Herkes İçin Hipnoz Okundu qxdYüklə 39,83 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə22/22
tarix20.09.2017
ölçüsü39,83 Kb.
#709
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

91
Fransa'da Mesmer'in tedavilerini araþtýrmak için kral bir
komisyon oluþturdu. Bu komisyon Mesmer'in mýknatýslý de-
mir çubuklarýnýn yerine, demire benzetilmiþ tahtalar kul-
lanmasýný Mesmer'den istedi. Mesmer tahta çubuklar kul-
landýðýnda da hastalar tedavi oluyordu ve konvülziyonlar
meydana geliyordu. Marifetin mýknatýslarda olmadýðý böylece
anlaþýlmýþ oldu. 
Baþka bir deneme olarak, hastalarýn gözleri kapattýrýldý ve
kendilerine þu anda manyetik paslar yapýldýðý söylendi. Mes-
mer hiçbir þey yapmadýðý halde hastalarýn konvülziyonlar ge-
çirdiði ve iyileþtiði gözlendi. Komisyon Mesmer'in yaptýðý te-
davilerin nedeninin ne mýknatýslar, ne de Mesmer'den kay-
naklanmadýðýna, hastalarýn imajinasyonlarýndan ve beklenti-
lerinden kaynaklandýðýna inandý. Yani bu araþtýrmaya göre,
Mesmer sadece placebo etkisi ile tedaviler uygulamaktaydý.
Bilimsel komisyonlar Mesmer ve tedavisi hakkýnda olumsuz
rapor yazdýlar. Oysaki, gerçekte Mesmer psikoterapinin de
kurucusu sayýlýr.
Marques de Puységur
Puységur, Mesmer'in öðrenci olmasýna raðmen yöntem ba-
kýmýndan farklýydý. O, tedavi yönteminde hastadan, uyanýk
olduðundan daha canlý bir atmosferde, yüksek sesle, yanýtlar
alýnabiliyordu. Puységur da, Mesmer gibi kollektif tedaviler
uygulamýþtýr.
Puységur tedavi uygulayacaðý mekanlar da, mekanýn orta-
sýnda bir aðaç buldururdu. Hastalar aðacýn etrafýna otururlar-
dý ve tüm hastalar birbirlerinin baþparmaklarýndan tutarlardý.
Hastalar, aðacýn gövdesine ve dallarýna sarýlý olan ipleri vü-
cutlarýnýn hastalýklý bölgelerine deðdirirlerdi, bu iþlemden


92
sonra hastalar aralarýndan bir sývýnýn geçtiðini hissederlerdi.
Sonra master gelir, insan zincirlerini kýrmalarýný ve hastalarýn
avuçlarýný birbirlerine sürtmelerini söylerdi. Ýþlemlerden son-
ra Puységur, hastalarýn aralarýndan birilerini seçip onlara de-
mir çubuðu ile dokunur ve mükemmel bir kriz oluþtururdu.
Biraz sonra da Puységur aðacý öpmelerini ve manyetik uyku-
dan uyanmalarýný emrederdi. Bu þekilde bir aydan daha az
zamanda 300 hastadan 62'sinin tamamen iyileþtiði rapor
edilmiþtir. 
Puységur "Ben içimdeki kudretin varlýðýna inanýyorum. Bu
inancým kendi iradem altýnda onu kullanabileceðime izin ve-
riyor" diyordu. Günümüz modern hipnoterapisinde de
Puységur'ýn inanç ve istek ile ilgili düþünceleri hala geçerlidir.
Günümüzde gerçekten insanýn farkýna varmadýðý, tedavi edi-
ci içsel güçleri var olduðu kabul edilmiþtir. Yeter ki, insanlarýn
olumlu istekleri bir hipnoterapist tarafýndan belirginleþtirilsin,
elde edilmesi kolay oluyor. Puységur manyetizmin akýl hasta-
lýklarýnda kullanýlabileceðini düþünen ilk kiþidir. 
Puységur döneminde manyetizma ve yýldýzlar unutuldu.
Araþtýrmalar somnambulizme (uyurgezerliðe) yöneldi.
Çünkü Puységur'ýn hastalarý tedavi esnasýnda uyurgezer
bir hal alýyorlardý. 
James Braid (Hipnoz'un Ýsim Babasý) 
1841'de James Braid adlý Manchester'li bir hekim, Fransýz
manyetizmacý Lafontaine'in yaptýðý deneylerden çok etkilen-
miþ olmasýna raðmen, baþlangýçta þüphe duymuþ ve deneyim-
leri kendisi de tekrarlamýþtýr. Kendi yaptýðý deneyler sonucun-
da 'sývý' kuramýný tamamen reddetmiþ ve beyin fizyolojisine
daha uygun gördüðü yeni bir kavram ortaya koydu. Braid


93
hipnozu ilk defa manyetik el hareketleri yapmadan kulla-
nan kiþidir. Sabit bakýþlarýn, kiþiyi transa almak için þart ol-
madýðýný, parlak objelere bakýlarak da hipnoz yapýlabildiðini
ispatlamýþtýr. 
Eskilerden Faria ve Bertrand'ýn ýþýðý sabitleþtirme yoluyla
eli sabitleþtirme yöntemini esas alarak, tüm bu olaylara hip-
noz (hypnosis) adýný verdi. Bu sebeple hipnozun isim babasý
sayýlabilir. 
Ayný zamanlarda Hindistan'da yaþayan Doktor Esdaile,
345 hastaya "Mesmerik anesteziyi" baþarý ile uyguladý. Narkoz
henüz bulunmadýðý bu dönemde, Esdaile'nin hipnoz anestezi
ile yaptýðý ameliyatlarda ölüm oraný %50'den %5'e düþtü. 
Nancy Okulu (Liébault & Bernheim) 
Nancy Okulu'nun kurucusu Auguste Ambroise Liébault,
manyetize etme yöntemini kullanmayý çok istiyordu, ancak
bunu herkese kabul ettiremeyeceði için, bazý hastalarýna, te-
davilerinde ya ücretli týbbi bir tedavi ya da bedava manyetize
edilmek seçeneklerini sunmaya baþladý. Bedava tedavi herke-
se iyi bir fikir gibi göründüðünden dört yýl sonra Liébault'un
birçok hipnotik tedavi hastasý varken, hiç para kazanamýyor-
du. Liébault'a göre hipnotik uyku, telkin yoluyla oluþturulan
doðal uykuydu. Elbette parasýz hayat olmayacaðý için Liébault
kendisine gönüllü olarak verilen vizite ücretlerini kabul et-
meye baþladý. 
Liébault, hipnoza baþlamak için göz göze sabitleme yönte-
mini kullanýrdý. Hastalarýnýn çoðu fakir köylülerdi ve ona mu-
cize yaratýyor gibi bakýyorlardý. Bu mucizeler Bernheim'in ku-
laðýna gittiðinde, 1882'de Liébault'un öðrencisi olmaya karar
verdi. Bernheim ayný zamanda Liebault'un iyi arkadaþý da


94
olmuþtu. Nancy okulunun Bernheim kurmuþtur, fakat dostu-
na ve hocasýna hürmeten Liébault'ý manevi kurucusu olarak
tanýtmýþtýr. 
Bernheim hipnoz'un yaþlý askerler ve fabrika iþçileri gibi
günlük hayatlarýnda emir almaya eðilimli kimseler üzerinde
çok daha etken olduðunu ilk fark eden kiþidir. Nancy Okulunun
hipnoz anlayýþý "Emir ve telkin"den ibarettir. 
Bernheim, Týp Dünyasýna Liébault'un çalýþmalarýnýn varlý-
ðýný, Charcot'un bilimler akademisine hipnotizm hakkýndaki
meþhur bildirisini yaptýktan sonra açýklamýþtý. Bernheim
1886'da "De la suggestion et de ses applications a la thérape-
utique" (telkin ve onun tedaviye uygulanmalarý hakkýnda)
isimli kitabýný yayýnladý. Bu kitap ve Doktor Charcot arasýn-
daki tartýþmalar, Bernheim'a Nancy Okulu'nu yüceltecek ünü
getirdi. Bir dahiliyeci olan Bernheim, Charcot'un tersine, hip-
nozun yalnýzca histerilerde görülen patolojik bir olay olmayýp
bu kondisyonun telkin sonucuyla da oluþturulabileceðini vur-
guladý. Etki altýnda kalmayý (suggestibility), bir fikri harekete
(olaya) döndürme hali olarak tanýmladý ve etkilenmenin her-
keste bir dereceye kadar ayný olduðuna dikkat çekti. 
Bernheim, hipnozu, telkin yoluyla oluþturulmuþ bir etkin-
lik hali olarak yorumlamaya devam etti ve bunu, sinir siste-
mi hastalýklarýnda romatizmada, sindirim sistemi ve mens-
trüel bozukluklarda kullandý. Charcot'un "Grand Hystrérié"
tanýmýný kabul etmedi. 
Hipnozu da git gide daha az kullanarak, ayný sonuçlarýn
uyanýklýk halinde kullanýlacak, telkin yolu ile de alýnabilece-
ðini savundu. Böylece, Nancy Okulu "psychotherapies" adý al-
týnda yeni bir çýðýr açmýþ oldu. Bu dönemde, hipnotik telkin
hipnozun baþlýca karakteristiði olmaya baþladý. Burada Freud'un
Bernheim'in öðrencisi olduðunu hatýrlatmak gerekir. 


95
CHARCOT VE SALPETRÝERE OKULU 
Charcot tezinin baþlýca özelliði hipnozla, histerinin ayný
þey olduðunu iddia etmiþ olmasýdýr. 
Charcot 1878'de bilimsel araþtýrma yapma kaygýsý ile kadýn
histerik vakalarý seçerek onlara hipnozu uygulamakla hipnoz
hayatýna baþladý. Onlarýn ardý ardýna üç "lethargy", "cata-
lepsy" ve "somnambulism" aþamalarýný geçerek hipnotik kon-
disyona girdiklerini gördü. 1882'nin baþlangýcýnda çalýþmala-
rýný Fransýz Bilimler Akademisine sundu. Böylece hipnotizme
yeni bir saygýnlýk kazandýrdý. 
Charcot hipnotize edilmiþ bazý hastalara, uyguladýðý dene-
melerde kollarýnýn felç olduðunu telkin etti ve sonuçta elde
edilen hipnotik paralizin, kendiliðinden oluþmuþ histerik felç-
ler ile ayný olduðunu gördü. Charcot bu paralizileri hipnotik
telikinle oluþturduðu gibi ortadan kaldýrabiliyordu. 
Bir paraliz oluþturmak ve bunun tüm etkilerini kaldýrmak-
tan sonraki araþtýrmasý, travmanýn etkisiydi. Charcot, kolay-
lýkla hipnotize edilebilecek hastalar seçti ve onlara, hipnoz-
dan çýktýktan sonra arkalarýna vurulduðunda kollarýndan bi-
rinin felç olacaðýný telkin etti. Gerçekte de, bu hastalar post
hipnotik amnezi gösterdikleri gibi, Charcot arkalarýna vurdu-
ðu gibi monopleji (Bir kolu veya bacaðý etkileyen felç) oluþu-
verdi. Charcot, bazý hastalarýn sürekli somnambulizm halini
yaþadýðýný ve telkine bile gereksinim olmadýðýný söyledi. Böy-
lece post travmatik felç yorumlanmýþ oldu. Bu çalýþmalara ek
olarak, Charcot, travmayý, izleyen sinir sistemi þok'unun hip-
notizme benzer bir hipnotik durumdan ibaret olduðunu ve
kiþinin telkinlere açýk olduðunu vurguladý. 
Charcot histerik, post travmatik ve hipnotik felçleri "dina-
mik paraliziler" adý altýnda topladý. Histerik mutizm ve kok-
saljiya olaylarýnýn da ayný yöntemler kullanýlarak hipnoz ile iyi


96
edilebileceklerini de ispatladý. 1892'de, travmatik nöroz sonu-
cu oluþan dinamik amneziyi hipnoz ile iyileþtirerek bunu, hip-
nozun tedavi edemeyeceði organik amnezilerden ayýrt etti. 
Pierre Janet
Janet hipnozu bir disosyasyon olarak açýklamaya çalýþtý.
Telkin ve hipnozun ayrý ayrý þeyler olduðunu söyledi. 1889
yýlýnda Paris'te ilk uluslararasý hipnoz kongresi toplandý.
Freud Dönemi
Freud kendi teorisi olan psikanalizi geliþtirirken, hipnozu
bir kenara býraktý. 2. Dünya savaþýnda, savaþ nevrozlarý konu-
sunda hipnoz oldukça etkili bir yöntem olarak kullanýlmaya
baþlandýðýndan, hipnoz altýn zamanýný yaþadý.
1948'de "British Society of Medical Hypnosis" kuruldu.
Günümüzde hipnoz konusunda birçok bilimsel dergi yayýn-
lanmaktadýr. Hipnoz bilimsel olarak psikoanaliz vb. gibi tera-
pilere üstünlüðünü ispatlamýþtýr.
Orta çað boyunca ise hipnotistler cadý olarak anýldý. Bun-
dan yüz yýl önce hipnotistler þarlatan olarak adlandýrýlýrdý.
Bundan elli yýl önce hipnoz gece kulüplerinde eðlence aracý
olarak insanlarý köpek gibi havlatmak için kullanýlýrdý.
Bugün, hipnoz dünyada bilim adamlarýnýn yoðun ilgi gösterdi-
ði saygýn bir teknik olmakla birlikte sakinlik, güzel bir deðiþim
aracýdýr. 


97
HÝPNOZ SÖZLÜÐÜ
Hipnoz: Hipnoz bilincin kritikal faktörünün by-pass edil-
mesi ve bilinçaltýnda Selektif kalýcý düþüncenin yerleþtirilmesi
halidir.
Oto Hipnoz( kendi kendine hipnoz): Oto-hipnoz kiþinin
kendi zihnini hipnoz haline getirmesi ve kendine olumlu
deðiþtirici deðiþiklikleri yaratacak telkinleri vermesidir.: 
Hipnoterapi: Hipnozla tedavi
Hipnoterapist: Hipnozla tedavi yapan kimse. (mevcut
yasalar sadece hekimlere izin vermektedir.)
Hipnotist: bakýnýz hipnoterapist
Self hipnoz: bakýnýz otohipnoz.
Bilinçli zihin: Karar alan ben dediðiniz kýsým.
Bilinçdýþý: Beynimizde iþi yapan kýsmýmýz.
NLP: Eriksoniyan hipnoz tekniklerini kullanan beyin dili
programlama metodu.
Milton Ericsson: Dünyaca ünlü hipnoterapist ve psiyatr,
eriksonyan hipnoz ekolü kurucusu.
Psiþik: Sadece görme, iþitme, tatma, koklama, dokunma
gibi kabul edilmiþ beþ duyunun dýþýnda da bazý þeyleri algýlar-
sýnýz. Ýþte bunlar, önseziler de dediðimiz, psiþik yetenekler ve
becerilerdir. Psiþik yetenek, þuurumuzu þimdiki farkýndalýðý-
mýzýn ötesine geniþletebilme becerisidir.
Hipnotik Trans: Hipnotik trans, deðiþik hipnoz teknikleri
ile kiþinin zihinsel ayrýþmasýdýr.


98
Telkin: Bir düþüncenin, özellikle de bir iddia veya tavsiye-
nin dolaylý veya korumalý bir þekilde verilmesidir.
Katalepsi: Hafif transta telkinle ortaya çýkan göz kapaklarý
katalepsisi ile baþlar ve orta ileri derecede tüm vücutta katalepsi
saðlanabilir. Adale hareketleri yavaþlar ve sonra tamamen kaybo-
lur. Adaleler kaskatý hale gelir ve suje bütün çabalarýna raðmen
kolunu kýpýrdatamaz, aðzýný oynatamaz, gözlerini açamaz.
Normal halde yapamayacaðý pozisyonlarda uzun süre kalabilir. 
Anestezi: Orta derinlikte bir seansta Tam anestezi ve
analjazi saðlanabilir. Burada hipnoanestezi aðrý impulslarýnýn
iletilmemesinden deðil idrak edilmemesinden kaynaklandýðý
için dermatomlar ile ilgisi yoktur.
Amneziler: Orta derecede bir transta telkin ile derin
transta ise kendiliðinden amnezi oluþur. Verilen telkin ile iste-
nilen þeylere amnezi oluþturulabilir. Telkin ile tetik mekaniz-
masý oluþturularak istenilen bir anda istenilen þeyleri hatýrla-
masý saðlanabilir.
Trans: Trans, parapsikoloji sözlüklerinde "iradi hareketle-
rin yokluðuyla ve düþüncenin otomatizma durumuna geçme-
siyle nitelenen psikolojik ayrýþma hali" veya "paranormal bir
fenomenin belirdiði, deðiþik derinlik derecelerindeki bilinçsiz-
lik hali" olarak tanýmlanýr.
Hipnotizma Alm. Hypnotismus (m), Fr. Hypnotisme (m), Ýng.
Hypnotism. Kiþide mevcut þuurluluk durumunun baþka bir þahýs
tarafýndan çeþitli etkileme yollarýyla deðiþtirilmesi sonucunda or-
taya çýkan özel uyku hali. Hipnotizma veya daha yaygýn olan
adýyla hipnozda tam bir uyuma durumu söz konusu deðildir. Uyu-
tulan kiþi sorulanlara cevap verebilir, telkin edilen bazý istekleri
yerine getirebilir. Hipnoz, uyuyanýn, uyutanýn tamamen iradesi
altýna girmesi deðildir. Ýki  taraflý bir iletiþim modelidir.
Hipnotik: Merkezî sinir sisteminin çalýþmasýnýn yavaþla-
týcý madde. Farmakolojik olarak uygun dozda kullanýldýðý


99
zaman uyku saðlayan ilaçlardýr. Hipnotik etki sedatif etkiden
daha güçlüdür. Birçok hipnotik ilaç yüksek dozda anestezik
etki gösterir. Ayný þekilde bazý anestezikler de düþük konsan-
trasyonlarda hipnotik etki gösterir. 
Hallucination (Sanrý): Gerçekte var olmayan bir þeyin
duyumsal deneyimidir.
Matching (Eþleþme): Danýþanýn davranýþýný aynen yap-
mak, kopyalamak, adapte etmek ya da bir kiþinin fizyolojisinin
bazý yanlarýný aynen kopyalamak
Metaphor (Metafor, Mecaz): Danýþanýn bilinçli direncini
devre dýþý býrakan ve onunla daha derin bir düzeyde baðlantý
kurmayý saðlayan sembolik bir hikayedir.
Neuro Linguistic Programming (Nöro Linguistik Prog-
ramlama): NLP mükemmellik ile ilgili bir çalýþmadýr. Zihni-
mizin dilinin nasýl davranýþlarýmýzý ürettiðini tanýmlar. Mü-
kemmel olaný modellememizi ve mükemmel davranýþý yeni-
den üretmemizi saðlar.
Post-Hypnotic Suggestion (Hipnoz Sonrasý Telkini):
Transa girdikten bir süre sonra harekete geçen ve iþlemeye
baþlayan bir hipnotik telkin.
Rapport (Uyum): Bilinçdýþý düzeyde sorumluluk taþýma
sürecidir. Güven ve anlayýþ ortamý yaratma becerisidir
State (Ruh Hali)(Bazen Durum): Bizim içsel duygusal
koþullarýmýzla ilgilidir. NLP'de biz, Ruh halinin sonuçlarý be-
lirlediðine inanýrýz. Dolayýsýyla mükemmel bir halde olmaya
dikkat ederiz. NLP'de bizim içsel temsillerimiz artý Ruh halimiz
ve fizyolojimiz davranýþlarýmýzdaki sonuçlarý yaratýr.
Obsesyon: Duygu ile birleþtiðinde davranýþla sonuçlanan ve
bazen çoðu zaman tekrarlanan, karþý konulmaz, yönlendirici fikir.
Telkine yatkýnlýk: Kiþinin telkine yatkýn olmasý. 


HAYATINIZI DEÐÝÞTÝRÝN!!
Tüm hayatýnýz boyunca deðiþtirecek bir yolculuða ne dersiniz?
Kendi kiþisel geliþiminiz için yapacaðýnýz en harika yatýrým…
Neuro-Linguistic Programming (NLP) Practitioner
Eðitimi
CEMAL KONDU, NLP Trainer tarafýndan sunulacak NLP Practiti-
oner Serfitika Programý da duygu ve düþüncelerinizi kontrol altýna
alarak bunlarý, hedefleriniz doðrultusunda nasýl kullanacaðýnýzý anla-
tan bu program, kendiniz ve baþkalarýyla daha iyi bir iletiþim kurma-
nýzý saðlayacaktýr. NLP'yi uzmanlýk seviyesine taþýma ilk adým hayatý-
nýzý deðiþtirecek. Her þey sizin kontrolünüzde artýk! Þu anda dünya-
daki en geliþmiþ yöntem. Dünyadaki büyük kuruluþun üst düzey yö-
neticilerine kadar binlerce kiþi bu eðitim programlarýna katýlarak ha-
yatlarýnda köklü deðiþikliklere sebep oldular. Belki de sýra sizde... Bu
program NLP'yi yaþamýnýza uygulayarak beyninizin nasýl çalýþtýðýný
anlayacak, daha mutlu ve baþarýlý olmak için onu programlamayý
öðreneceksiniz. NLP'yi kendi geliþiminiz için kullanmayý öðretmektir.
NLP tekniklerini ve NLP'nin çýkýþ noktasý olan modellemeyi kendi ya-
þamýnýzda yaþamak ve yaþatmak için özel olarak dizayn edilmiþ bir
program…
Programýn sonunda; Uluslararasý geçerli NLP Practitioner
Sertifikasý verilecektir.
TRANS ve DEÐÝÞÝM (T.D) "Kendinizi Nasýl Hipnoz
Edersiniz"
Doðrudan bilinçdýþý zihin üzerinde etkili olan sonuç odaklý bir me-
todolojidir. Her türlü duygusal gerilimlerden tutun da uykusuzluk, dik-
katsizlik, konsantrasyon bozukluðu, içe kapanýklýlýk, motivasyon ek-
sikliði, madde baðýmlýlýðý, psikolojik kökenli sýkýntýlara bire bir geldiði-
ni söyleyebiliriz. Bununla birlikte yaþadýðýnýz farkýndalýk ile birlikte hiç
ummadýðýnýz deðiþimler olabilir, üstelik inanýp inanmamanýz önemli
deðil. Ýþe yarýyor! Programda: Bilinçaltý ile iletiþime geçmenin anlamý
ve bundan yararlanma yollarý, Bir þeyi yapmak isteyip de "içinizden
yapmak gelmemesi" sorunun bilinçaltý çözümlemesi.


Bildiðiniz bütün iletiþim kalýplarýndan farklý ve çok daha etkili
"Telkin"
"Hipnoz", "Bilinç", "Bilinçaltý" ve Ötesi
Kendinizi pozitif düþünmeye nasýl þartlandýrabilirsiniz?
Nefes teknikleriyle oto hipnoz
Geçmiþten gelen takýntýlardan arýnmanýn çözüm kodlarý-uygu-
lamalarý
Hýzlý öðrenmenin ve öðretmenin enerji boyutu
Eðitim süresi: 5 saat.
HÝPNOZ EÐÝTÝMÝ "Baþkalarýný Nasýl Hipnoz Edersiniz?"
Ana Konsepti: "Baþkalarýný Nasýl Hipnoz edersiniz?"
Hipnoz doðrudan bilinçdýþý zihin üzerinde etkili olan sonuç
odaklý bir metodolojidir. Bu sayede hedeflerinize hýzlý ve etkili
bir þekilde ulaþabilir, daha da ötesi bu deðiþimlere istediðiniz
kadar uzun bir süre sahip olabilirsiniz. Peki bunu baþkalarýnda
nasýl uygularsýnýz?
Bu Seminerde; 
Ýnsanlarý etkilemede kullanýlan dil ve sözel olmayan etkilerle
kendinizi yapmak istediðiniz þeye odaklayarak nasýl program-
layabileceðiniz ile ilgili temel bilgileri aldýðýnýz için daha fazla
pratik göreceksiniz
Bir þeyi yapmak isteyip de "içinizden yapmak gelmemesi" so-
runun bilinçaltý çözümlemesi konusunda grup içinde istenen
sorunlar üzerinde çalýþýlacak
Post hipnotik telkin ve beyin yýkama teknikleri (reklamlarda ve
sosyal iliþkilerde)
Baþkalarýna uygulama konusunda pratik geliþtirilecektir.
Seminer  Ýçeriði:
Önceki bilgilerimizi yeni bilgilere hazýrlamak 
Hipnoz ileri dil kalýplarý 
Hipnotik hikayeler yazma Öðrenme güçlüðünü azaltmada
hipnoz kullanýlmasý 


Hýzlý hipnoz teknikleri 
Etik ve uygulama 
Hipnozun kullanýlabileceði ve kullanýlmayacaðý yerler 
Hipnoz ve telkinle oluþan fizyolojik deðiþiklikler Telkine yatkýnlýk
testleri 
Dolaylý dil kalýplarý 
Dil kalýplarýnýn modellenmesi ve geliþtirilmesi 
Trans metinleri hazýrlama becerisi Öðrenmenin 7 Modeli 
Ýþitsel, Dokunsal, Görsel algýlarý tanýmak ve bilinçdýþý düzeyde
deðiþim yaratmak (imajinasyon) 
Zaman çizgisi ve TÝMELÝNE TERAPHY 
Hipnotik indüksiyon yöntemleri 
Hipnotik trans seviyeleri Görüþmelerde izlenecek sistematik
süreç 
Hipnoza sokan þifreler 
Trans evreleri 
Dolaylý telkinde dil kalýplarý 
Karþý cins ile çalýþýrken farklýlýklar 
Klasik - hipnoz Ericsonian hipnoz karþýlaþtýrýlmasý 
Kol katalepsisi kullanarak transý derinleþtirme 
Hipnotik iyileþtirme paradigmasý ile yararlanma yaklaþýmý 
Derin Trans 
Meta sorularda uzmanlaþma 
Metafor Teknikleri 
Dýþarýdan gözlem 
Deðerler tablosu 
Zaman yolculuðu 
4 Mat tekniði ile sunum formatý geliþtirme 
Hipnoz ile sahne performansý 
Hipnoz koçluðu 
Sýnav kaygýsýnda hipnoz 


Öðrenme motivasyonunda hipnoz 
Hipnoz ile sunum teknikleri Kol katalepsisi kullanarak transý
derinleþtirme 
Hipnotik iyileþtirme paradigmasý ile yararlanma yaklaþýmý 
Acýya duyarsýzlýk 
Grup hipnozu 
Sahne hipnozu 
Ýyileþtirme paradigmasý kullanýlarak sigarayý býrakma ve býrak-
týrma becerileri 
Kilo verme, fobi uygulamalarý 
Genel deðerlendirme çalýþmalarý 
Pratik uygulamalar ve gün sonu toplu hipnoz. 
©  SAYGIN  NLP  &  INLPTA  DANIÞMANLIK  INTERNATIONAL  ©
Kýbrýs Þehitleri No: 30 Daire:11 Alsancak- Ýzmir
Tel: 0232 422 59 54 Cep:0 535 667 32 24 
www.cemalkondu.com - www.kesfetkendini.com -
www.sayginnlp.com www.sinavkocu.com

Yüklə 39,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə