Heydə r ə LĠyevYüklə 4,67 Mb.

səhifə221/232
tarix30.12.2017
ölçüsü4,67 Mb.
1   ...   217   218   219   220   221   222   223   224   ...   232

469 

 

Əfəndiyev O.Ə. Salnaməçi  Bicən ġah Ġsmayıl  Xətayi haqqında. ġah Ġsmayıl Xətai (Məqalələr toplusu). - Bakı, 1988. 

Əfəndiyev  O.Ə.  Xətayinin  Ģəxsiyyəti.  "Ədəbiyyat  və  incəsənət"  qəzeti,  29 

yanvar 1989. 

Əfəndiyev O.Ə. Azərbaycan Səfəvilər dövləti. -Bakı, 1993. Əfəndiyev R. 

Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri.  - Bakı 1993. 

Əfəndiyev  R.  A zərbaycanın  bədii  sənətkarlığı  (Metal  məmu latı  və 

zərgərlik). -Bakı, 1966. 

Əfəndiyev R. A zərbaycan el sənəti. -Bakı, 1971. 

Əfəndiyev R. A zərbaycan dekorativ-tətbiqi sənətləri. - Bakı, 1976. 

Əfəndiyev  R.  A zərbaycan  bədii  sənətkarlığı  dünya  muzey lərində.  -Bakı, 

1980. 

Əfəndiyev R. A zərbaycan xalq sənəti. -Bakı, 1984. Əh mədov Q.M. Orta əsr Bey ləqan Ģəhəri. - Bakı, 1979. 

Ġbn ə l- Ə s ir .  Əl-Kamil fı-t-Tarix. - Bakı, 1959. 

Ġbn  Bəttutə.  Səfərnamə.  Celd-e  əwəl  ve  dovvom.  Tərcü me-ye  Məhəmməd 

Əli Müvəhhəd. - Tehran, 1348 h. 

Ġbn ƏrəbĢah. Zendegani-ye Ģegoftavər-e Timur. Tərcü me-ye Məhəmməd Əli 

Nəcati. - Tehran, 1339 h. 

Ġbrahim əl-Əmin i.Fütuhat-i ġahi-Sankt-Peterburq ve DüĢənbə əlyazmaları. 

Ġbrahimov C. Qaraqoyunlu dövləti. - Bakı, 1948. 

Ġbrahimov C. A zərbaycanın  XV əsr tarixinə dair oçerkler.-Bakı, 1958. 

Ġbrahimov C. Səfəv ilərin Ərdəbil hakimiyyəti tarixinə dair. - Bakı, 1958. 

Ġrəvan  əyalətinin  icmal  dəftəri.  AraĢdırma,  Tərcü mə,  qeyd  və  əlavələrin 

müəllifləri Ziya Bünyadov və Hüsaməddin Məmmədovdur. - Bakı, 1996. 

Ġsgəndər bəy H a c ın s k i.  Qubalı Fətəli xan. -Bakı, 1959. 

Ġsgəndər bəy Türkman. Tarixi-aləmarayi Abbasi. - Tehran, 1334-1335 h. 

Ġ s ma y ı lo v  M., Bağ ırova M. ġəki xanlığı.-Bakı, 1997. 

Kazımov Qəzənfər. Qu rbani və poetikası. - Bakı, 1966. 

Ġ s g ə n d ə r  bəy Türkman. Tarixi-aləmaray i Abbasi. - Tehran, (əlyazma). 

Kərim  Ağa  Fateh.  ġəki  xan lığının  mü xtəsər  tarixi.  Hacə  Seyid  Əbdül 

Həmid. ġəki xanları və onların nəsilləri. - Bakı, 1958. 

Kərimov Qasım. ġəriət və onun sosial mahiyyəti. -Bakı, 1987. 

Kərimov Kərim. Azərbaycan miniatürlə ri. - Bakı, 1980. 

Kərimov Lətif. A zərbaycan xalçası, 1-ci c, -Bakı-Leninqrad, 1961. 

Mahmudov Y.M. ÖyrənilməmiĢ səhifələr. - Bakı, 1972. 

Mahmudov Y.M. Səyyahlar, kəĢflər. - Bakı, 1985. 
470 

 

Mahmudov  Y.M.  Səfəvi  dövlətinin  tarixinə  dair  yeni  sənəd  toplusu  ("ġah Ġsmayıl  Marin  Sanudonun  gündəliklərində")  Azərbaycan  EA  Xəbərləri,  TFH 

seriyası, 1986, № 1. 

Mahmudov Y.M. A zərbaycan diplo matiyası. -Bakı, 1996. 

Mahmud  ibn  Hidayətullah  AĢuftei  N ə t ə n z i.   Nəqavat  əlasar  fi-zikr  əl-

əxyar.-Tehran, 1350 h. 

Məmmədov  Zakir.  XIII  əsrdə  yaĢamıĢ  bəzi  Azərbaycan  mütəfəkkirləri 

haqqında. Azərbaycan EA Xəbərləri, TFH seriyası, 1968, Ms 3.  

Məmmədov R.A. Naxçıvan Ģəhərinin tarixi oçerki. - Bakı, 1977. 

Məmmədova ġ.K. Müasir Ġran tarixĢünaslığı  ġah Ġsmay ıl Xətayi haqqında. 

ġah Ġsmay ıl Xətayi (Məqalələr toplusu). - Bakı, 1988. 

Məmmədova ġ.K. "Xü lasət ət-təvarix" Azərbaycan tarixin in mənbəyi kimi - 

Bakı, 1991. 

Məmmədov Ə. ġah Ġsmay ıl Xətayi. - Bakı, 1961. 

Məmməd zadə  K.M.,  Salamzadə  Ə.V.  ġəkinin  memarlıq  ab idələri.  -  Bakı, 

1987. 

Məmmədov   R.,   Piriyev  V. Tey murun Əlincə səfəri. "Elm və həyat", 1977, № 9. 

Mənsurov  Eldar. Muğam adlarının yaran ması haqqında. "Qobustan", 1986, 

№3. 

M ə s i h i. Vərqa və GülĢa. - Bakı, 1977. Məhəmməd  Məsum  ib n   Xaceki  Ġ s f a h a n i.   Xülaset  əs-siyar.  -  Tehran 

(əlyazması). 

Məhəmməd Yusif Q ə zv in i .  Xüldi bərin. Tehran (ə lyazması). 

Məhəmməd Tahir Vəhid. Abbasnamə-Tehran, 1329 h. 

Məhəmmədəli Tərbiyat. DaniĢ məndani-Azərbaycan. Azərbaycanın görkəmli 

elm, sənət adamları. - Bakı, 1987. 

Mənuçöhr  Mortazəvi.  Təhqiq  dər  bare-ye  dövre-ye  ilxanan-e  Ġran-Təbriz, 

1341 h. 


Mir  Bəxtəvər  xan.  M irat  ül-aləm.  Özbəkistan  EA  Əlyazmalar  Ġnstitutunun 

kitab xanası, inv. № 5. 

Mirzə bəy Həsən əl-Hüseyni Qunabadi. Röv zət üs -Səfəviyyə.-Tehran,  1227 

h. 


Mirxond. Röv zət əs-səfa. Litoqr. çapı. - Bo mbey, 1261 h. 


471 

 

Muradov V. Orta əsr Azərbaycan Ģəhərləri. -Ba kı, 1983. M  u  s  ə  v  i  T.  M.  Orta  əsr  Azərbaycan  tarixinə  dair  fars  dilində  yazılmıĢ 

sənədlər. - Bakı, 1965. 

M u s ə v i T. M. Bakı tarixinə dair Orta əsr sənədləri. - Bakı, 1967. 

Musəvi T.M. Orta əsr Azərbaycan tarixinə dair farsdilli sənədlər (XVI-XVIII 

əsrlər). - Bakı, 1977. 

Mustafayeva N.Ġ. A zərbaycanın Cənub xanlıqları. - Bakı, 1995. 

Nemətova M.X. ġirvanın XIV-XVI əsrlər tarixinin öyrənilməsinə dair.-Bakı, 

1959. 


Nemətova  M.X.  A zərbaycanın  epiqrafik  abidələri  (XVII-XVIII  əsrlər).-

Bakı, 1963. 

N  ə  c  ə  f  o  v  T.  H.  Qaraqoyunlu  və  Ağqoyunlu  dövlətlərin in  siyasi  tarixinin  

Türkiyə  tarixĢünaslığında  tədqiqinə  dair.  "Azərbaycan  tarixinin  problemləri"  - 

Bakı, 1993. 

Nəsimi. 3 cilddə. - Bakı, 1973. 

N ə s i m i (Məqalələr məcmuəsi). - Bakı, 1973. 

Nizamədd in  ġami.  Zəfərnamə.  Türkdilindən  tərcümə  və  qeydlər  Z.M. 

Bünyadovundur. - Bakı, 1992. 

O n u l l a h i   S.M.  XV  əsrdə  Azərbaycanda  dövlət  quruluĢunun  bəzi 

məsələlərinə dair. A zərbaycan SSR EA Xəbərləri, TFH seriyası, 1966, № 4. 

Onullah i  S.M.  Təb rizin  mədəniyyət  tarixindən  (X-XVII  əsrlər).  "Qobustan", 

1974, № 3. 

Onullah i  S.M.  Təbrizin  maarif  və  məktəb  tarixindən  (XIII-XV  əsrlər). 

Azərbaycan EA Xəbərləri, TFH seriyası, 1976, № 4. 

Onullah i S.M. XIII-XVII əsrlə rdə Təbriz Ģəhərinin tarixi. - Bakı, 1982. 

PetruĢevski  Ġ.  P.  XV  əsrdə  Azərbaycan  dövlətləri.  Azərbaycan  EA  Tarix 

Ġnstitutunun əsərləri. 1-ci c. - Bakı, 1951. 

Piriyev  V.Z.  Azərbaycan  Hülaku lar  dövlətinin  tənəzzülü  dövründə  (1316-

1360-c ı illə r). - Ba kı, 1978. 

P i r i y e v   V.Z.  Tey murun və To xta mıĢın Azə rbaycana yürüĢləri və iĢğalçıla ra 

qarĢı mübarizə (1385-1401-ci  illər). Azərbaycan EA Xəbərləri, TFH seriyası, 1983, 

№1. 

P  i  r  i  y  e  v  V.  Z.  Hüla kula r  və  Cə lairilər  dövründə  Azərbaycanda  məhkə mə sistemi və mühakimə qaydaları. Azərbaycan EA Xəbərləri, TFH seriyası, 1986, №1 

(I məqalə), 1986, №2 (II məqalə). 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   217   218   219   220   221   222   223   224   ...   232


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə