Hacı Xanəli Babayev azərbaycançiliqYüklə 0,86 Mb.
səhifə1/32
tarix25.06.2018
ölçüsü0,86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
51408

U

4

S

Hacı  Xanəli  Babayev

AZƏRBAYCANÇILIQ, 

ELMİ-DİNİ  MAARİFÇİLİK, 

MƏNƏVİ  ÖZÜNÜDƏRK 

NÜMUNƏSİ


AZSK

o a


YCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 

İŞ L O R   İDARƏSİNİNK İ T A B X A N A S I

B A K I - 2 0 0 4
(rt

i-

/*  лA z 8 0 ( D )

H m - 1 2dbıO

E lm i m ə s lə h ə tç i:

V a s i m   M ə m m ə d ə l i y e v ,  

A z ə r b a y c a n   M E A - n ı n   m ü x b i r  ü z v ü , 

Q a f q a z   M ü s ə l m a n l a r ı   İd a rə s in in  

E l m i - D i n i   Ş u r a s ı n ı n   s əd ri.

M ə s lə h ə tç i:

H a c ı   A k i f  A ğ a y e v ,  

Q a f q a z   M ü s ə l m a n l a r ı   İd a rə s i 

s ə d r i n i n   m ü a v in i.R ed a kto ru : 

N a t i q   A b d u l l a y e vN a siri:

M ü ş f i q   B o r ç a l ı .K ita b   R u siya   F ed ed a siya sm m  

N o v o sib ir sk   v ila y ə tin d ə  yaşa ya n   so y d a şım ız, 

m ü ə llifin   qardaşı  H a cı  Ə l i ağa  B a b a yevin  

m a d d i k ö m ə y i ilə   çap  olunub.

Hacı  Xanoli  Babayev.  AZƏRBAYCANÇILIQ,  ELMİ-DİNİ 

MAARİFÇİLİK,  MƏNƏVİ  ÖZÜNÜDƏRK  NÜMUNƏSİ.  Bakı, 

“Borçalı”  NPM, 2004,  144  səh.+  16 səh.rəngli  foto-şəkil.

M-01074

700122

-12-2004,  Qrifli  noşr.  Sifarişlə.

©  “Borçalı”  NPM,  2004.

"Mənim 

siyasətim  

h əm işə 

azərbaycançılığı, 

m illiliyim izi  m öhkəm lətm əkdən  ibarət  olubdur.  B iz 

azərbaycanlıyıq,  m illətik,  islam dininə mənsubuq".

*  *  *

"İslam dini əsrlər boyu bizim m ənəviyyatım ızın əsasım 

təşkil etmiş,  müsəlmanların dünyada layiqli y e r tutmasını 

təm in  etmişdir.  Qurani-Kərimin  bütün  kəlamları  bu  gün 

Azərbaycanda  A llahın  yo lu   Hə  g etm əy im iz  üçün 

məşəldir.  B iz  bu  yolla  gedirik  və  bundan  sonra  da 

gedəcəyik".

Heydər  ƏLİYEV

3AZƏ RBA Y CA N ÇILIQ , 

ELM İ-DİNİ  M A A RİFÇİLİK , 

M Ə NƏV İ  Ö ZÜ N Ü D Ə R K  

NÜM UNƏSİ"İslam  dininin dəyərləri ən yü ksək m ahiyyətə malik 

olan m ən əvi dəyərlərdir.  Bu dəyərləri yaşatmaq,  insanları 

bu 

uca,  ülvi,  y ü k sə k   m ənəvi  dəyərlər  səviyyəsində 

tərb iyə 

etm ək  A llahın 

buyruğudur, 

M əhəm m əd 

Peyğəm bərin (s) qoyduğu yoldur".

Heydər  ƏLİYEV

4

Ö n  s ö z

Bismillahir-rəhmanir-rəhim!

Bu  bir  həqiqətdir  ki,  dahilərin  həyatı  özlərindən  daha 

çox  tarixə  və  bəşəriyyətə  məxsusdur.  Zəmanəmizin 

müdrik  və  görkəmli  şəxsiyyəti,  Azərbaycanın  ləyaqətli 

övladı  Heydər Əlirza oğlu Əliyevin  adı  isə  bütöv bir tarix 

yaradan  qızıl  səhifədir.  Azərbaycan  xalqı  xoşbəxtdir  ki, 

tarixinin  ən  çətin  və  mürəkkəb  anlarında  Allahın  Rəhmi, 

böyük  Lütfü  sayəsində  taleyi  məhz  Heydər  Əliyev  kimi 

dühaya,  dünya  miqyaslı  nəhəng  şəxsiyyətə  həvalə 

olunmuşdu.  "Harada  olmağımdan  asılı  olmayaraq,  bütün 

fəaliyyətim də 

və 


həyatımın 

son 


dəqiqəsinədək 

Azərbaycanın  müstəqil  dövlətçiliyini  qoruyacağam" 

bəyan  edən  Heydər  Əliyev  həzrətlərinin  simasında 

Azərbaycan  xalqı  siyasi-iqtisadi  inkişafının,  haqq- 

ədalətin, 

əmin-amanlığın, 

yüksək 

mənəviyyatın, xalqımızın  milli  və  dini  dəyərlərinin  təminatçısını 

qazandı.


O  da  danılmaz  həqiqətdir  ki,  Azərbaycanın  çoxəsrlik 

tarixi  boyunca Heydər Əliyev qədər dövlətimizin  inkişafı, 

habelə  mənəvi  intibahının  önündə  dayanan,  xalqımızın 

arzu və amalları  uğrunda dəyanətlə mübarizə aparan, milli

5ənənələrə,  ana  dilimizə,  tariximizə  qayğı  ilə  yanaşan, 

müqəddəs  dini  dəyərlərin  təəssübünü  çəkən  dövlət 

başçımız  olmamışdı.  O,  özünə  xas  müdriklik,  iradə,  əzm 

və  uzaqgörənliklə  addımbaaddım  ölkəmizi  gərgin­

liklərdən  çıxarmış,  məkrli  düşmənlərimizin  niyyətlərini 

puç  etmiş  və  millətimizi  böyük  tərəqqi  yoluna 

istiqamətləndirmişdir.

Müstəqil 

dövlətimizdə 

demokratiyanın 

təməl 

prinsiplərinə  arxalanan  etiqad  azadlığı  və  müqəddəs islami  dəyərlərin  layiqli  təşəkkülü,  dirçəlişi  məhz 

möhtərəm Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Azərbaycanda 

dini sahədə təkamülün və  intibahın başlıça səbəbkarı  olan 

Heydər  Əliyev  həzrətləri  mənəvi  və  milli  özünə­

məxsusluğumuzun  bərpası  üçün  olduqca  önəmli  işlər 

görmüşdür.  Hələ  1993-cü  ilin  sentyabrında,  Həzrəti 

Peyğəmbərimiz  Mühəmməd  salavatullahın  Mövludu 

günü münasibətilə Təzəpir məscidini  ziyarət etdiyi  zaman 

söylədiyi  nitqində "dinimizin mütərəqqi, tərəqqipərvər və 

dünyəvi  əhəmiyyətli,  ...məxluğun ən yüksək  mənəviyyat 

m ənbəyi"  olduğuna  diqqəti  çəkən  Ulu  Öndərimiz 

"...İslam  dininin  inkişafı  üçün  dövlət  tərəfindən  lazımi 

tədbirlərin  hamısının  görüləcəyini" bəyan etmişdi.  Qədim 

tariximiz,  milli-mənəvi  dəyərlərimiz,  doğm a  ana 

dilimizlə  bərabər,  İslam  dininə,  İslam  mədəniyyətinə 

mənsub olmağımızla  da  fəxr etməyi  tövsiyə  edən  Heydər 

Əliyev həzrətləri  nə qədər çətinliklər olsa da, mədəniyyət 

və  mənəviyyatımıza  daim  xüsusi  diqqət  yetirilməsini 

vacib  sayırdı.

6

Mərhum  prezidentimizin  səy  və  iradəsi  sayəsində müqəddəs  dəyərlərin  dirçəldilməsi,  dini  m əbədlərin 

bərpası,  yüzlərlə  məscid,  ibadətgah,  mədrəsələrin  inşası, 

dövlət  rəhbərinin  dini  mərasimlərdə  yaxından  iştirakı  - 

bütün  bunlar  hamıya  bəlli  etdi  ki,  uzun  illər hökm  sürmüş 

ateist 

təbliğatı bu 

böyük 


şəxsiyyətin 

qəlbinin 

dərinliklərində  kök  salmış Allah  sevgisinə zərrə  qədər də 

xələl  gətirməmişdir  və  bu  sevgi  onun  övladlarına  da 

sirayət  etmiş,  onlar  da  öz  müqəddəs  dinlərinə  ehtiram 

ruhunda  tərbiyə  olunmuşlar.

Mənim  həyatım  boyu  yaddaşımdan  silinməyəcək 

xatiratım  Zati-alilərinin  1994-cü  il  Məkkə  ziyarəti  ilə 

bağlıdır.  Dünyada  hər  bir  müsəlman  üçün  ən  müqəddəs 

olan  məkanda, yalnız seçmə adamların  ayaq basdığı  Kəbə 

evinin  daxilində  Azərbaycan  Prezidenti  Böyük  Ata  kimi 

Allahdan  millətimizi  hifz  etməsini,  xalqının  bəlalardan 

qurtulmasını, 

dövlətimizin 

müstəqilliyinin 

əbədi, 


yaşayışımızın  firavan,  xeyir-bərəkətli,  gələcəyimizin 

xoşbəxt olmasını  diləyirdi.  Peyğəmbərimizin (S) mübarək 

hədisi-şərifində  buyurulduğu  kimi:  "Vətəni  sevmək 

imandandır".

Tanrı  onu  Azərbaycanın  qurtuluşu,  xilası  üçün  qorudu. 

Tarixin  sınaqlarından  ləyaqətlə  çıxmış  şəxsiyyət  olan 

Heydər  Əliyevin  üzərindən  Allahın  nəzəri  heç  vaxt 

əsgilməmiş  və  ilahi  qüdrətin  hökmüylə  o,  ən  yüksək 

mərtəbələrə  yetişmişdir.  Necə  ki,  böyük  şəxsiyyət  özü 

etiraf edirdi:  "Hər  birimizi  yaşadan,  o  cümlədən  məni  də

7

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə