Helium stickYüklə 142,82 Kb.
tarix27.02.2018
ölçüsü142,82 Kb.
#28568


HELIUM STICK
Equipment
Time

 • 5 minute briefing and set up
 • 10-15 minutes of active problem solving(until success)
 • 10 minutes discussion (if needed)Group Size

 • 8-12 ideal but can be done with 6-14Helium Stick

 • Line up in two rows which face each other
 • Introduce the Helium Stick
 • Participants to point their index fingers and hold their arms out.
 • Lay the stick on their fingers.Get the group to adjust their finger heights until the stick is horizontal and everyone’s index fingers are touching the stick.
 • The challenge is to lower the stick to the ground
 • Each person’s fingers must be in contact with the stick at all times.Pinching or grabbing the stick is not allowed-it must rest on top of fingers
 • If anyone’s finger is caught not touching the stick,the task will be restarted. • Adding a large washer to each end of the stick and explain that the washers should not fall off during the challenge,otherwise it’s a restart,will add to the difficulty.


FFON HELIUM

Offer

 • 1 ffon denau ysgafn tua 10 troedfeddAmser

 • 5 munud i drafod a gosod allan.
 • 10-15 munud o geisio datrys y broblem(nes llwyddiant)
 • 10 munud o drafodaeth(os oes angen)Maint y Grwp

 • 8-12 yn ddelfrydol ond gellir ei wneud gyda 6-14


Ffon Helium


 • Sefyll mewn dwy res yn gwynebu eu gilydd
 • Cyflwyno’r Ffon
 • Pawb i bwyntio eu bys a dal eu breichiau allan.
 • Gosodwch y Ffon ar eu bysedd.Gwnewch yn siwr fod pawb yn addasu uchder eu bysedd nes bod y Ffon yn llorweddol a bod bys pawb yn cyffwrdd y Ffon.
 • Y dasg yw gostwng y Ffon i’r llawr.
 • Mae rhaid i fys pawb ddal i fod mewn cyswllt a’r Ffon bob amser.Rhaid i’r Ffon orwedd ar y bysedd. • Gellir gwneud y dasg yn anoddach drwy osod washar mawr ar bob pen i’r ffon ac egluro na ddylent ddisgyn yn ystod y dasg neu rhaid ailddechrau.


MINE FIELD

Equipment


 • Lengths of rope to mark the boundaries • Blind folds

Time


 • 15 minutes to set up
 • 5 minutes to brief
 • 5-10 planning/discussion
 • 15 minutes activity

Group


 • Works for groups of various types and sizesMine Field

 • Outside area if possible but can be done inside
 • Distribute “mines” eg balls or other objects
 • Need to establish a serious concentrating atmosphere to ensure a sense of safety and to help them take the task seriously.
 • Work in pairs.One of the pair is blindfolded(or eyes closed) while the other person is the talking guide.
 • The challenge is for the blindfolded children to negotiate the minefield(from one side to the other) receiving only verbal instructions from the side(not alongside)
 • Can be conducted one pair at a time,or with all pairs at once(more demanding because of extra noise and confusion)
 • Can be conducted as a competitive task-which pair is quickest?
 • Allow children to swap over.
 • Consider moving or removing items if it seems too easy or too hard.Also consider helping/coaching with communication methods.


RHWYSTR
Offer


 • Rhaff i farcio’r terfyn
 • Nifer o wrthrychau meddal
 • MygydauAmser

 • 15 munud i osod allan.
 • 5 munud i drafod
 • 5-10 munud i gynllunio/trafodGrwp

 • Gellir gweithio gyda grwpiau o wahanol fathau a maintRhwystr
 • Allan os bosib ond gellir ei gwneud tu mewn
 • Gosodwch y rhwystrau
 • Dylid sicrhau awyrgylch o ganolbwyntio er mwyn sicrhau eu bod yn cymryd y dasg o ddifri a sicrhau eu bod yn ymwybodol o ddiogelwch.
 • Gweithio mewn parau(un gyda mwgwd)a’r llall yw’r arweinydd.(drwy siarad)
 • Y dasg yw arwain y person gyda mwgwd heibio’r rhwystrau gan ddilyn cyfarwyddiadau o’r ochr .
 • Un par ar y tro neu parau i gyd(anoddach gan y bydd cymaint mwy o swn ac anhrefn)
 • Gellir ei wneud yn gystadleuol drwy amseru • Ystyriwch gyflwyno mwy neu dynnu gwrthrychau os yw’r dasg yn rhy hawdd neu rhy anodd/hefyd ystyriwch helpu gyda dulliau o gyfathrebu


PYRAMID CWPANAU

Offer

 • 10 cwpan bapur o’r un maint
 • 1 band rwber (rhaid iddo ffitio o amgylch y gwpan)
 • 6 darn o linyn

Grwp

 • 6 neu fwy (ond gellir ei wneud gyda 3)


Pyramid Cwpan
 • Torri llinyn i 6 darn 2 i 3 troedfedd
 • Clymu pob un i fand rwber
 • 1 “teclyn” ar gyfer grwp o chwech
 • 10 cwpan bapur i bob grwp yn ogystal ac 1 “teclyn” llinyn/rwber
 • Gosod y cwpanau ar eu pennau i lawr ar y bwrdd
 • Y dasg yw adeiladu pyramid gyda’r cwpanau(4,3,2,1)
 • Ni ellir cyffwrdd y cwpanau gyda dwylo nac unrhyw ran arall o’r corff (hyd yn oed os disgyn ar lawr)
 • Pob plentyn i afael mewn llinyn sydd ynghlwm i’r band rwber
 • Codi’r cwpanau drwy dynnu ‘r band rwber arwahan ac yna ei adael ddod yn ol o gwmpas y gwpan
 • Gosod y cwpanau ar ben eu gilydd


CUP STACK
Equipment

 • 10 paper cups of equal size
 • 1 rubber band (must fit around cup)
 • 6 pieces of stringGroup

 • 6 or more but can be done by 3Cup Stack

 • Cut string into 2 or 3ft pieces • 1 of these for every six children
 • 10 paper cups given to each group plus one of the rubber band/string implements
 • Place cups upside down on table
 • The task is to build a pyramid out of paper cups (4,3,2,1)
 • Cups must not be touched by hand or any other part of the body (even if they fall on the floor.
 • Each person should hold onto one of the strings that are attached to the rubber band.
 • Cups to be lifted by pulling the rubber band apart then bringing it back together over the cups
 • Place the cups on top of each other
HUMAN KNOT
Equipment
 • NoneTimeGroup

 • 7-16(10 ideal)Human Knot
 • Stand in a circle shoulder to shoulder. • Ask children to place a hand in the middle of the circle and to grasp another hand. • Group members to put their other hand in the middle and grasp a different person’s hand in the middle. • The task is to untangle themselves without letting go of hands. • Grip may be changed so as to be more comfortable but are not to unclasp. • After about 10 minutes you can offer the group 1 unclasp-reclasp –they need to discuss and decide what unclasp-reclasp would be most useful. • It is important to provide appropriate help if the activity proves too difficult.CWLWM CWLWM
Offer
 • DimAmser

 • 15-20 munudGrwp


 • 7-16(10 yn ddelfrydol)

Cwlwm Cwlwm
 • Grwp i sefyll mewn cylch-ysgwydd wrth ysgwydd.


 • Aelodau’r grwp i roi 1 llaw i mewn i ganol y cylch a gafael mewn llaw .


 • Yna rhoi llaw arall i’r canol a gafael mewn llaw person gwahanol.


 • Y dasg ydy datod y cwlwm heb ollwng dwylo.


 • Gelir newid gafael ond ni ellir gollwng ac ail afael-rhaid i’r grwp drafod pryd a pha ollwng ac ail afael i’w ddefnyddio.


 • Mae’n bwysig rhoi cymorth os yw’r dasg yn rhy anodd.


FOOTBRIDGE

Equipment

 • Carpet TilesTime

 • 15-20 minutesGroup

 • 4 or moreFootbridge

 • The group will have to cross a marked distance
 • They can only use the tiles given to them
 • The floor must not be touched while trying to cross but may step on the tiles.
 • Once a tile has been placed on the ground it may not be moved(unless the
 • Once someone steps on a tile they may move forward but never backwards. • Divide group in half and give each group 5 tiles(or enough tiles to cross to half way by laying them down and stepping on them to create a bridge) • Place groups on opposite sides as far away from each other as possible. • Both groups to try and cross. • Eventually they should figure out that the two opposite teams must meet in the middle and help each other to create one large bridge.
 • The less hints you give them the better,and the further apart the teams are the more effective the task.


PONTIO

Offer

 • Teils carpediAmser

 • 15-20 munudGrwpPontio

 • Rhaid i’r grwp groesi pellter mesuriedig
 • Rhaid defnyddio’r teils i groesi.
 • Ni chaniateir i gyffwrdd y llawr/rhaid camu ar y teils.
 • Unwaith y gosodir teilsen ar y llawr ni chaniateir i’w chodi(onibai fod y grwp yn penderfynnu ail gychwyn)
 • Unwaith mae rhywun yn camu ar deilsen ni ellir symud yn ol.
 • Rhannu’r grwp i ddau a rhoi 5 teilsen(neu ddigon i’r grwp gyrraedd hanner ffordd trwy eu gosod i lawr a chreu pont.
 • Gosodwch y grwpiau ar ddwy ochr arwahan cyn belled a phosib oddi wrth eu gilydd.
 • Y 2 grwp i geisio croesi gan ddilyn y rheolau.
 • Yn y diwedd bydd rhaid iddynt sylweddoli fod rhaid iddynt gyfarfod yn y canol a helpu eu gilydd i greu pont fawr..
 • Gwell yw peidio a rhoi gormod o syniadau iddynt ar y cychwyn.
 • Y pellaf oddi wrth eu gilydd yw’r grwpiau gorau oll.GROUP JUGGLE

Equipment


 • Several soft balls or throwable objects.Time

 • 15-20 minutesGroup

 • 4-7Group Juggle

 • Arrange children in a circle,not too close together and not too far.
 • Include yourself in the circle.
 • Explain that you are going to throw a ball to someone-pick someone and ask their name then say. • “Hello -----(underarm throw -----)
 • --------- then says “Thank you------,picks someone and calls the person’s name(underarm throw to that person)
 • The challenge is simply to get the ball thrown around everyone in the circle and finally back to the trainer.

2nd round

 • Let’s see if we can do that again –making sure we use the same order,using each other’s names.Remember to say the name of the person you are throwing to,and thank the person by name for throwing it to you.


3rd round

 • Let’s see how fast we can do it.


4th round

 • Introduce more balls.
 • “Come on let’s see how we can really go”.
 • After the first ball has passed through a few times/take a 2nd ball out
 • After a while introduce a 3rd,4th,up to 6.
 • Other objects can be introduced(soft toys)


PELI

Offer

 • Peli MeddalAmser

 • 15-20 munudGrwp

 • 4-7Peli

 • Rhoi’r grwp mewn cylch/dim rhy agos/pell oddi wrth eu gilydd.
 • Pwysig cynnwys eich hun yn y cylch.
 • Eglurwch eich bod am daflu’r bel i rhywun-dewiswch a gofynnwch ei enw /yna dywedwch
 • “Helo----(taflu’r bel danfraich)
 • Mae ---- yn ateb(ar ol dal y bel)”Diolch”
 • Mae yntau’n dewis rhywun arall a galw ei enw(taflu’r bel)
 • Y dasg yw taflu’r bel o gwmpas y cylch ac yn ol i’r hyfforddwr.


2ail rownd

 • Gadewch i ni ail wneud-gan wneud yn siwr i ddilyn y drefn.
 • Cofiwch alw enw’r person rydych yn taflu’r bel iddo,a diolch i’r person sydd yn taflu’r bel ichi.
 • Araf!-er mwyn helpu’r grwp i lwyddo.


3ydd rownd

 • Pa mor gyflym y gellwch ei wneud?


4ydd rownd

 • Cyflwyno mwy o beli i fyny i 6
 • Gellir cyflwyno gwrthrychau eraill(ee tegan meddal)PASS THE HOOP
Equipment • HoopsTime

 • 15 minutesGroup

 • +6


Pass the Hoop • 1 hoop is sent around the circle anticlockwise.


 • The hoop must pass from one person to the next without letting go of their hands.


 • Only arms and bodies are used.


 • Another hoop starting from the other side of the circle,is passed clockwise.


 • For more fun,add more hoops(various sizes?)


CYLCHOEDD

Offer
 • CylchoeddAmser

 • 15 munudGrwp

 • 6+Cylchoedd • Y grwp i sefyll mewn cylch gan afael yn nwylo’u gilydd.


 • Cylch yn cael ei anfon yn wrthglocwedd o gwmpas y cylch.


 • Rhaid i’r cylch gael ei basio o berson i berson heb ollwng eu dwylo.


 • Dim ond breichiau a cyrff y gellir eu defnyddio.


 • Anfonir cylch arall yn glocwedd o’r ochr arall.


 • Gellir cyflwyno mwy o gylchoedd(o wahanol faint o bosib)

GREAT EGG DROPEquipment

 • 12 straws(number depends on desired difficulty) • Masking tape/string/balloon/scissors/fresh eggTime

 • 30 minutes to build package • 15 minutes for Great Egg Drop


Group

 • 4-5 as part of larger group

Great Egg Drop
 • Can be run as a competition between teams. • Task is to build a single egg package that can sustain a drop of 8ft • The egg must not have anything attached to it at any time. • 2 attempts to achieve task but you may not use any of the materials

(or part of them) more than once.


 • Lends itself to building a dramatic large group finale/scenario for the Egg Drop.


GOLLWNG YR WY

Offer

 • 12 gwelltyn(nifer yn dibynnu ar pa mor anodd yw’r dasg i fod) • tap/siswrn/llinyn/papur a4/wy. • Gellir amrywio’r deunyddiau


Amser

 • 30 munud i adeiladu’r pecyn. • 15 munud i ollwng yr wy


Grwp
 • 4-5 fel rhan o grwp mwy.


Gollwng yr Wy
 • Gellir ei wneud yn gystadleuaeth rhwng y grwpiau.


 • Y dasg yw adeiladu pecyn i 1 wy er mwyn ei ollwng o 8 troedfedd heb dorri.


 • Ni chaniateir unrhyw beth wedi ei gysylltu hefo’r wy ar unrhyw amser. • Ni chaniateir defnyddio unrhyw ddeunyddiau mwy nac unwaith. • 2 gynnig yn unig • Tasg dda ar gyfer “finale” i grwp mawr.

LAP SIT


Materials


 • NoneTime

 • 10-15 minutesGroup

 • 6+(more is better)Lap Sit

 • The task is to sit on his/her neighbour’s lap in a circle with no one on the ground. • Help can be given after several attempts. • Everyone stand in a circle shoulder to shoulder. • Everyone to turn a quarter turn to the right so that each person is facing the person to his/her right. • If there’s a lot of space between each person ask the group to take a small step towards the centre of the circle while facing right. • Once in a tight circle the group is ready for the lap sit. • At the same time,everyone to sit down on the lap of the person behind him/her • If successful everyone will be on his/her neighbour’s lap and no one will be on the ground.


EISTEDD AR LIN
Offer

 • Dim


Amser

 • 10-15 munudGrwp

 • 6+(mwya byd gora oll)Eistedd ar Lin
 • Y dasg yw eistedd ar lin eich cymydog mewn cylch heb neb ar y llawr. • Gellir rhoi cymorth ar ol nifer o geisiadau. • Pawb i sefyll mewn cylch ysgwydd wrth ysgwydd. • Pawb i droi chwarter tro i’r dde fel fod pob person yn gwynebu cefn y person i’w dde. • Os oes gormod o ofod rhwng pob person rhaid i’r grwp gymryd cam fach tuag at ganol y cylch,tra’n dal i wynebu’r dde. • Unwaith mewn cylch tyn mae’r grwp yn barod i eistedd. • Ar yr run pryd pawb i eistedd ar lin y person tu ol iddyn nhw. • Os yn llwyddiannus bydd pawb yn eistedd ar lin ei gymydog ac ni fydd neb ar y llawr.

POINTS OF CONTACTEquipment


 • NoneTime

 • 10-15 minutesGroup

 • 6-20Points of Contact • Mark area with two lines about 10 yards apart. • The challenge is for the group to get from one line to the other using limited “ points of contact” • A point of contact is any part of a person’s body that is touching the ground (foot,hand etc.) • Allow the group a specific number of contact points (a good number is the amount of children in the group minus 1 to 3 depending how hard you want to make the challenge.)


 • The group must move as an unit.


 • Once a foot or other part of the body touches the ground,that foot or body part can be used over and over again and it counts as 1 point of contact.PWYNTIAU CYSWLLT
Offer

 • Dim


Amser


 • 10-15 munudGrwp

 • 6-20


Pwyntiau Cyswllt • Marciwch ddwy linell tua 10 llath rhyngddynt.


 • Y dasg yw i’r grwp symud o un llinell i’r llall gan ddefnyddio nifer cyfyngedig o bwyntiau cyswllt.


 • Pwynt Cyswllt yw unrhyw ran o’r corff sydd yn cyffwrdd y llawr.(troed,llaw)


 • Rhowch nifer o bwyntiau cyswllt i’r grwp(rhif delfrydol yw 1-3 yn llai na nifer yn y grwp)


 • Rhaid i’r grwp symud fel uned,ac unwaith mae troed neu unrhyw ran o’r corff

yn cyffwrdd y llawr,yna fe gaiff y rhan yna ei ddefnyddio drosodd o throsodd gan


gyfri fel 1 pwynt cyswllt.

WATER CARRYEquipment

 • 10 paper cups filled ¾ full with water. • Tray
Time

 • 15 minutesGroup

 • 4-12(or break a large group into small teams)Water Carry


( outside)


 • Fill 10 paper cups (3/4 full) with water
 • Place 5 paper cups one side and 5 on the other side(20ft apart)
 • The group to gather in the middle with a tray on the ground.
 • The task is to get all the paper cups and place them on the tray without spilling any of the water.
 • Only 1 cup from one side at a time.
 • Before getting a 2nd cup from that side you must travel to the other side with the tray and retrieve a cup from that side.
 • When all 10 cups are on the tray it must be placed in the centre.
 • Each child can only use 1 hand and 1 leg for the entire duration of this activity.
 • The group must start again if any water is spilled.
 • The best way is to pass the tray down a line and for the person at the end to hop to the front of the line so the chain can continue all the way to the end of the line.CARIO DWR

Offer

 • 10 cwpan bapur(3/4 llawn) • Tre
Amser

 • 15-20 munudGrwp

 • 4-12 (ne torri grwp mawr i dimau llai)Cario Dwr • Llenwi 10 cwpan bapur ¾ llawn.
 • Gosod 5 un ochr a 5 ochr arall tua 20 troedfedd rhyngddynt. • Y grwp i ymgynnull yn y canol gyda tre ar y llawr.
 • Y dasg yw casglu y 10 cwpan au gosod ar y tre heb golli dwr. • 1 gwpan o un ochr ar y tro.
 • Cyn cael ail gwpan o’r run ochr rhaid teithio i’r ochr arall gyda’r tre i nol cwpan o’r ochr yna.
 • Pan mae’r 10 cwpan ar y tre rhaid ei osod ar y llawr yn y canol.
 • Dim ond 1 droed ac 1 fraich i’w ddefnyddio drwy gydol y dasg. • Y ffordd orau i gael llwyddiant yw pasio’r tre ar hyd llinell ac i’r plentyn ar y pen i hopian i flaen llinell fel bod y gadwyn yn parhau i ben y llinell

STEPPING STONES


Equipment

 • Carpet Tile each-(smaller the more challenging)
 • Tape or ropeTime

 • 20-30 minutes depending on size of group and the distance to cross..


Group


 • 6+


Stepping Stones


 • Tape or rope to mark start and end points(at least 30ft) • Divide group into equal teams. • Everyone is on one side of the river and must get to the other side. • No one else can carry your stone. • Each person can stand on his stone for as long as they want. • You cannot stand on any other person’s stone for longer than 3 seconds. • The stones cannot slide. • If you step into the water or use another stone for more than 3 seconds you must start again. • Everyone on all the teams must arrive on the opposite shore at the same time.

PONT GARREGOffer

 • Teilsen Garped i bob plentyn(lleia yw’r deilsen anodda yw’r dasg)

Amser

 • 20-30 munud(dibynnu ar faint y grwp a lled yr “afon”Grwp

 • 6+Pont Garreg
 • Tap neu raff i farcio mannau cychwyn a gorffen. • Rhannu’r grwp i dimau cyfartal. • Mae pawb ar un ochr i’r afon a rhaid croesi i’r ochr arall. • Ni chaiff neb arall gario eich carreg. • Caniateir sefyll ar eich carreg cyn hired a rydych eisiau. • Ni chewch sefyll am fwy na 3 eiliad ar garreg arall,neu rhaid ail ddechrau. • Ni chaiff y cerrig lithro. • Rhaid ail gychwyn os ydych yn sefyll yn y dwr. • Rhaid i bawb gyrraedd yr ochr arall ar yr run prydKEY PUNCHEquipment


 • 30 cards numbered 1-30

 • Rope

Time


 • 20- 30 minutesGroup


 • 6+

Key Punch

 • Lay out 30 cards and rope off (keyboard)
 • Start and finish line
 • The entire team must touch all cards in ascending numerical order as quickly as possible.
 • The entire team must begin and finish behind the start line.
 • They must all move at one time from the start line.
 • The stopwatch starts as soon as the first person steps over the start line
 • The watch stops as soon as the last person crosses back over the line.This will represent one attempt.
 • Only 1 person on the keyboard at a time.
 • If 2 people are inside the rope,the team loses 5 minutes.
 • If any number is touched out of sequence the team loses 1 minute.
 • Any part of the body may be used to touch each numbered card.
 • The team cannot walk back to the keyboard area between attempts.
 • All planning must be done behind the start line.
 • The team will have 5 attempts or 35 minutes (whichever comes first) to come up with the best time.

ALLWEDDELL


Offer

 • 30 o gardiau wedi eu rhifo o 1-30
 • RhaffAmser

 • 20-30 munudGrwp


 • 6+Allweddell

 • Gosodwch allan 30 o gardiau a rhowch raff ou hamgylch(yr allweddell)
 • Llinell cychwyn/gorffen.
 • Rhaid i’r tim i gyd gychwyn a gorffen tu ol i’r llinell gychwyn.
 • Rhaid iddynt i gyd symud ar yr run pryd o’r llinell gychwyn.
 • Amseru cyn gynted ac mae’r person cyntaf yn camu dros y llinell.
 • Mae’r amseru yn stopio pan mae’r person olaf yn croesi’r llinell.
 • Mae hyn yn 1 cynnig.
 • Dim ond 1 person ar y tro ar yr allweddi.
 • Os bydd 2 berson yna fe fydd y tim yn colli 5 munud.
 • Os bydd rhif yn cael ei gyffwrdd allan o drefn yna fe gollir 1 munud.
 • Gellir cyffwrdd y rhifau gyda unrhyw ran o’r corff.
 • Ni chaniateir i’r tim gerdded yn ol at yr allweddi rhwng cynnigion.
 • Rhaid i’r holl gynllunio ddigwydd tu ol i’r llinell gychwyn.
 • Mae gan y tim 5 cynnig neu 35 munud(pa run bynnag sy’n dwad gyntaf) i gael yr amser gorau.

PIPE RACE

Equpment

 • Assorted pieces of guttering of various sizes and lengths.
 • Spheres (3) of various weights and size eg soft ball,hard ball,marble
 • ContainerTime

 • 15-20 minutesGroup
 • 6+Pipe Race • Start line and a container placed(distance between the two will vary with number in group) • The challenge for the team is to keep the ball moving along the pieces of guttering. • The ball must be dropped into the container. • The ball must not stop or the group must restart. • The group must restart if the ball is dropped. • Start with the largest ball.If successful introduce the next size. • End with the marble

RAS LANDERI

Offer

 • Darnau o landeri o wahanol faint .
 • Peli(3) o wahanol faint a phwysau.
 • Bocs neu fwced


Amser


 • 10-15 munudGrwp

 • 6+


Ras Landeri • Llinell gychwyn a chynhwysydd(y pellter rhyngddynt yn dibynnu ar faint y grwp.) • Y dasg yw cadw’r bel i symud ar hyd y darnau landeri ai gollwng i’r cynhwysydd. • Os yw’r bel yn stopio symud yna rhaid ail ddechrau. • Rhaid ailddechrau hefyd os gollyngir y bel. • Cychwynwch gyda’r fwyaf yna yn dilyn llwyddiant ewch i beli llai. • Gorffenwch gyda’r farblen.


TOXIC WASTE

Equipment

 • Rope
 • 4 pieces of rope tied to a hook
 • wooden solids with a hook attached
 • 2 hoops or use ropesTime

 • 15-20 minutesGroup

 • Teams of 4Toxic Waste

 • Form a large circle with the rope.
 • Place 2 hoops on opposite ends of the circle.
 • Place wooden objects in 1 hoop(hooks upwards)
 • The challenge is to lift the wooden objects and transfer them into the empty hoop(hook up)
 • A time limit can br set for each group.
 • Each child to hold 1 piece of rope.
 • Attempts can be timed to make it competitive.
 • Penalties can be given for objects falling outside the hoop or are on their side.
 • No contact must be made by any part of the body inside the roped area.

GWASTRAFF GWENWYNIG

Offer

 • Rhaff
 • 4 darn o raff wedi ei glymu i fachyn.
 • 2 gylch neu raffau
 • Solidiau pren o wahanol faint gyda bachyn ynghlwm.Amser
 • 15-20 munudGrwp

 • Timau o 4


Gwastraff Gwenwynig • Ffurfiwch gylch mawr gyda’r rhaff. • Gosodwch 2 gylch ar ochrau cyferbyn yn y cylch mawr. • Rhowch y solidiau pren mewn 1 cylch(bachyn ar i fyny) • Y dasg yw codi’r solidiau(gwastraff gwenwynig) au gosod yn y cylch gwag gyda’r bachyn i fyny. • 1 plentyn i afael mewn 1 rhaff. • Gellir amseru y gwahanol grwpiau. • Gellir rhoi pwyntiau i’r gwahanol solidiau sydd yn sefyll yn y cylch ar y diwedd. • Nid oes hawl cyffwrdd tu mewn i’r cylch mawr gyda unrhyw ran o’r corf.


WATER CARRY

Equipment

 • Plastic pipe with holes on sides.
 • Table tennis balls
 • Bucket
 • Water supplyTime
 • 15 minutes planning/15-20 minutes activityGroup
 • 6-10


Water Carry


 • Water source to be at least 20ft from pipe. • Place 2 table tennis balls inside the pipe. • The task is to fill the plastic pipe with water so that the table tennis balls (crystals )float to the top of the pipe and drop out. • Water will be lost through the holes in the pipe. • These will have to be plugged by the group(parts of body) • The group will have to plan who takes charge of the different responsibilities beforehand. • A set time can be given when the group is ready to start(this will vary with number in the group.


CARIO DWR

Offer

 • 1 peipen blastic hefo tyllau yn yr ochrau.
 • 2 bel tenis bwrdd
 • Bwced
 • Cyflenwad o ddwr

Amser

 • 15 munud i baratoi/15-20 munud i’r dasg.Grwp

 • 6-10Cario Dwr

 • Cyflenwad dwr i fod o leiaf 20 troedfedd oddi wrth y beipen • Rhowch y ddwy bel i mewn yn y beipen.


 • Y dasg yw llenwi’r beipen gyda dwr gan achosi’r peli i arnofio a disgyn allan o ‘r beipen.


 • Fe gollir dwr drwy’r tyllau yn yr ochrau.


 • Rhaid cau’r tyllau rhyw ffordd(bysedd,dwylo ayb)


 • Rhaid i’r grwp gynllunio er mwyn rhannu’r cyfrifoldebau. • Gellir rhoi amser penodol i gwblhau’r dasg(bydd hyn yn amrywio yn ol maint y grwp


HUMAN OVERHAND


Equipment


 • 3* 4ft lengths of rope per groupTime

 • 15-30minutesGroup

 • Groups of 4Human Overhand • The group to tie an overhand knot in the middle section of rope without letting go of their ropes. • Demonstrate an overhand knot(kind you start tying your shoes with) • Groups to practise. • Groups to form a line-with rope connecting each person. • Child-rope-child –ROPE-child –rope-child • The group to tie an overhand knot in the centre ROPE • The group must not release the ends that they are holding.


 • The group should consider themselves as one long piece of rope and have a clear picture of how an overhand knot is tied.


CWLWM CWLWMOffer

 • 3* 4 troedfedd darn o raff i bob grwp.Amser

 • 15-30 munudGrwp

 • Grwpiau o 4


Cwlwm Cwlwm
.


 • Danghoswch sut i glymu’r cwlwm (y cwlwm rydych yn ei glymu i ddechrau cau eich esgidiau) • Y grwpiau i ymarfer y cwlwm. • Y grwpiau i ffurfio llinell-gyda rhaff yn cysylltu pawb. • Plentyn-rhaff-plentyn-RHAFF-plentyn –rhaff-plentyn • Y grwp i glymu’r cwlwm yn y RHAFF • Nid oes hawl i ollwng y rhaffau y maent yn gafael ynddynt. • Rhaid i’r grwp feddwl eu bod yn un darn hir o raff a bod ganddynt ddarlun clir o’r cwlwm.


WELDED ANKLEEquipment

None


Time

15-20 minutes(will vary with number in group)Group

10


Welded Ankle

 • Mark off beginning and end lines for the space across which the group must

travel.


 • Group to assemble behind the start line. • The group must travel over the end line while maintaining continuous contact with their feet. • If contact is lost with partner’s foot then the group must start again. • A single line shoulder to shoulder formation works best. • Encourage groups to be creative.


Variation
 • No verbal communication.
 • Some blindfolded.


TAIR COESOffer

 • DimAmser

 • 15-20 munud(gall amrywio yn ol maint y grwp)Grwp

 • 10+


Tair Coes
 • Marciwch linell dechrau a gorffen i’r grwp deithio drosto. • Grwp i ymgynnull tu ol i’r llinell gychwyn. • Rhaid i’r grwp groesi i’r llinell orffen gan gadw cyswllt parhaol gyda traed. • Os colli’r cyswllt gyda troed partner yna rhaid i’r grwp ail ddechrau. • Mae llinell syth,ysgwydd wrth ysgwydd yn gweithio’n dda. • Gall y grwp fod yn greadigol yn ei dull o ddatrys y broblem.


Datblygiad
 • Dim siarad.
 • Rhai o’r grwp i wisgo mygydau.


FROG/DINOSAUR

Equipment

 • Two toys (eg frog/dinosaur)Time

 • 10-15 minutesGroup

 • 10+


Frog/Dinosaur


 • Circle the group.
 • Left hand holds a frog-dinosaur in the other.
 • Present the frog to the child on your right “This is a frog”
 • Coached by you he responds “A what?”
 • “A frog”
 • Taking the frog he says “Thank you”
 • He repeats the process with the person to his right.
 • When that person says “A what?”Instead of responding he turns and repeats “A what?” to you.
 • You reply “A frog”.Two words he takes and repeats to the person who asked.
 • After answering “Thank you” the person takes the frog and presents it to the nxt person and says “This is a frog”
 • The person responds with “A what?” which is passed back to you.
 • So it goes with each repetition of passing the frog heads turn back and forth and answers hop around the circle.
 • Take the dinosaur and pass it to your left!!


LLYFFANT LLOERIG/DEINASOR

Offer


 • Tegan ee llyffant/deinasor

Amser

 • 15 munud

Grwp


 • 10+Llyffant Lloerig

 • Y grwp mwn cylch.
 • Llyffant yn y llaw dde a deinasor yn y llall.
 • Rhowch y llyffant i’r plentyn ar eich dde a dywedwch”Llyffant Lloerig ydy hwn”
 • Yr ateb yw “Be ydy o?”
 • “Llyffant Lloerig”
 • Y plentyn yn cymryd y llyffant a dweud “Diolch”
 • Mae’n ail ddweud wrth y plentyn i’r dde iddo.
 • Pan atebir “Be ydy o?”Yn lle ateb mae’n troi atoch chi ac ail ofyn “Be ydy o?”
 • Rydych yn ateb “Llyffant Lloerig”Dau air mae’n ail ddweud wrth y plentyn sydd wedi gofyn y cwestiwn.
 • Ar ol dweud “Diolch” mae’r plentyn yn cymryd y llyfffant ai gyflwyno i’r plentyn i’r dde iddo gan ddweud “Llyffant Lloerig ydy hwn”
 • Mae’r plentyn yn ateb “Beth ydy o?” sydd yn cael ei basio’n ol i chi.
 • “Llyffant Lloerig” ac mae’r ateb yn cael ei basio’n ol.
 • Felly mae’r llyffant yn cael ei basio o gwmpas y cylch.
 • Cymerwch y deinasor ai gyflwyno i’r plentyn i’r chwith!!!!JIGSAW

Equipment


 • Jigsaw Puzzle(10 pieces per group member)Time
 • 15-20 minutesGroup
 • 4-10Jig Saw • The group to solve the jigsaw puzzle without the picture to help them.


 • The group to then construct the puzzle from start to finish in an amazing time.


 • All pieces must be shared equally between all team members.


 • All pieces must be held as separate pieces within the hands of each person.


 • Only 2 timed attempts are allowed.JIG SOOffer

 • Jig So(tua 10 darn i bob aelod o’r grwp)Amser

 • 15-20 munudGrwp

 • 4-10


Jig So
 • Y grwp i ddatrys y jig so heb gymorth y llun.


 • Yna y grwp i gwblhau y jig so o’r dechrau i’r diwedd mewn amser anhygoel.


 • Rhaid rhannu pob darn yn gyfartal rhwng aelodau’r grwp.


 • Rhaid gafael yn y darnau yn unigol yn nwylo aelodau’r grwp.


Yüklə 142,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə