Herkes İçin Hipnoz Okundu qxdYüklə 39,83 Kb.

səhifə16/22
tarix20.09.2017
ölçüsü39,83 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

64
© Farklý bir dünyaymýþ yahu bu hipnoz.
© Bir parçam sizi dinleyebilirken diðer parçam baþka bir
yerdeydi.
© Çok aðýrlaþtým.
© Garip þeymiþ bu hipnoz.
© Sanki burada deðildim. Sanki kendi vücuduma dýþarýdan
bakýyordum.
Hipnozun objektif kriterlerle ölçülebilmesi konusunda
þöyle denir: "Ýki insan ayný miktarlarda elektriðe maruz kalsa,
elektriðin bu iki insan üzerinde meydana getirdiði etkiler ve
kiþilerin elektriðe vermiþ olduðu tepkiler mutlaka farklý olur.
Bunun gibi hipnoza maruz býrakýlan insanlarýn da farklý þeyler
yaþayarak farklý tepkiler vermeleri doðaldýr. "Hipnoz deter-
ministik (ayný koþullarda ayný sonuçlarý doðuran) bir yapýda
deðildir. Özetle standart bir hipnoz yoktur.


65
HÝPNOZUN DOÐASI
Hipnozun kendine özgü bir doðasý vardýr. Daha önce de
bahsettiðimiz gibi standart olmamakla birlikte her zaman
doðal geliþen bir süreçtir.
Genellikle TV ya da beðendiðiniz bir film izlerken, sevdiði-
niz müziði dinlerken, fazlasýyla daldýðýnýz ve size birilerinin
seslendiðini duymadýðýnýz zamanlar mutlaka olmuþtur. Çok
kez seslenmelerine raðmen, duymazsýnýz, belki sizi dürtmele-
ri bile gerekebilir, seslerini duyurmak için. Ýþte bu durumda
farklý bir ruh haline girmiþ olursunuz. Yani doðal bir trans hali
yaþarsýnýz. 
Birçok insan televizyon karþýsýnda uyumak gibi bir alýþkan-
lýða sahiptir. Bu alýþkanlýk olmasa da birçok kez hepimizin ba-
þýna gelen bir durumdur. Eðer birisi gelip televizyonu kapatýr-
sa, hemen uyanýrsýnýz, bu da bir çeþit doðal yolla yaþanan hip-
nozdur, çünkü siz televizyona tüm dikkatinizi vermiþ olduðu-
nuzdan ve farklý bir ruh haline taþýnmayý televizyon sayesinde
baþarmýþsýnýzdýr.
Konuþma sorunu olan bir çocuðu bir aile Milton H. Erick-
son'a getirdiklerinde, Erickson, yaklaþýk yarým saate yakýn ço-
cuk ve ailesi ile görüþmesi sonrasýnda, çocuðu baþka bir oda-
ya alarak anneye ve babaya, bu çocuðun konuþma sorunu ol-
madýðýný söylemiþ. Anne söyle demiþ; fakat her cümlenin ba-
þýnda "ýýýý" diyor. Aile ile birlikte çocuðun bulunduðu odaya
gittiklerinde "Ay kýzým sen burada çok sýkýlmýþsýndýr" diyen
annenin, kýzýnýn üzerinde her an olumsuz bir etki oluþturdu-
ðunu fark etmiþtir. Bu tür olumsuz telkinlere maruz kalan


66
çocuk üzerinde negatif bir hipnoz etkisi oluþuyordu. Aslýnda
her birimiz iletiþimde bulunduðumuz herkes için bir hipnotist
oluyoruz çoðu zaman, ne var ki ebeveynler ve öðretmenler ge-
nelde en etkili olanlarýmýzdýr. Bu nedenle çevremize ya da
kendimize verdiðimiz telkinlere her zaman dikkat etmeliyiz.
Negatif telkinlerle hayatýmýzý cehenneme çevirebileceðimiz
gibi, pozitif telkinlerde kendi cennetimize kavuþabiliriz. 
Hipnozun doðasýný anlamak için þimdiki bilgi birikimimiz
yeterli deðildir. Sadece bunu bilgilerimize göre yorumlayabili-
riz. Hipnozun doðasý için, bilinçli zihni bir anlamda devre dý-
þý býrakarak, bilinçaltýna telkinler yerleþtirmektir. Hedefleri-
miz doðrultusunda hipnoz, kiþinin, o andaki gerçekliðin far-
kýnda olmasýna raðmen, gerçeklikten kopup, fiziksel ve zihin-
sel yoðun bir rahatlama hali olarak düþünebiliriz. Hani bazý
zamanlarda rüyanýzda, rüya gördüðünüzü görürsünüz ya, bu
durumda bir açýdan öyledir. Gerçeðin farkýnda olmanýza
raðmen, dýþýndasýnýzdýr, müdahale edemezsiniz.


67
DEÐÝÞÝK HÝPNOZ ÇEÞÝTLERÝ
Kiþisel hipnoz: Bir kiþinin hipnoz edilmesi anlamýna gelir. 
Grup hipnozu: Bir grubun ayný anda topluca hipnotize
edilmesi þeklinde yapýlýr. 
Kollektif hipnoz: Kalabalýk sayýlabilecek insan topluluðunun
hepsinin hipnoz edilmesidir. Grup hipnozun hipnoz olan kiþi sayý-
sý, kolektif hipnozda hipnotize olan kiþi sayýsýndan oldukça azdýr.
Sosyal hipnoz: Çok genel olarak, toplum üzerinde uygula-
nan kontrol ve baskýnýn sonucudur. Toplumdaki her bireyin
bireylerin toplu olarak, uygulanan kontrollü telkinlere uyum-
lu davranýþ göstermeleri en belirgin göstergesidir. Sosyal hip-
nozu uygulayan kiþiler toplum liderleridir. 
Oto hipnoz (auto): Kiþinin kendi kendini hipnotize etme-
sidir. Hipnoz hakkýnda bilgi sahibi olan ve hipnoz olmayý öð-
renmiþ herkes oto hipnoz uygulayabilir.
Yol hipnozu: Özellikle uzun yol þoförlerinin baþýna sýk sýk ge-
len bir hipnoz türüdür. Aþýrý yorgunluk, uykusuzluk, sessizlik, tra-
fiðin serbest ve rahat oluþu, uzun ve düz yol veya aklýnda olan her-
hangi bir sorun kiþinin yol hipnozuna girmesine neden olabilir. 
Uyanýkken hipnoz(daydream): Kiþinin gözleri açýkken
hayal görmesi gibi bir durumdur. Kiþiye telkin verilirken, göz-
lerin açýk kalmasý telkini verildiði zaman, gözleri açýk bir þe-
kilde kiþinin transa girmesidir. 
Sürekli hipnoz: Önce transa sokulan kiþi, derin transa
alýndýðýnda, transýn uzun sürmesi telkin verildiðinde yaþanan
uzun süreli hipnoz halidir. 


68
HÝPNOZU ETKÝLEYEN ÞARTLAR
Hipnoz Uygulamasý yapýlacak olan ortamýn fiziksel þartla-
rýnýn, transa girecek olan kiþileri fiziksel ve zihinsel olarak, ra-
hatsýz edici olmamasý gerekir. Ortamýn fiziksel özellikleri ara-
sýnda; gürültüsüz, sakin, hafif aydýnlýk, dolaylý ýþýklandýrýlmýþ,
rahatlatýcý bir kokusu olmalýdýr. Fiziksel sorunlarý bulunmayan
bir çevre baþarýlý bir hipnotik trans için oldukça etkilidir.
Hipnoz yapýlacak odanýn soðuk veya sýcak olmamasý ge-
reklidir. Aksi halde üþüyen veya terleyen bir beden, bilinçli
zihni uyanýk tutmaya çalýþacaðýndan, uygulayýcý hipnoz ustasý
için transa almak çok zorlu bir süreç olur. 
Bazý insanlarýn rahatsýzlýklarý dolayýsýyla, odanýn nemli ya
da havasýnýn kuru olmasýndan rahatsýz olmalarý durumunda
ortam havasý deðiþtirilmelidir. Klimalarýn hava akýmýnýn tran-
sa girecek kiþilerin üzerine doðrudan gelmesi kesinlikle engel-
lenmelidir. Bu zihinsel huzuru bozduðundan dikkat edilmesi
gereken bir nokta olarak karþýmýza çýkmaktadýr.
Bunlardan baþka, hipnoz olacak kiþinin rahat edebileceði
ve baþýný rahatça dayayabileceði, belki hafif yatýrýlabilen, kon-
forlu bir koltuk hipnozun doðal yapýsýný baþarýya götürebile-
cek bir etkendir. Örneðin; baba koltuðu veya TV koltuðu ola-
rak adlandýrýlan koltuklar, kiþinin uzanmasýný gerektiren psi-
kolog koltuklarýndan daha uygun bir hipnoz koltuðudur.
Ayrýca baþarýlý bir hipnoz seansý için zihinsel olarak rahat-
sýzlýk verici þeylerin de bulunmamasý gerekir. Örneðin, idra-
rý sýkýþmýþ veya yarým saat sonra önemli bir randevusu olan
ya da yanýnda hipnoza girmek istemediði insanlar bulunan
Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə