Heydə r ə LĠyevYüklə 4,67 Mb.

səhifə231/232
tarix30.12.2017
ölçüsü4,67 Mb.
1   ...   224   225   226   227   228   229   230   231   232

498 

 

MÜNDƏRĠCAT 

 

Giriş   ............................................................................................................................. 5 

 

I FƏSĠL. Azər baycanda monqol əsarəti. Azərbaycan xalqının monqollara qarĢı mübarizəsi 

 

Azərbaycan monqol yürüĢləri ərəfəsində ............................................................... 15 

Monqolların ilk yürüĢü. Ġstilaçılara qarĢı xalq müqaviməti ................................... 17 

XarəzmĢah Cəlaləddinin A zərbaycanı zəbt etməsi və  

istilaçılara qarĢı mübarizə    ...................................................................................... 19 

Monqolların ikinci yürüĢü və Azərbaycanın istila olunması ................................ 21 

Azərbaycan Hülakular dövlətinin mərkəzi kimi.................................................... 23 

Azərbaycan uğrunda Qızıl Orda xanlarının Hülakularla  

mübarizəsi    ................................................................................................................ 28 

Hülakular dövlətinin süqutu. Azərbaycanda 

Çobanilərin hökmranlığı    ........................................................................................32 

Azərbaycan Cəlairilərin hakimiyyəti altında .........................................................34 

ġirvanĢahlar dövləti XIII-XIV əsrlərdə    ................................................................38 

Arsax-Xaçın knyazlığı ..............................................................................................41 

Teymur və Toxta mıĢın hücumları. Azərbaycan xa lqının  

istilaçılara qarĢı mübarizəsi  .....................................................................................46 

Azərbaycanda dövlət quruluĢu və idarə sistemi   ..................................................51 

 

 

II FƏSĠL. XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanda ictimai-iqtisadi quruluĢ 

Monqol iĢğallarının viranedici nəticələri................................................................57 

Kənd təsərrüfatı və aqrar münasibətlər ..................................................................59 

Vergi və mükəlləflyyətlər .......................................................................................62 

Qazan xanın islahatları ..............................................................................................66 

Sənətkarlıq istehsalı. Əsnaflar..................................................................................68 

Ticarət. Ticarət yolları. Pul dövriyyəsi  ..................................................................73 

ġəhərlər  .....................................................................................................................77 

Xalq hərəkatı  ............................................................................................................80 

 

III FƏSIL. XV əsr Azərbaycan dövlətləri 
499 

 

 XIV əsrin sonu - XV əsrin əvvəllərində Azərbaycanın 

siyasi vəziyyəti    ........................................................................................................83 

Qaraqoyunlu dövlətinin yaranması və geniĢlənməsi .............................................85 

ġirvanĢah I Ġbrahimin birləĢdirici siyasəti. Gürcüstanla ittifaq .............................91 

Ağqoyunlu dövlətinin yaranması ............................................................................. 95 

Ağqoyunlu dövlətinin xarici siyasəti. Teymurilər və 

Osmanlı dövləti ilə mübarizə ................................................................................... 99 

Səfəvi-QızılbaĢ hərəkatı. Səfəvilərin Ərdəbil malikanəsi ................................. 106 

Azərbaycan-Rusiya münasibətləri. Avropa ilə əlaqələr .................................... 109 

Siyasi quruluĢ, idarə sistemi, hərbi qüvvələr    .................................................... 114 

 

IV FƏSĠL. XV əsrdə Azərbaycanın ictimai-iqtisadi həyatı  

 

Kənd təsərrüfatı və aqrar münasibətlər .................................................................118 ġəhərlər. Sənətkarlıq və ticarət. Pul dövriyyəsi ...................................................121 

Uzun Həsən və onun varislərinin islahatları ......................................................... 128 

Xalq hərəkatı  ........................................................................................................... 132 

 

V FƏSĠL. XIII-XV əsrlərdə Azər baycan mə dəniyyəti  

Maarif. Elm.................................................................................................................135 

Ədəbiyyat....................................................................................................................140 

Epiqrafık abidələr ......................................................................................................147 

Ġncəsənət və memarlıq .............................................................................................. 159 

Fəlsəfi fıkir ................................................................................................................. 177 

Maddi mədəniyyət..................................................................................................... 184 

 

VI FƏSĠL. Azərbaycan XVI əsrdə. Azər baycan Səfə vilər dövlə ti 

 

XV əsrin sonu - XVI əsrin əvvəllərində Azərbaycanın 

siyasi vəziyyəti ............................................................................................................200 

Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin yaranması............................................................ 203 

I ġah Ġsmayılın daxili və xarici siyasəti ................................................................... 208 

I ġah Təhmasib dövründə Səfəvilər dövlətinin vəziyyəti    .................................. 215 

XVI 


əsrin ikinci rübündə Osmanlı iĢğalına qarĢı mübarizə   ........................... 220 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   224   225   226   227   228   229   230   231   232


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə