Herkes İçin Hipnoz Okundu qxdYüklə 39,83 Kb.

səhifə4/22
tarix20.09.2017
ölçüsü39,83 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

14
Bazen aklýnýza hiç gelmeyen fikirler ortaya çýkar ve baka-
kalýrsýnýz, inanamazsýnýz kendinize. Kýsa bir zaman zarfýnda o
kadar düþünce geçer ki aklýnýzdan, bunlarý kaðýda bile döke-
mezsiniz, belli bir zaman sonra elinizde kanýt olmadýðý için fi-
kirlerinizi reddetmeye bile baþlayabilirsiniz. Çünkü oluþtuðu
zaman yazýlmayan fikir, sizin hatýrladýðýnýz ana kadar deðiþebi-
lir. Ýþte birçok iþ görüþmesinde hepimizin baþýna gelen bu
trans halindeki fikirleri bir dahaki görüþmemizdeki reddetme-
mizin nedeni budur. Bu durumu kendi lehimize çevirmenin
yollarýný öðrendiðimiz bir araç olan hipnozu kullanabiliriz.
Hipnozun saçtaki kepeklerden, düztabanlýða kadar her þe-
ye iyi geleceðini düþünüyor olabilirsiniz, ama hipnoz her der-
de deva bir teknik ya da bir yöntem olarak algýlamamýz yanlýþ
olacaktýr. Hipnoz bir alternatif tedavi olmaktan çok, tamam-
layýcý tedavi olarak algýlanmalýdýr.
Þimdi önce bir egzersiz yapalým ve daha sonra bunun üze-
rinde duralým. Bu egzersiz sonrasýnda nelere yoðunlaþtýðýnýzý
ve nelerin zorlaþtýrdýðýný anlamaya çalýþabilirsiniz!
Aþaðýdaki egzersizleri yaparken gözlerinizin açýk olmasý ya
da olmamasý önemli deðildir. Ve eðer "benim gözlerim kapa-
lýyken daha iyi odaklanýrým" derseniz bu sizin tercihinizdir. Bu-
nu yapabilirsiniz. 
"Kendinizi rahat býrakýn, öðrenmeye açýk olun. Önyargýla-
rýnýzý ve eleþtirel düþüncenizi kýsa süreliðine tatile gönderin…
Yavaþça, sükunetle uygulamalara baþlayýn. Uygulama me-
tinlerinin tamamýný hatýrlama gibi bir sorun yaþarsanýz, sesini-
zi kaydetmeniz iþinizi kolaylaþtýrabilir.
Kendi kendinizle iletiþim halindeyken buradaki metinlerde
ne varsa, zihninizde onu canlandýrýn. Örneðin; metinde bir
bardaktan bahsedildiðini düþünelim. Bardaðýn içi boþ ise
neden boþ diye sorgulamayýn.


15
Burada kendinizle iletiþim (siz kendi kendinizle konuþu-
yorsunuz) halinde olduðunuzdan, rahatsýzlýk duymayýn, çün-
kü bu uygulamalar haricinde bunu sürekli kendinizle günlük
hayatýnýzda bilinçsizce yapýyorsunuz zaten…
Egzersiz -1
Arkanýza yaslanabilirsiniz, rahatlayabilir ve gözlerinizi ka-
payabilirsiniz… Bütün gerilimden kurtuluyorsunuz… Ve
ayaklarýnýzý, omuzlarýnýzý, kollarýnýzý, parmaklarýnýzý, boynu-
nuzu ve baþýnýzý rahatlatabilirsiniz. Sakin, huzurlu… Kendini-
zi bulunduðunuz yerden uzaklaþýyor olarak canlandýrabilirsi-
niz… Günlük bütün stresi arkanýzda býrakýn… Bulunduðunuz
yerden çok uzaklardasýnýz… Yemyeþil bir vadide karþýnýzda
gördüðünüz bir tepenin eteklerine doðru yürüyorsunuz… Te-
penin eteðine yavaþ yavaþ yaklaþýyorsunuz… Tepenin eteðine
geldiniz… Önünüzde yukarýya doðru kývrýla kývrýla giden bir
patika yol görüyorsunuz… Yolda yürümeye baþladýnýz… Tepe-
ye týrmanmaya devem ederken üstünüzdeki bütün gerginlik-
lerden ve stresten hepsini arkanýzda býrakýyorsunuz… Te-
penin en üst noktasýnda küçük bir kulübe var... Kulübenin
önündesiniz ve küçük kulübeye girdiðinizde daha rahat ve
huzurlusunuz…
O küçük kulübedesiniz. Gece yarýsý olmak üzere… Soðuk
bir kýþ günü… Dýþarýdan rüzgarýn uðultusunu duyuyorsu-
nuz… Ýçerde ise bir sobanýn baþýnda oturuyorsunuz. Sobanýn
sýcaklýðýný bedeninizde hissediyorsunuz. Odunlarýn yanarken
çýkardýðý çýtýrdamasýný duyun. Odanýn içinde Tek ýþýk kayna-
ðý soba. Kulübenin geri kalaný karanlýklar içinde. Bulunduðu-
nuz yerden kalkýyorsunuz. Pencereye doðru yürüyebilirsiniz.
Pencere'nin kenarlarýnda içeriye çok fazla soðuk geliyor. Dýþa-
rýyý seyretmeye baþlýyorsunuz. Ay gümüþ ýþýklarý ortaya çýkmýþ,


16
kar ayýn ýþýklarýyla göz kamaþtýrýcý bir görünüm almýþ. Karýn
bembeyazlýðý yeþil koyu renkli çam aðaçlarýný daha fazla fark
edilmesi saðlýyor. Aðaçlarýn karýn bembeyazlýðýna aðacýn koyu
gölgeleri oluþturuyor.
Pencere rüzgarýn þiddetiyle kendiliðinden açýlýyor, serin ve
tertemiz dað havasý derin bir nefes alýp kendimizi ihtiyaç duy-
duðumuz bütün duygularýn içimize dolmasýný saðlýyor. Çam
aðaçlarýnýn kokularýný içinize çekiyor ve daha hafifliyorsunuz.
Olmak istediðiniz. Pencereyi açacaksýnýz. Pencerenin elinizin
baskýsýna karþý koyamadýðýný hissedin. Pencere açýlýyor. Serin
temiz dað havasýndan derin bir nefes alýyorsunuz (gerçeðe dö-
nüyoruz. Konu aslýnda bu aþamada terapistin anlatýmýný ya-
parken hastanýn derin bir nefes almasý.) Göðüs kafesinizin ta-
mamen rahatladýðýný hissediyorsunuz. Derin bir nefes almak
size çok iyi geliyor. Çam aðaçlarýný koklayýn! 
Þimdi, hiç acele etmeden, sana nasýl uygunsa... Bulundu-
ðun odaya geri dönebilirsin... Kendini son derece zinde ve
saðlýklý hissedebilirsin... Bütün duyularýn uyanmýþ bir haldesin
ve güçlü, enerjik, umutlu… Coþkulu, güler yüzlü ve yaþama
sevinciyle dolu olarak gününe devam edebilirsin... Dokuz, he-
men hemen geri döndün ve dinlenmiþ hissediyorsun. On,
odaya döndün ve þimdi gözler açýk olarak uyanýksýn, son de-
rece zinde ve saðlýklýsýn... 
Egzersiz -2
Arkanýza yaslanabilirsiniz, rahatlayabilir ve gözlerinizi ka-
payabilirsiniz… Bütün gerilimden kurtuluyorsunuz… Ve
ayaklarýnýzý, omuzlarýnýzý, kollarýnýzý, parmaklarýnýzý, boynu-
nuzu ve baþýnýzý rahatlatabilirsiniz. Sakin, huzurlu… Kendinizi
bulunduðunuz odadan uzaklaþýyor olarak canlandýrabilirsiniz… 


17
Mükemmel bir okyanus kenarýnda, mükemmel bir kumsal
boyunca yürüyorsunuz; yazýn tam ortasýnda. Hava sýcaklýðý
yavaþ yavaþ serinlemeye baþladýðý akþamüstüne yaklaþan bir
zaman dilimi içindesiniz. Güneþ yavaþ yavaþ ufuktan alçalma-
ya baþlýyor. Güneþ ýþýklarý göz alýcý bir þekilde parlýyor, denizin
parlak mavisi, kumsalla birleþmiþ hoþ bir manzara… Ayakla-
rýnýzdaki terlikleri çýkararak ýslak kumu hissedebilirsiniz. De-
nizin tuzunun kokusunu duyabilirsiniz. Dalgalarýn ayaklarýný-
za hafif hafif vurmasý ve dalgalarýn seslerini duyabilirsiniz.
Uzaklardan gelen kuþlarýn seslerini duyabilirsiniz. Biraz yürü-
dükten sonra sahile oturuyorsunuz. Þimdi güneþ batmaya baþ-
lýyor. Güneþ denize yaklaþtýkça, sizi biraz daha rahatlýyor, içi-
nize bir huzur doluyor. Güneþ batarken gökyüzü rengi hafif
hafif deðiþtiriyor. Bu renkleri sadece siz fark ediyorsunuz. Kýr-
mýzý, kýzýl, sarý veya turuncu… O renkler içinde kayboluyor.
Akþamýn o ince sisi hafifçe gökyüzünü kaplarken sen kendin-
de içinde huzuru bulma yolculuðuna devam ediyorsun. Dal-
galarýn vuruþlarýný, tuzun kokusu ve tadýný, denizi ve gökyü-
zünü, uzaya doðru yükseldiðinizi hissediyorsunuz.
Þimdi, hiç acele etmeden, sana nasýl uygunsa... Bulundu-
ðun odaya geri dönebilirsin... Kendini son derece zinde ve
saðlýklý hissedebilirsin... Bütün duyularýn uyanmýþ bir haldesin
ve güçlü, enerjik, umutlu… Coþkulu, güler yüzlü ve yaþama
sevinciyle dolu olarak gününe devam edebilirsin... Dokuz, he-
men hemen geri döndün ve dinlenmiþ hissediyorsun. O, oda-
ya döndün ve þimdi gözler açýk olarak uyanýksýn, son derece
zinde ve saðlýklýsýn... 
Neler oldu? Neler olmadý? 
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə