UNL\H 0KHQGLVOLN +DEHUOHUL

'HUJLVL  VV 

<ÕOPD] + YH 

7XUL]PL 'HVWLQDV\RQODUÕQ 3D]DUODQPDVÕQGD

)LOPOHULQ 5|O¶ $QDGROX hQLYHUVLWHVL 6RV\DO

%LOLPOHU 'HUJLVL   VV 

'DUN 7RXULVP

8QGHUVWDQGLQJ 9LVLWRU 0RWLYDVWLRQ DW 6LWHV 2I

'HDWK DQG 'LVDVWHU /LVDQV 7H]L 7H[DV $ 0 8QLYHUVLW\ $%'

<NVHO $ YH ) <NVHO   7XUL]PGH

%LOLPVHO

$UDúWÕUPD

<|QWHPOHUL

$QNDUD


7XUKDQ .LWDEHYL

ZZZLQVDQELOLPOHULFRP  

KWWSMIDVHJHHGXWUPDNDOHKWPO

 

KWWSZZZGKDFRPWUJHUVH\GDKLO

VLVWHPLWDUWLVPDVL\HQLGHQDOHYOHQGL

IODVKDEHUBKWPO  

KWWSDODQ\DKDEHUEORJFXFRPWXUL]PGH

\HQLWUHQGXFDULWXUL]P  

KWWSHNRQRPLKDEHUWXUNFRPWXUL]PKDEHU

DUWLNKHODOWXUL]PSRSXOHU

 
62ø'

6(<$+$7 9( 27(/ øù/(70(&ø/øöø '(5*ø6ø <,/  ± 6$<, 

Ϯϭ

KWWSZZZVRQVX]VLIDFRPEORJLOJLQFKDEHUVLUDGLVLELUWDWLODQOD\LVLHNVWUHPWXUL]P

 

KWWSZZZVDEDKFRPWU1HZ

KROODQGDGDBX\XVWXUXFXBWXUL]PL

 

KWWSR]WXUNVXOHEORJFXFRPHWLNHWVH[ 

WXUL]PL  

KWWSKXUDUVLYKXUUL\HWFRPWUJRVWHU6KRZ

1HZDVS["LG   

ZZZLQVDQELOLPOHULFRP  

KWWSZZZGZ

ZRUOGGHGZDUWLFOHKWPO

 

KWWSZZZFDQDNNDOHJRYWUWUB*<703KW

P  

KWWSWUZLNLSHGLDRUJZLNL+LUR & )LP

D \DBDWRPBERPEDV & %BVDOG & %U

& %V & %  

KWWSZZZPDNDOHOHUFRPND\QDN

PDNDOHOHULKLURVLPDEDULVDQLWLSDUNLKWP

 

KWWSZZZKXUUL\HWFRPWUGXQ\D

DVS  

KWWSWDULKYHGXVXQFHHVPDUWZHEFRPERG

\BPDQKDWWDQKWPO  

KWWSZZZEEFFRXNWXUNLVKQHZVVWRU\

BNKPHUBURXJHVKWPO

 

KWWSZZZPHWXHGXWUaXOXED\ROXPWDUODOD

ULKWP  

KWWSQHZVQDWLRQDOJHRJUDSKLFFRPQHZV

BBWYFDPERGLDKWPO

 

KWWSWUZLNLSHGLDRUJZLNL&KHFNSRLQWB&KD

UOLH  

KWWSZZZWXUL]PDNWXHOFRPKDEHU$O

PDQ\DGDQBJHOHQBWXULVWBVD\LVLBBDUWDFDNB

 

KWWSWUZLNLSHGLDRUJZLNL&KHFNSRLQWB&KD

UOLH  

KWWSWUZLNLSHGLDRUJZLNL & HUQRELO

BUHDNW & %UBND]DV & %

 

KWWSZZZDQVZHUVFRPWRSLFSRPSHLL

 

KWWSZZZWDULKKDEHUFRPWDULK

JXQGHPLJXQGHPHIHVSRPSHLQLQ

HQVHVLQGHKWPO  

KWWSWUZLNLSHGLDRUJZLNL(OBQLQR

 

KWWSWUZLNLSHGLDRUJZLNL'LDQDB6SHQFHU

 

KWWSZZZWDULKLVLQRSFH]DHYLPHUPHUFHVLWO

HULQHW  

KWWSZZZWXPJD]HWHOHUFRP"D KWWSZZZVRQGDNLNDFRPKDEHUWDULKL

VLQRSFH]DHYLJXQXELUOLNWXUODULQJR]GHVL

  

KWWSWUZLNLSHGLDRUJZLNL$OFDWUD]B$GDV

& %  

KWWSDUVLYQWYPVQEFFRPQHZVDV

S  

KWWSHQZLNLSHGLDRUJZLNL$ULVWRWOH

 

KWWSZZZWLPHFRPWLPHZRUOGDUWLFOH

KWPO  

KWWSWUHXURQHZVQHWVLOLOL

PDGHQFLOHULQKLND\HVLROXPVX]OHVL\RUKWWSZZZFQQWXUNFRPGXQ\D

YHVLOLOLPDGHQFLOHUDUWLNJHUFHJLELOL\RU

LQGH[KWPO  

KWWSZZZDMDQVFRPGHWD\V

LOLOLPDGHQFLOHU\HU\X]XQHFLNL\RUFDQOL

L]OHKWPO  

KWWSZZZQWYPVQEFFRPLG VW

RU\&RQWLQXHG  
62ø'

6(<$+$7 9( 27(/ øù/(70(&ø/øöø '(5*ø6ø <,/  ± 6$<, 

ϮϮ

KWWSKXUDUVLYKXUUL\HWFRPWUJRVWHU6KRZ1HZDVS["LG   

KWWSZZZKXUUL\HWFRPWUSODQHW

DVS  

ZZZLONQRNWDFRPNLWDS

0DGHQFLKWPO  

KWWSPDGHQFLFRP  

KWWSWUZLNLSHGLDRUJZLNL.DWDUVLV

 

KWWSZZZFDWDOFDEHOWUKDEHUOHUKDEHUGHW

D\DVS",'   

KWWSZZZVDEDKFRPWU

WXUNL\HQLQBLONBPXEDGHOHBPX]HVLBFDWDOFDGDBDFLOGL  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə