HeydəR ƏLİyev fondu miLLİ yaddaşin keşİYİNDƏ II ciLDYüklə 1,7 Mb.
səhifə1/93
tarix25.06.2018
ölçüsü1,7 Mb.
#51864
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   93


HEYDƏR ƏLİYEV FONDU MİLLİ YADDAŞIN KEŞİYİNDƏ

II CİLD

Kitab Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı ilə

Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 

90-cı ildönümünə həsr olunur

GƏNCƏ -2013


Kitab Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin Başçısı Elmar Vəliyevin 

rəhbərliyi ilə çap olunur


 5

ÖN SÖZ

Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasi fəaliyyətinin bütün mərhələlərində özünün 

təkmil dövlətçilik fəlsəfəsində humanizm, sosial ədalət və insanpərvərlik prin-

siplərinə əsaslanmış, milli və bəşəri ideallara bağlı olmuşdur. Ulu Öndərimiz hər 

bir fərdin maraq və mənafeyinin, qanuni hüquqlarının müdafiəsini dövlətin baş-

lıca vəzifəsi saymışdır. Azərbaycan xalqı bu gün məhz Ulu Öndərin dövlətçilik 

ideallarına sədaqət nümayiş etdirərək nailiyyətlərini günbəgün zənginləşdirir. 

Ulu  Öndərin  əsasını  qoyduğu  çoxşaxəli  və  effektli  islahatlar  kursu  Prezi-

dent  İlham  Əliyev  tərəfindən  dönmədən,  ardıcıllıqla,  yeni  dünya  nizamının 

tələblərinə uyğun tərzdə davam etdirilir. Dövlət başçısı Heydər Əliyev dühasın­

dan,  onun  müqayisəyəgəlməz  siyasi  və  dövlətçilik  təcrübəsindən  qədərincə 

bəhrələnərək xalqımızı inamla xoşbəxt gə ləcəyə doğru aparır. İqtisadi inkişaf 

yolu ilə dövlət müstəqilliyimizin daha da möhkəmləndirilməsi, milli mədəniy-

yətimizin qorunub inkişaf etdirilməsi, hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyətinin 

qurulması, ölkə mi zin dünya birliyində layiqli yerini tutması baxımından möv-

cud siyasi kursun müstəsna əhəmiyyəti praktik surətdə təsdiqini tapır.

Müasir Azərbaycan  məhz  Ulu  Öndər  Heydər  Əliyevin  müəy yən ləşdirdiyi 

inkişaf yolu ilə nurlu sabahına doğru sürətlə irəliləyir. Bu yolda geriyə boyla-

nan hər kəsin gözləri önündə Ulu Öndərin millət və xalq qarşısındakı misilsiz 

xidmətləri canlanır. Bir daha aydın olur ki, ölkəmizin tərəqqisinin yeganə yolu 

məhz Heydər Əliyev siyasi kursunun davam etdirilməsi və Ulu Öndərin sağlı-

ğında həyata keçməyən ide yalarının ardıcıl surətdə gerçəkləşdirilməsidir. Ulu 

Öndərin zəngin dövlətçilik irsinin öyrənilməsi, onun ölməz ideyalarının geniş 

təbliğ olunaraq praktik həyatda tətbiqi və gələcək nəsillərə çatdırılması müasir 

qloballaşma dövründə, xüsusən aktualdır. 

Heydər Əliyev Fondu hələ sağlığında canlı əfsanəyə çevrilmiş Ulu Öndə-

rin zəngin dövlətçilik irsinin öyrənilməsi və gənc nəslə təlqin edilməsi, onun 

ölməz  ideyalarının  gerçəkləşdirilməsi  prosesində  ya xından  iştirak  etmişdir. 

Fond geniş ictimaiyyətlə əlaqələri möh kəm ləndirməklə Azərbaycanın hərtərəfli 

inkişafına, ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar edilməsi prosesinə layiqli 

töhfəsini verir.

Millətin işıqlı gələcəyi naminə bir sıra strateji əhəmiyyətli layihələri inamla 

həyata  keçirən  Heydər  Əliyev  Fondu  qısa  müddətdə  bir  çox  insanların  ümid 

yerinə çevrilmişdir. Ulu Öndərin ölməz ideyalarının layiqli daşıyıcısına çevril-

miş fond hər bir vətəndaşın zəruri istək və arzularının gerçəkləşməsinə, prob-

lemlərinin  operativ  həllinə  maddi­mənəvi  dəstək  verir.  İnsanlara  müxtəlif  sə­
6

viyyələrdə  yardım  gös tərməklə  cəmiyyətdə  yalnız  sağlam  ənənələrin,  zəngin 

əxlaqi­mənəvi dəyərlərin möhkəmlənməsinə çalışır. 

2004­cü ildə UNESCO­nun, 2006­cı ildə isə İSESCO­nun xoş məramlı sə­

firi  kimi  yüksək  titula  layiq  görülmüş  Mehriban  xanım  Əliyevanın  özünün 

də  vurğuladığı  kimi,  fondun  çoxşaxəli  fəaliyyətinin  bir  başlıca  qayəsi  var  – 

insanlara təmənnasız yaxşılıq etmək. 

Fondun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın söylədiyi kimi, başqalarına 

yaxşılıq ömrü boyu onun üçün ümdə anlayışlara, ülvi insani keyfiyyətlərə çev-

rilmiş, eyni zamanda bu xeyirxahlıq missiyasının kökündə təmənnasızlıq prin-

sipi dayanmışdır.

Mehriban xanım Əliyeva hələ 1995­ci ildə təsis etdiyi Azərbaycan Mədə-

niyyətinin Dostları Fondu ilə öz həyat amalını, istəyini müəyyən etmişdir: milli 

mədəniyyətimizin inkişafına kömək göstərmək, xalqımızın dəyərli mədəniyyət 

nümunələrinin xaricdə təbliğini dəstəkləməkdir.

Dünyanın  nüfuzlu  mədəniyyət  qurumu  –  UNESCO­nun Azərbaycanın  bi­

rinci  xanımına  göstərdiyi  yüksək  etimad  təkcə  bir  fərdin  deyil,  ümumilikdə 

respublikamızın  uğuru  olmaqla  bərabər,  həm  də  müasir  dünyanın  xalqımızın 

milli mədəniyyətinə, folkloruna, tarixinə, dilinə, incəsənətinə göstərdiyi yüksək 

diqqətin ifadəsidir. 

Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti  Mehriban  xanım  Əliyeva  xalqımızın 

milli varlığını özündə yaşadan zəngin mənəvi, elmi­intellektual və mədəni mül-

kiyyəti qloballaşma dövrünün mənfi təzahürlərindən hifz etmək üçün genişmiq-

yaslı işlər görmüşdür. 

Heydər  Əliyev  Fondunun  fəaliyyət  prioritetləri  sırasında  elm  və  təhsilin 

mühüm yer tutması qətiyyən təsadüfi deyil. Ulu Öndərin ideyalarını əldə rəh-

bər  tutaraq  onların  gerçəkləşdirilməsinə  çalışan  fond  bir  zamanlar  vətənpər-

vər ziyalılarımızın yeritdiyi fəal maarifçilik təmayülünü davam etdirmək üçün 

çətin və şərəfli missiyanı öz üzərinə götürmüşdür.

Fondun elm, təhsil, mədəniyyət və digər sahələrdə həyata keçirdiyi la yi­

hə ləri  yüksək  qiymətləndirən  İSESCO­nun  rəhbəri  Əbdüləziz  bin  Osman 

əl­Tüveycri ilk qadın xoşməramlı səfir kimi Mehriban xanımın bu şərəfli mis-

siyanın  yerinə  yetirilməsində  şəxsi  nümunə  göstərdiyini  bildirmişdir.  Azər-

baycanın birinci xanımı həm də sivilizasiyalararası dialoqa verdiyi şəxsi töh­

fəsinə  görə  İslam  Konfransı  Təşkilatı  Gənclər  Forumunun  mükafatına  layiq 

görülmüşdür. 

“Diabetli uşaqlara ən yüksək qayğı” layihəsi Azərbaycan Diabet Cəmiyyəti 

və Danimarkanın “Novo Nordisk” şirkəti ilə birgə əməkdaşlıq nəticəsində hə­

yata keçirilmişdir. 
Yüklə 1,7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   93
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə