Hər şeydən əvvəl, «insan hüquqları» anlayışının mahiyyətinə aydınlıq gətirək. «İnsan hüquqları» müasir dövrdə elmi dövriyyədə, kütləvi informasiya vasitələrində və praktikada işlədilən termindirYüklə 19,88 Kb.
tarix11.05.2023
ölçüsü19,88 Kb.
#109615
Ayan


Hər şeydən əvvəl, «insan hüquqları» anlayışının mahiyyətinə aydınlıq gətirək. «İnsan hüquqları» müasir dövrdə elmi dövriyyədə, kütləvi informasiya vasitələrində və praktikada işlədilən termindir. Belə ki, Avropa İttifaqının təməl dəyərlərindən biri kimi məhz «insan hüquqları» ifadəsi işlədilir; Avropa Təhlükəsizliyi Xartiyasında da bu ifadənin işlədilməsinə rast gəlinir; Demokratiya və İnsan Hüquqları üzrə Avropa Təşəbbüsü - EİDHR qurumu yaradılmışdır; Avropa insan Hüquqları Məhkəməsi mövcuddur; bəzi ölkələrdə İnsan Hüquqları Nazirliyi fəaliyyət göstərir və s.
Avropa hüquq sisteminə gəldikdə isə, qeyd etməliyik ki, bu hüquq sistemi insan hüquqlarının qorunmasına və müdafiəsinə təməl dəyərlərdən biri kimi prioritet əhəmiyyət verir. Əgər diqqət yetirsək görərik ki, insan hüquqlarının qorunması və müdafiəsi Avropa hüququnun əsas məsələlərindən biri sayılır. Təsadüfi deyil ki, Avropa hüququ insan hüquqlarının qorunması və müdafiəsi kimi vacib prinsipdən çıxış edir. Həmin prinsip bu gün Avropa hüququ üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və onun əsasını təşkil edən başlıca prinsip kimi tanmır. Avropa İttifaqının bütün institut, orqan və təşkilatları öz fəaliyyətlərində məhz bu prinsipə əsaslanır. Onun Avropa hüququ, habelə Avropa İttifaqının bütün institut, orqan və təşkilatlarının fəaliyyəti üçün əsas olması Avropa İttifaqının təsis müqavilələrində aydın şəkildə ifadə edilmişdir.
Avropa Birliyi (indiki Avropa İttifaqı) əvvəllər öz diqqətini yalnız iqtisadi inteqrasiya məsələlərinin həllinə yönəltmişdi. Sonralar məlum oldu ki, Avropa Birliyində insan hüquqlarının qorunmasına və müdafiəsinə xüsusi əhəmiyyət verilməlidir. Nəticədə insan hüquqlarının və əsas azadlıqların qorunması və müdafiəsi Avropa hüququnun başlıca məsələsi kimi tanındı yə bu məsələnin tənzimlənməsinə aid müvafiq normalar Avropa hüququnun ayrılmaz tərkib hissəsi oldu. Avropa İttifaqı Məhkəməsi, sonralar Avropa İttifaqının siyasi institutları insan hüquqlarının qorunmasına və müdafiəsinə Avropa İttifaqının əsas prinsipi kimi xarakter verdilər, onu Avropa hüququnun təməl və özəyinə çevirdilər və Avropa İttifaqının baza dəyərləri sırasına daxil etdilər.
Avropa insan hüquqları hüququ dedikdə Avropa İttifaqında insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qorunması və müdafiəsi ilə bağlı əmələ gələn ictimai münasibətləri tənzimləyən hüquq normalarının məcmusu başa düşülür. Həmin normaların köməyi və vasitəsi ilə Avropa İttifaqında insan hüquqları həm qorunur, həm də müdafiə olunur. Sözügedən hüquq sahəsinin, necə deyərlər, «işi» təkcə bununla bitmir; o, həm də vətəndaşların cəmiyyətdə davranış standartlarım, habelə - şəxsiyyətlə dövlət hakimiyyət orqanları, o cümlədən Avropa İttifaqı institutları arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin prinsiplərim müəyyənləşdirir.
İnsan hüquqları hüququ iki mənada işlədilir: subyektiv mənada, obyektiv mənada. Subyektiv mənada insan hüquqları hüququ dedikdə fiziki şəxslərin malik olduqları subyektiv hüquq və azadlıqlar (hüquqi imkanlar) başa düşülür. Obyektiv mənada insan hüquqları hüququ fiziki şəxslərin malik olduqları subyektiv hüquq və azadlıqları tənzimləyən (qoruyan və müdafiə edən) hüquq normalarının sistemi kimi başa düşülür. Biz yuxarıda Avropa insan hüquqlan hüququna məhz obyektiv mənada (hüquq nonnalarınm sistemi mənasında) anlayış verdik.
Təsis müqavilələri Avropa insan hüquqları hüququnun mənbə növlərindən biridir; onlar «Avropa İttifaqının konstitusiyası» hesab olunur. Söhbət, ilk növbədə, Avropa İttifaqına dair Müqavilədən (1992-ci il) gedir. Həmin müqavilədə insan hüquqlarına dair prinsipial əhəmiyyətə malik olan bir sıra norma nəzərdə tutulmuşdur. Onun 2-cı maddəsi barədə xüsusilə daşınmaq lazımdır. Bu maddədə Avropa İttifaqının əsaslandığı və söykəndiyi təməl dəyərlərə toxunulur ki, insan hüquqları həmin dəyərlərdən biri hesab edilir.
Avropa İttifaqına dair Müqavilənin 6-cı maddəsində insan hüquqlarına hörmət etmək prinsipinin hüquqi məzmunu açıqlanır. Həmin maddədə konstitusion quruluşun ümumi prinsipləri təsbit olunmuşdur ki, onlar arasında insan hüquqlanna və əsas azadlıqlara hörmət etmək prinsipi vaciblərdən biri hesab olunur. Həmin prinsipin pozulması Avropa İttifaqı Məhkəməsinə iddia vermək üçün əsasdır (46-cı maddə). Belə ki, insan hüquqlarına və əsas azadlıqlara hörmət etmək prinsipi pozularsa, bu, Avropa İttifaqı Məhkəməsinə iddia verilməsinə səbəb ola bilər. Əgər üzv-dövlətlər analoji pozuntuya müntəzəm şəkildə (sistematik) yol verərlərsə, onlara Avropa İttifaqı Şurasının qəran ilə sanksiyalar tətbiq oluna bilər. Avropa İttifaqına dair Müqavilənin 6-cı maddəsində deyilir ki, Avropa İttifaqı 7 dekabr 2000-ci il tarixli Əsas hüquqlar haqqında Avropa İttifaqı Xartiyasında (bundan sonra - Aİ Xartiyası) müəyyən edilmiş hüquq, azadlıq və prinsiplərə hörmət edir. Həmin maddədə İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında 1950-ci il Avropa Konvensiyası ilə təmin olunan əsas hüquqlara xüsusilə toxunulur.
İkinci hüquq aktları da Avropa insan hüquqlan hüququnun mənbə növlərindən biridir. Söhbət Avropa İttifaqının institutları tərəfindən qəbul edilən normativ hüquqi aktlardan gedir. Belə aktlar, adətən, reqlament və direktiv formasında qəbul edilir. Əgər reqlament və direktivlər insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qorunmasına və müdafiəsinə həsr olunarsa, onlar Avropa insan hüquqları hüququnun mənbəyi sayıla bilər.
Avropa İttifaqı məhkəmələrinin qərarları Avropa insan hüquqları hüququnun mənbəyi hesab edilir. Bu qərarlar eyni vaxtda həm hüquqtətbiqetmə, həm də hüquqyaratma aktları kimi çıxış edir. Məhz Avropa İttifaqı məhkəmələrinin qərarlarında, ilk dəfə olaraq, şəxslərin bir sıra ayrı-ayrı hüquqlan (azadlıqları) müəyyənləşdirilmiş və hüquqi cəhətdən təsbit olunmuşdur ki, onlar Avropa İttifaqına münasibətdə tətbiq edilir. Bu kimi qərarlarda həmçinin mülkiyyət hüququ, şəxsi toxunulmazlıq hüququ və digərləri öz hüquqi təsbitini tapmışdır.
Sonralar, yəni Avropa İttifaqı yaradılan vaxt 1950-ci il Avropa Konvensiyasının kommunitar hüququn (Avropa hüququnun) mənbəyi kimi tanınması barədə Avropa İttifaqı Məhkəməsinin müvafiq qəran təsdiq olundu. Belə ki, 1992- ci ildə Avropa İttifaqına dair Müqavilə (Maastrixt Müqaviləsi) imzalandı. Həmin müqavilənin 6-cı maddəsinin 2-ci paraqrafmda deyilir ki, Avropa İttifaqı əsas insan hüquqlanna hörmət edir (həmin hüquqlara 1950-ci il noyabrın 4-də Romada imzalanmış İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyası ilə təminat verilmişdir). Bu yolla sözügedən 1950-ci il Avropa Konvensiyası Avropa İttifaqı hüququnun mənbəyi kimi qəbul olunmuş və tanınmışdır.Başqa sözlə, göstərilən 1950-ci il Avropa Konvensiyası Avropa İttifaqı hüququ tərəfindən resepsiya edilmişdir. Buna görə də Avropa Şurası kimi regional beynəlxalq (dövlətlərarası) təşkilat çərçivəsində qəbul olunmasına və imzalanmasına baxmayaraq, sözügedən konvensiya Avropa insan hüquqları hüququnun mənbəyidir.
Avropa İttifaqı çərçivəsində insan hüquqlarına dair qəbul olunan iki sənəd barədə də danışmaq lazımdır. Bu sənədlərdən biri Əsas hüquq və azadlıqlar Bəyannaməsi (1989-cu il) adlanır ki, o, Avropa Parlamenti tərəfindən hazırlanmışdır. Əsas hüquq və azadlıqlar Bəyannaməsi insan hüquqları barədə akt olub, Avropa İttifaqı çərçivəsində qəbul edilmişdir; 25 maddədən ibarət olan həmin akt tövsiyə xarakterli sənəd olub, məcburi hüquqi qüvvəyə malik deyil. Lakin, buna baxmayaraq, onun Avropa insan hüquqları hüququ üçün mühüm əhəmiyyəti vardır.
Digər sənəd isə İşçilərin əsas sosial hüquqları haqqında Birlik Xartiyası (2000-ci il) adlanır. O, hüquq ədəbiyyatı səhifələrində, qısaca olaraq, «Sosial Hüquqlar Xartiyası» termini ilə ifadə edilir. Adından da göründüyü kimi, sözügedən xartiya, hər şeydən əvvəl, muzdlu əməklə məşğul olan şəxslərin sosial hüquqlarını təsbit edir (məsələn, əmək haqqı almaq hüququ, məşğulluq hüququ, sosial müdafiə hüququ, həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq hüququ və s.). Sosial Hüquqlar Xartiyası da məcburi hüquqi qüvvəsi olan normativ akt sayılmır. Lakin, buna baxmayaraq, Sosial Hüquqlar Xartiyasının adı Avropa insan hüquqları hüququnun mənbələri sırasında çəkilir. Hüquq ədəbiyyatında Əsas hüquq və azadlıqlar Bəyannaməsi də həmçinin Avropa insan hüquqları hüququnun mənbəyi hesab olunur.
Avropa İttifaqının özü, eləcə də üzv-dövlətlər insan və vətəndaş hüquqlarına və əsas azadlıqlara hörmət etməlidirlər. Bu, onların üzərinə düşən əsas vəzifələrdən biridir. İnsan və vətəndaş hüquqlarına və əsas azadlıqlara hörmət etməklə onlar Avropa insan hüquqları hüququnun subyekti qismində çıxış edirlər. İnsan hüquqlarına hörmət etmək vəzifəsini həm də Avropa İttifaqının institut, orqan, təşkilat və vəzifəli şəxsləri yerinə yetirməlidirlər. Odur ki, onlar da Avropa insan hüquqları hüququnun subyektləri sayılırlar.
Yüklə 19,88 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə