Herkes İçin Hipnoz Okundu qxdYüklə 39,83 Kb.

səhifə17/22
tarix20.09.2017
ölçüsü39,83 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

69
kiþilere hipnoz uygulamaya çalýþmak baþarýyý olumsuz yönde et-
kileyecektir. Bununla birlikte çevrede var olan her türlü uyarýcý
kiþinin transa girmesinde ve transýn derinleþtirilmesinde kulla-
nýlabilir. Bu becerinin kazanýlmasý, zamanla artan deneyimlere
baðlý olduðundan baþlangýçta bu gibi faktörlere dikkat etmek
amaca ulaþma yolunda yararlý olacaktýr. Hipnoz ile ilgili merak
edilen konulardan biri de herkes hipnoz yapabilir mi ve bunun
için doðuþtan gelen bazý özelliklere sahip olmak mý gerekiyor?
Hipnozun nasýl yapýldýðýný öðrenmiþ aklý baþýnda hemen herkes
hipnoz yapabilir. Pek çok kiþinin zannettiði gibi hipnoz yapanlar
gizemli ve doðuþtan gelen bazý güçlere sahip deðillerdir.
Bununla birlikte hipnoz sadece kiþiyi trans durumuna al-
mak deðildir. Bir kiþiye sabit bir noktaya bakmasýný söyleyip
sürekli gözlerin aðýrlaþýyor... kapanýyorlar... uykun geliyor der-
seniz eninde sonunda gözleri yorulacak ve kapanacaktýr. Uy-
ku ile ilgili telkinleri tekrarlarsanýz da uyuyacaktýr. Peki, ya
sonra? Sonra ne diyeceksiniz, nasýl diyeceksiniz? 
Önemli olan, kiþide bir trans hali yaratmak deðildir.
Önemli olan, yaratýlan bu trans durumunu kiþinin lehine kul-
lanabilme bilgisi ve becerisini gösterebilmektir. Yoksa transa
almakla bir otomobilin kaputunu açýp otomobilin motoruna
bakmak arasýnda bir fark yoktur. Eðer arýzanýn nerede olduðu-
nu tespitten ve tamir bilgisinden yoksunsanýz motora hayran
kalýr ve tekrar kapatýrsýnýz. Ýþte bu bilgi ve beceriyi kazanmýþ
insanlarýn rahatlatýcý, yumuþak ve etkili bir ses tonuna sahip
olmalarý, ana dilini güzel konuþabilmeleri, telaffuzunun düz-
gün olmasý gibi özellikler hipnoza alma iþlemini kolaylaþtýrýr.
Ayný zamanda hipnoz uzmaný, hipnoz denemesi sýrasýnda ace-
leci davranýþlardan sakýnan, karþýsýndakine güven telkin eder
tarzda konuþan ve yaptýðý iþte profesyonel olduðu imajýný
karþýsýndakine aktarabilen bir yapýda olmalýdýr.


70
Konsantrasyon yeteneði yüksek, kendine güveni tam ve
yapabileceðine inanmýþ bir hipnoz uzmaný, bu duygularý karþý-
sýndakine de yansýtacaðýndan hipnozla ilgili arzu ve isteðini
yüksek tutmalýdýr. Hipnozun sadece bir bilim deðil; ayný za-
manda da bir sanat olduðu inkar edilemez bir gerçektir. Bu
nedenle iyi bir hipnoz uzmaný, olabilmenin temel þartýnýn da;
öncelikle insaný iyi tanýmak, insaný sevmek ve karþýsýndakinin
duygularýný kendi duygularý gibi hissedebilmek olduðu unu-
tulmamalýdýr. Yine hipnozun yönünü seans sýrasýnda tam ola-
rak baþarýlý bir þekilde uygulayabilmek için; hipnoz uzmaný ye-
rine göre otoriter, yerine göre þefkat dolu, yerine göre de da-
nýþanýn beklentilerine cevap verir bir uzman kiþiliðine sahip
olmasý gerekmektedir. Daha önce bulunulmamýþ bir çevre ba-
þarýlý bir hipnotik trans için oldukça önemlidir.
Hipnoz yapýlacak odanýn çok soðuk veya çok sýcak olma-
masý gereklidir. Aksi halde üþüyen veya terleyen bir beden,
zihni kendi üzerine çekeceðinden, hipnoz uygulanacak kiþi
yoðunlaþamayan zihnin transa girmesi beklenemez. Bazý in-
sanlar solunum rahatsýzlýklarý veya hassasiyetleri nedeniyle
odanýn nemli ya da havasýnýn kuru olmasýndan da þikayetçi
olabilmektedirler. Ayný zamanda cereyanda kalmak isteme-
yen insanlar klimanýn yarattýðý hava akýmýný problem edebil-
mektedirler. Bu da zihinsel huzuru bozduðundan dikkat edil-
mesi gereken bir nokta olarak karþýmýza çýkmaktadýr.


71
HÝPNOZ YAPACAK KÝÞÝYE
AÝT ÖZELLÝKLER
Herkes hipnoz yapabilir mi? Hipnoz uygulayýcýsý olmak
için genetik ya da doðuþtan gelen özelliklere sahip olmak
gerekiyor mu? 
Hipnozu uygulamak için bir falcý gibi doðuþtan gelen baký
yeteneði gibi bir özellik taþýmanýz gerekmez. Ya da zannedildi-
ði gibi doðaüstü ve gizemli güçler kullanan süper kahraman-
lar deðiller hipnoz ustalarý… Hipnozun ne olduðunu, nasýl
yapýldýðýný öðrenmiþ, normal bir zekaya sahip hemen herkes
hipnoz yapabilir. 
Aslýnda hipnoz konusunda yanlýþ yorumlanan bir baþka ol-
gu da hipnozun sadece bir kiþiyi trans durumuna almak oldu-
ðu düþüncesidir. Bir kiþiyi trans haline sokmak oldukça basit
bir eylemdir, unutmayýn ki televizyon bile büyük bir kitleyi
transa sokabiliyor. Transa almak istediðiniz kiþinin sabit bir nok-
taya bakmasýný saðlayýp, "sürekli gözlerin aðýrlaþýyor... Gittikçe
aðýrlaþtý, gözlerin yavaþ yavaþ kapanýyor... Uykun geliyor"
derseniz eninde sonunda gözleri yorulacak ve kendiliðinden
kapanacaktýr. Uyku ile ilgili telkinler verirseniz rahatlýkla uy-
kuya dalacaktýr. Peki, bu durumda hipnoz hedefine ulaþmýþ
mýdýr? Transa alýndýktan sonra bireye ne gibi telkinler vere-
ceksiniz, nasýl dile getireceksiniz?
Hipnozu faydalý kýlan, trans halinde kalmaktan çok, bu
halde verilen telkinlerdir. Önemli olan, yaratýlan bu trans du-
rumunun transa giren kiþinin lehine kullanabileceði bir duruma


72
getirebilmek ve bu konuda deneyim kazandýrmaktýr. Sadece
transa almak bir yaraya sürekli bakmanýzdýr, eðer yaranýza
pansuman yapmayacaksanýz bakmanýzýn ne farký olur ki? Eðer
yaraya pansuman yapmayý bilmiyorsanýz ve beceremeyeceði-
nizi düþünüyorsanýz zaten kan kaybetmeye mecbursunuz.
Hipnoz yeteneðine ve bilgisine vakýf olan insanlarýn rahatla-
týcý, yumuþak ve etkili bir ses tonu kullanmalarý gereklidir.
Hipnoz uygulayýcýlarýnýn, ana dili güzel konuþmalarý ve keli-
meleri düzgün ve anlaþýlýr telaffuz etmeleri genel özellikleridir.
Ayný zamanda hipnoz uygulatýcýsý, ilk hipnoz denemeleri
sýrasýnda aceleci davranýþlardan sakýnmalý, öncelikle kendini
rahatlatmýþ olmalýdýr. Transa alacaðý kiþinin güvenini kazan-
malý ve hipnoz süresince bu güveni korumaya yönelik telkin-
ler vermeye devam etmelidir. Hipnoz uygulatýcýsý, yaptýðý iþte
profesyonel olduðu imajýný karþýsýndakinin bilinçaltýna akta-
rabilmesi þarttýr. Konsantrasyonu yüksek, kendine güveni tam
ve yapabileceðine önce kendi inanmýþ bir uygulatýcý, bu duy-
gularý karþýsýndakine de yaþatacaðýndan, uyguladýðý hipnoz
yönteminin baþarýsýyla ilgili düþüncelerine dikkat etmelidir.
Hipnoz ayný mimarlýk gibi, sadece bir bilim deðil; ayný za-
manda da bir sanattýr. Bir bilim fiziksel gerçeklik üstüne kuru-
lurken, bir sanat ruhsal gerçeklik ve tatmin, yani duygular
üzerine kurulur. Bu nedenle hipnoz uygulatýcý; öncelikle
insanýn fiziksel ve ruhsal yapýsýný iyi bilmeli, insaný sevmeli ve
karþýsýndakinin duygularýný anlamak için, empati kurmalý ve
bu duygularý kendisi de hissediyormuþ gibi davranmalýdýr. Ba-
þarýlý bir hipnoz için uygulatýcý, yerine göre otoriter, yerine gö-
re þefkat dolu, yerine göre de danýþanýn beklentilerine cevap
veren bir uzman olmalýdýr. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə