Heisenberg, nedensellik ve determiNİzm haşim Cem ÇELİK ∗ ÖzetYüklə 113,49 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix06.02.2018
ölçüsü113,49 Kb.
#26084


HEİSENBERG, NEDENSELLİK VE 

DETERMİNİZM

Haşim Cem ÇELİK

ÖZET

Bilimsel çalışmalarda çeşitli yönleriyle zaten ele alınmış olan bu konu  

birçok   yönden   başka   konularla   karşılıklı   etkileşimleri   içinde,   bütünsel   olarak  

değerlendirilmelidir.   Bu   değerlendirme   yapılırken   dönemin   sosyal   ve   siyasi  

koşulları da dikkate alınırsa, konuların anlaşılır hale gelebilme şansı artar. Doğa  

bilimlerindeki devrimsel atılımlar bu sosyal psikolojik koşulları daha ileri bir  

noktaya   taşıyabildiği   gibi,   geriye   doğru   bir   sıçrama   da   yaşanabilir.   Dönemi  

itibariyle   Newton’un   mekanik   yasaları,   aklın   özgürleşmesi   ve   doğanın 

anlaşılmasında   ileriye   doğru   itilim   sağlayan   devrimci   bir   işlev   görmüştür.  

1900’lü yılların başında ortaya çıkan, doğanın daha bütünsel bir resmini sunan 

kuantum mekaniği ise çıkışı itibariyle ciddi bir kafa karışıklığına yol açmış ve o  

güne   kadar   elde   edilen     kavramsal   kazanımları   da   geriye   doğru   sıçratan   bir 

anlayışın oluşmasına katkıda bulunmuştur. Bu makale bu geri sıçramayı eleştirel  

bir   açıdan   sorgulamakta   ve   aksini   iddia   ederek   yeni   gelişmelerle   kuantum  

mekaniksel bulgulamaların, doğayı anlayıp değiştirme ve dönüştürme noktasında 

çok daha yetkin bir araç haline gelebileceği görüşünü savunmaktadır.

Anahtar   kelimeler:  Heisenberg,   Nedensellik,   Determinizm,   Devrimsel   atılım,  

Geri sıçrama

(Heisenberg, Causality And Determinism)

ABSTRACT

The subject which has already handled in multiple scıentıfıc studıes wıth  

ıts several aspects must be evaluated as a whole ın the mutual interactıons with  

another subjects. To consider the social and political conditions while making 

this evaluation will increase the chance of understanding the subject as well. As 

well as the revolutionary attempts in sciences of nature can lead these socio-

psychological   conditions   to   a   further   point,   they   can   also   cause   a   backward 

attemptl. Due to his period, the mechanical laws of Newton had a revolutionary  

role that provided a forward development in understanding nature and in making  

mind free. On the other hand, the quantum mechanic showing a whole picture of 

nature which occured in the early 1900`s led to a serious confusion in mind and 

made   contribution   to   the   formation   of   an   understanding   that   moved   the  

conceptional   gains   backward   obtained.   This   article   judges   this   backward 

movement in a critical way and by claiming the opposite it defends the idea that  

the quantum mechanical findings with the new developments can become a more 

efficient  device  at the  point of  understanding and  changıng  both science  and 

humanity.

Keywords:  Heisenberg,   Causality,   Determinism,   Revulationary   Leap,   Back- 

*Celal   Bayar   Üniversitesi   Fen-Edebiyat   Fakültesi   Fizik   Bölümü   Öğretim 

Görevlisi
  Heisenberg, Nedensellik ve Determinizm

jumping

Giriş

E

ski yunan filozoflarından beri süregelen bilim ve din ilişkisi tarih  içinde  farklı  pozisyonlar   alsa  da  sürekli  bir  mücadelenin konusu 

olmuştur.   İnsan   doğaya   dair   bilgisini   arttırdıkça   onun   kör   güçlerini 

kontrol   altına   almak   için   doğaüstü   kuvvetlere   ve   dine   daha   az   gerek 

duymuştur. Bu anlamda doğayı ve insanı anlamadaki bakışımız doğanın 

bize verdiği bilgilerle sürekli bir derinleşme eğilimindedir. Bu bilme aynı 

zamanda bir özgürleşmeyi  de getiriyor. İnsanın özgürleşmesi bilgimize 

bir sınır çekme ve bazı soruları yasaklama anlayışının da sürekli altını 

oyuyor. Bu zemin kaybı özellikle mistik ve dogmatik görüşleri ve bazı 

ritüelleri   de   gereksizleştiriyor.   Bu   zemin   kaybının   önüne   geçmek, 

doğadaki ve toplumdaki nesnel süreçlerin çözümünü doğanın ve insanın 

dışında   arama   isteği   ise   şüphesiz   tarih   boyu   birileri   tarafından 

istenegelmiştir.   Özellikle   Aydınlanma   Çağı   ve   Fransız   Devrimi’yle 

ortaya   çıkan  “ilerleme”   fikri,   çağdaş   bilim  ve   akılcılığın  gelişmesi   ve 

buna   paralel   olarak   ortaya   çıkan   siyasi   özgürlükler   için   mücadeleyle 

gelişmiştir. Bu mücadelede başı henüz çocukluğunu yaşayan  burjuvazi 

çekiyordu. Bilimin iktidar ve gelişen üretim süreçleriyle bağının farkında 

olan   burjuvazi,   Newtoncu   determinizm   ile   kapitalist   üretim   biçimini 

birleştirerek hem toplumsal anlamda hem de bilimsel bilginin teknolojik 

kullanımı ile bilginin hacmini genişletmede devrimci bir işlev görmüştür. 

Bu hem doğaya dair bilgimizde hem de toplumsal yaşamdaki yansımaları 

ile   özgürleşmenin   bir   diğer   adıdır.   Özgürlük,   doğa   ve   toplum 

yasalarından bağımsızlık olmakla değil, tam tersine onu yöneten yasaları 

bilince   çıkarmakla   sağlanabilir.   Ancak   burjuvazi   de,   1900’lü   yılların 

başında   gelişiminin   sınırına   dayanmaktaydı.   Özellikle   rekabetçi 

kapitalizmden tekelci aşamaya geçildiğinde,  ilerici nosyonunu kaybetmiş 

hatta gelişmenin önünde kendisi bir engel haline gelmiştir. Bu anlamda o 

döneme kadar ilerici bir işlev gören felsefesi ile Newtoncu determinizm, 

kendine ayak bağı haline gelmeye başlamıştır. 1900’lerin başından sonra 

bilgi   üretiminin   tekelleştirilmesi   ve   bilimsel   olmayan   bilgilerin 

bilimsellik   maskesi   altında   topluma   empoze   edilmesinin   nedeni   de 

böylece   anlaşılır   hale   gelmektedir.   İlk   çıkışı   itibariyle   dine   ve   mistik 

124                                                                          Haşim Cem Çelik

düşüncelere de bayrak açan burjuvazi, süreç içerisinde bazen dozu artan 

şekilde   bazen   de   ürkekçe,   bilim   ile   din   ilişkisini   iç   içe   geçirmeye 

çalışmış,   birbiriyle   uzlaşmaz   karşıtlığa   sahip   bu  iki   olguyu   uzlaştırma 

çabası içinde olmuştur. Aslında bu mücadele felsefedeki iki temel eğilim 

(idealizm   ve   materyalizm)   arasındaki   mücadelede   idealizmin   zaman 

içinde değişik kılıklara bürünerek pozisyon üstünlüğü elde etme çabası 

olarak   da   yorumlanabilir.   Hangi   sınıf   egemen   ise   son   tahlilde   onun 

düşüncesi   ve  yaşam   şekli  egemendir.  Fransız   devrimiyle   egemen  hale 

gelen  burjuvazinin,   din  ve   her   türden  mistik   görüşleri   bir   araç   olarak 

kullanarak temelde materyalist felsefeyi tümden tasfiye etmesi mümkün 

olmasa da bu çabayı sürekli ayakta tutmak istemesi kendi mantık dizgesi 

içinde iktidarını korumak anlayışı ile yakından ilgilidir

Günümüzde işin en olumsuz tarafı, doğa bilimlerinde -özellikle 

konumuz   olan   fizikte-   materyalizmin   bilgi   kuramıyla   pozitivist   bilgi 

kuramının   karıştırılması;   aslında   pozitivist   yöntem   eleştirilirken 

materyalizmin   eleştirildiğinin   sanılmasıdır.   Özellikle   nedensellik   ve 

nesnellik   gibi   ilkeler   artık   anlamsızlaşmakta,   kişiye   göre   değişebilen 

gerçeklik   anlayışı   bile   aşılarak   neredeyse   maddenin   yokumsandığı   bir 

bilimsel  anlayış   oluşturulmaya   çalışılmaktadır.   Bu anlayışı  biyolojiden 

psikolojiye,   fizikten   antropolojiye   tüm   disiplinlere   yaymak   mümkün. 

Kendileri   zamanlarının   en   önemli   bilim   insanları   olmalarına   rağmen 

Heisenberg,   Bohr   ve   Einstein   da   bilinçli   ya   da   bilinçsiz   olarak 

takındıkları idealist, mistik felsefi tutum ile bu tür yorumların günümüze 

taşınmasında önemli ölçüde pay sahibi bilim insanlarıdır. Tıpkı Stephen 

Hawking’in ve Roger Penrose’un evrenin oluşumuna dair bir başlangıç 

ve son belirleme girişiminde takındıkları tutum gibi. “Fiziğin gelişmesi, 

yeni   malzemeler   sunmaktan   usanmayan   doğa   ile   bilgi   edinmekten 

usanmayan akıl arasında sürekli bir mücadeleye neden olur. Doğa, tıpkı 

en küçük parçacığın (elektron dahil) sonsuz oluşu gibi, doğa parçalarının 

en küçüğü gibi sonsuzdur, ama akıl, tıpkı bunun gibi ‘kendinde şeyleri’ 

sonsuzcasına   ‘bizim   için   şeyler’e   dönüştürür”.

1

  Madde   ve   evrenin sonsuzluğu   karşısında   ona   bir   ilk   ve   son   belirlenim   verme   eğilimi 

Descartes’ın   Kartezyen   koordinat   sistemiyle   karıştırılmış,   önemli   bir 

1 V. I. Lenin. Materyalizm ve Ampriokrtisizm. Çeviren: İsmail Yarkın. 3. baskı. 

İnter Yayınları, 2001. s. 360-61.125


  Heisenberg, Nedensellik ve Determinizm

aşamanın   başlangıcını   oluşturan   bu   soyutlama   zamanla   insanın   kendi 

sınırlılığını   doğaya   dayatmasının   bir   aracı   haline   gelmiştir.   Lakin   her 

türlü   soyutlamanın   maddi   bir   karşılığının   olması   gereği   zamanla 

unutulmuş   ve   bilim   insanlarının   doğaya   bakış   açılarına   bağlı   olarak 

değişen teori ve kavramsallaştırmalar nesnel gerçeğin yerini almış ve bu 

bilim   ile   ilgisi   olmayan,   nesnel   gerçeğe   ulaşmada   bir   fasit   daire 

işlevinden öte bir anlam taşımayan  her türden pozitivist

2

, postmodernanlayış idealist bir eğilimin oluşmasında bilimi ve bilim dünyasını önemli 

ölçüde etkisi altına almıştır. Fizik özelinde bu eğilimin önemli temsilcisi 

Werner   Heisenberg   olduğundan,   bu   makale   hem   Heisenberg   ve 

felsefesini (dalga ve parçacık ikiliği) ele alıp bu eğilimi de eleştirecek 

hem de doğada ve fizikteki olguların birbirinden ilgisiz ve rastlantısal 

gözükseler   de   bir   tekilliğe   ve   determinizme   doğru   ilerlediklerini   ve 

eleştirimize   konu   olan   mistik   yorumlar   ile   din   ve   bilimi   uzlaştırma 

çabalarının   giderek   daha   zor   pozisyonlara   girdiğini   açıklamaya 

çalışacaktır.   Bu,   burjuvazinin   de   zor   bir   pozisyona   girmesi   demektir. 

1900’lü   yılların   başında   pozitivizmin   gerçeklik   anlayışının   çarptığı 

duvarın   günümüzdeki   izdüşümlerinden   olan   postmodernizm, 

pozitivizmin   yerine   ikame   edilmeye   çalışılmaktadır.   Bir   elektronun 

Heisenberg   belirsizlik   ilkesine   göre   aynı   anda   birden   fazla   yerde 

bulunabilme özelliği, postmodernist felsefe açısından, nesnel gerçekliğin 

yadsınmasından   başlayarak   siyasi   bir   plülarizme   kadar   varan   çeşitli 

yorumlara kadar önemli bir bilimsel kanıt olarak da sunulagelmektedir. 

Bu anlamda bu makale materyalist yöntemin, idealist felsefenin fizikteki 

izdüşümlerine karşı tutarlı tek bilimsel yöntem olduğunu açıklama gayreti 

içinde olacaktır. Bu noktada, bilgiye ulaşmada, nesnellik sorununda ve 

ilerleme   fikrinde   bilimsel   devrimlerin   yapısını   çözümlerken   Kuhn, 

Feyerabend gibi bilim felsefecileri ve onların da hocaları sayılabilen Karl 

Popper’in  farklı   ve   bir   o  kadar   da   tartışma   yaratabilecek  iddiaları   ele 

2 Pozitivizmin genel bakış açısına göre insan zihni, doğası gereği şeyleri mutlak 

yapılar   yoluyla   kavrama,   şeylerin   en   son   nedenlerini   ortaya   koyma   yetisi 

taşımamaktadır.   Bu   yüzden   öncelikle   yapılması   gereken   insan   zihninin 

izleyebildiği olgular arası ilişkilere dönmektir (Güçlü;Uzun;Hüsrev 2002:1061)

3

   Postmodernizm; Aydınlanma düşüncesinin

 temelini oluşturan rasyonalizmin, 

yani 

nesnel bilginin 

akıl


 yoluyla edinilebilir olduğuna duyulan inancın sarsılması 

ile   birlikte   başlayan   ve   bir   bütün   modern   felsefenin   temel   kategorilerinin 

sorunsallaştırılması   ve   bu   kategorilerin   işletildiği  

epistemolojik

  ilkelerin 

yerinden edilmesi ile sonuçlanan felsefe eğilimi.126


                                                                          Haşim Cem Çelik

alınmıştır.   Yöntemsel   farklılıkları   olsa   da   temelinde   pozitivist   bilgi 

kuramına duyulan tepki, bu önemli bilim felsefecilerinin ellerinde sanki 

aynı yöne doğru yol almaktadır. Kanımca bu durum postmodernizmin de 

teorik gıdası haline gelmiştir. Örneğin Kuhn bilimsel devrimlerin farklı 

paradigmaları savunan bilim topluluklarının arasındaki rekabette güçlü 

olan  paradigmaya   doğru  bir  eğilimin   ortaya   çıkmasıyla  gerçekleştiğini 

belirtmiş,   bilimsel   bilginin   onu   üreten   kişilerin   sosyal   ve   psikolojik 

konumlanışlarından bağımsız düşünülemeyeceği iddiasında bulunmuştur. 

Bunun   mantıksal   sonucu   olarak   verilecek   Nazi   Almanyası   döneminde 

Johannes  Stark  ve  Philip  Lenard’ın  ortaya  attığı  ari   fizik  paradigması 

örneği nesnel gerçeğe ulaşma  noktasında ne kadar tehlikeli sonuçların 

doğabileceğini göstermesi  bakımından önemli  bir örnektir.  Bilgi güçle 

aynı şeyse -ki Kuhn’a göre öyledir- güçlü olan ari fizik doğrudur! Üstün 

ırkın   yaptığı   bilim   tek   gerçek   bilimdir!   Popper   bu   noktada   nesnellik- 

öznellik   ayrımını   yaparak   daha   sağlam   bir   zeminde   durur.   Kuhn’un 

tersine Popper bilimsel bir devrimde söz konusu paradigmaya yönelik her 

türlü   mantıksal   sınama   işlemi   psikolojik   ve   sosyal   etmenlerden 

soyutlanmış   olmalıdır   ve   bilginin   içeriğinin,   yani   nesnesinin,   özneden 

ayrı  bir şey olması gerekir. Dini ve sanatı da bilgi edinmede  bir araç 

olarak gören Feyerabend  “yönteme hayır” diyebilecek kadar ileri giderek 

bilgi kuramında anarşizmi savunur. Ona göre de farklı bilimsel kuramlar 

geçersizlikleri kanıtlansa da atılmamalıdır. Çünkü bir gün hepsine ihtiyaç 

olabilir. Kopernik devrimine evet, ama belki bir gün tekrar Batlamyus 

astronomisine ihtiyaç duyabiliriz!

19.   yy’da   fizikte   başlayan   gelişmeler,   madde   ve   maddesel 

süreçlerin iç hareketlerinin durağan değil süreklileşmiş bir hareket içinde 

kavranılışı, niceliksel gelişimin farklı düzeyleri, karşılıklı etkileşimler ve 

geçişli   durumlar,   mutlak   değişmezlik,   kaba   ayrım   ve   sınıflandırmalar 

üzerine   metafizik   düşünüş   ve   dogmaları   temellerinden   sarsmıştır.   Bu 

önemli bilim felsefecilerinin yaşadığı çağa ve ait oldukları coğrafyaya 

baktığımızda,  bunun toplumsal  alt üst oluşlar, büyük  yıkımlar  çağı ve 

coğrafyası   olduğu   hemen   anlaşılmaktadır.   Eric   Hobsbawm’ın   da 

aşırılıklar   çağı   olarak   nitelediği,   1929   ekonomik   buhranının,   1.   ve   2. 

Dünya   Savaşları’nın   hem   büyük   bilim   insanlarının   bilimsel   ve   felsefi 

tutumlarını nasıl etkilediği, hem de toplumlar üzerindeki yıkıcı etkileri 127


  Heisenberg, Nedensellik ve Determinizm

sonuç bölümüne geçmeden hemen önce  ayrıca tartışılacaktır.Determinizm ve Kopenhag okulu

300   yıldır   fizik   doğrusal   sistemlere   dayandırılmıştır.   Galileo-

Newton   mekaniği   dediğimiz   sistemde   doğrusal   kavramı   böyle   bir 

denklemi  bir grafik üzerinde gösterdiğimizde  düz bir doğrunun ortaya 

çıkacağını gösterir. Gerçekte doğanın büyük bir kısmı bu şekilde işliyor 

görünür.   Galileo-Newton   mekaniğinin   doğayı   yeterince   tarif 

edebilmesinin   nedeni   de   budur.   Newton   tarafından   formüle   edilen   ve 

Aristoteles’ten   Einstein’a   gelinceye   değin   dahiyane   matematik   bir 

estetikle kurulan makro evrene ait fizik kuramları, doğrusal bir mantıkla 

kurgulanmıştır.   Yaşadığımız   dünyayı   sürekli   bir   doğrusallaştırma 

alışkanlığı da bu sürecin mantıksal sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu süreç, determinizmin altın çağı olarak da nitelenebilir. Ancak bu her 

türlü başarısına karşın  kaba bir determinizmdir.

1900’lerin başında Planck’ın elementer etki kuantı bulgulaması 

ile   ortaya   çıkan  durumla   Newton   mekaniğinin   lineer   mantığının,   yani 

kaba   determinizmin,   mikro   evreninin   davranışları   ile   uyum   içinde 

olmadığı   ortaya   çıkmıştır.   Bu   birbiriyle   uzlaşmayan   iki   durum   aynı 

zamanda   iki   düşünce   sistematiğinin   bilince   çıkmasına   yol   açmıştır. 

Nesnel   gerçeğin   atom   altı   evrendeki   durumu   Newton   mekaniğinin 

yasaları gibi lineer (doğrusal) değildir. Aslında doğanın büyük bölümü 

lineer   değildir   ve   lineer   sistemler   aracılığıyla   anlaşılmaz.   Bu   noktada 

non-lineer   denklem   sistemleri   dediğimiz   düzgün   bir   doğru   ile   ifade 

edilmeyen gerçekliğin düzensiz, çelişkili ve çoğu durumda kaotik yapısı 

göz önüne alınır. Kuantum mekanik sistemler tam da bu duruma uygun 

sistemler   olarak   özetlenebilir.   Kuantum   mekaniksel   olguların 

anlaşılmasında   Heisenberg’in   önemli   çalışmaları   olmuştur.   Ancak   bu 

çalışmaları yaparken, dönemin önemli fizikçileri Niels Bohr, Max Born 

vb.   Newton   mekaniğinin   lineer   mantığının   düşünce   sistematiğinden 

kurtulamamışlar ve aradıkları lineerliği atom altı evrende bulamayınca 

felsefi   açıdan   Ortaçağda   kalmış   papaz   Berkeley’in   öznel   idealizmine 

benzer  yorumlar  ileri  sürmekten geri  durmamışlardır. Belirsizlik ilkesi 

formülasyonunun felsefi plandaki açıklaması ile Heisenberg tam da fizik 

biliminde   felsefi   idealizmin   öncülüğünü   yapmıştır.   Bu   ekol   kuantum 

128                                                                          Haşim Cem Çelik

fiziğinin Kopenhagen yorumu olarak da bilinir. Bu yorum, “parçacıkların 

ve   bizzat   fiziğin   bilinemezler   alemine   fırlatılmasıdır.”   (Asimov 

1987:540)   Bilmiyoruz   ve   bilinemez   birbirine   karışmıştır.   Immanuel 

Kant’ın “kendinde- şeyi”

4

 gibi o vardır ama onu bilemeyiz. Yani Kant’ın “kendinde şey”inden Engels’in “bizim için şey” ine

5

 ulaşmak için aşılmaz köprüler   vardır,   Heisenberg   ve   Kopenhagen   ekolü   yorumcularının 

kafalarında.

Heisenberg’in   1932   yılında   matris   mekaniği   sistemi   ile 

geliştirdiği yöntem Nobel fizik ödülü almıştır. Bu yönteme göre elektron 

orbitallerinin   enerji   düzeyi   sadece   sayılar   aracılığıyla   tanımlanıyordu. 

Böylelikle   parçacıklar   ve   dalga   arasındaki   çelişkinin   neden   olduğu 

sorunları,   olguyu   gözümüzde   canlandırma   çabalarından   tümüyle 

vazgeçerek, saf matematiksel soyutlamalarla çözmeyi düşünmüştü. Erwin 

Schrödinger’in dalga mekaniği de Heisenberg’in matris mekaniğiyle aynı 

soruna yoğunlaşmış ve bunu yaparken de matematik soyutlamalar yerine 

Newton’un   klasik   dalga   denkleminden   de   elde   edilebilecek   daha   az 

soyutlama   ihtiyacı   duyan   bir   denklem   bulmuştur.   Bu   denklemin 

Heisenberg’in matris mekaniğiyle elde edilen sonuçları karşıladığı, yani 

aynı   sonuçları   verdiği   görülmüştür.   Bu   eşdeğerlik   John   Von   Neuman 

tarafından   ortaya   koyulmuştur.   Heisenberg’in   belirsizlik   ilkesi   olarak 

formüle   ettiği   bağıntıyı,   gelişimin   özel   bir   aşamasında   kuantum 

4 Bilen özneden bağımsız olarak varolan, görüngülerin temelinde bulunan ama 

deney ötesinde  olduğu  için bilgisine  ulaşamadığımız  şey.  Kant  dış  dünya  ya 

ilişkin   yerlerin   duyarlığın   biçimlerinden   ve   anlığın   kategorilerinden   geçerek 

onların şeklini alıp onlar tarafından düzene sokulduklarını ileri sürer. Duyarlığın 

biçimleri   ve   anlığın   kategorileri   in   sanın   zihninde   bulunan   şeylerdir.   Dış 

dünyadan gelen veriler bu biçimler ve kategoriler aracılığıyla işlendiğinden dış 

dünyayı   kendi   nasılsa   öyle   bilmemiz   olanaksızdır(Güçlü;   Uzun;   Hüsrev 

2002:808)

5 Bu felsefi saplantının en çarpıcı çürütülmesi, bütün öteki saplantılarda olduğu 

gibi,   pratiktir,   özellikle   deneyim   ve   sanayidir.   Eğer   biz,   doğal   bir   süreç 

hakkındaki   anlayışımızın  doğruluğunu,   bu  süreci  biz   kendimiz   yaratarak   onu 

koşullarından çıkarıp varlık haline getirerek ve onu kendi amaçlarımıza hizmet 

ettirerek   tanıtlayabiliyorsak,   Kant'ın   bilinemez   'kendinde-şey'inin   işi   biter. 

Bitkisel ve hayvansal organizmalarda üretilen kimyasal  tözler, organik kimya 

birbiri   ardından   onları   birer   birer   yapmaya   koyuluncaya   kadar   böyle 

'kendilerinde-şeyler' olarak kaldılar; ama kimya onları yaptı mı, 'kendinde-şey' 

bizim-için-şey   haline   gelir,   tıpkı   örneğin,   artık   kızıl   kök   halinde   tarlalarda 

yetiştirmeyip   çok   daha   kolaylıkla   daha   ucuza   taş   kömürü   katranından 

çıkardığımız alizarin gibi. ( Marx;Engels  1979: 27)

129  Heisenberg, Nedensellik ve Determinizm

mekaniğinin özgün bir görünümü olarak değil, doğanın temel ve evrensel 

bir yasası olarak niteledi. Teori “maddenin tüm biçimlerinin tam da kendi 

doğasından   ötürü   belirsiz   olduğunu   ima   etmekteydi.”   (Woods;   Grant 

2004:117) Onu bu kadar tartışılır kılan da bu nitelemesi olmuştur. Bu 

yaklaşım   tarzı   bilimin   daha   önce   düzensiz   dalgalanmalar   ve   tesadüfi 

hareketlerle   ilgili   sorunlarla   karşılaştığı   durumdan   oldukça   farklıdır. 

Örneğin bir gaz molekülünün yaptığı düzensiz hareketleri belirlemenin ya 

da belirli bir anda ve yerde olmuş bir orman yangının tüm ayrıntılarını 

önceden bilemeyişin, bu tarz olgular da genel anlamda nedenselliğin var 

olmadığı   sonucunun   çıkarılmasına   dair   bir   yoruma   yol   açtığı 

görülmemişti.

Bu   tutum   yalnızca   bilimin   değil   akılcı   düşüncenin   de 

yadsınmasıdır.   Eğer   neden  ve   sonuç   yoksa   yalnızca   herhangi   bir   şeyi 

önceden   kestirmek   değil,   bir   olayı   açıklamak   da   mümkün   değildir. 

Kendimizin   olan   şeyi   tanımlamakla   yetinebiliriz;   ki   bunun   felsefi 

literatürdeki adı pozitivizmdir. Ama gerçekte bunu bile yapamayız, der 

Heisenberg. Çünkü herhangi bir şeyin bizim dışımızdaki varlığından bile 

emin   olamayız.   Bizim   bilincimiz   dışındaki   varlığı   yadsımanın   adı   da 

öznel   idealizmdir.   Madde   ve   doğanın   bilincimiz   dışındaki   varlığı   bu 

yorumlarla   yerle   yeksan   olmuş   olur.   Heisenberg’e   göre   bir   şey 

gözlenemiyorsa   o   yoktur.   Gözleme   olayının   kendisinin   maddesel   bir 

süreç   olduğu   elbette   Heisenberg’in   farkında   olduğu   bir   şey   değildir. 

Gözleme sürecine ilişkin olarak bu eylemin olabilmesi için gözlerimize 

bir dış kaynaktan ışık dalgaları, yani fotonların gelmesi gerekir. “Eğer 

renk yalnızca retinaya bağlı bir duyumsa, o takdirde retinaya düşen ışık 

ışınları renk duyumunu üretir. Bu demektir ki bizim dışımızda ve bizim 

zihnimizden   ve   gözlemimizden   bağımsız   bir   madde   hareketi   var;   bu 

madde hareketi de belirli bir hız ve uzunlukta renk duyumunu üretir.” 

(Lenin 1988:49-50) Görme ve buna bağlı olarak gözlemleme eyleminin 

fiziksel nedeni bu şekilde, yine insan bilinci ve duyumundan bağımsız bir 

süreçler bütünlüğü içinde ele alınarak açıklanmaktadır.

Kuantum   mekaniğindeki   temel   parçacıkların   onu   ölçmek   için 

kullanılan   aletlerle   arasındaki   çok   yakın   nedensel   bağ   Heisenberg 

tarafından görülememiş, hatta bir konuşmasında dile getirdiği gibi, “uzay 

zamandaki   nesnel   süreçlerden   kurtulmak”   (Woods;   Grant   2004:118) 130


                                                                          Haşim Cem Çelik

isteği onun hem fiziğe hem de dünyaya bakışının önemli bir ipucu olmuş, 

bu görmek  istememenin öznel bir sebebi haline gelmiştir. Bu noktada 

Max   Planck,   kuantum   mekaniksel   süreçlerdeki   belirsizliğin   nedenini 

aradaki nedensel bağı kurarak açıklamaya çalışmıştır. Sorunun temelinde 

ölçülecek şey ile ölçüm için kullanılan aletlerin birbirlerine çok yakın 

şeyler olması vardır. “Çünkü ölçmek için her zaman ölçülecek şeylerden 

farklı   bir   şeyler   gerekir.”   (Engels   2000:98)   Benzer   olarak   Erwin 

Schrödinger de Heisenberg ve Kopenhag ekolüne karşı oldukça kararlı 

bir   mücadele   içinde   olmuştur.   Özellikle   bir   düşünce   deneyi   olarak 

kurguladığı kedi deneyi, günümüzde bir kedi katliamına gerek kalmadan 

da yapılmaktadır. Bu düşünce deneyini tekrar hatırlarsak; bir kedi alalım 

ve onu küçük bir siyanür şişesiyle beraber bir kutuya koyalım. Bir geiger 

sayacı   atomun   bozunduğunu   saptadığında   şişe   kırılıyor.   Heisenberg’e 

göre biri onu ölçene kadar atom kendisinin bozunduğunu bilmez. Onun 

bozunup bozunmadığı ancak biri onu ölçerse bilinebilir! Bu nedenle biri 

kutuyu   açıp   içine   bakıncaya   kadar   kedimiz   ne   ölüdür   ne   de   diri! 

Schrödinger,   kuantum   fiziğinin   Heisenberg   gibi   mistik   idealist 

temsilcilerinin   saçmalıklarını   göstermek   için   bu   şekilde   bir   deney 

tasarlamıştı.   Doğal   süreçler   insanın   onu   gözlemesinden   bağımsızdır. 

Onun   civarında   olup   olmaması   da   nesnel   sürecin   kendi   işleyişine   bir 

etkide bulunmaz.

Kuantum   mekaniğinin   nonlineer   dünyası   bize   Heisenberg’in 

yaptığı yorumun tersine olasılıklar içinde bir belirliliğin olduğunu söyler. 

Neden sonuç  ilişkisini  değil,  lineer  indirgemeciliği  reddeder.  Gözleme 

olayı   başladığı   andan   itibaren   olayın   kendisi   değişmektedir.   Kuantum 

mekaniğinde gözlenen nesne ve gözlemcinin arasında bir ayrımın gereği 

zorunludur.   Yani   gözlemlenen   şeyi   nesnel   olan,   gözleyeni   öznel   olan 

olarak   ayırdığımızda,   öznel   olan   ve   nesnel   olan   ayrımını   da   biraz 

netleştirmemiz   gereği   ortaya   çıkmaktadır.   Kısaca   söylemek   gerekirse 

bilgi   edinme   sürecinde   nesnel   olan   ile   öznel   olanın   karşı   karşıya 

konmaması, birbirlerinden ayrılmaması gerekir; ancak Heisenberg nesnel 

olan   ve   öznel   olan   arasındaki   ayrımı   klasik   fizikte   mutlak   kuantum 

mekaniğinde ayrı olarak ele almaktadır. Maddi dünyayı yansıtan bilimsel 

kuramların ve bir bütün olarak bilimin sürekli gelişmesi, nesnel olan ve 

öznel olanın tek yanlılığını aşmaktadır. Mantıksal kavramlar kendi soyut 131


  Heisenberg, Nedensellik ve Determinizm

biçimleri içinde kaldıkları sürece özneldirler; ancak nesnenin kendisini de 

dışavurmaktadırlar. Doğa hem somut hem soyut, hem görüngü hem öz, 

hem   an   hem   de   göreliktir.   İnsansal   kavramlar   soyutlukları   içinde 

özneldirler,  ama   bütünde  süreç  ve  yönelimleri  kökeninde  nesneldir  ve 

hiçbir öznel kavram nesnel gerçeği mutlak bir kesinlikle karşılamaz. Bu 

olduğu anda yaşam durur.

Atom   altı   düzeydeki   parçacıkların,   çok   sayıda,   görünüşte 

rastlantısal   hareketinden  bilimsel   yasa   olarak  ifade   edilecek  bir   düzen 

çıkar.   Yani   olasılık   olarak   görülen   yapılar   determine   olur.   Parçaların 

ilişkisi   nihayetinde,   tek   başına   parçaların   özellikleri   aracılığıyla   ifade 

edilemeyecek biçimde bütünden kaynaklanan bir tarzda örgütlenmiştir. 

Kuantum   mekaniği   Heisenberg’in   yorumlarının   aksine   çok   kesin 

öngörülerde   bulunmaktadır.   Tekil   parçacıkların   koordinatları   hakkında 

yüksek   bir   kesinlik   düzeyine   ulaşılmasa   da,   parçacıkların 

rastlantısallıklarından   bir   düzen   ve   belirlilik   ortaya   çıkar.   Kuantum 

istatistiksel hesaplamalar soyut matematik formüllerin öylesine yukardan 

indirilmesi   ile   değil,   objektif   karakterli   parçacıkların   özellik   ve 

hareketlerinin   etkileşimlerinin   bilinmesi,   henüz   gerçekleşmemiş 

geçekleşebilirlik durumuna sahip olanaklı durumların dışsal etkileşimle 

birilikte ele alınması ile yapılabilir.

Sonuca geçmeden önce bir tartışma gerekli hale geliyor. Bu geri 

sıçramada önemli bilim felsefecilerini, Popper’i, Kuhn’u ve Heisenberg’i 

böyle bir tutum almaya iten nedenler nelerdir. Gerçekliğin kavranışında 

kaygan bir idealist zeminde  durmalarını -ki en uç örneklerinden birini 

Popper de gördüğümüz-  kuramların varsayımsal  olduğunu, tümevarımı 

reddetmesini, bilimsellik ölçütü olarak tekilleştirici parçalara ayırıcı bir 

yöntemi   ileri   sürmesinin   nedeni   olarak   da,   şu   tespiti   yapmak   yararlı 

olacaktır.   Yaşadıkları   ülkelerin   kapitalist   sistemi   altında,   meta 

fetişizminin   ürünü   olan   yabancılaşmanın   derinleşmesi,   yeni   arayış   ve 

kaçışlar için bir çekim alanı oluşturmaktadır. Bu ülkelerde egemen olan 

tek tanrılı dinlerin resmileşip yozlaşmaları, yabancılaşmanın pençesinde 

kıvranan  bu  ülke   bilim  insanlarını   ve   bir   bütün  olarak  toplumu   farklı 

alana yöneltirken, felsefi ve dinsel yabancılaşmanın başka bir türü çözüm 

olarak sunulmaktadır. Burjuvazinin gençlik çağındaki felsefi tutumunda 

temel motivasyonlarından olan Newton mekaniğinin süre durumsal ilkesi 132


                                                                          Haşim Cem Çelik

yerine   artık   kapitalizmin   yarattığı   yabancılaşmanın   günümüz 

felsefesindeki adı olan post-modernizm almaktadır. Post-modernizminde 

en özlü açıklamasını da Derrida yapmaktadır. “Nesnel gerçek diye bir şey 

yoktur.   Kavranamaz   nesneler   ve   onu   kavradığını   sanan   öznenin 

yanılsamaları vardır. Aynı olmadığını bildiğimiz şeyler hakkında yorum 

üretmeyi sürdürüyoruz. Yorumlarımız da zaten yerellik ve öznelik taşır. 

Varoluşumuz rastlantısaldır. Gerçeklik belirsizdir. Belirsizlikle yaşamayı 

öğrenmeliyiz”. Marx din için nasıl ruhsuz dünyaya  verilen bir tepkidir 

demişse, günümüz için de postmodern bilinemezciler bu ruhsuz dünyaya 

tepkiyi post-modernizmle verme gayreti içindedirler. 

Sonuç   yerine;  Newton   mekaniğinin   lineer   determinizminden 

yola   çıkarak   biraz   yol   aldık.   Kuantum   mekaniği   ve   onun   Kopenhag 

yorumcuları ile biraz sendeledik. Her sendeleyiş aynı zamanda bir geri 

dönüştür.   Geri   dönüşlerde   ilk   çağrılan   da   dindir   ve   mistisizmdir.   Bu 

çağrıyı ne doğa yapar ve ne de doğanın bize verdiği bilgilerle zenginleşen 

teori ve kavramsallaştırmalarımız. Bu çağrıyı yapan evrenin ve toplumun 

gelişmesiyle müthiş bir uyumsuzluk sergileyen hakim ekonomik sınıf ve 

onun   sistemidir.   Ancak   ulaştığımız   nokta   bu   tedirginlikleri   ebediyen 

tarihin   çöplüğüne   atmamıza   yetecek.   Bu   noktada   olasılıkların 

determinizmidir   ki   ona   biz   şimdi   yeni   bir   ad   veriyoruz:   diyalektik 

determinizm.   Doğa   determinizmi   seviyor.   Toplumlar   da   determinizmi 

seviyor. “Bilenemez” ile “bilmiyoruz” ayrımını  nasıl bilince çıkardıysak 

bir  başka  bilince    çıkarmayı   da     “bireyselleşmek”  ve  “bireycileşmek” 

arasında   yapmalıyız.   Aynı   bütün   içinde   tek   tek   parçacıkların   kendi 

özelliklerini   koruyarak   bütünden   kaynaklanan   bir   tarzda   örgütlenmesi 

gibi. Bilinebilir doğa ve kolektif içinde bireyselleşme. “Gerçeklik ile fizik 

yasaları arasındaki mücadele sonsuza dek sürecektir, fiziğin dile getirdiği 

her yasaya gerçeklik, er ya da geç, olgu biçimindeki sert bir yalanlamayla 

karşı   çıkacaktır   ama   yorulmak   bilmez   fizik,   yalanlanan   yasayı 

iyileştirecek, değiştirecek ve karmaşıklaştıracaktır” (Lenin 2001:361)

Son   söz   olarak   burjuvazi   kendi   sınıfsal   konumu   için   nasıl   ki 

pozitivizm post modernizm şeklinde ifadesini bulan felsefeleri bir kendi 

iktidarı için bir araç olarak kullanıyorsa, diyalektik determinizm olarak 

tanımladığımız bilgi kuramı da kendini, doğayı, toplumu bugünden daha 

iyi,   daha   güzel   ve   doğayla   daha   uyumlu   bir   üretimsel   süreç   içinde 

133  Heisenberg, Nedensellik ve Determinizm

dönüştürmede bir araç olarak kullanacak birilerini arıyor.KAYNAKÇA

WOODS, Alan; Ted Grant.  Aklın İsyanı, Çeviren: Ömer Gemici, Ufuk 

Demirsoy. 3. baskı. Tarih Bilinci Yayınları, 2004.

ENGELS, Friedrich. Anti Dühring, Çeviren: İsmail Yarkın. 1.baskı. İnter 

Yayınları, 2000.

KUHN, Thomas S. Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Çeviren: Nilüfer Kuyaş. 

Alan Yayınları

ASİMOV,   Isaac.  Bilim   Rehberi,   Çeviren:   Reşit   Aşçıoğlu,   1.   baskı.   E 

Yayınları, 1987.

HEİSENBERG, Werner. Fizik ve Felsefe, Çeviren: Yılmaz Öner. 3. baskı 

Belge yayınları, 2000.

GÜÇLÜ, A.Baki; Erkan Uzun; Serkan Uzun; Ü.Hüsrev Yoksal, Felsefe Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, 2002.

MARX,   Karl;   Friedrich   Engels.  Ludwig   Feuerbach   ve   Klasik   Alman Felsefesinin   Sonu,   Çeviren:   Sevim   Belli.   1.baskı.   Sol   Yayınları, 

134


                                                                          Haşim Cem Çelik

1979.


LENİN, V. I.  Materyalizm ve Ampriokritisizm, Çeviren: Sevim Belli. 2. 

baskı. Sol Yayınları, 1988.

LENİN, V. I. Materyalizm ve Ampriokrtisizm. Çeviren: İsmail Yarkın. 3. 

baskı. İnter Yayınları, 2001.

PLANCK, Max.  Modern Doğa Anlayışı ve Kuantum Mekaniğine Giriş

belge yayınları çeviren, Yılmaz Öner 2 baskı 2007

BEYERCHEN, Alan D. Nazi Döneminde Bilim (3. Reich'da Üniversite), 

[Çeviren: Haluk Tosun], Ekim 1985,   Alan Yayıncılık: 48, Bilim 

Dizisi: 10

POPPER,   Karl   R.  Objective   Knowledge:   Oxford,   Oxford   University Press, 1972.

135

Document Outline

  • Giriş

Yüklə 113,49 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə