Herkes İçin Hipnoz Okundu qxdYüklə 39,83 Kb.

səhifə19/22
tarix20.09.2017
ölçüsü39,83 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

77
mek için direndikçe dayanýlmaz bir kuvvetle arkaya çekildiðini-
zi daha iyi hissedeceksiniz. Birazdan dayanamayacak ve arkaya
doðru düþeceksiniz. Ama korkmayýn ben sizi tutacaðým... Sizi
tutacaðýma emin olduðunuz için rahatça düþüyorsunuz" diye
telkin verin. Bu arada yavaþça ellerinizi, hipnoz uygulama ölçü-
mü yaptýðýnýz arkadaþýn omzundan çekin, ancak bir süre sonra
bu kiþi düþeceðinden, düþerken bir zarar görmesini engellemek
ve size güvenini korumak için onu tutmaya hazýr bekleyin. 
Hipnoz edilmeye uygun olan kiþiler, genellikle 1 - 2 dakika
içinde arkaya doðru ve hiçbir koruma refleksi göstermeksizin
düþerler. 
Parmaklarý Açtýrma Testi 
Bu test ayakta veya oturarak yapýlabilir. Oturarak yapýlma-
sý bireyin pasif kalmasýný kolaylaþtýrmasý nedeniyle daha kolay
uygulanýr. Kiþinin elini, oturduðu koltuðun yanýndaki koluna
veya yan tarafta bulunan bir masa üzerine rahatça býraktýrýn.
Kolunun aðýrlýðýný, direk elinin üstüne deðil, dirsekten par-
maklarýn ucuna kadar, ön kolun her noktasýna daðýlacak þe-
kilde olmasýna dikkat edin. Bütün parmaklarý yan yana gele-
cek þekilde avuç içleri yere bakar vaziyette dururken, kiþiye
parmaklarýnýn açýlacaðýný düþünmesini söyleyin.
"Parmaklarýnýz ayrýlacak... Bir arada durmak istemiyorlar...
Parmaklarýnýzda iðnelenmeler hissediyorsunuz... Dirseðinizde
hafif hafif sarsýlmalar hissediyorsunuz... Az sonra parmaklarý-
nýz birbirinden tamamen ayrýlacaklar... Gittikçe daha fazla
ayrýlýyor... Ayrýlýyorlar... Ayrýlýyorlar..." 
Parmaklarda kýmýldamalar görüldüðünde ayrýlmalar üstü-
ne verilen telkinleri arttýrýn. Parmaklarý birbirinden ayrýlýnca
kiþiye parmaklarýnýn tekrar birleþmemesi üzerine telkin verin.


78
"Þimdi artýk parmaklarýnýzý birbirine yaklaþtýramazsýnýz...
Yaklaþtýrmaya çalýþýn... Siz yaklaþtýrmak istedikçe onlar daha
fazla ayrýlacaklar..." diyerek telkini pekiþtirin. Sonuç telkini-
niz doðrultusundaysa, kiþi telkine oldukça duyarlý bir kimse-
dir. Bu durumda kiþinin parmaklarýný birbirine yaklaþtýrmasý
engellenebilir:
"Parmaklarýnýz þimdi sertleþecekler... Onlarý yaklaþtýrmanýz
artýk imkansýz... Üçe kadar sayacaðým... Ve onlarýn birbirine
yaklaþmadýðýný siz de göreceksiniz... Parmaklarýnýz sertleþi-
yor... Gittikçe daha fazla sertleþiyor... Artýk tamamen sertleþ-
tiler... Üç dememden sonra birbirine yaklaþamayacaklar...
Yaklaþtýramazsýnýz... Bir... Ýki... Üç, deneyin bakalým... Artýk
hiçbir þey yapamazsýnýz..."
Elleri Kenetleme
Hipnoza uygunluðunu test edeceðiniz kiþiye "lütfen ellerini-
zi birleþtirin ve gözlerinizi kapatýn. Parmaklarýnýzýn birbirlerine
gittikçe daha sýký bir þekilde kenetlendiðini fark edin. Daha sý-
ký… Ve daha sýký… Þimdi ellerinizi açmaya çalýþýn. Ellerinizi
birbirlerinden ayýrmaya çalýþýn. Deneyin ve ayýramadýðýnýzý gö-
rün. Ne kadar çabalarsanýz, birbirlerine o kadar sýký kenetle-
nirler." þeklinde telkinler verin ve sonuçlarýný gözlemleyin.


79
Bedenin Sallanmasý
Hipnoz duyarlýlýðý ölçülecek kiþiye þu telkinleri verin.
"Lütfen gözlerinizi kapatýn ve yukarý bakýn. Yüzünüzü tavana
çevirin. Þimdi geriye düþüyorsunuz; düþüyorsunuz, düþüyorsu-
nuz, düþüyorsunuz. Sizi tutacaðým. Düþüyorsunuz, düþüyorsu-
nuz, düþüyorsunuz." Sallanan kiþinin yanýnda hafifçe geriye
hamle yapabilirsiniz veya yardým etmek için onun çevresel
görüþ alanýnda geriye çekme hareketi yapabilirsiniz.
Þu Sorularla da Hipnoza Yatkýnlýðýný 
Anlayabilirsiniz
"Bir þeyden çok etkilenip çok üzülebiliyor musunuz"? 
"Duygusal filmlerde gözyaþý döker misiniz?"
"Duygularýnýzýn geçiþi hýzlý olur mu?" (anlýk parlar mýsýnýz)
"Uykunuzda konuþtuðunuz olur mu?”
"Yürürken, kitap okurken vb. aktivitelerde sýk dalar mýsýnýz?"


80
HÝPNOZ DENEYÝMÝNÝN
YAÞANMASI 
Hipnoz tecrübesi her insanda farklýlýklar göstererek ya-
þanýr. Her hipnoz deneyimi herkes için ortak noktalarda bir-
leþtiði gibi, kiþisel yapýya göre de farklýlýklar her çalýþmada
gözlenir.
Hipnozda en sýk karþýlaþýlan olay, insanlarýn hipnoz sonun-
da; huzur, sakinlik, dinginlik ve gevþeme hissetmeleridir. Hip-
noz tecrübesi yaþayan kiþiler, genellikle yaþadýklarý bu rahatla-
ma, gevþeme gibi duygularýn, gerçekte yaþadýklarýndan daha
yoðun ve daha farklý olduklarýný belirtirler. Hipnoz sýrasýnda
düþünceler derinleþir, bu nedenle daha az ama daha tutarlý
düþünceler üretilir. Hipnoz esnasýnda dikkat ve konsantrasyon
yoðunluðu arttýðý için de düþünme hýzý azalýr.
Hipnoz kullanýlarak, insanlarýn duygu durumunda deði-
þiklikler meydana getirmenin doðal bir süreç olduðundan da-
ha önce bahsetmiþtik. Hipnoz Farkýndalýktýr. Hipnoz sýrasýn-
da çoðunlukla, beden dingin kalmayý tercih ettiðinden, be-
den hareketlerinde azalma ve yavaþlama gözlenir. Vücuda
yayýlmýþ rahatlýk veren bir aðýrlýk, uyuþukluk ve hafiflik hali
gözlemlenir.


81
HÝPNOZDA GÖZLEMLENEN
BAZI FÝZÝKSEL DEÐÝÞÝKLÝKLER
Nabýz atýþýnda azalma,
Reflekslerde deðiþme,
Yüz ifadesinde deðiþiklik,
Nefeslerin yavaþlamasý, düzenlenmesi ve derinleþmesi,
Telkine baðlý olarak vücut ýsýsýnda artýþ veya azalma
olabilir. Telkin olmadýðý durumlarda ise vücut ýsýsýnda
genellikle, seansýn baþlarýnda azalma, sonlarýnda ise
artma gözlemlenebilir.
Kan basýncýnýn düþmesi, 
Kalp ritminin yavaþlamasý ve düzenli olmasý, 
Oksijen tüketimi artmasý, 
Kas gevþekliðinin artmasý, 
Hipnozda 5 duyunun her biri daha hassas çalýþýr. Bazý in-
sanlar serinleme hissederken, bazýlarý vücutlarýnda karýnca-
lanma hisseder. Hipnoz esnasýnda bilinçaltýnýn dili olan imaj
yaratma iþlevi, yoðunlaþma ve sürdürme gücü artar. Hipnoz
sýrasýnda oluþturulan imajlar hallüsinasyonlar kadar canlý
olabilir. Sinir sistemi, bu imajinasyon sürecinin sonuçlarýný
kaydedebilir. Bundan sebeple, yýllar öncesine ait ve hatta ço-
cukluk yýllarýna ait anýlarýmýz bile hipnozda net bir þekilde
canlandýrýlabilir. 
Bir hipnoz seansý sonlandýktan sonra kiþilerden ilk istediðim
þey saatin kaç olduðunu, saate bakmaksýzýn tahmin etmeleridir.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə