Herkes İçin Hipnoz Okundu qxdYüklə 39,83 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/22
tarix20.09.2017
ölçüsü39,83 Kb.
#709
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

11
farklý telkinler verebilir. Bu telkinlere muhatap olan bir kiþi,
duyduðuna bir anlam yüklemek için kesinlikle o istenmeyen
davranýþý zihinde hayal edecektir ve böylece o davranýþý yapma
ihtimali artacaktýr.
Ayný dil kalplarý, kiþilerin hipnozda olsun ya da olmasýn
daha faydalý tepkiler vermesini saðlamak hedefiyle de kullaný-
labilir. "Bu kitabý okumanýz bittiðinde kendinizi ne kadar hu-
zurlu ya da mutlu olacaðýnýzý tahmin etmenizi istemiyorum."
Hipnozun temelinde etkili bir iletiþim yatýyor ise "hipnoz
palavradan baþka bir þey deðil." 
Hipnozu þu ana kadar hep zihninizde bir sorunu çözmek
için kullanýlan bir araç; bir sandalyeye oturup bir saat ya da
sarkaç sallayarak kendi baþýnýza veya bir baþkasý ile birlikte
yaptýðýmýz bir þey olarak oluþturduk zihnimizde… Oysaki, ca-
nýnýz sýkýldýðýnda ve elinizden yapabileceðiniz hiçbir þey gel-
mediðinde, canýnýzý sýkan þeyleri kaðýda döküp, ardýndan bu
kaðýdý buruþturup çöpe atarken, "Artýk size ihtiyacým kalma-
dý. Bu zamana kadar benimle birlikte olup bana çok þey kattý-
ðýnýz için teþekkür ederim ama artýk gitmelisiniz." deyin. Ken-
dinizde bir rahatlama hissedeceksiniz.
Hipnoz sandalyesine oturup, hipnoz olup, sonra da hipnoz-
dan çýkar ve baþka bir þey yaparak normal bir hayat sürdürür-
sünüz, diye düþünmeyin. Hipnoz bir sandalyede ya da bir yer-
de býrakamayacaðýnýz kadar çok yararlýdýr. Hipnoz, gerek özel
yaþamýmýzda gerekse, iþ yaþamýmýzda yaralanabileceðimiz çok
fonksiyonel bir araçtýr. Hipnozu kullanma yollarýndan biri-
si, sorunlarý çözmek ve kendi adýnýza oluþturduðunuz sýnýrla-
rýnýzdan kurtulabilmektir. 
Hayatýmýzý bölümlediðimiz farklý zaman kavramlarý vardýr.
Bu zaman kavramlarýný yaþadýðýmýz veya öðrendiðimiz þeyleri
depolamakta etkin þekilde kullanýrýz. Bu zamanlar þimdiki


12
zaman, geçmiþ zaman, gelecek zaman ve bir de geniþ zaman-
dýr. Zamana bedensel anlamda baðlý olsak da, düþünce ve ruh
olarak sýnýrsýz bir varlýðýz ve sonsuz zamanda yaþamaktayýz.
Ancak zaman zaman bedenimiz bugündeyken ruhumuz bir
baþka zamana yolculuk edebilir. Bu zamanýn dýþýna çýkma ola-
yýný bir nevi að kullanarak yaparýz. Bunu bilinçsizce yapar ve
varlýðýmýzý tam anlamýyla kavrayamadýðýmýz bir dünyaya varý-
rýz. Bu yolculuk saniyenin yüzde biri kadar bir sürede gerçek-
leþir. Ulaþtýðýmýz anýn etkilerini fizyolojik, duygusal ve de ruh-
sal olarak taþýrýz. Sanki bilim adamlarýnýn yýllardýr arayýp da
bulamadýðý ýþýnlanmanýn sýrrýna ulaþýrýz. Bu olaya trans (yo-
ðunlaþma) hali denir. Örneðin dalgýnca yolda giderken birisi
size "nasýlsýn" dedi. Bilinç düzeyinde cevabýnýz otomatiktir,
"iyiyim" dersiniz. Bu size göre belki de gerçekten doðru olabi-
lir. Düþüncelerinize daldýðýnýz için þu anýnýzýn belki de çok far-
kýnda deðilsinizdir. Sonraki bir zamanda o insanla ne konuþ-
tuðunuzu ve belki o insanla karþýlaþtýðýnýzý bile hatýrlamayabi-
lirsiniz. Ama bilinçaltý trans halinde de hayatý yaþamaya de-
vam eder. Peki ama sizin farkýnda olmadýðýnýz bu dünyanýn
farkýnda olan kim?
Hipnoz ayný zamanda, kilo vermek, sigara býrakmak, fobile-
rimizden kurtulmak gibi durumlardan kurtulmanýzý saðlayacak
çok etkili bir silahtýr. Yaþamýnýzda yaptýðýnýz þeyleri daha iyi bir
þekilde yapmanýzý öðrenmek için hipnozdan yararlanabilirsiniz.
Ayrýca yaþama biçiminizde daha kapsamlý deðiþiklikler gerçek-
leþtirmeyi öðrenebilirsiniz. Aileniz ve arkadaþlarýnýzla daha et-
kili bir iletiþim kurmak, daha hoþ ve iyi iliþkiler yaþamak, yeni
becerileri daha kolay öðrenmek için uygulayabilirsiniz.
Sigarayý býrakýnca düþtüðünüz boþluðu, pozitif kaynaklarla
doldurmalýsýnýz. Sigara kullanmanýn zararlarýný biliyor olma-
nýzýn size bir faydasý yoktur. "Bir þeyi bilmek demek, onu


13
uyguladýðýnýz veya uygulayacaðýnýz anlamýna gelmez." Bilinci-
niz "ben sigarayý býrakmayý istiyorum" dese bile, gerçekte bi-
linçaltý bunu istemediði için sigarayý býrakamýyorsunuzdur. Ýn-
sanlarýn %90'lýk bir kýsmý hiçbir konuda deðiþmeyi istemez.
Deðiþim söz konusu olduðunda kendinizi zorlamamalýsýnýz, bi-
linçaltý zorlamayla çalýþmaz, istek içinizden gelmelidir. Aksi
halde deðiþim olsa bile göstermeliktir, kalýcý olmaz. 
Önce bilinçaltýný ikna etmenin yöntemini bulmalýsýnýz ve
uygulayacaðýnýz yönteme uygun çözüm yollarý üretilmelisiniz.
Vücudunuzu artýk sigaraya ihtiyaç duymadýðýna inandýrmanýz
þarttýr. Eðer bilinçaltý buna inanmazsa, bilinç ne derse desin
ayný yaptýðýna devam eder, deðiþime direnç gösterir. Bilinçaltý
bilince hükmedebilir ancak deþifre olmaktan hiç hoþlanmaz.
Alýþkanlýklarýndan kurtulmak zorunda olan kimse tavsiye ve-
ya nasihat istemez. Sigara içen birine yardýmcý olma niyetiyle
bile olsa konuþmaya kalksanýz, çok sert tepkiler alabilirsiniz.
Emin olun ki, o da zararlarýnýn farkýndadýr ve býrakmak isti-
yordur, ama yine de kendine doðrudan doðruya söylenmesini,
çocuk yerine konulmayý istemez. O'na bunu üstü kapalý bir
þekilde dolaylý yoldan durumu anlatmalýsýnýz. Nasýl ki, birisi
size bir ürünü satmaya çalýþtýkça almamak için direnirsiniz, bu
durum da aynen böyle direnç doðurabilir. Ben bu anlattýklarý-
ný zaten biliyorum dersiniz. Müþteriyi o ürüne ihtiyaç duydu-
ðuna inandýran kiþi, baþarýlý bir satýcýdýr. Bilinci kýzdýrmamak
gerekir, çünkü o da bizim en deðerli müþterimizdir.
Hipnoz, hayatýmýzda baþarýya ulaþmanýn bir anahtarýdýr.
Hipnoz bir yoðunlaþtýrýcýdýr. Ýsterseniz satýcý olun, satýþ yapýn;
isterseniz bir öðrenci olun, ders çalýþýn; isterseniz bir avukat
olun, müvekkilinizi savunun… vb. yaptýðýnýz her þeyde insan-
lardan daha yoðun tepkiler almayý baþarabilirsiniz. Kýsacasý
performansýnýzý artýrmanýza yardýmcý olacaktýr hipnoz.Yüklə 39,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə