Herkes İçin Hipnoz Okundu qxdYüklə 39,83 Kb.

səhifə14/22
tarix20.09.2017
ölçüsü39,83 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

56
Hipnozun bilinçaltý ile iliþkisi nasýldýr?
Zihnimizi bilinç ve bilinçaltý diye iki ayrý bölümde düþüne-
biliriz. Normal bilinç durumu, kiþilerin kendi duyularýnýn,
uyarýcýlarýn, kendi kararlarýnýn, düþüncelerinin farkýnda oldu-
ðu uyanýklýk durumudur. Geçmiþ ve gelecek arasýndaki bilinç,
aný belirler. Bilinçaltý ise geçmiþle ilgilidir. Geçmiþ tüm yaþan-
týlar bilinçaltýnda depolanýr. Bu deponun yapýsý, normal algý-
nýn ötesindedir. Bilincimiz, aldýðý emirleri hayata geçiren bir
uygulamacýdýr. Zihninizi bir buz daðýna Iceberg (Aysberg),
benzetirseniz, buz daðýnýn üstü yani suyun üstünde görünen
kýsmý bilinç, suyun altýnda kalan görülmeyen büyük kýsým ise
bilinçaltýdýr. Hipnoz sýrasýnda bilinç yok olmaz, pasifleþmez ve
kaybolmaz, varlýðýný sürdürmeye devam eder. Hipnoz sýrasýn-
da, her þeyi duymanýz ve bilincinizin farkýndalýðýný devam et-
tirmesi mümkündür. Çoðunlukla ilk kez hipnoz deneyimi ya-
þayacak olan kiþinin, yaþayacaðý deneyimin belirsizliðinden
dolayý, tedirgin ve güvensiz olmasý çok doðaldýr. 
Hipnoz sýrasýnda dýþ dünyada olup biten her þeyin farkýn-
da olmanýz ve duymanýz normal bir durumdur. Hipnoz sýrasýn-
da insanlarýn bilinçli olmasý gayet normaldir. Hipnoz, bilinçal-
týnýzla bütünleþtiðiniz ve iç dünyanýzýn derinliklerine ulaþtýðýnýz
bir yolculuktur. 
Hipnozda sadece bilinçaltý zihnimizin kapasitelerini daha
etkin kullanarak hedefinize ulaþmanýzý saðlar. Bilinçaltýmýzda
öðrenme ve inanç süreçlerimiz çok güçlüdür. Hipnoz bu güç-
ten faydalanmayý saðlayabilir. Hipnoz bu güçleri olumlu ola-
rak kullanmanýzý öðretir. Ýlk okumayý öðrendiðiniz günleri he-
pimiz hatýrlýyoruzdur. Alfabeleri teker teker öðrenirken, zar
zor halfleri ve heceleri birleþtirerek kelimeleri okumayý öðren-
mek ne kadar zor bir durumdu. Oysa bir süre sonra, artýk
okuma konusunda ustalaþtýktan sonra bunlara hiç dikkat et-


57
miyorsunuz. Çünkü artýk bilinçaltý, zihninize okumayý öðretti
ve o sizin yerinize bilincinizi yönlendiriyor. Bilinçaltý günlük
yaþamda aslýnda her an çalýþýyor ve öðreniyor. Hipnoz bu öð-
renme iþlemini hýzlandýrabilir. Hipnozun bilinçaltý ile en
önemli baðlantýsý budur. 
Bilinçli zihniniz hipnoz'un etkisi altýna girdiðinde, düþünce-
lerin (telkinlerin) artan etkileri doðrudan bilinçaltýna ulaþarak
harekete geçer. Üstelik zihninizin bilinçaltý aþamasý gerçek ben-
liðinizin yakýn müttefikidir. Çünkü geçmiþ yaþamlarýnýzdaki de-
neyimlerinizin tüm anýlarý bilinçaltýnýza gömülüdür ve bilinçal-
týnýz neyin gerçek olduðunu bilmekten çok da uzak deðildir.
Mantýk yürütememesi nedeniyle, gerçeði gerçek olmayandan
ayýrt edemese bile, içgüdüsel olarak gerçeðe doðru çekilir. 
Týbbi dernekler hipnozun kullanýlmasýný 
onaylýyor mu? 
Evet, Ýngiliz Týp Derneði 1775'de týbbi hipnoz üzerine þa-
hane bir rapor yayýnladý. Amerikan Týp Derneði sözcüleri de
1958'de týbbi hipnozun kullanýlmasýný uygun gördüler. Türki-
ye'de ise henüz yasal bir düzenleme yoktur.
Hipnoz istenmeyen alýþkanlýklarýn 
atýlmasýnda yararlý mýdýr?
Evet, çok yararlýdýr. Bunun anlamý, kiþi sürekli bir dinlen-
me veya rahatlama için ciddi bir arzuya sahiptir; örneðin obur-
luk, sigara içmek, týrnak yemek, alkol, moral çöküntüsü, endi-
þe, korku veya endiþe, duygusuzluk ve soðukluk, kaþýntý, haz-
ma ait karýþýklýk veya rahatsýzlýk (kesin hazma ait olmayan),
çeþitli sürekli endiþeler ve içten gelen itici hisler, aþaðýlýk veya
bayaðýlýk kompleksleri ve çeþitli fobiler fiilen tedavi edilebilir.


58
Hipnoza nasýl girilir? Oto hipnoz nasýl
öðrenilir?
Hipnoz uygulayan kiþinin verdiði direktifler doðrultusunda
hipnoza girilir. Hipnoz seanslarý sýrasýnda, belirli amaç ya da
hedefler için, hipnoz uygulayan kiþinin öðretmesiyle kiþi, iste-
diði taktirde kendi kendine hipnoza girebilir. Buna OTO HÝP-
NOZ ya da SELF HÝPNOZ adý verilir. Hipnoz seansý sýrasýn-
da verilen basit iþaretler, kelimeler, hareketler dahi kiþiyi ken-
di kendine hipnoza sokmaya yeter. Hipnoz, öðrenilen bir du-
rumdur. Bir sonraki hipnoz bir öncekinden kolay, çabuk ve
derin olur.
Sorunlarým kesin çözümlenir mi?
Hiçbir týbbi ve psikolojik yöntem sorunlarý %100 çözeceði-
ne dair garanti veremez. Size %100 sorunlarýnýz çözümlenir di-
ye söyleyen biri varsa o þahýs, hem týbbý bilmiyordur, hem de
psikolojiyi. Günümüzün modern týbbý en basit soðuk algýnlýðýný
tedavi edebileceðine dahi garanti verememektedir. Soðuk alan
birisi, ilaçlarýný düzenli kullanýr ve kendine de iyi bakarsa iyileþ-
me ihtimali artar. Ayný þekilde Hipnoz uzmanýndan ne oranda
yararlanacaðýnýz da size baðlýdýr. Bizler elimizden gelenin en iyi-
sini sizlere sunmakla yükümlüyüz ancak garanti veremeyiz.
Hipnoza girmem ne kadar zaman alýr? 
Bazý insanlar 30 saniyede bile hipnoza girebilirken, bazý in-
sanlar hipnoz haline ancak 45 dakikada ulaþabilirler. Hipnoza
ne kadar sürede gireceðiniz, daha çok sizin hipnoz olma yete-
neðinizle ilgilidir. Ancak Hipnoz uzmanýnýn kim olduðu ve
kullandýðý teknikler ve sözlerde bu süreyi etkileyen önemli
faktörlerdir.


59
Hipnozda imajinasyonlar niçin kullanýlýr?
Coue'nin þu sözü Hipnoz uzmaný imajinasyonun önemli bir
güç olduðunu vurgulamaktadýr. "Ýçimizdeki en önemli özellik
irade deðil, hayal gücü, kendi kendimizi bir þeye inandýrabil-
me yeteneðidir. Ýradeyle hayal gücü ne zaman birbiriyle çatýþ-
ma durumuna girse, yenilgiye uðrayan hep irade, yenense hep
hayal gücüdür." 
Telkinler neden kabul edilir? Telkinler kabul
edilmek zorunda mýdýr?
Ýnsanlar gerilim, kýzgýnlýk, stres ve üzüntü hallerinde tel-
kin almaya uygun deðildirler. Böyle anlarda büyük ihtimalle
"aman git baþýmdan!" derler. Siz de anlarsýnýz ki, þimdi telkin-
de bulunmanýn hiç sýrasý deðildir. Ýnsanlar yukarýda dramati-
ze ettiðim durumun tam tersi olan hipnoz durumunda ise
telkin almaya uygun hale gelirler. Çünkü hipnoz gerilim ve
kýzgýnlýðýn karþýtý olan bir haldir.
Çok heyecanlý olmamdan dolayý hipnoza 
girememe durumum olabilir mi?
Heyecanýn hipnozu zorlaþtýrdýðýna hiç þahit olmadýðým gi-
bi, aksine kolaylaþtýrdýðýný rahatlýkla söyleyebilirim. Çünkü
heyecan daha iyi dikkatinizi toplayabilmenizi, dolayýsýyla da-
ha iyi konsantre olmanýzý saðlar. Hipnozu heyecan zorlaþtýr-
maz ancak, o an için aþýrý gerginlikleriniz varsa, hipnoza gir-
menizi geciktirebilmektedir. Örneðin, Hipnoz uzmanýna gide-
ceðiniz gün birçok olumsuzluk ve þanssýzlýk olmuþsa, bir þeyle-
re çok kýzmýþsanýz, dikkatinizi toplamakta bu olaylardan dola-
yý zorlanýyorsanýz, bu ruh hali hipnoza kýsmen engel olabilir.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə