Herkes İçin Hipnoz Okundu qxdYüklə 39,83 Kb.

səhifə20/22
tarix20.09.2017
ölçüsü39,83 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

82
Kolay kolay doðru tahminde bulunan olmaz. Çünkü zaman
algýsý, hipnozda dýþ olaylara göre deðil de, içsel yaþantýlara gö-
re meydana getirilir. Zaman algýsý, içsel yaþantýlarýn hýzýný baz
alýr ve içsel yaþantýlar yavaþ olduðu için hipnozdaki kiþiye
genellikle hipnozda kaldýðý süre çok kýsa gelir.
HÝPNOZ
NERELERDE KULLANILIR? 
Hipnoz genel anlamda düþüncelerinizi deðiþtirmede; zihni-
nizi kullanarak vücudunuzu, davranýþlarýnýzý ve kýsacasý haya-
týnýzý kontrol etmede kullanýlýr. 
Týpta: Genellikle psikiyatri, cerrahi, dermatoloji, nö-
roloji, kadýn doðum bölümünde doðum aðrýlarýnýn
kontrolünde; diþ hekimliðinde, ameliyat ve diþ çekimi
öncesi anestezide kullanýlabilir. 
Psikiyatride; sinir ve kaygý bozukluklarýnda, histeri, as-
tým, uykusuzluk, her türlü korkunun giderilmesinde; si-
gara, alkol, uyuþturucu gibi alýþkanlýklarýn çözümünde,
aþýrý kilo ve yeme bozukluklarýnýn, konsantrasyon ek-
sikliðinin, günlük stres ve sýkýntýlarýn giderilmesinde
kullanýlýr. 
Eðitimde: Konsantrasyon saðlamakta, özgüvenin geliþ-
tirilmesinde, ders çalýþmada, hafýzayý kuvvetlendirme-
de, stresin giderilmesinde kullanýlýr. 
Öðrenme Ýsteksizliði: Ailelerin "çocuðum, aldýðý özel
derslere raðmen, niye ders çalýþmýyor" sorusuna, du-
rumu deðiþtirerek cevap saðlamakta kullanýlýr. Ders-
leri sevme ve disiplinli çalýþma alýþkanlýðý hipnoz ile


83
saðlandýðýnda, öðrencinin hayatýnýn dönüm noktasýný
haline gelir.
Özgüven Eksikliði: Topluluk önünde konuþamama,
kararsýzlýk, baþladýðý iþi bitirmeme, çekingenlik, utan-
gaçlýk, kendisi hakkýnda olumsuz düþünme gibi birçok
sorunumuzun nedeni özgüven eksikliðidir. Bu konunun
baþka bir çözümü olmadýðý için hipnoz bu konunun tek
çözümüdür.
Zayýflama: Diyet ve egzersizler belirli bir ölçüye gelme-
nizi saðlasa da istediðinize ulaþmak konusunda, ya da
tekrar verdiðiniz kiloyu almamanýz konusunda size pek
yardýmcý olamayabiliyor. Hipnoz ile bilinçaltýna yeni ye-
me alýþkanlýðý kazandýrýldýðýnda kilo vermenin zorluðu
da ortadan kalkýyor. 
Fobiler: Size mantýksýz gelse de, baþýna geldiðinde ken-
dinizi aciz hissettiðiniz karanlýk, kapalý yer, uçaða bin-
me, yükseklik gibi korkular, akýl mantýk dinlemiyor.
Ýlaçlarsa bu sorunu sadece bastýrýyor. Çözümleyemiyor.
Çözüm yine hipnozdan geçiyor.
Sigarayý Býrakma: Daha önce en az bir kez sigarayý bý-
rakmayý denemiþ olanlar için uygulanabilir. Sigarayý bý-
raktýðýnýzda hissettiðiniz duygularýn uzaklaþtýrýlmasýný
saðlayacak çalýþmalar size çok kolaylýk saðlayacaktýr.
Cinsel Problemler: Erkeklerde ereksiyon, kadýnlarda
orgazm veya birleþme sorunu olarak tanýmlayabileceði-
miz sorunlara viagra gibi ilaçlara baðýmlý olmak isteme-
yenler için, tadý garip olan þeyler yiyip içmekten daha
kolay ve etkili bir yöntemdir hipnoz.
Ýstemsiz Alýþkanlýklar: Týrnak yeme, parmak emme,
saç koparma gibi tik olmuþ alýþkanlýklarýn sizi düþürdüðü


84
kötü durumdan býktýysanýz, ister yetiþkin olun ister
çocuk, hipnozla en kýsa zamanda bu sorundan kurtu-
labilirsiniz.
Altýný Islatma: Yakýnda geçer söylemiyle önemsiz bir
þeymiþ gibi çocuklarda önemsenmeyen bu durum, ço-
cuk okula baþladýðýnda hala devam ediyorsa daha da
kötü sonuçlara neden olur. Bu rahatsýzlýðýn pek azý üro-
lojik nedenlerden kaynaklanýr, genellikle psikolojik kö-
kenlidir. Evlenmek üzere olan veya askere gidecek olan
kiþilerde aþýrý stresten dolayý da yaþanabilir. Son çare ol-
masa bile burada da hipnozun etkili olduðundan bahse-
debiliriz.
Duygusal Sorunlar: Uykusuzluk, sinirlilik ve diðer
duygusal sorunlarýn çözümü için hipnoz neredeyse
%100  etkilidir. Karakter bozukluðu olmadýðý sürece
kesin cevap alabileceðiniz durumlardýr.
Dil Öðrenme: Yabancý dil öðreten kurumlarda en yay-
gýn sorun öðrenememektir. Eðer dil öðrenmeye gidip
öðrenemediyseniz, her durumda gittiðiniz kuruma ya da
öðretmene hata bulmak kesinlikle haksýzlýktýr. Öðreni-
lecek bilgilerin çok hýzlý unutulmasý, öðretilmediðinden
ya da öðretilemediðinden deðil, öðrenen kiþinin yete-
rince tekrar etmemesinden ve dili özümseyememesin-
den dolayý bilinçaltýnda yeterince güçlü bir iz býrakama-
masýdýr. Bu gücü hipnoz ile dýþarýdan saðladýðýnýzda
hipnoz yöntemi dil öðrenmede en büyük yardýmcýnýz
olur.
Hukukta - Emniyette: Amerika'da polis, tanýklarýn
baþlarýndan geçenleri veya gördüklerini detaylý olarak
anlatmalarý için hipnozdan faydalanmaktadýr. Ülkemiz-
de henüz yasal bir yöntem olarak kabul görmemektedir.


85
Sanat ve Ýþ Dünyasýnda: Stresten kurtulmada, dikkat
ve konsantrasyonu arttýrmada, yeni projeler ve iþler
üretmek için düþünce berraklýðý saðlamada kullanýlabilir. 
Hipnozu tedavi metodu olarak kullanan doktor sayýsý
çok azdýr. Çoðunluðu hipnoz olaðan tedavilere, özellik-
le ameliyat ve ilaca, ek olarak kullanýlýr. Hastalýklarýn
tedavisi için sýradan hipnoterapistlere baþvurmak sa-
kýncalýdýr. Çünkü genellikle tedaviye, teþhisi tam olarak
belirlemeden baþlanmaz. Bu yüzden hastalýklarýn teda-
visi için, hipnozu, bir tedavi metodu olarak kullanan
doktorlara baþvurmalýyýz. Hipnoz ile tedavi amacýnýz
varsa, öncelikle doktora gidip gerekli teþhisin konulma-
sýný saðlamalýsýnýz. 


86
HÝPNOZUN TARÝHÇESÝ
Hipnoz, tarihi boyunca birçok sefer yok sayýlmaya,
reddedilmeye çalýþýlsa da varlýðýný kabul ettiren süreðen bir bi-
lim olarak bugünümüze kadar gelmiþtir. Adý ve þekli tarih bo-
yunca farklýlaþsa da, þu anki haliyle günümüze ulaþabilmiþtir.
Geçmiþte hipnozla yapýlan tedaviler psikoterapi ve psikanali-
zin temellerini atmýþtýr. Farklý dönemlerde, farklý þekillerde
uygulanan hipnoz hakkýnda biraz bilgi vermek isterim.
Antik Çað 
Hipnoz antik çaðdan beri kullanýlan bir tedavi þeklidir.
Çinliler, Mýsýrlýlar, Ýbraniler, Hindular, Ýranlýlar, Romalýlar ve
birçok uygarlýk hipnozu tedavi yöntemi olarak kullanmýþtýr.
4000 yýl önce Çin'de yaþayan Wang Tai adýnda bir kiþi, hasta-
larýn vücutlarý üzerinden geçirdiði paslar ve simultane sözler-
le tedaviler uygulamaktaydý. Ayný yöntem Wang Tai'den iki
yüzyýl sonra Hindistan'da Veda tarafýndan benzer prosedürler
ile tanýmlamýþtýr (Gravitz 1933 a). 
Antik Yunanistan'da Aesculapios'un elleri ile hastalarýnda
bir çeþit uykuya benzer bir hal meydana getirerek tedaviler
uyguladýðý bilinmektedir. Aesculapios, kendisine olan güveni-
nin ve inancýnýn tedavisinin sonucuna büyük katkýsý olduðu-
nu düþünüyordu. Hipnoz güven, inanç ve istekle baþlar kura-
lý, günümüz modern hipnoz anlayýþýnda da aynen geçerlidir.
Antik çað insanlarý, günümüzde bile hipnoz hakkýnda çok
bir þey bilinmemesine bakýlarak, hipnozun mekanizmasý
Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə