Herkes İçin Hipnoz Okundu qxdYüklə 39,83 Kb.

səhifə6/22
tarix20.09.2017
ölçüsü39,83 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

22
kendi hareketlerinizi deðiþtirebilecek ve diðer insanýn da sizi
takip etmesini saðlayacak bir konumda olursunuz. 
Uyum yakalamak için, baþka insanlarýn deneyimleriyle
kendi ifadeleriniz arasýnda bir uyum saðlamaya ek olarak,
ahenkli bir þey yapabilmeniz de gerekir. Örneðin, bir insaný o
anki durumundan çýkarýp transa sokabilmek (o anki durumu-
nu anlatmaktan transa gireceði durumunu anlatmaya geç-
mek) için iyi bir rehberlik yapmanýz gerekecektir. Bunun son-
rasýnda kiþilerin gireceði transýn ne kadar derinlikte trans ya-
þadýklarýný fark etme endiþesi içine girmek çok gereksizdir.
Duygularýn gün boyunca sürekli deðiþim içerisinde olma-
sýndan dolayý ritmi sürekli deðiþen nefes, insanýn fizyolojik ve
ruhsal yapýsýnda son derece önemlidir. Korktuðunuzda hýzla
nefes almaya baþlarsýnýz. Bunun tam tersi de doðrudur. Eðer
"sanki korkmuþsunuz gibi" hýzla nefes alýp vermeye baþlarsanýz
bir süre sonra içinizde belli belirsiz bir korku hissetmeye baþ-
larsýnýz. Bunu sadece nefesinizi kullanarak baþarabilirsiniz.
Panik olduðunuzda derin nefes almaya baþlayýn. Rahatladýðý-
nýzý görürsünüz. Kendi kendinizi trans için telkine baþlama-
dan önce kendinizi nasýl rahat hissediyorsanýz öyle bir konu-
ma geçin ve derin nefes almaya baþlayýn. 10 - 15 nefes sonu-
cunda kendi kendinize kalmayý, dinlemeyi ve anahtar bulma-
yý deneyin. Sizi bilinçaltýnýz yönlendirecektir. Bunun olmasý
için aceleci davranmayýn. Zaman içerisinde kendiniz ve bilin-
çaltýnýz ile "uyumlama" gerçekleþecektir.
Uzun süre bir þeyler ararken aradýðýnýz þeyin karþýnýzda
durduðundan ama aradýðýnýz þeyi durduðu yerde görememiþ
olabilirsiniz. Bir yeriniz yaralanmýþtýr ta ki onu görünceye ka-
dar hiç acý hissetmezsiniz, onu gördüðünüz zaman acýyý hisse-
dersiniz. Bunlar derin transa girmiþ insanlarýn yaptýklarýndan
farklý deðildir. Trans sizin bilinçli deneyiminizi alýr ve baþka bir
þeye dönüþtürür.


23
Farklý yerlerde hipnoz yasaklanmasý ve sadece uzman dok-
torlarýn uygulamasý gerektiðine dair bir düþünceye sahipseniz,
þurada durmamýz gerekiyor. Günlük hayatýmýzda sürekli hip-
nozla karþý karþýyayýz. Kiþiler evlendiklerinde, ilk gecelerinde
seviþtiklerinde kesinlikle farklý bir ruh haline geçiyorlar. Kýsa-
casý bir hipnoz ruh haline giriyorlar, nasýl olacak da biz böyle
bir durumu kontrol edeceðiz ve baþlarýna uzman bir hipnoz
uzmaný mý dikeceðiz? Öyle herkes evlenmeden önce bir hip-
noz uzmaný bulmalý desek sizce ne kadar doðru olur?
Hipnoz ne zor, ne de doðal dýþý olmalýdýr. Hipnoz dünyanýn
en doðal iþi olmalýdýr. Þimdi bir egzersiz yapalým; 
Kendinizi harika bir ormanda hayal edebilirsiniz. Gece olmak
üzere ve gökyüzü hoþ bir laciverte bürünmüþ. Yýldýzlar beliriyor
ve ay güzelim orman aðaçlarýný aydýnlatýyor. Oradaki aðaçlara
durup bakabilirsiniz ve havanýn kokusunu içinize çekebilir.
Uzaktan bir derenin sesi geliyor ve bir cýrcýr böceði seslerini du-
yabilirsiniz. Havanýn sýcaklýðýný ve rüzgarýn þakaðýnýzý hafif hafif
okþadýðýný hissedebilirsiniz. Bir süre daha orada kalabilirsiniz.
Burada farklý bir ruh haline girmeniz ve bulunduðunuz ko-
numdan kopmanýzý saðlayacak bir iþlev görmüþtür.
Hipnozda hýzlý çabuk hareket etmek iþimizi kolaylaþtýrmaz
ve fazla yol almamýzý saðlamaz.
Hipnozda temel hedef kiþinin akýllý bilincini devredýþý bý-
rakmak ve bu süreçte kiþinin bilinçli aklýnýn devre dýþý olma-
sý ve kiþinin artýk görememesi, iþitememesi ya da düþüneme-
mesi gibi bir durum kesinlikle ortaya çýkarmaz. Bilinçli aklýmý-
zýn devredýþý olmamasý demek, kontrolü býrakmasý anlamýnda
deðildir. Hep orada ve yok olmamýþtýr. Kiþiyi farklý ruh halle-
rine götürmek, onu mantýklý, sistemli ve kesin bir biçimde ye-
ni þeyler öðrenmesini saðlayan bir dünyanýn kapýlarýný açmýþ
olur.


24
Hipnozun ilk adýmýnda kiþileri farklý ruh hallerine ustalýk-
la geçirmeyi bilmek gerekir.
Milton H. Erickson, hipnoterapi ve psikoterapi konusunda
dünyanýn en büyük otoriterlerinde birisidir. Freud hipnoza ne
kadar eklediyse, Milton Erickson'un da hipnoz alanýna kattýðý
þeylerin en az o kadar olduðunu söylemek çok doðrudur. Hip-
noza yönelik birçok yeni yaklaþým geliþtirdi. Milton Erickson
hipnoz konusunda bir dahiydi.
Hipnozun babasý olarak kabul edilen Milton Erickson'un
en önemli özelliklerinden birisi, hipnozu dolaylý bir yoldan
kullanmasýdýr. Milton Erickson'da beni en çok etkileyen yön-
lerden birisi, hipnozu doðrudan bir araç olarak kullanmama-
sýydý. Birinden renk körü olmasýný istiyorsa, "Renk körü ol,"
demiyordu. Onun yerine, "Sen hiç kitap okudun mu? Okun-
muþ bir kitabýn ne anlamý var? Hiçbir anlamý yok. Birisi ge-
çenlerde "mavi Pazartesi" olduðunu söylemiþti. Ben de kendi
kendime, 'Mavi bir Pazartesi. Hiçbir anlamý yok. Ýkisini bir
araya getirsem de bir anlam çýkmýyor,' diye söylendim. Ger-
çekten bir þey ifade etmiyorlar. Sana da etmemeli," demeyi
tercih ediyordu.
Kendi gözlemlerim ve incelemelerimden hareketle, Erick-
son ile diðer hipnozcular arasýndaki fark, Erickson'ýn dirençli
hastalarýnýn olmamasýdýr. Ya hastalarýný gerçekten büyük bir
titizlikle seçer, ya da baþka insanlarýn aklýna gelmeyen önem-
li þeyler yaparmýþ. 
Milton Erickson ile diðer hipnozcular arasýnda en belirgin
fark hipnozu çok doðal olarak hipnozu kullanýr, insanlarý çok
iyi gözlemleyerek çok zekice mükemmel teknikler bulup kiþi-
lerin istediði düzeye taþýrmýþ. Ýnsanlarý farklý ruh hallerini ta-
þýyabilmek için kullandýðý hipnotik dil kalýplarý çok mükemmel
olarak kullanýlmýþ. 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə