Herkes İçin Hipnoz Okundu qxdYüklə 39,83 Kb.

səhifə15/22
tarix20.09.2017
ölçüsü39,83 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22

60
Usta bir Hipnoz uzmaný gerginlikleriniz varsa ya bunlarýn
farkýna varýp yok etmeyi tercih eder ya da seansý baþka bir
güne alýr.
Hipnozda iken hiç hatýrlamak istemediðim
çok kötü anýlarýmý hatýrlarsam ne olur?
Ýlk seyrettiðiniz anda sizi çok korkutan bir korku filmi na-
sýl ki, defalarca seyredince sizin için komedi filmi haline geli-
yorsa, hipnozdayken hatýrladýðýnýz ve sizin kötü diye nitelen-
dirdiðiniz þeyler tedavi edici þeyler olabilir. Tabi bu her þeyi
hatýrlamanýn sizin yararýnýza olacaðý anlamýna gelmez. Ýyi bir
Hipnoz uzmaný hangi bilginin açýða çýktýðýnda yararlý olabile-
ceðini, hangi bilginin ortaya çýktýðýnda yararlý olmaktan çok
zararlý olabileceðini bilir ve sorularýný ona göre yönlendirir.
Ayrýca Hipnoz uzmaný, uygunsuz ve kiþinin açýklamak isteme-
diði bir soru sorduðunda, kiþiler susarlar, kesinlikle bir cevap
vermezler. Bu türlü cevap verilmeyen konular üzerine Hipnoz
uzmaný giderse, hipnoz genellikle zamanýndan önce sona erer.
Farz edelim ki, sorunlarýnýzýn temelinde bazý korkular var.
Bazen bu korkularýnýzý tanýmak sorunlarýnýzdan kurtulmanýzý
saðlayacak anahtar olabilir. En kötü düþman tanýnmayan düþ-
man olduðu gibi en kötü korku da tanýnmayan korkudur.
Hipnoz sýrasýnda da karþýlaþacaðýnýz ve konuþacaðýnýz þey-
ler sadece size ait þeylerdir. Nasýl ki, dolabýnýza korkunç bir þey
koymamýþsanýz, dolabýn kapýsýný açarken korkmuyorsanýz; ya-
þamýnýzda korkunç bir þey yapmamýþsanýz, hipnoz esnasýnda
korkunç þeylerle karþýlaþma ihtimaliniz de yoktur. Ama bu
demek deðildir ki, kiþi hipnoza girdiðinde unutmak istediði
deneyimleri ile yüzleþir. Bu deneyimlerin çözülmesi bunlarý
tekrar tekrar yaþamaktan geçmez. 


61
Bilinçaltýnýn içeriðini yaþadýðýnýz olaylar oluþturur. Yaþa-
nan olaylarýn duygusal, özsel ve içsel tarafý bilinçaltýnda kayýt-
lýdýr. Yaþamadýðýnýz ve gerçeklikle iliþkisi olmayan þeylerin bi-
linçaltýnýzda bulunmasý mümkün deðildir. Bilinçaltýnda yeni,
bilinmeyen bir þey yoktur. Bilinçaltýnýz kendi kiþilik yapýnýzýn
alt katýdýr. Ýnsanýn kendisinden korkmasý nasýl garipse, insa-
nýn hipnozdan korkmasý da ayný þekilde gariptir. Hipnozdan
çekinen insanlar genellikle kendini kabullenmekte zorlanan
insanlardýr.
Kaþgarlý Mahmut ne diyor; "Tanýdýðýn olursa daha iyidir
þeytan, tanýyýp bilmediðin yabancý bir insandan." Belirli belir-
siz ne olduðunu tam anlayamadýðýmýz duygular, düþünceler ve
korkular insaný bilinenlere göre daha fazla rahatsýz eder. 
Ayrýca insanlar genellikle korkularýný sözle ifade edemese-
ler de, baþka yollarla mecburen ifade ederler. Korkularýmýz
içinde zorunlu istikamet her zaman mevcuttur. Ýnsanlar, kor-
kularýný kontrol edemedikleri davranýþlarýyla, beden diliyle
psikolojik sorunlarla, iletiþim sorunlarýyla, saðlýk sorunlarýyla
zaten ifade etmek zorunda kalýrlar. Özetle, içimizde (bilinçal-
týnda) bir vampir bulunmaz. Ýçinizde sadece siz varsýnýzdýr.
Hipnozdan korkuyorsanýz kendinizden korkuyorsunuzdur.
Hipnoterapi ruhun kendi kendini 
onarmasý mýdýr?
Irmaklarda yaþayan adý Hydra viridis olan canlýnýn uðraya-
caðý yaralanmalardan sonra kendi kendini yenileme ve ona-
rým bakýmýndan olaðanüstü bir yeteneði vardýr. Bir Hydra vi-
ridis'i aldýnýz ve parça parça doðradýnýz diyelim; parçalar bü-
yüme gösterir, ana hayvanýn biçimini kazanmak için çaba gös-
terir ve kazanýr da. Yani ne parça parçalardan doðan hayvan


62
ölür, ne de parçalanan vücut bölümleri. Hatta belki hayvan-
caðýz onun üremesine yardým ettiðiniz için size teþekkür bile
edebilir.
Birkaç milimetrelik bir canlýda böylesine harika yetenekler
var da, dünya'nýn sahibi ve efendisi olduðunu iddia eden in-
sanoðlunda kendi kendine yardým mekanizmasýnýn bulunma-
sý garip midir? Öyle yetenekler vardýr ki, kiþi bu yeteneðinden
habersiz yaþadýðý sürece hiçbir anlamý olmaz. Hipnoz uzmaný
ruhsal ve psikolojik yeteneklerinizi keþfetmenizi saðlayarak
organizmanýn kendi kendisini onarmasýný saðlayabilir elbette.
Bir ýstakoz gerektiðinde yeni bir pençe oluþturabilir. 
Hipnoterapinin iyileþtirici etkisi kalýcý mýdýr, 
yoksa bir süre için mi geçerlidir?
Hipnoz terapisi, hipnoz uzmaný veya terapistiniz tarafýn-
dan terapi kýsmý ihmal edilmeden yapýlýrsa sorunlarýn tekrar
gündeme gelme ihtimali yok denilecek kadar azdýr. Hatta
Hipnoz uzmanýnýn sorunlarýn yeniden gündeme gelmemesi
bakýmýndan en güvenilir yol olduðu bilimsel araþtýrmalarca
gösterilmektedir. 


63
HÝPNOZDA NELER YAÞANIR?
Hipnozu yaþattýðým kiþilerin hipnoz tanýmlarý, bireysel
farklýlýklar gösterebilmektedir. Yeryüzünde ne kadar insan
varsa, o kadar farklý hipnoz tanýmý vardýr diyebilirim. Kiþinin
Hipnoz hakkýndaki bilgisi, hipnozdan beklentileri ve yaptýk-
larý hipnoz tanýmýný etkilemektedir. Herkes hipnoz seansý
sonrasýnda farklý tanýmlamalar yapabilir. Bu tanýmlamalarýn
bazýlarý…
© Hipnoz içselleþmekmiþ.
© Çok hoþ bir duygudur.
© Hipnoz içsel huzuru yakalamak gibi bir þeymiþ. Hipnoz
uzmaný ise zaten bizde var olan ve fark ettiðimiz bu iç-
sel huzur sayesinde sorunlarýmýzýn karþýsýna daha güçlü
çýkmamýzý saðlayan kiþidir.
© Tüm enerjim beynimden toplanmýþtý.
© Hipnozda beynim tüm baský ve yüklerden kurtuluyor.
© Hipnoz sadece beyin olarak var olmak gibi bir þey. Ve
her þey çok berraklaþýyor.
© Kendinizi resetlemek gibi bir þey.
© Çok yoðun bir uyuþukluk haliydi.
© Hipnoz insanýn kendini bulmasýymýþ. Tüm cevaplar
bendeymiþ.
© Hipnozda vücuduma yabancýlaþýrken, benliðime yakýn-
laþtýðýmý hissettim.
© Kendimi ameliyattan çýkmýþ gibi hissediyorum. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə