Herkes İçin Hipnoz Okundu qxdYüklə 39,83 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə21/22
tarix20.09.2017
ölçüsü39,83 Kb.
#709
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

87
hakkýnda çok çok az bilgiye sahip olmasalar da, hipnozu bir
tedavi aracý olarak kullanmaya çekinmemiþlerdir. Günümüz-
de ise hipnozun doðasý hakkýnda çok bilgiye sahip olunmadý-
ðý için, hipnozu kabul etmeyen insanlar çoðunluktadýr. Antik
çaðda bile hipnoz uyku halinde tedavi olarak görülürken, bý-
rakýn halký, bazý doktorlarýn bile hipnozu sadece bir uyku ha-
li olarak tanýmlamasý, günümüz insanýnýn ne kadar güvensiz
olduðunun bir kanýtý deðil midir sizce?
Mesmer Öncesi Dönem 
1500'lü yýllarýn sonlarýnda, batýlý bilim adamlarý, zihinsel
güçlerin saðlýk üzerinde önemli etkileri olduðuna dair bilgile-
re ulaþmýþlardýr. Heronymous Nyman, imajinasyonun gücü ve
insan saðlýðýna etkisi hakkýnda yazýlar yazdý. Tedavide, imaji-
nasyon gücünün kullanýlan ilaçlarýn kalitesinden çok daha
etkili olduðunu savunmuþtu. 
15. yüzyýlda Petrus Pomponatus magnetik etkilerle birlikte
kullanýlan imajinasyonun ve hastanýn iyileþme isteðinin kaný
ve ruhu etkileyeceðini söyledi. Ayný çaðda Paracelsus da Hi-
pokrat’ýn düþüncelerine katýlarak inançlarýn saðlýk ve hasta-
lýklar üzerine kritik etkilere sahip olduðunu söyledi. 
Mesmerin çalýþmalarý birçoklarý tarafýndan dinamik psiki-
yatrinin baþlangýcý olarak kabul edilir. Hipnozun tarihçesi de
Mesmer ile baþlatýlýr. Oysa hipnozun 5000 yýllýk tarihi vardýr.
O zamanlar henüz psikoloji bilimi doðmamýþtý. 
Franz Anton Mesmer (1734-1815) hipnoz tarihinde bir
döneme adýný veren bir kiþidir. Ýnsan hayatýnda yeni bir
dünya keþfettiði için kendisi Cristopher Colombus ile kýyas-
lanýr. Bu her iki kaþifin hayatlarý da benzerlik göstermektedir.
Hayatlarý hakkýnda çok fazla bilgi olmasa da, her ikisi de


88
hayatlarý boyunca, bulduklarýnýn ümit ettiklerinden farklý
ve yanlýþ þeyler olduklarýný bilmeden yaþamýþlardýr. 
Mesmer'in bu konulara merak sarmasý hocasý sayesinde ol-
muþtur. Peder Gassner (1727-1779) Mesmer'in hocasý, Avus-
turyalý bir papazdýr. 1758 yýlýnda isviçre'nin Klösterle yöresin-
de rahiplik hayatýnýn sekizinci yýlýný yaþarken, þiddetli baþ að-
rýlarý ve baþ dönmeleri nedeniyle ýstýrap çekmeye baþladý. Bu
tür aðrýlarýn, içindeki þeytanýn oyunu olduðuna inanarak, ki-
lisede halký toplumsal dua ve günah çýkartmaya davet etti.
Bu uygulama kendi problemlerinin ortadan kalkmasýný saðla-
yýnca, ayný yöntemi baþka problemler içinde denedi. Çözüm-
lediði her sorun rahibe þöhret getirdi. Rahip uyguladýðý bu
yöntemden kendisine ulaþamayan insanlarýn da faydalanma-
sý amacýyla, bir kitapçýk yayýnladý ve tedavi yöntemlerini
açýkladý. 
Tedavi için öncelikle hastanýn iznini alan rahip Gassner,
hastaya Hz. Ýsa'ya olan inancýnýn hastalýðýn tedavisinde belir-
leyici olacaðýný söylerdi. Sonra Gassner "Eðer bu hastalýkta
doða ötesinde bir nitelik varsa, Hz. Ýsa namýna, onun kendini
göstermesini emrediyorum." derdi. Yani kendi inancýna göre,
þeytaný hastalýðýn belirtilerini göstermeye davet ederdi. Has-
talar derhal konvülziyonlar sergilemeye baþlardý. Eðer her-
hangi bir semptom ortaya çýkarsa, hasta tedavi edilmiþ sayýlýr-
dý. Eðer hiçbir semptom görülmezse, Gassner o hastalýklarý
"organik" tedavi için hekime havale ederdi. 
Mesmer Dönemi
Mesmer, Gassner'e yaptýðý bir ziyaretten sonra ondan etki-
lenerek kendi tedavi yöntemini geliþtirmiþtir. Mesmer'in teda-
vi yöntemi 4 ilkede incelenebilir. 


89
1) Narin fiziksel bir sývý tüm evreni doldurmaktadýr. Bu sý-
vý, insanoðlu ile dünya ve insan ile insan arasýnda ileti-
þimci bir rol oynamaktadýr. 
2) Hastalýk, bu fiziksel sývýnýn insan vücudunda eþit olma-
yan daðýlýmýndan dolayý ortaya çýkmaktadýr. Þifa bu sý-
vý dengesinin yeniden kurulmasý ile elde edilir. 
3) Bazý teknik yöntemler ile bu sývý, diðer insanlara da
yönlendirilebilir ve onlarda da depo edilebilir. 
4) Ayný ilkelere dayanarak, hastalarda ve þifa bulmuþ has-
talarda krizler oluþturulabilir. 
Mesmer, epilepsi hastasý olan çok sevdiði birine þöyle bir
tedavi uygulamýþtýr. Hastanýn vücudunun alt kýsmýna bir mýk-
natýs koyar. Bu iþlemin hemen ardýndan hasta, esrarlý bir sývý-
nýn vücudundan aþaðý akýþýný hisseder. Bu akýþ ona birkaç sa-
at süren bir þifa getirir. Ancak hastalýðýn tedavisi aylar süren
seanslar sonucunda tamamlanýr.
Mesmer bireysel tedavilerinde, hastasýnýn önünde oturur-
du ve dizlerini hastanýn dizlerine dokundururdu; sonra, has-
tanýn baþparmaðýný avuçlarý içine alarak bastýrýrdý. Bundan
sonra gözlerini, hastanýn gözlerinde sabitleyerek, hastanýn el
ve ayaklarýna elleriyle küçük küçük dokunurdu. Bu iþlemler
birçok hastada tuhaf hisler ve krizler ile sonuçlanýr ve bu
þekilde tedavi bulurlardý. 
Mesmer'in grup tedavilerinde tedavi salonunun ortasýnda
48cm yüksekliðinde baquet denilen garip bir alet bulunurdu.
Aletin etrafýnda 25 kiþi oturtabiliyordu. Bu aletin üzerinde ki-
þilerin oturacaðý yerin hizasýnda delikler bulunurdu ve bazý
demir çubuklar bu deliklerden çýkarak insanlara temas eder-
di. En etkili sonuçlar, Mesmer yaklaþtýðýnda ortaya çýkardý.
Mesmer kimseye dokunmadan ellerinin ve gözlerinin hare-
ketleri ile sývýyý gereken kimselere yönlendirip konvülziyonlarýn


90
ortaya çýkmasýna veya ortadan kalkabilmesine neden oluyor-
du. Mesmer hastalarýn tedavi olabilmesi için konvülziyonlarýn
þart olduðunu düþünüyordu. Diðer taraftan, öðrencisi
Puységur konvülziyonlarýn þart olmadýðýný, somnambu-
lizm halinin esas olduðunu savunmuþtur. Puységur'in has-
talarý konvülziyonlarýn ne olduðunu bile bilmiyorlardý. 
Mesmerizm Almanya'da Fransa'dakinden çok daha farklý
bir geliþim gösterdi. Mesmer'in prensipleri, özellikle animal
magnetizm; Romantist'ler ve doða Filozoflarý tarafýndan he-
men benimseniverdi. 1812'de Prusya Hükümeti bir komisyon
kurdu ve bu komisyon'un olumlu raporlarý sonucu Berlin ve
Bonn Üniversitelerinde Mesmerizm kurslarý kuruldu. 
Almanlar, Mesmerizme daha çok felsefi bir yorum verdiler.
Kuluge adlý bir alman yazdýðý ders kitabýnda, manyetize eden ve
edilenin arasýnda manyetik bir daire oluþturduklarýný belirtmiþ-
tir. Bu manyetik alan, iki kiþi arasýnda yaratýlmýþ özel bir dünya
olup her türlü dýþ etkilerden korunmasý gerektiðini savunmuþ-
tur. Frederick Hufeland, Kuluge'nin bahsettiði bu ikili üniteyi,
hamile kadýn ve fetusa benzetti ve manyetik tedavinin, fetusun
doðumuna kadar geçirdiði yaþantýlarýn aynýsý olduðunu belirtti.
Mesmer'in doktrini modern psikolojiye birçok tedavisel to-
humlar ekmiþ olmasýna raðmen 1815'te öldüðünde artýk ne-
redeyse bilinmeyen bir insandý. Mesmer'in doktrinlerini þu
þekilde sýralayabiliriz. 
1. Hastanýn þifa bulabilmesi için gereken kudret kendi
içindedir.
2. Hastanýn þifa bulabilmesi için "terapist ile yakýn iliþkide
bulunmasý gerekir. Bu modern psikolojide "tuning" veya
"transferance" ile kýyaslanabilir.
3. Þifa, semptomlarýn dýþarýya vurulmuþ görünümleri (ab-
reaction) ile nitelenen krizler yoluyla elde edilir. 


Yüklə 39,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə