H\374z\374n Turizmi pdfYüklə 341,24 Kb.

səhifə5/10
tarix20.09.2017
ölçüsü341,24 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

62ø'

6(<$+$7 9( 27(/ øù/(70(&ø/øöø '(5*ø6ø <,/  ± 6$<, 

ϭϮ

WXUL]PLQHHWNL HWPLúWLU$÷XVWRV 3D]DUWHVL JQ +LURúLPD \D NDUúÕ $PHULND

%LUOHúLN 'HYOHWOHUL WDUDIÕQGDQ JHUoHNOHúWLULOHQ

DWRP

ERPEDVÕ


VDOGÕUÕVÕELQNLúLQLQ

|OPQH QHGHQ RODQ ELU WRSOX NDWOLDPD QHGHQ

ROPXúWXU  WUZLNLSHGLDRUJ   +LURúLPD GD

\DúDQDQ


EX

\ÕNÕP


YH

NDWOLDP


KHU

\ÕO


PLO\RQODUFD

NLúL


WDUDIÕQGDQ

DQÕOPDNWDGÕU

ZZZPDNDOHOHUFRP

 


 \ÕOÕQGD

+LURúLPD GDNL %DUÕú $QÕWÕ 3DUNÕ¶QGD ¶QFV

JHUoHNOHúWLULOHQ

YH

IDUNOÕ

ONHGHQ


WHPVLOFLOHULQ NDWÕOGÕ÷Õ DQPD W|UHQLQH 

]L\DUHWoL

NDWÕOPÕúWÕU

ZZZKXUUL\HWFRPWU

  %HQ]HU úHNLOGH $%'¶GH *URXQG =HUR

6ÕIÕU


1RNWDVÕ

RODUDN


DGODQGÕUÕODQ

GHVWLQDV\RQGD YRONDQLN WDúWDQ \DSÕOPÕú YH

]HULQGH  7HPPX]  GH 'Q\D QÕQ øON

1NOHHU 6LODKÕQÕQ 3DWODWÕOGÕ÷Õ \D]ÕOÕ RODQ

DQÕW WDúÕQD \DSÕODQ ]L\DUHWOHUGH GH VDYDú

NXUEDQODUÕ

DQÕOPDNWD

YH

GQ\D


EDUÕúÕ

VDYXQXOPDNWDGÕU

WDULKYHGXVXQFHHVPDUWZHEFRP  \ÕOODUÕ

DUDVÕQGD


.DPERo\D¶GD \DúDQDQ NDWOLDP JQP]GH

E|OJHQLQ K]Q WXUL]PL GHVWLQDV\RQX RODUDN

NDEXO HGLOPHVLQH QHGHQ ROPXúWXU 2 G|QHPGH

ONH\L \|QHWHQ UDGLNDO NRPQLVW KDUHNHW RODUDN

ELOLQHQ .Õ]ÕO .PHUOHU JHULOOD VDYDúÕ\OD LNWLGDUÕ

HOH


JHoLUHUHN
\]\ÕOÕQ

HQ

NDQOÕUHMLPOHULQGHQ ELUL ROPXú YH EWQ GQ\DGD

KLoELU \|QHWLPLQ EDúYXUPDGÕ÷Õ NDGDU DúÕUÕ

úLGGHW X\JXODPÕúWÕU  ZZZEEFFRXN  

hONHGHNL


PHVOHN

VDKLSOHULQLQ

YH

WHNQLN


HOHPDQODUÕQ

KHPHQ


KHPHQ

KHSVL


|OGUOPúWU .HQWOHUGH \DúD\DQ PLO\RQODUFD

NLúL


]RUOD

N|\OHUH


\HUOHúWLULOHUHN

NROHNWLI


oLIWOLNOHUGH

oDOÕúPD\D

]RUODQPÕúWÕU

%X

G|QHPGHHNRQRPLN

G]HQLQ


ER]XOPDVÕ

QHGHQL\OH

EDú J|VWHUHQ DoOÕN YH

VDOJÕQ


KDVWDOÕNODU VRQXFX |OHQ NLúL VD\ÕVÕQÕQ VL\DVL

QHGHQOHUOH |OP WDUODODUÕQGD LQID] HGLOHQOHUOH

ELUOLNWH

\DNODúÕN
PLO\RQD


XODúWÕ÷Õ

ELOLQPHNWHGLU  ZZZPHWXHGXWU  

.DPERo\D¶GD \DúDQDQ NDWOLDPÕQ ONH

WXUL]PLQH

HWNLVLQL

|OoPHN


DPDFÕ\OD

:DVKLQJWRQ¶GDNL

.DPERo\D

HOoLOL÷LQLQ

HNRQRPLN GDQÕúPDQÕ &KKLHQJ 3LFK WDUDIÕQGDQ

\UWOHQ DUDúWÕUPDGD ONHQLQ  \ÕOÕQGDQ

EHUL KHU \ÕO GDKD ID]OD WXULVW oHNWL÷L YH WXUL]PLQ

|QFHNL ELUNDo \ÕOD J|UH

 RUDQÕQGD JHOLúLP

J|VWHUGL÷L EHOLUOHQPLúWLU .DPERo\D¶\Õ ]L\DUHW

HGHQ QHUHGH\VH WP WXULVWOHU VDYDú G|QHPLQL

\DQVÕWDQ


YH

81(6&2


WDUDIÕQGDQ

PLUDV


OLVWHVLQH DOÕQPÕú ³$QJNRU :DW´ LVPLQGHNL

WDSÕQD÷Õ ]L\DUHW HWPHNWHGLUOHU +HU o WXULVWWHQ

ELULQLQ |OP WDUODODUÕQÕ ]L\DUHW HWPHN DPDFÕ\OD

.DPERo\D¶\D

JHOPHVL

.Õ]ÕO


.PHUOHULQ

\DúDWWÕ÷Õ YDKúHWWHQ JHUL\H NDODQODUÕQ K]Q

WXUL]PL NDSVDPÕQGD ELUHU DU] XQVXUX KDOLQH

JHOGL÷LQL

J|VWHUPHNWHGLU

QHZVQDWLRQDOJHRJUDSKLFFRP  

%LU GL÷HU K]Q WXUL]PL GHVWLQDV\RQX

LVH X]XQ \ÕOODU ER\XQFD LQVDQ D\UÕPFÕOÕ÷ÕQÕQ

\DúDQGÕ÷Õ %HUOLQ¶GLU %HWRQGDQ ELU VÕQÕU LOH %DWÕ

%HUOLQ L ELU DGD JLEL DEOXND DOWÕQD DODQ ³%HUOLQ

'XYDUÕ´ 

.DVÕP 

WDULKLQGH

'R÷X


$OPDQ\D \|QHWLPLQLQ LVWH\HQ YDWDQGDúODUÕQ

%DWÕ \D JLGHELOHFH÷LQL DoÕNODPDVÕQÕQ DUGÕQGDQ

WP

WHVLVOHUL\OHELUOLNWH

\ÕNÕOPÕúWÕU

WUZLNLSHGLDRUJ   %DWÕ GD \ÕOODUFD 8WDQo

GXYDUÕ  6FKDQGPDXHU  RODUDN GD DQÕODQ EX

EHWRQGDQ VÕQÕUÕQ \ÕNÕOPDVÕ\OD ELUOLNWH WXUL]P

NDSVDPÕQGD

VH\DKDWOHU

EDúODPÕúWÕU\ÕOÕQGD %HUOLQ¶L ]L\DUHW HGHQ WXULVW VD\ÕVÕ ELU|QFHNL \ÕOD RUDQOD

 DUWDUDN  PLO\RQD

 PLO\RQX $OPDQ\D GÕúÕQGDQ  XODúPÕúWÕU

ZZZWXUL]PDNWXHOFRP

 

+HU


\ÕO

G]HQOHQHQ DQPD W|UHQOHULQGH 'R÷X $YUXSD

KDONÕQÕQ %HUOLQ 'XYDUÕ QHGHQL\OH \DúDGÕ÷Õ

]XOP YH |OPOHU ]L\DUHWoLOHULQ NDWÕOÕPÕ\OD

DQÕOPDNWDGÕU  WUZLNLSHGLDRUJ  

6RQ


\ÕOODUGD

K]Q


WXUL]PL

VH\DKDWOHULQH HY VDKLSOL÷L \DSDQ dHUQRELO

NHQWL  1LVDQ ¶GD GQ\DQÕQ HQ E\N

UDG\DV\RQ

IHODNHWLQLQ

\DúDQGÕ÷Õ

\HUGLU

8NUD\QD EDúWD ROPDN ]HUH $YUXSD JHQHOLQGH\D\ÕODQ UDG\DV\RQ QHGHQL\OH LQVDQ KD\DWÕ YH

GR÷DO \DúDP E\N ]DUDU J|UPú \]ELQOHUFH

LQVDQ \DúDPÕQÕ \LWLUPLú YH oHúLWOL KDVWDOÕNODU

\D\ÕOPÕúWÕU  WUZLNLSHGLDRUJ  

 \ÕO

|QFH \DúDQDQ EX IHODNHW dHUQRELO¶LQ  QNOHHUUHDNW|UQ EXOXQGX÷X E|OJH  K]Q WXUL]PL

NDSVDPÕQGD

SRSOHUOL÷LQL

DUWWÕUPDNWD

YH

$YUXSD¶QÕQ oHúLWOL E|OJHOHULQGHQ VH\DKDW HGHQWXULVWOHULQ E|OJH\L ]L\DUHW HWPHOHULQH QHGHQ

ROPDNWDGÕU

%X

ED÷ODPGDJHoWL÷LPL]

\ÕO


\DNODúÕN  WXULVWLQ dHUQRELO¶H VH\DKDW

HWWL÷L YH \HGL VDDW VUHQ WXUODUD \R÷XQ LOJL

J|VWHUGLNOHUL EHOLUWLOPHNWHGLU )HODNHW E|OJHVLQH

JHOHQ $YUXSDOÕ WXULVWOHUH UHKEHUOLN HGHQ 

7DWDUWoXN

J|VWHULOHQ

LOJLQLQ

QHGHQLQL*|UQPH\HQ WHKOLNH LQVDQODUÕ FH]EHGL\RU

$QFDN EX WLS JH]LOHU WP GQ\D\Õ \DúDQDQ

JHUoHNOHUOH LOJLOL ELOJLOHQGLUPH DoÕVÕQGDQ GD

|QHPOL URO R\QX\RU øQVDQÕQ NHQGL J|]OHUL\OH

WDQÕN ROGX÷X úH\OHU GDKD |QHPOL YH LOJL oHNLFL

KDOH

JHOL\RU

úHNOLQGH


DoÕNODPDNWDGÕU

ZZZGZZRUOGGH  

'L÷HU ELU K]Q WXUL]PL GHVWLQDV\RQX

RODQ


3RPSHLL

06
\ÕOÕQÕQ
$÷XVWRV JQQGH 9H]Y 

VUHQ IDDOL\HWL VRQXFX YRONDQLN NO YH FUXIXQ

DOWÕQGD J|POHUHN \RN RODQ DQWLN 5RPD

NHQWLGLU

ZZZDQVZHUVFRP

 

 \ÕOÕQGD WHVDGIHQ \HQLGHQ NHúIHGLOHQ


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə