Heydə r ə LĠyevYüklə 4,67 Mb.

səhifə232/232
tarix30.12.2017
ölçüsü4,67 Mb.
1   ...   224   225   226   227   228   229   230   231   232

500 

 

Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin süqutu. Osmanlı imperiyasının Azərbaycanı zəbt etməsi   ...........................................................................................226 

Səfəvilər dövlətinin Avropa ölkələri ilə əlaqələri   ............................................. ..232 

Siyasi quruluĢ, idarə sistemi, hərb i qüvvələr  . . ................................................. ..236 

 

  

 

 

VII 

FƏSĠL. XVI əsrdə Azərbaycanın 

ictimai-i qtisadi həyatı  

 

Kənd təsərrüfatı və aqrar münasibətlər .................................................................242 ġəhərlər. Sənətkarlıq ................................................................................................246 

Ticarət. Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri. 

Pul dövriyyəsi ...........................................................................................................253 

1571-1573-cü illər Təbriz üsyanı ..........................................................................261 VIII  FƏSĠL. Azər bayc an XVII əsrdə  

Azərbaycan Osmanlı və Səfəvi feodalların ın hakimiyyəti 

altında ........................................................................................................................ 263 

Azərbaycan xalq ının azadlıq mübarizəsi. Cəlalilər hərəkatı   ........................... 266 

 

 

Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin Ġran dövlətinə çevrilməsinin baĢlanğıcı   ................................................................................................................ 274 

XVII əsrin birinci yarısında Osmanlı-Səfəvi müharibələri və 

Azərbaycan ............................................................................................................... 277 

XVII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın siyasi vəziyyəti ................................ 289 

 

IX  FƏSĠL. XVII əsrdə Azər baycanda 

ictimai-i qtisadi münasibətlər 501 

 

 Kənd təsərrüfatı və aqrar münasibətlər ................................................................295 

ġəhərlər. Sənətkarlıq ...............................................................................................303 

Ticarət. Pul dövriyyəsi ............................................................................................311 

XVII əsrin sonlarında Azərbaycanda iqtisadi tənəzzül.......................................316 

Xalq hərəkatı   ..........................................................................................................319 

 

X FƏSĠL. XVI-XVII əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti 

 

Maarif. Elm .............................................................................................................. 323 Ədəbiyyat................................................................................................................. 329 

Epiqrafik abidələr ................................................................................................... 338 

Ġncəsənət və memarlıq ........................................................................................... 344 

Xalçaçılıq  ................................................................................................................ 354 

Bədii metal............................................................................................................... 355 

DaĢ üzərində oymalar    ......................................................................................... 356 

Ağac üzərində oyma bəzəklər .............................................................................. 359 

Keramika    ............................................................................................................... 360 

Fəlsəfı fıkir ...............................................................................................................370 

 

XI FƏSĠL. Azərbaycan XVIII əsrin birinci yarısında 

 

Səfəvi dövlətin in tənəzzülü və XVIII əsrin əvvəllərində. Azərbaycanda xalq azadlıq hərəkatının qüvvətlənməsi ..................................... 380 

ġirvan üsyanı. 1722-1735-ci illərdə Azərbaycanın Xəzərboyu 

əyalətlərinin Rusiya tərəfındən iĢğal olunması ................................................... 383 

1724-cü il Ġstanbul müqaviləsi. 1724-1735-ci illərdə Azərbaycanın 

 qərb və  cənub-qərb  ərazisinin Osmanlı Türkiyəsi tərəfindən iĢğal 

edilməsi................................................................................................................................................397 

Çarizmin Azərbaycanın Xəzərboyu əyalətlərində iqtisadi siyasəti.  

1732-ci il RəĢt müqaviləsi ...............................................................................400   

Azərbaycan torpaqları Osmanlı hakimiyyəti dövründə 

(1723-1735-ci illər) .................................................................................................406 

Xarici iĢğalçılara qarĢı xalq azadlıq mübarizəsi     ................................................ 409 

Azərbaycan ərazisində Ġran-Os manlı müharibələri. 
502 

 

1735-ci il Gəncə müqaviləsi ................................................................................... .411 XVIII əsrin 30-40-cı illərində Azərbaycanda xalq hərəkatı ............................ .415 

XVIII əsrin 40-cı illərində Xəzər hövzəsində ingilis-rus rəqabəti..................422 

Azərbaycanda Ġran hakimiyyətinin süqutu  .......................................................... .424 

 

XII FƏSĠL. XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycanın sosial-iqtisadi quruluĢu 

 

Kənd təsərrüfatı və aqrar münasibətlər .................................................................. 430 ġəhərlər. Sənətkarlıq  ................................................................................................ 434 

Ticarət.......................................................................................................................... 436 

Xalq hərəkatı  ............................................................................................................ 440 

 

XIII FƏSĠL. Azərbaycan XVIII əsrin ikinci yarısında 

 

Azərbaycanda xanlıqların yaranması .......................................................................442 Xanlıq ların qarĢılıqlı münasibətləri və Azərbaycan torpaqlarının 

birləĢdirilməsi təĢəbbüsü ...........................................................................................455 

Azərbaycan xanlıqları XVIII əsrin son rübündə....................................................466 

 

XIV FƏSĠL. XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın ictimai-i qtisadi vəziyyəti  

 

Kənd təsərrüfatı və aqrar münasibətlər ...............................................................481 ġəhərlər, sənətkarlıq və ticarət ............................................................................484 

XV FƏSĠL. XVIII əsr Azərbaycan mədəniyyəti 

 

Maarif. Elm .............................................................................................................503 Ədəbiyyat ................................................................................................................506 

Epiqrafık abidələr.................................................................................................. 513 

Ġncəsənət və memarlıq .......................................................................................... 519 

Fəlsəfı fıkir ............................................................................................................ 531 
503 

 

Genealoji cədvəllər ................................................................................................ 535 Xronoloji cədvəl..................................................................................................... 541 

Ədəbiyyat................................................................................................................ 556 

Xülasə (rus dilində)   ..............................................................................................577 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

―ELM‖ REDAKSĠYA -NƏġRĠYYAT 

VƏ POLĠQRAFĠYA MƏRKƏZĠ 

 

  

 

 Mərkəzin d irektoru 

ġirindil A LIġANLI 
504 

 

  

 

BaĢ redaktor: Teymur KƏRĠM LĠ 

 

  

 

Bədii və texn iki redaktoru  Nəriman VEYSƏLOĞLU  

 

  

Ko mpüter tərtibatçısı: 

Aliyə QABĠLQIZI 

 

  

 

NəĢriyyat redaktoru və korrektoru : Roza KƏRĠM OVA  


505 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Yığ ılmağa verilmiĢdir. 14.03.2007. Çapa imzalan mıĢdır 21.09.2007.  

Formatı 60x90 

1/16.

Fiziki çap vərəq i 37+3.5 illüstr. Ofset çap üsulu.  

 

Tirajı 25000. SifariĢ 203. DÜST 5773-90, DÜST 4,482-87 

 

Kitab ―CBS-PP‖ MMC mətbəəsində çap olunmuĢdur. Bakı, ġərifzadə küç, 3.


506 

 

  

 

  

 

XƏRĠTƏLƏR ġƏKĠLLƏR 


507 

 

 
508 

 

  

 509 

 

  


510 

 

  

 

  

 

  

 511 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
512 

 

  

 

 
513 

 

  


514 

 

  


515 

 

  

 

 
516 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 517 

 

  


518 

 

  


519 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 520 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 521 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 522 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 523 

 

  

 

  

 

  

 

  


524 

 525 

 526 

 527 

 

  


528 

 

  

 

  


529 

 530 

 

  


531 

 532 

 533 

 

  


534 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 535 

 

  

 

  

 

 
536 

 537 

 538 

 

  


539 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 540 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 541 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 542 

 

  

 543 

 

 
544 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


545 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


546 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


547 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


548 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
549 

 

  


550 

 

  


551 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


552 

 

  

 

  

 

  

 

 
553 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


554 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


555 

 556 

 

  


557 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


558 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
559 

 560 

 561 

 562 

 563 

 

 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   224   225   226   227   228   229   230   231   232


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə