Herkes İçin Hipnoz Okundu qxdYüklə 39,83 Kb.

səhifə12/22
tarix20.09.2017
ölçüsü39,83 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22

45
TRANS NEDÝR?
Oxford Sözlük tanýmlarý
Bilinçsiz veya hissiz durum
Bilincin askýya alýnmasý ve uyarýya karþý tepkisizlik
Kataleptik veya hipnotik durum
Uyanýklýk ile uyku arasýndaki geçiþ durumu
Zihnin dýþ nesnelerden çekilmesi, yücelme, kendinden
geçme
TRANSA GEÇÝÞ
Dikkatin Sabitlenmesi: Kiþinin dikkati diðer uyarý ve dü-
þünceleri dýþarýda býrakarak belirli bir uyarý veya düþünceye
odaklandýðý zaman gerçekleþir.
Belirsizlik: Konuþarak veya dokunarak hafif bir karýþýklýk
yaratmadýr.
Telkinler: Transýn derinliðine ve hipnoz stiline baðlý olarak
dolaylý veya direkt olabilir. 


46
TRANSIN GÖSTERGELERÝ
Genel Fiziksel Göstergeler
Nabýz yavaþlamasý
Solunum hýzý deðiþikliði
Nefes alýp verme
Sýðdan derine
Hýz (kol katalepsisinde artýþlar)
Rahatlamýþ ve yumuþak yüz hatlarý
Asimetriden simetriye geçiþ 
Yutkunma refleksinde deðiþiklik
Bedensel hareketsizlik
Katalepsi
Hipnoz olgularý
Detaylý Fiziksel Göstergeler
Gözler 
Göz bebeði geniþlemesi 
Donuk bakýþ 
Odaklanma
Göz kýrpma tepkisinin kaybolmasý
Ses kalitesinin deðiþmesi
Deri rengi
Açýktan koyuya (daðýlým)
Deri Tonlarý
Parlak veya deðil
Alt dudak ebatlarý
Ýnceden kalýna veya hatlarýn belirginden belirsize geçiþi


47
HÝPNOZUN AÞAMALARI
Doðrusunu isterseniz kiþi, hipnoterapi yönteminden yarar-
lanmaya karar verdiði an hipnozun ilk aþamasý baþlamýþtýr.
Ama yine yaygýn olarak benimsenen görüþe göre hipnozun
aþamalarý aþaðýdadýr.
1. HAFÝF HÝPNOZ: Tam anlamýyla bir hipnoz oluþma-
mýþtýr. Telkin alma yetisi artmýþtýr. Hafif hipnozlarda göz ka-
paklarýndaki seðirmelerde artma gözlemlenir.
© Rehavet
© Rahatlama
© Göz Kapaðý Katalepsisi
© Birbirinden ayrý kas gruplarý katalepsisi,
© Aðýr veya süzülen duygular.
Belirtileridir.
2. ORTA DÜZEY HÝPNOZ: Telkin ile katalepsi oluþtu-
rulabilir. Bu düzey hipnozda solunum derin ve yavaþtýr. Kýsmi
amnezi olabilir.
© Koku ve Tat Deðiþmeleri,
© Amnezi ve rakam bloðu,
© Analjezi (Aðrý yokluðu),
© Otomatik hareket,
© Kýsmi halusinasyonlar.
Belirtileridir.


48
3. DERÝN HÝPNOZ: Hipnoz bozulmadan gözler açtýrýla-
bilir. Hareketler donuk ve monotondur. 
© Halusinasyonlar (Pozitif), Görsel & Ýþitsel,
© Negatif Halusinasyonlar,
© Tuhaf hareketler,
© Hipnoz sonrasý telkinler,
© Anestezi (duygu yokluðu),
© Komatoz,
© Uyurgezerlik.
Bu tür hipnozda gözlenebilir.
Hipnozun derinliði ile telkinlerin kabul görme ihtimali
arasýnda bir orantý yoktur. Klasik hipnoz anlayýþýna göre hip-
noz, telkin edilebilirliðe ulaþtýran bir araçtýr sadece. "Öyleyse
telkin edilebilirliði arttýran güç nedir?" diye kimse sorma ihti-
yacý hissetmemiþ. Bu güç kendi görüþüme göre "bilinçaltýnýn"
gücüdür.
HÝPNOZ GÜCÜNÜ TELKÝN ALIR
"Bir insana kýrk gün delisin dersen delirir" Atasözümüz tel-
kinin gücünü açýklamasý yönüyle ilginçtir. Þimdi beðendiðiniz
bir insanýn olumsuz özelliklerine odaklanýp ne kadar çirkin ol-
duðunu düþünmeye baþlayýn (tabi güçlü bir inançla). Garanti
verebilirim ki, birkaç gün içinde nefret etmeye baþlarsýnýz. Bu-
da “sevgi ile nefret iç içedir.” Sözüyle açýklanabilir. Güçlü bir
olumlu duyguyu, yine güçlü bir olumsuz duyguya çevirmek
konusunda her zaman çok baþarýlýdýr insanoðlu. Bu örneði
kasýtlý olarak verdim. 


49
GÜNLÜK HÝPNOTÝK DURUMLAR
Aþk bir hipnozdur. Zihin etkisi altýnda kaldýðý bu duruma
mantýksal kýlýflar bulsa da, bu etkinin gücüne aslýnda teslim ol-
muþtur. Yoðun bir dikkatle kitap okurken, televizyon seyreder-
ken ya da biriyle konuþurken bize seslenen diðer bir kiþiyi duya-
mamamýz, yine hipnotik bir etkiden kaynaklanýr. Akþam yatar-
ken sabah 04.00'de kalkmanýz gerektiðini düþünerek yattýðýnýz
zamanlarda, sabah gözünüzü açtýðýnýzda saatin tam 04.00 oldu-
ðuna þahit olduðunuz durumlar olmuþtur. Aslýnda bu durum da
kendi kendimize yaptýðýmýz Hipnotik telkinlerin ürünüdür. 
Uzun süre tiryakisi olduðu sigarayý býrakanlardan dinledi-
ðim "þöyle bir olay oldu sonra müthiþ bir tiksinti geldi, iþte o
gün bugündür sigarayý bir daha aðzýma almadým" ifadeleri de
aslýnda Hipnotik etkinin saðlandýðýný gösterir. Bazen de saat-
lerce sürecek bir iþi çok kýsa süre içinde yapýp sonra da bunu
nasýl yetiþtirdiðimizi hayretle düþündüðümüz durumlarda
Hipnotik etkiyle açýklanabilir.


50
HAYATIMIZ HÝPNOZ
Pek çok insanýn fark etmediði þey telkin almak için Hipno-
tik durumda olmak gerekmediðidir. Telkine yatkýnlýðýn hip-
nozda arttýðýnýn doðru olduðu söylenebilir; ancak tam uyanýk-
ken de telkine açýk hale gelebilirsiniz.
Hiç durmadan kendi kendinize telkinler veriyorsunuz. Bi-
linçli zihindeki malumatýn doðrudan bilinçaltýna kaydýðý ileri
sürülmektedir. Bu yüzden her bilinçli düþünce, zihninizin da-
ha derin kýsmýnýn inþasýna katkýda bulunur. Bu demektir ki,
hipnoterapi ve kendi kendine hipnozun zaman içindeki etki-
leri, büyük ölçüde inanç sisteminizi etkileyen düþünceleriniz
vasýtasýyla bilinçaltýnýza geçirdiðiniz gündelik telkinlerinizin
türüne baðlýdýr. Belki de kader olarak tanýmladýðýnýz, aslýnda
hayatýnýzý þekillendiren düþüncelerinizdir. "Ýçinizdeki güçle ne
kadar çok iliþki kurarsanýz hayatýnýzýn her alanýnda o kadar
özgür olursunuz."
Bir trans ve telkin örneði
"Sadece gökyüzünde yetiþen bir aðaç var önünde. Bu aða-
cýn parlak, sulu meyveleri var. Elini uzatýp bu meyvelerden bi-
rini çekip alýyorsun. "Aldýðým bu sulu meyveyi hak ediyorum"
de ve meyveni kucaðýna koy. Yepyeni bir senle buluþmak üze-
re onu al ve þimdi de yüreðine koy. Ýþte böyle, iþte böyle... Yap-
man gerekenleri, yapman gerektiði gibi ve yapman gereken
zamanda yapmak zorunda olduðun gerçeðini göz ardý etme.
Sol elini aç ve oraya kendinde beðenmediðin yönlerini koy.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə