Herkes İçin Hipnoz Okundu qxdYüklə 39,83 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/22
tarix20.09.2017
ölçüsü39,83 Kb.
#709
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

25
Milton Erickson kiþiler ile çoðunlukla öyle bir iletiþime gi-
rerdi ki, zamanýn nasýl akýp geçtiðini kiþiler fark etmezdi. Ki-
þiler çoðunlukla transa girerlerdi onun yanýnda. Milton Erick-
son çalýþtýðý bir hastasýnýn karþýsýna oturtur ve "Burada otu-
rurken duvardaki bir noktaya bakmaný istiyorum. "O noktaya
bakarken okula ilk gidip sayýlarý ve harfleri yazmayý öðrendi-
ðin günlerle ayný þeyleri yaptýðýný fark edebileceksin. Öðreni-
yor... Gerçekten bilgi sahibi olmadýðýn bir þey öðreniyorsun.
Sen farkýna varmasan bile, nefes alýþ veriþin þimdiden deðiþti,
artýk (ses temposunu düþürerek) daha rahat ve daha gevþemiþ
bir haldesin." 
Okula gitmek ve harflerle yazýlarý öðrenmeyi gevþemekle
iliþkilendirmek gibi akýl almaz baðlantýlar kurarmýþ. Bununla
birlikte, yalnýz hipnozda deðil, yaþamda da her türlü iletiþimin
anlamý, sizin yüklediðiniz þeyle ayný deðildir; anlam, aldýðýnýz
tepkidir. Bir insana kompliman yapmaya çalýþýrken onu inci-
tirseniz, iletiþiminizin anlamý hakaret etmek olur. Eðer sizi an-
lamadýðý için incindiðinizi söylüyorsanýz, iletiþim kuramama-
nýza bir kýlýf uydurmuþ olursunuz. Çünkü ilettiðiniz þey bir ha-
karetti. Ya yaptýklarýnýzý birtakým kýlýflarla açýklama yolunu
seçersiniz ya da onlardan ders çýkarmayý. Benim tercihim ders
çýkarmaktan yanadýr. Birisiyle iletiþim kurduðumda söyledik-
lerim hakaret olarak anlaþýlmýþsa, bir dahaki sefere üslubumu
deðiþtiririm. Ama gelecekte ona hakaret etmek istersem, artýk
nasýl yapýlacaðýný biliyorumdur!
Hipnoz onun için bir kurallara yer vermez, esnek ve yara-
týcýydý. Onun hedefi çalýþtýðý kiþiler ile iletiþim kurmak ve
tepkiler almaktý. Ýletiþim nasýl kurarsanýz öyle tepki alýrsýnýz. 
Hipnoz bir araçtýr, amaç deðil. Baþka insanlarýn bilinç du-
rumunu deðiþtirmekte kullanýlabilecek bir dizi farklý yöntem-
ler bütünüdür. Bir soruna çözüm aradýðýmýzda hangi bilinç


26
durumundan faydalanacaðýmýz önemli bir problemdir. Öð-
renmemiz gereken kendimizi ya da baþka birisini hýzlý ve en
uygun þekilde, bilinç durumundan baþka bir bilinç durumuna
geçirmektir. 
"Arkanýza yaslanýn ve þimdi gözlerinizi kapatabilirsiniz…
Bedeninizin sandalye ile temasýný fark edebilirsiniz… Hava-
nýn sýcaklýðýný hissedebilirsiniz... Benim sesimi duyduðunuzu
hayal edebilirsiniz. Daha çok gevþiyorsunuz… Nefes alýp veri-
yorsunuz... Ve tam olarak ne yaptýðýnýzý gerçekten merak
ediyorsunuz. Geçmiþten kendinizi çok mutlu hissettiðiniz bir
zaman dilimine kendinizi götürebilirsiniz… Ve bu zaman di-
liminde yaþadýðýnýz deneyimin ne kadar farklý olduðuna dik-
kat edebilirsiniz.
Buraya kadar devam ettiðimiz süreçte her þeyin çok doðal
olmasýna ve benim sesimin sizin nefes alýþ veriþinize ne kadar
uyumlu olduðuna dikkat edebilirsiniz. Bir anda benim ses ve si-
zin nefes temponuzun birden bire farklýlaþtýðýný hayal edebilir-
siniz. Ve bu deðiþimin sizde bir fark yarattýðýný ya da yaratma-
dýðýna dikkat edebilirsiniz. Sonra ses tonunuzu yine ilk haline
döndürün. Parmaklarýnýzýn deðiþtiðini hissedebilirsiniz...
Tekrar kendinizi rahat hissettiðiniz zaman gözlerinizi aça-
bilirsiniz."
Lütfen deðiþimleri yazýn…
Neler oldu? Neler olmadý? 
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Televizyonlarda ya da farklý zamanlarda bir hipnoz uzma-
nýnýn bir saati ileri sallayarak kiþileri hipnoza almasýný gör-
müþsünüzdür. 


27
Hipnoz uzmaný böyle bir durumda þu telkinleri verebilir:
"Saat hafifçe ileri geri gidiyor ve sen saate bakýyorsun, akýp gi-
den zamanýn senin önüne geçtiðini görebilirsin. Saatin ileri
geri gidiþini izlemeye devam ettikçe gözlerinin aðýrlaþtýðýný ve
gözlerinin yavaþ yavaþ yorulduðunu görebilirsin." Böyle du-
rumlarda uzun süre bir nesneye baktýðýnýzda gözleriniz doðal
olarak yorulur.
Kimi durumlarda hipnoza girecek kiþi oturur ve hipnoz uz-
maný ayakta durur. Ýki parmaðýný açar ve "þimdi iki parmaðý-
mýn tam ortasýna bakabilirsin ve oraya dikkatini yoðunlaþtýra-
bilirsin. Gözlerin yoðunlaþtýkça gözlerinin hafif hafif yoruldu-
ðunu hissedebilirsin ve bu yorgunluðu hissettikçe göz kapak-
larýn aðýrlaþacak ve sen daha derinlere gideceksin." Bir þeye
uzun süre bakarsanýz odaðýnýz deðiþir. "Göz kapaklarýnýz aðýr-
laþmaya baþlayacak. Gözlerinizi kapatma ihtiyacý hissedecek-
siniz." Tabii hissedersiniz. Bu da kiþilerin transa girmesini sað-
layan farklý bir yöntemdir. 
Hipnozla bir kiþiyi kontrol altýna almayý ve ona istediðini-
zi yapacaðýnýzý düþünüyorsanýz, yanlýþ yoldasýnýz. Üzerinde et-
ki yaratacaðýnýz kiþi sayýsý sýnýrlý kalacaktýr. Benim deneyimle-
rim þunu gösteriyor ki, kiþiler hipnoz ruh halindeyseler nor-
malde uyanýk olduklarý zamana göre daha uyanýk ve kon-
trollüdürler. 
Aslýnda içinde bulunduðumuz dünya zahiri ama biz bunu
gerçek sanýyoruz. Yaþadýðýmýz dünyanýn dýþýna çýktýðýmýzda
baþka bir zamanda geziyor, ama buranýn da kanunlarýný bilmi-
yoruz. Bilmek ya da bilmemek deðil sorunumuz aslýnda, bildi-
ðinizi uygulamama sorununuz var. Bilinçaltýnda fikirlerinizin
eyleme dönüþmesi için ona telkin vermeniz gerekir. 
Bir sorunla boðuþtuðunuz içsel konuþmalarýnýzdan sýkýldý-
ðýnýz anlarda, bir dostunuza sýkýntýnýzý anlatýrsýnýz. Arkadaþýnýz,


28
sizin sorunlarýnýzý bilinç düzeyinde dinleyen birisi olacaðýn-
dan, "aman caným derdin bu muydu," diyebilir. Bu durumda
sizin canýnýzý daha çok sýkar. Halbuki trans kurbaný olan siz,
bu derdi zihninizde defalarca tekrarlamýþ ve onu kat kat bü-
yütmüþsünüzdür. Dikkat edilmezse, olumsuz bir geçmiþteki
enerji düþünceyle, þu ana taþýnýp bunu hissetmek, yani korku
ve negatif trans haline gelebilir, negatif trans otomatiðe
baðlanýrsa, psikolojik rahatsýzlýklar baþlar.
Ýnsanlar çoðunlukla hipnozdan korkarlar. Hipnoza girdi-
ðimde istemediðim þeyleri yaparsam ya da yaptýrýrlarsa diye
içinde bir korku vardýr. Fakat günlük hayatta uyanýk haldey-
ken size olumsuz ya da zararlý bir telkine daha yatkýnsýnýz.
Kiþilerin size istemediðiniz ya da hoþ olmayan þeyleri yaptýr-
maya çalýþtýklarýný ve sizin de bunlarý yaptýðýnýz zaman dilim-
lerinin hipnoza göre daha fazla zarar verdiðini göreceksiniz.
Hipnoz halindeyken bir kiþinin anlamlý ya da olumlu bir
sürece girmesi çok zordur. Kiþiler hipnoz durumundayken da-
ha fazla tedirgin ve tetiktedirler. Sonuç olarak, kiþileri uyanýk
hallerindeyken kandýrmak ya da onlardan faydalanmak daha
kolay bir süreçtir.Yüklə 39,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə