Heydə r ə LĠyevYüklə 4,67 Mb.

səhifə222/232
tarix30.12.2017
ölçüsü4,67 Mb.
1   ...   218   219   220   221   222   223   224   225   ...   232

472 

 

P i r i y e v   V.Z.  Qarabağ  XIII-XIV  əsrlərdə.  "Azərbaycan"  qəzeti,  5  dekabr 1989. 

Rasim Əfəndi. DaĢlar danıĢır. - Bakı, 1980. 

RəĢidəddin F ə zlu l la h .  Vəq mame-ye Rəb'i-RəĢidi.-Tehran, 1350 h. 

S  a  d  ı  q  o  v  H.  Rusiya-Türkiyə  münasibətlərində  Cənubi  Qafqaz  problemi 

(1787-1829- cu illər). - Ba kı, 1991. 

Saib T ə b r i z i .  Seç ilmiĢ əsərləri.-Bakı, 1980. 

S e l a n i k i  Mustafa Əfəndi. Ta rixi- Se laniki. 1563-1600 (Azə rbaycan və qonĢu 

ölkələrin  tarixinə  dair  iqtibaslar).  Osman lı  türk  dilindən  tərcümə  edəni  akad. 

Z.M.Bünyadov. - Bakı, 1992. 

S e y i d o v  M. Azərbaycan xalqının soykökünü düĢünərkən. - Ba kı, 1989. 

Səfərova Z.Y. Səfiəddin Urməv i. - Bakı, 1995, 

Səfərova Z.Y. Azərbaycanın musiqi elmi (XIII-XX əsrlər). - Bakı, 1998. 

Tarix-i Həbib  əs-siyər fi-Əxba r əfrad-i bəĢər, təlifı Qiyasəddin b. Hü ma məddin  

əl-mədovv be Xondəmir. 1-2-ci c. - Tehpan, 1333 h. 

Tarix-i ġah Ġs mayıl Sə fəvi. Britaniya Muzey inin ə lyazması, 3248.  

Türkmən tarixindən yarpaqlar. Hazırlayan Fazil Mehdi Bayat. - Bağdad, 1975. 

Fəzlullah bin Abdulla ġ ir a zi.  Tarix-e Vəssaf.-Tehran, 1338 h. 

Fərzəliyev  ġ.F.  Həsənbəy  Ru mlu xətt  vəxəttatlar  haqqında.  ADU-nun  elmi 

əsərləri. ġərqĢünaslıq seriyası, 1971, №2. 

Fərzəliyev  ġ.F.  Azərbaycan  XV-XVI  əsrlərdə  (Həsən  bəy  Rumlunun  "Əhsən 

üt-təvarix" əsəri ü zrə ). - Bakı, 1983. 

Fərzəlibəyli ġ.F. Azərbaycan və Osmanlı  imperiyası  (XV-XVI əsrlər).  -  Bakı, 

1994. 

Foma  M e t s o p s k i .  Tey murləngin tarixi-Ba kı, 1957. Füzuli. SeçilmiĢ əsərləri. 2 cilddə.- Bakı, 1988. 

Hafiz Əbru. Zeyl-e  Ca me ət-təvarix-e  RəĢidi.  Be ehtima m-e Xanbaba Bəyani.-

Tehran, 1350 h. 

Hacıyev Maqsud. Ġsfahanda Azərbaycan abidələri. "Qobustan" 1987, №3. 

Hacıbəyov Üzeyirbəy. A zərbaycan xalq musiqisinin əsasları. -Bakı, 1985. 

Həmdullah  Mustovfi  Qəzvin i.  Tarix-e  qozide,  be  ehtimam-e  Əbdül  Hüseyn 

Nəvai.-Tehran, 1339 h. 

Həmdullah Mustovfi Qəzvin i.  Zeyl-e tarix-e qo zide.  GiriĢ, tərcü mə, Ģərhlər və 

göstəricilər M . V. Kazımovun və V. Z. Piriyevindir.  -Bakı, 1986. 

Həmidova  ġ.P.  XVIII  əsrin  II  yarısında  Azərbaycan-Gürcüstan  münasibətləri 

tarixindən. - Bakı, 1985. 473 

 

Həsən Ru mlu. Əhsən üt-təvarix. 1-ci c.-Tehran, 1344 h. Həsən Ru mlu. Əhsən üt-təvarix. 2-ci c.-Baroda, 1931. 

Xacə  Zeynalabidin  Ə li   Əbdi  bəy  ġ ir a z i.   Təkmülət  ü l-əxbar.  Fars  dilindən 

tərcümə, müqəddimə və Ģərhlər Əbülfəz HaĢım oğlu Rəhimlinindir. - Bakı, 1996. 

XurĢah  ibn  Qubad  əl-Hüseyni.  Tarix-i  Ġlçi-i  NizamĢah.  Britaniya  Muzeyinin 

əlyazması. 

Cavad Heyət. Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir baxıĢ. - Bakı, 1993. 

Cəvahirləl Nəhru. Ümu mdünya tarixinə nəzər. - Bakı, 1986. 

Cə la lə d d in  Məhəmməd Yezdi. Tarixi-Abbasi.-Tehran əlyazması. 

Cəfərov  Nizami.  A zərbaycan  milli  mədəniyyətinin  təĢəkkül  mərhələləri. 

"Qobustan", 1988, №4. 

Cəfərov Nizami. Füzu lidən Vaq ifə qədər. - Bakı, 1991. 

ġah Ġsmay ıl X ə t a i.  (Məqalələr toplusu). - Bakı, 1988. 

ġah Ġsmayıl Səfəvi.  Əsnad və miikatibati tarixi həmrah ba yaddaĢt-haye təfsili, 

beehtemame doktor Əbdülhüseyn Nəvai.-Tehran, 1347 h. 

ġah  Təhmasibin  təzkirəsi.  Fars  dilindən  tərcümə  və  müqəddimə  Ə.H. 

Rəhimovundur. - Bakı, 1996. 

ġah  Təhmasib  Səfəvi.  Əsnad  və  mü katibati  tarixi  həmralı  bayad-daĢthaye 

təfsili, beehtemami doktor Əbdülhüseyn Nəvai.-Tehran, 1350 h. 

ġey x Hüseyn ibn ġ e y x Abdal Z a h id i.   Silsilət ən-nəsəbi-Səfəviyyə.-Berlin, 

1924. 


ġərəfəddin  Əli  Yezdi.  Zəfəmamə  (A zərbaycan  tarixinə  dair  seçmələr). 

Tərcümə, ön söz və izah lar V. Z. Piriyevindir. - Bakı, 1996. 

ġərifli  M.X.  XIII-XIV  əsrlərdə  Azərbaycanda  ticarət  və  ticarət  yolları.  SSRĠ 

EA A zərbaycan Filialının Xəbərləri, 1945, № 1. 

ġ ir in  Bəyani. Tarix-e al-e Cəlayir.-Tehran, 1345 h. 

Rus di l i n də  

 

Абдуллаев  Г.Б.  Из  истории  северо-восточного  Азербайджана  (60-80-е 

гг. XVIII в.). - Баку, 1958. 

Абдуллаев  Г.  Азербайджан  в  XVIII  веке  и  взаимоотношения  его  с 

Россией. - Баку, 1965. 

Абдуллаев  Н. Ковровое искусство Азербайджана. - Баку, 1971. 

Абдурахманов  А.  Азербайджан  во  взаимоотношениях  с  Россией. 

Турцией и Ираном в первой по ловине  XVIII века. - Баку, 1964. 
474 

 

Абидова  М.А.  К  истории  внешней  политики  Ак -Коюнлу  (Война  с Турцией 1472-1473 гг.). Тр. САГУ, 1959 

Агахи  А.М.  К  вопросу  о  взаимоотношении  философии  и  религии  в 

средневековой  истории  народов  Ближнего  и  Среднего  Востока.  В  кн.: 

Методоло гические  вопросы  истории  развития  средневековой  философии 

народов Закавказья. - Баку, 1982. 

Акимушкин О.Ф.,  Иванов А.А. Персидские миниатюры  XVI- XVII вв. - 

М" 1968. 

Алиев  СМ. Работы А хмеда  Кесрави по средневековью.  В сб.: Ближний 

и Средний Восток. М., 1962. 

Алиев  Ф.М.  Антииранские  выступления  и  борьба  против  турец кой 

оккупации в Азербайджане в первой по ловине  XVIII в. - Баку, 1975. 

Алиев Ф.М. Миссия посланника русского государства А.П. Во лынс кого 

в Азербайджане (1716-1718 гг.). - Баку, 1979. 

Алиев  Ф.М .  Азербайджано-русские  отношения  (XV-XVIII  вв.)  ч.  1.  - 

Баку, 1985. 

Али-заде  А.А.  К  истории  рудников  и  монетного  обращения  в 

Азербайджане в XIII-XIV вв. Изв. АзФА Н СССР, 1942, № 7. 

Али-заде  А.  А.  Борьба  Золотой  Ор ды  и  государства  Ильханов  за 

Азербайджан. Изв. АН Азерб. ССР, 1946, № 5 (ст. 1), № 7 (ст. 2).  

Али-заде  А.А.  Земельная  политика  Ильханов  в  Азербайджане  ( XIII- 

XIV вв.). Труды  Ин -та ис тории им. Бакиханова, т. I., Ба ку, 1947. 

Али-заде  А.А.  Из  истории  государства  Ширваншахов  в  XIII-XIV  вв. 

Изв. АН Азерб. ССР, 1949, № 8. 

Али-заде  А.  А.  Монгольские  завоеватели  в  Азербайджане  и  соп-

редельных странах в XIII-XIV веках. Вопросы истории, 1952, № 8. 

Али-заде  А.А.  К  вопросу  о  положении  крестьян  в  Азербайджане  в  X-

XIV вв. - ТИИФ, т. III, 1953. 

Али-заде  А.А.  Социально-экономическая  и  по литическая  исто рия 

Азербайджана Xlll-XIV вв. - Баку, 1956. 

Али-заде  А.А.  Общность  взглядов  ученых  Ирана  и  Азербайджана  XI-

XIV  вв.  по  вопросам  социально-экономического  характера.  Изв.  АН  Азерб. 

ССР, 1968, № 1. 

Али-заде  А.А.  Низам  ал-Мульк,  Рашид  ад-Дин  и  Му хаммед 

Нахичевани  (к  истории  развития  общественной  мысли),  ст.  2-я.  Изв.  АН 

Азерб. ССР, СИФП, 1969, № 1. 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   218   219   220   221   222   223   224   225   ...   232


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə