Herkes İçin Hipnoz Okundu qxdYüklə 39,83 Kb.

səhifə13/22
tarix20.09.2017
ölçüsü39,83 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22

51
Þimdi sað avucunu aç ve oraya da ideal seni koy. Neler yapar-
ken kendinden memnunsun. Kendinden memnun olduðun
zamanlarda neler yapýyorsun? Bunlarý gör, kabul et ve gülümse
kendine. 
Rahatla, sen bunu hak ediyorsun, hak ettiðin þeyleri kabul
et ve teþekkür et. (Bu sözler gerçekten oldukça önemli.) Da-
ha sonra sol tarafýna dön, onlara teþekkür et. Þu ana kadar
iyi veya kötü senin yanýndaydýlar, seni temsil ettiler, bu ne-
denle teþekkür etmelisin. Sað tarafýnla yani ideal senle barýþ-
masýný iste. Þimdi sað tarafýna dön ve "biliyorum çok savaþtýn,
üzüldün, canýn sýkýldý, ama hepsi sona erecek, sol yanýmla uz-
laþýr mýsýn?" de. Her ikisinden de "evet" cevabýný duyduðun
vakit, o iki elini yaklaþtýrýp sana yeni ve daha güzel bir hediye
haline gelmesi için birleþtir. Bu ikisinin birleþiminden bir par-
lak ýþýk oluþuyor. O parlayan ýþýða "Yapman gerekenleri dos-
doðru þekilde yapabileceðini biliyorum, bu görevi sana veriyo-
rum, baþarabileceksin." deyip sana yeni bir hediye üretmesi
için onu rahat býrak. Yepyeni bir sen olacak bu üretimin so-
nunda, bunu unutma. Daha sonra bu yeni seni yüreðine gö-
tür, bir müddet o þekilde kal. Onu sevgi ve saygýyla kucakla.
Huzura kavuþ."


52
HÝPNOZ HAKKINDA
MERAK EDÝLEN SORULAR
Hipnoz tehlikeli midir?
Bilim adamlarý, yaptýklarý araþtýrmalar sonucunda; hipno-
zun tarih boyunca bilinen en güvenli ve tehlikesiz psikoloji,
biyoloji, vb. bilim dalý kadar kesin doðru, fakat yeterince an-
laþýlmamýþ bir bilim dalý olduðunu belirtmiþlerdir. Hipnoz, uz-
man kiþiler rehberliðinde, kiþinin kendisinin oluþturduðu bir
ruh hali olmasý dolayýsý ile doðal bir yöntem olup, çaðýmýz
dünyasýnda birçok insan sorunlarý için ilk çare oluyor. Bilim
adamlarýnýn bu konuda verdikleri mesaj; hipnozun güvenli ve
þahane bir araç olduðudur.
Hipnozdan çýkamama gibi bir durum 
söz konusu olabilir mi?
Hipnozdan çýkamama söz konusu olamaz, çünkü hipnoz
size yapýlan bir þey deðildir, sizin kendi kendinize yapmayý,
Hipnoz uzmanlarýndan öðrendiðiniz bir þeydir. Yani her hip-
noz aslýnda, bir oto hipnozdur. Hipnoz uzmanlarý, size transa
ulaþmanýzda sadece rehberlik yaparlar. Hipnozdaki kiþi bir ge-
mi kaptanýna benzer. Hipnoz uzmanlarý ise Kýlavuz kaptandýr.
Dümenin baþýnda, hipnozdaki kiþi vardýr. Kaptan istemediði
sürece baþkasý gemiyi kayalýklara veya gideceði limana


53
yönlendiremez. Hipnozda kaptan siz olduðunuzdan dolayý,
istediðiniz an hipnozdan kendiniz de çýkabilirsiniz. Unutma-
yýn dümen sizin elinizdedir. Hipnoz halinde, Hipnoz uzmaný
öldü farz edelim, hiçbir ses duymamak oldukça sýkýcý olaca-
ðýndan zamanla konsantrasyonunuz daðýlacaðý için kendi
kendinize hipnozdan çýkabilirsiniz. 
Hipnoz kimlere uygulanmamalýdýr? 
Hipnoz kimlere uygulanamaz?
Hipnoz, epilepsi geçmiþi olanlara, psikotiklere ve þizofren-
lere uygulanmamalýdýr. 5 yaþýndan küçük çocuklarýn hipnoz
olmasý zordur. Dikkatlerini odaklamalarý zordur. Ancak bu ki-
þilerin, hipnoz olmasý gerekliyse; oyun gibi göstererek bu kiþi-
leri hipnoza alma ihtimaliniz vardýr. Bilinci ve yargýlama yete-
neði yeterince olmayan kiþilere hipnoz uygulanamaz, Alzhe-
imer hastalýðý - bunaklýk vb. Hipnoza direnç gösteren ve is-
teksiz kiþiler hipnoz olmaz. Ayrýca hipnoz hakkýnda korkularý
ve olumsuz düþünceleri olan kimseler de hipnoza giremezler.
Hipnoz zihinsel özürlülere uygulanamaz. 
Hipnoza yatkýnlýk var mýdýr?
Herkes hipnozdan yararlanabilir mi?
Ýnsanlarýn büyük kýsmý hipnozdan etkilenirler, ancak derin
transa herkes ulaþamaz. Hipnoz ruh haline kiþiler, çalýþmalarý
ile zamanla aþama aþama derin hipnozlara kendilerini ulaþtýr-
mayý öðrenebilirler. Kimi insanlarýn hipnoz ruh haline uygun
olmasý, diðer insanlarýn ise uygun olmayý öðrenemeyeceði
anlamýna gelmiyor. Ortalama her insan hipnozu yaþayabilir.


54
Hipnozun yan etkisi var mýdýr?
Hipnozun bilinen bir yan etkisi yoktur. Hipnoz deneyimli
ve uzman kiþiler tarafýndan yapýldýðýnda kiþiye huzur neþe ve
gevþeme getirir. Hipnoz olan kiþiler rahatladýklarýný ve mýþýl
mýþýl bir uyku çektiklerini söylerler. 
Hipnoz alýþkanlýk yapar mý?
Hipnozda baðlýlýk gibi bir durum söz konusu deðildir. Çün-
kü size dýþarýdan hiçbir þey verilmemektedir. Hipnozda kendi
iç kaynaklarýnýzý kullanarak sorunlarýnýzý çözebilirsiniz. Dün-
yanýn bilinen en tanýnmýþ hipnotistlerinden biri olan Milton
H. Erickson "Ýnsanlar ve doktorlar hipnozun riskleri olabile-
ceðinden endiþe duyabilmektedir, ancak hipnoz tehlikeli
deðildir." diye vurgulamýþ ve bunu savunmuþtur.
Hipnozdayken bilincimi kaybeder miyim?
Hipnoz ruh halindeyken, bilinç kaybý olmaz. Hipnozdayken
ne söylediðinizin ya da ne yaptýðýnýzýn bilincindesinizdir. Bilinç-
lilik ve farkýndalýk her zamankinden daha yüksek bir düzeyde-
dir. Hipnoz uygulamasý bittikten sonra katýlýmcýlarýmýzýn çoðu
konuþtuklarýnýzýn genelini hatýrlarlar. Hayatýnýza farklý bir içsel
bakýþ açýsýndan bakmayý öðrenebilirsiniz. Hipnoz, beden ve ruh
olarak kendi dizginlerinizi, kendi elinize almanýzdýr. Hipnoz de-
neyimi, kiþilerin tekrar yaþamak istedikleri hoþ bir deneyimdir.


55
Hipnozdaki kiþiye istemediði bir þeyi yaptýrmak
ne kadar mümkündür? 
Kiþiler hipnozdayken, kendilerine özgü ve benliklerine uy-
gun olmayan telkinlere uymazlar ve benimsemezler. Hipnoz-
daki kiþiler, hipnoz uzmanýnýn verdiði her telkini sorgulama-
dan kabullenmez. Hipnozun kiþilerin robot olmasýný saðlaya-
caðýný düþünüyorsanýz yanlýþ bir inanca sahipsiniz demektir.
Ben þu ana kadar böyle bir uygulamaya þahit olmadým. 
Hipnoz geçmiþte meydana gelen ve 
hatýrlanmasý istenmeyen olaylarý veya 
deneyimleri unutmak için kullanýlabilir mi?
Hipnoz geçmiþteki bazý deneyimleri unutturabilir. Hipnoz-
da unutma oluþturmak mümkündür. Milton H. Erickson'un
bu gibi uygulamalar yaptýðý bilinmektedir. Deneyimleri unut-
mak mümkün olmakla beraber, kiþinin derin trans düzeyinde
bir hipnoz deneyimi yaþamasý kesinlikle gereklidir. Bu da hipnoz
olan kiþinin kapasitesi ile ilgilidir.
Uyku ve hipnoz arasýnda ne fark vardýr?
Daha önce de bahsettiðimiz gibi uyku baþka þeydir hipnoz
baþka. Uyku ile hipnoz arasýndaki en belirgin farklarý þöyledir.
Uyurken gözlerinizi kapatmak gerekirken, hipnozda böyle bir þey
yapmanýz þart deðildir. Uyku esasýnda çevrenizdeki kiþileri duya-
maz ve onlarla konuþamazsýnýz. Hipnozda ise Hipnoz uzmanýnýn
ve telkine göre çevredekilerin de sesini duyarsýnýz. Uykuda kon-
santrasyon yok olur. Hipnozda ise konsantrasyon yeteneðiniz
maksimum düzeye çýkar. Uykuda beyin biraz alfa dalgalarý üretir-
ken, Hipnozda alfa dalgalarý uyanýklýða yakýn ve yüksektir. Uyku-
da ve hipnozda beynin farklý farklý dalgalar üretmesi hipnozun
ve uykunun ayrý ayrý þeyler olduðunun kanýtýdýr.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə