H\374z\374n Turizmi pdfYüklə 341,24 Kb.

səhifə4/10
tarix20.09.2017
ölçüsü341,24 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

62ø'

6(<$+$7 9( 27(/ øù/(70(&ø/øöø '(5*ø6ø <,/  ± 6$<, 

ϭϭ

PRGHUQL]PLQPRGHUQL]P

|WHVL

GR÷XúX

NDoÕQÕOPD]ROPXúWXU

%DVVRQ


2GDEDúÕ   3RVWPRGHUQL]P

LOH


ELUOLNWH

ELUoRN


VHNW|UGH ROGX÷X JLEL WXUL]P VHNW|UQGH GH

GH÷LúLP EDúODPÕú JHOHQHNVHO NLWOH WXUL]PLQLQ

\HULQH PLUDV WXUL]PL YH |OP WXUL]PL JLEL |]HO

LOJLOHUH KLWDS HGHQ WXUL]P WUOHULQLQ DOWHUQDWLI

ROXúWXUGX÷X J|]OHQPLúWLU %X WUOHUGHQ ELUL

RODQ


K]Q

WXUL]PLQGH

SRVWPRGHUQL]PLQ

|QHPOL ELU VRQXFX RODQ ³WHNUDU´ ROJXVX GLNNDW

oHNPHNWHGLU

.D\D
 


7HNUDU

JHoPLúWHNL ELU ROD\ÕQ \DQVÕWÕOPDVÕ \ROX\OD WLFDUL

KDOH JHWLULOPLú DODQODUÕQ WXULVWOHU WDUDIÕQGDQ

]L\DUHW HGLOPHVLQL LIDGH HWPHNWHGLU 6HDWRQ EX

WHNUDU ROJXVXQX ³|OOHULQ NDOÕQWÕODUÕQÕQ \D GD

|OP


ROD\ODUÕQÕQ

NDQÕWODUÕQÕQ

VHUJLOHQGL÷L

\HUOHUH \DSÕODQ VH\DKDWOHU´ úHNOLQGH LIDGH

HWPHNWHGLU 

7RSOXPVDO

KD\DWWD

ELUH\OHULQELOJL

HGLQPH H÷OHQPH KDEHU DOPD JLEL oHúLWOL

VRV\DO LKWL\DoODUÕQÕ JLGHUHELOPHN LoLQ VÕN VÕN

EDúYXUGX÷X

ELU

ND\QDN


RODQ

PHG\D


ZZZLQVDQELOLPOHULFRP   JQP]GH

JHUoHNOHúHQ ROD\ODUÕQ \DQÕQGD JHoPLúH GDLU

EXOJXODUD GD XODúDELOPH\L NROD\ODúWÕUPDNWDGÕU

*HoPLúH DoÕODQ EX J|UVHO NDSÕ WXUL]PH

NDWÕODFDN NLúLOHULQ ROD\ÕQ \DúDQGÕ÷Õ \HUH NDUúÕ

LOJLOHULQL

DUWWÕUPDNWD

YH

GHVWLQDV\RQVHoLPOHULQH GH HWNL HWPHNWHGLU  \ÕOÕQGD

dHUQRELO¶GH

\DúDQDQ

UHDNW|U


IDFLDVÕQÕQ

DUGÕQGDQ  \ÕOÕQGD  ELQ ]L\DUHWoLQLQ |]HO

WXUODUOD E|OJH\H VH\DKDW HWPHVL  ZZZGZ

ZRUOGGH   PHG\D ND\QDNODUÕQÕQ K]Q

WXUL]PL IDDOL\HWLQGHNL HWNLQOL÷LQL \DQVÕWPDNWDGÕU

+]Q WXUL]PLQLQ ROXúXPGD HWNLOL RODQ

GL÷HU IDNW|U |OP LQDQFÕQGD PH\GDQD JHOHQ

GH÷LúLPOHUGLU øQVDQOÕ÷ÕQ KHU G|QHPLQGH |OPH

NDUúÕ EDNÕú DoÕODUÕQGD EHOLUJLQ GH÷LúLPOHULQ

J|]OHQGL÷L VDQD\L GHYULPL LOH \NVHOHQ EXUMXYD

VÕQÕIÕQÕQ |OPH NDUúÕ ]D\ÕIOÕ÷Õ NDEXO HWPH\LS

VD÷OÕN YH WÕS DODQÕQGD \DSÕODQ ELU WDNÕP

oDOÕúPDODUD |QF ROPDVÕQGDQ DQODúÕOPDNWD\GÕ

*QP] WRSOXPODUÕ LVH JQON KD\DWODUÕQGD

oHúLWOL

X÷UDúODU


LOH

GROGXUGXNODUÕ

]DPDQÕ

|OPH


QH

NDGDU


\DNÕQ

RODELOHFHNOHULQL

GúQPHGHQ \DúDPDNWDGÕUODU  .D\D 

 


gOPH GDLU GúQFH \R÷XQOX÷XQGDNL

D]DOPD


NDUúÕVÕQGD

|OP


ROJXVXQD

NDUúÕ


GX\XODQ

PHUDN


D\QÕ

RUDQGD


DUWÕú

J|VWHUPHNWHGLU %|\OHFH |OPFO ROD\ODUÕQ

JHUoHNOHúWL÷L \HUOHU LQVDQODUÕQ LOJLOHULQL oHNHU

KDOH


JHOPHNWH

YH

WXUL]PUQ

RODUDN


NXOODQÕOPD\D EDúODQPDNWDGÕU  .D\D 

  =L\DUHW HGLOHQ |]HO DODQODU JHQHOOLNOH

NDWOLDP VDYDú GR÷DO DIHW E|OJHOHUL \D GD

VHYLOHQ ELULQLQ  /DG\ 'LDQD JLEL  |OGUOG÷

\HUOHUGHQ

ROXúPDNWDGÕU

*HUoHNOHúWLULOHQ

VH\DKDWOHU

LOH

WXULVWOHURUDGD

KD\DWODUÕQÕ

ND\EHWPLú NLúLOHULQ DFÕODUÕQÕ DQODPDNWD RQODU

LoLQ ]QW GX\PDNWD \D GD VD\JÕODUÕQÕ

VXQPDNWDGÕUODU  $OLD÷DR÷OX   

 'Q\DGD

+]Q

7XUL]PLQLQ

*HUoHNOHúWLULOGL÷L gQHPOL 'HVWLQDV\RQODU

hONHOHU WDULKL LQFHOHQGL÷LQGH GQ\DQÕQ G|UW ELU

\DQÕQGD K]Q WXUL]PLQH X\JXQ oRN VD\ÕGD

GHVWLQDV\RQ ROGX÷X DQODúÕOPDNWDGÕU %X WXUL]P

WUQH NDWÕODQ WXULVWOHULQ ]L\DUHW HWWLNOHUL |]HO

DODQODU JHQHOOLNOH NDWOLDP VDYDú \RNVXOOXN

GR÷DO DIHW E|OJHOHUL \D GD VHYGLNOHUL ELULQLQ

|OGUOG÷ \HUOHUGHQ ROXúPDNWDGÕU øIDGH

HGLOHQ PHYFXW GHVWLQDV\RQODUÕQ \DQÕQGD KHU

JHoHQ JQ \HQL SRWDQVL\HO DODQODU GD WXULVWLN

UQH oHYULOLS ]L\DUHWH DoÕOPDNWDGÕU

6DYDú DODQODUÕQD \DSÕODQ VH\DKDWOHU

DoÕVÕQGDQ ELU |UQHN RODQ *HOLEROX 

K]Q WXUL]PL NDSVDPÕQGD |QHPOL ELU \HU WHúNLO

HWPHNWHGLU

'Q\D


WDULKLQLQ

HQ

NDQOÕVDYDúODUÕQGDQ

ELULQLQ


JHUoHNOHúWLULOGL÷L

dDQDNNDOH &HSKHVL , 'Q\D 6DYDúÕ¶QGD

2VPDQOÕ øPSDUDWRUOX÷X¶QXQ HQ EDúDUÕOÕ ROGX÷X

FHSKHGLU  $\WHSH     \ÕOÕQGDNL

NDQOÕ VDYDúWD øWLODI GHYOHWOHULQGHQ øQJLOWHUH

 )UDQVD  $YXVWUDO\D =HODQGD


LVH
]D\LDW

YHULUNHQ


0WHUFLPOHU    7UNOHU NDUD YH

GHQL] PXKDUHEHOHULQGH  VXED\ YH HU

úHKLW YHUPLúWLU 7RSODP ]D\LDW PLNWDUÕ LVH

 FLYDUÕQGD ROXS EX VD\Õ\D úHKLWOHU

\DUDOÕODU

ND\ÕS


YH

HVLUOHU


KDVWDQH\H

J|QGHULOHQOHU YH oHúLWOL KDVWDOÕNODUGDQ |OHQOHU

GkKLO HGLOPLúWLU

, 'Q\D 6DYDúÕ¶QÕQ L]OHUL LOH GROX RODQ

YH  \ÕOÕQGD PLOOL SDUN KDOLQH JHWLULOHQ

*HOLEROX


7DULKL


0LOOL

3DUNÕ


ZZZFDQDNNDOHJRYWU   KHU \ÕO \DNODúÕN

HOOL


GH÷LúLN

ONHGHQ


JHOHQ

]L\DUHWoLOHUL

D÷ÕUODPDNWDGÕU %XQODUÕQ

¶OXN NHVLPLQL

$YXVWUDO\D

YH

=HODQGDOÕODU

ROXúWXUPDNWDGÕU %X ONHOHUL

 LOH øQJLOWHUH

 LOH $%'

 LOH .DQDGD YH

 LOH *QH\

$IULND WDNLS HWPHNWHGLU  .D\D    %X

]L\DUHWOHUL

JHUoHNOHúWLUHQ

WXULVWOHULQ DPDFÕ

 \ÕOÕQGD dDQDNNDOH WRSUDNODUÕQGD |OPú

RODQ \DNÕQODUÕQÕ DQPDN E|OJHGHNL VDYDú

L]OHULQL YH P]HOHUGH VHUJLOHQHQ NDOÕQWÕODUÕ

J|UHELOPHNWLU

, 'Q\D 6DYDúÕ¶QGD J|]OHQGL÷L JLEL ,,

'Q\D 6DYDúÕ¶QÕQ GD ED]Õ VRQXoODUÕ K]Q


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə