“Hidravlik maşınlar və hidrointiqallar” fənnindənYüklə 1,19 Mb.
səhifə1/8
tarix22.07.2018
ölçüsü1,19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ

«Mexanika və metallurgiya» kafedrası

« Hidravlika və Hidravlik maşınlar » fənnindən


TEST-İMTAHAN TAPŞIRIQLARI


Qrup 1126 a


Tərtib etdi: b/m Rafiq Əliyev

Gəncə – 2018

Bütün testlərdə düzgün cavab a) bəndində göstərilmişdir

1. Hidravlika fənni nədən bəhs edir?

a) damcılı mayenin müvazinət və hərəkət qanunlarından

b) qazvarı mayelərdən

c) anomal mayelərdən

d) hidrosferadan

e) gilli məhlullardan
2. Hidravlika fənni neçə hissədən ibarətdir?

a) 2


b) 3

c) 4


d) 5

e) 6
3. Hidrostatika bölməsi nədən bəhs edir?

a) mayelərin müvazinət qanunlarından

b) mayelərin hərəkət qanunlarından

c) hidravlik maşınlardan

d) hidravlik zərbədən

e) mayelərin hərəkət rejimlərindən
4. Hidrodinamika bölməsi nədən bəhs edir?

a) mayenin hərəkət qanunlarından

b) mayelərin müvazinətindən

c) anomal mayelərdən

d) hidrostatikadan

e) mayelərin fiziki xassələrindən


5. Mayelər neçə cür olur?

a) 2


b) 3

c) 4


d) 5

e) 6


6. Damcılı mayelərdə axıcılıq xassəsinə səbəb nədir?

a) hissəciklər arasındakı rabitə qüvvəsi zəifdir

b) hissəciklər arasındakı rabitə qüvvəsi böyükdür

c) hissəciklər arasındakı rabitə qüvvəsi yoxdur

d) mayelərin sıxılması

e) mayelərin daxilindəki molekulyar təzyiq qüvvəsinin çox olması


7. Damcılı mayelərin sıxılmamasına səbəb nədir?

a) onlar sıxılmaya çox müqavimət göstərdiyinə görə

b) daxili molekulyar təzyiq qüvvəsinin az olmasına görə

c) damcı yaratmaq xassəsinə görə

d) axıcılıq xassəsi olduğuna görə

e) daxili sürtünmə qüvvəsi olduğuna görə


8. Hidravlika fənni neçənci əsrdə müstəqil elm kimi yaranmışdır?

a) XVIII


b) XIX

c) XIV


d) XVII

e) XX
9. İdeal maye hansıdır?

a) daxili sürtünmə qüvvəsi olmayan mayelər

b) daxili sürtünmə qüvvəsi olan mayelər

c) anomal mayelər

d) qazvarı mayelər

e) özlü mayelər
10. Mayelərin sıxlığı hansıdır?

a)

b)

c)

d)

e)

11. Mayenin həcmi çəkisi hansıdır?

a)

b)

c)

d)

e)


12. Axının gücü hansıdır?

a)

b)

c)

d)

e)


13. Mayenin sıxlığı ilə həcm çəkisi arasındakı əlaqə düsturu hansıdır?

a)

b)

c)

d)

e)


14. Mayelərin kinematik özlülük əmsalının düsturu necədir?

a)

b)

c)

d)

e)


15. Mayenin özlülüyünə təsir edən əsas göstərici hansıdır?

a) temperatur

b) atmosfer təzyiqi

c) mayenin həcmi

d) mayenin sərfi

e) mayenin sürəti


16. Qazvarı mayelərin sıxılmasına əsas səbəb nədir?

a) daxili dartılma və toxunma qüvvələrinə müqavimət göstərməməsi

b) molekullar arasındakı əlaqənin möhkəm olması

c) molekullar arasındakı molekulyar təzyiq qüvvəsinin çox olması

d) sərbəst səth əmələ gətirməsi

e) səthi gərilmə qüvvəsi olduğundan


17. Mayenin sıxlığını hansı cihazla ölçmək olar?

a) Piknometr

b) Ampermetr

c) Voltmetr

d) Monometr

e) Vakuummetr


18. Mayenin təzyiqini hansı cihazla ölçmək olar?

a) Monometr

b) Piknometr

c) Voltmetr

d) Ampermetr

e) Vakuummetr


19. Səthi gərilmə qüvvəsi mayenin hansı hissəsində yaranır?

a) mayenin səthində

b) mayenin daxilində

c) mayenin dibində

d) axının əvvəlində

e) axının sonunda


20. Səthi gərilmədə təzyiq dəyişməsini göstərən Laplas düsturu necə yazılır?

a)

b)

c)

d)

e)


21. Mayelərin kapillyarlığına səbəb nədir?

a) səthi gərilmə qüvvəsi

b) mayelərin özlülüyü

c) mayelərin sıxlığı

d) mayelərin həcm çəkisi

e) mayelərin temperaturu


22. Mayelərə neçə cür qüvvə təsir edir?

a) 2


b) 3

c) 4


d) 5

e) 6
23. Mayelərə təsir edən həcmi qüvvələr neçə cür olur?

a) 2

b) 3


c) 4

d) 5


e) 6
24. Həcmi qüvvələrə hansı aiddir?

a) ağırlıq və ətalət qüvvələri

b) sürtünmə qüvvələri

c) təzyiq qüvvələri

d) Arximed qüvvəsi

e) səthi gərilmə qüvvəsi


25. Səthi qüvvələr neçə cür olur?

a) 2


b) 3

c) 4


d) 5

e) 6
26. Səthi qüvvələrə hansı aiddir?

a) normal təzyiq və sürtünmə qüvvələri

b) Arximed qüvvəsi

c) ətalət qüvvəsi

d) ağırlıq qüvvəsi

e) kütləvi qüvvələr
27. Mayelərdə sürtünmə qüvvəsi necə ifadə edilir?

a)

b)

c)

d)

e)


28. Mayelərin özlülük xassəsi nədir?

a) mayelərin daxili sürtünmə qüvvələrinə müqavimət göstərməsi

b) mayelərin daxili sürtünmə qüvvələrinə müqavimət göstərməməsi

c) mayelərin sərbəst səth yaratması

d) mayelərin temperaturdan asılılığı

e) mayelərin daxili sürtünmə qüvvəsinin olmaması


29. Hidrostatik təzyiq nədir?

a) müvazinətdə olan maye daxilinə vahid sahəyə düşən qüvvə

b) mayenin vahid həcminin çəkisi

c) mayenin vahid həcminin kütləsi

d) maye axınındakı hidrodinamiki təzyiq

e) kütlə vahidinə mütənasib həcm qüvvələri

30. Hidrostatik təzyiq necə yazılır?

a)

b)

c)

d)

e)


31. Hidrostatik təzyiqin neçə xassəsi var?

a) 2


b) 3

c) 4


d) 5

e) 6
32. Hidrostatik təzyiqin I-xassəsi hansıdır?

a) hidrostatik təzyiq təsir etdiyi sahəyə daxili normal istiqamətdədir

b) hidrostatik təzyiq xarici normal istiqamətədir

c) hidrostatik təzyiq üfüqi istiqamətdədir

d) hidrostatik təzyiq maili istiqamətdədir

e) hidrostatik təzyiq qüvvələri toplananları istiqamətindədir
33. Hidrostatik təzyiqin II-xassəsi hansıdır?

a) hidrostatik təzyiqin təsiri bütün istiqamətlərdə eynidir

b) hidrostatik təzyiqin təsiri bütün istiqamətlərdə müxtəlifdir

c) hidrostatik təzyiq xarici normal istiqamətdədir

d) hidrostatik təzyiq üfüqi istiqamətdədir

e) hidrostatik təzyiq maili istiqamətdədir


34. Hidrostatikanın əsas tənliyi nəyi təyin edir?

a) maye daxilindəki hidrostatik təzyiqin qiymətini müəyyən edir

b) mayenin özlülüyünü

c) mayenin həcm sərfini

d) mayenin sıxlığını

e) mayenin həcm çəkisini


35. Hidrostatikanın əsas tənliyi necə yazılır?

a)

b)

c)

d)

e)


36. Maye daxilindəki monometrik təzyiqin düsturu hansıdır?

a)

b)

c)

d)

e)


37. Maye axınları neçə cür olur?

a) 2


b) 3

c) 4


d) 5

e) 6
38. Qərarlaşmış axın hansıdır?

a) təzyiq, sürət, dərinlik zamandan asılı olmayan axınlar

b) təzyiq, dərinlik, sürət zamandan asılı olan axın

c) axını xarakterizə edən kəmiyyətlər zamandan asılı olaraq dəyişən

d) bol sulu çaylardakı hərəkət

e) sürəti, sərfi zamandan asılı olan hərəkət

39. Qərarlaşmış axın riyazi şəkildə necə yazılır?

a)

b)

c)

d)

e)
40. Qərarlaşmamış axın hansıdır?

a) təzyiq, dərinlik, sürət dəyişir

b) təzyiq, dərinlik, sürət zamandan asılı olaraq dəyişmir

c) axını xarakterizə edən elementlər zamandan asılı olaraq dəyişmir

d) sabit sürətli hərəkət

e) sabit horizonta axan çayların hərəkəti


41. Qərarlaşmamış axın analitik şəkildə necə yazılır?

a)

b)

c)

d)

e)


42. Axının kəsilməzlik tənliyi necə yazılır?

a)

b)

c)

d)

e)


43. Axının kəsilməzlik tənliyinin mənası nədir?

a) qərarlaşmış hərəkətə axının bütün kəsiklərində maye sərfi sabit kəmiyyətdir

b) axının bütün kəsiklərinə maye sərfi müxtəlifdir

c) vahid zamanda canlı en kəsikdən keçən mayenin həcmidir

d) vahid zamanda canlı kəsikdən keçən mayenin çəkisidir

e) canlı kəsikdən vahid zamana keçən mayenin kütləsidir


44. Mayenin elementar şırnağı hansıdır?

a) çox kiçik en kəsiyə malik olub, bir neçə cərəyan xətləri toplusu

b) cərəyan xətlərinə normal istiqamətdə yerləşən səthi

c) canlı en kəsiyin islanmış perimetrə olan nisbəti

d) maye hissəciyinin hərəkət trayektoriyası

e) cərəyan xəttinə çəkilmiş toxunanları


45. Cərəyan xətti nədir?

a) maye hissəciyinin hərəkət trayektoriyasıdır

b) canlı en kəsiyin islanmış perimetrinə olan nisbətidir

c) axını hüdudlandıran xəttidir

d) axının istiqamətinə perpendikulyar götürülmüş xətdir

e) açıq məcralarda sərbəst səthdir


46. Hidravlik radius nədir?

a) canlı en kəsik sahəsinin islanmış perimetrə olan nisbəti

b) vahid zamanda en kəsikdən keçən mayenin həcmi

c) axını hüdudlandıran səth

d) maye hissəciyinin hərəkət trayektoriyası

e) cərəyan xətləri toplusu


47. İslanmış perimetr nədir?

a) canlı kəsik üzrə mayenin bərk cismin divarı ilə toxunan xətti

b) cərəyan xətləri toplusu

c) açıq məcralara sərbəst səth

d) canlı en kəsiyin islanmayan hissəsi

e) maye hissəciyinin trayektoriyası

48. Hidravlik radiusun düsturu hansıdır?

a)

b)

c)

d)

e)


49. Maye axınının sərfi nədir?

a) baxılan en kəsikdən vahid zamanda keçən mayenin miqdarı

b) vahid zamanda mayenin yerdəyişməsi

c) axının başlanğıcındakı təzyiq

d) axının sonundakı təzyiq

e) müəyyən müddətdə axan mayenin miqdarı


50. Axının sərfi necə ifadə edilir?

a)

b)

c)

d)

e)

51. Axının orta sürəti necə yazılır?

a)


b)

c)

d)

e)


52. Axının canlı en kəsiyi nədir?

a) mayenin hərəkət istiqamətinə perpendikulyar götürülmüş en kəsik

b) axının uzunluq profili

c) kanalın islanan hissəsi

d) elementar şırnaqlar

e) kanalın boş qalan sahəsi


53. Maye axını nədir?

a) müxtəlif sürətli elementar şırnaqların toplusu

b) cərəyan xətlərin toplusu

c) maye hissəsinin trayektoriyası

d) axında müxtəlif sürətlərin cəmi

e) axın boyunca müxtəlif canlı en kəsiklərin toplusu


54. Basqısız və ya sərbəst səthli hərəkət hansıdır?

a) maye sərbəst səth əmələ gətirərək yalnız öz ağırlığı altında hərəkət edərsə

b) maye heç hansı xarici mənbədən əlavə təzyiqlə hərəkət edərsə

c) nasos vasitəsilə mayenin vurulması

d) su elektrik stansiyalarında suyun hərəkəti

e) basqılı boru kəmərində suyun hərəkəti


55. düsturu nəyi ifadə edir?

a) sərfi


b) özlülüyü

c) hidravliki radiusu

d) hidrostatik təzyiqi

e) ağırlıq qüvvəsini


56. nəyin ölçü vahididir?

a) dinamiki özlülüyün

b) kapillyarlığın

c) səthi gərilmənin

d) mayenin sərfinin

e) mayenin sıxlığının


57. Viskozimetr nəyi ölçmək üçün istifadə edilir?

a) özlülüyü

b) mayenin sıxlığını

c) mayenin sərfini

d) mayenin sürətini

e) mayenin həcm çəkisini


58. İdeal maye üçün Bernulli tənliyi hansıdır?

a)

b)

c)

d)

e)


59. nəyi ifadə edir?

a) pyezometrik hündürlük

b) həndəsi hündürlük

c) coğrafi hündürlük

d) həndəsi basqı

e) nisbi hündürlük


60. Müqayisə müstəvisi hansıdır?

a) ixtiyari götürülmüş üfüqi müstəvi

b) şaquli götürülmüş müstəvi

c) maili götürülmüş müstəvi

d) kəsişən müstəvilər

e) kəsişməyən müstəvilər


61. Bernulli tənliyindəki z – nəyi göstərir?

a) həndəsi hündürlüyü

b) pyezometrik hündürlüyü

c) coğrafi hündürlüyü

d) nisbi hündürlüyü

e) sürət basqısını


62. Bernulli tənliyində nəyi ifadə edir?

a) sürət basqısı və ya sürət hündürlüyünü

b) həndəsi hündürlüyü

c) coğrafi hündürlüyü

d) nisbi hündürlüyü

e) pyezometrik hündürlüyü


63. Mayenin sürəti hansı cihazla ölçülür?

a) Pito borusu vasitəsilə

b) Venturi borusu vasitəsilə

c) Monometrlə

d) Pyezometrlə

e) Vakuummetrlə


64. hansı basqını ifadə edir?

a) tam basqı

b) yarımçıq basqı

c) həndəsi basqı

d) sürət basqısı

e) normal basqı


65. tənliyi kim tərəfindən verilmişdir?

a) D.İ.Bernulli

b) L.P.Eyler

c) M.V.Lomonosov

d) O.Reynolds

e) D.İ.Mendeleyev


66. Bernulli tənliyindəki cəm hansı enerjini ifadə edir?

a) potensial enerjini

b) kinetik enerjini

c) tam enerjini

d) daxili enerjini

e) istilik enerjisini


67. hansı enerjini ifadə edir?

a) tam xüsusi enerjini

b) istilik enerjisini

c) kinetik enerjini

d) potensial enerjini

e) təzyiq enerjisini


68. Bernulli tənliyində hansı enerjini ifadə edir?

a) xüsusi kinetik enerjini

b) xüsusi potensial enerjini

c) daxili enerjini

d) təzyiq enerjisini

e) tam enerjini


69. Bernulli öz məşhur tənliyini neçənci ildə vermişdir?

a) 1738-ci ildə

b) 1796-cı ildə

c) 1813-cü ildə

d) 1824-cü ildə

e) 1910-cu ildə

70. Bernulli tənliyi maye axınının hansı göstəriciləri arasındakı əlaqəni göstərir?

a) sürət və hidrodinamiki təzyiq

b) sərf və dərinlik

c) sərf və təzyiq

d) sərf və sürət

e) axının gücü və sərf


71. tənliyi nəyi ifadə edir?

a) real maye axınının ixtiyari en kəsik üçün Bernulli tənliyi

b) ideal mayelər üçün Bernulli tənliyi

c) Jukovski düsturu

d) hidrostatikanın əsas tənliyi

e) Reynolds ədədinin tənliyi


72. Bernulli tənliyindəki α – əmsalı nəyi ifadə edir?

a) sürətin en kəsikdə qeyri-bərabər paylanmasını

b) sürətin bərabər paylanmasını

c) sürətin qiymətini

d) hidravliki itkiləri

e) həndəsi basqını


73. Bernulli tənliyindəki α – əmsalı necə adlanır?

a) sürət əmsalı

b) sərf əmsalı

c) müqavimət əmsalı

d) özlülük əmsalı

e) cəldlik əmsalı


74. Bernulli tənliyindəki α – əmsalının qiyməti nədən asılıdır?

a) mayelərin hərəkət rejimindən

b) mayelərin xassəsindən

c) mayenin sərfindən

d) mayenin sıxlığından

e) mayenin təzyiqindən

75. α – əmsalını Bernulli tənliyinə hansı alim daxil etmişdir?

a) Koriolis

b) Pavlovski

c) Nyuton

d) Jukovski

e) Lomonosov


76. nəyi ifadə edir?

a) axının gücünü

b) axının sürətini

c) axının sərfini

d) axının hərəkət rejimini

e) axının təzyiqini


77. düsturu nəyi ifadə edir?

a) 1-1 və 2-2 kəsikləri üçün Bernulli tənliyini

b) hər hansı kəsik üçün Bernulli tənliyini

c) birləşmiş qablar qanununu

d) hidrostatikanın əsas tənliyini

e) maye müvazinətinin diferensial tənliyini


78. İki kəsik üçün yazılan Bernulli tənliyindəki nəyi ifadə edir?

a) mayenin yolda itirdiyi enerjini

b) mayenin yoldakı sürətini

c) mayenin sərfini

d) mayenin təzyiqini

e) mayenin yolda qazandığı enerjini


79. Bernulli tənliyindəki nəyə sərf edilir?

a) mayenin yolda rast gəldiyi müqavimətlərə

b) maye daxili təzyiqin artmasına

c) maye sürətinin artmasına

d) daxili enerjinin yaranmasına

e) maye sərfinin saxlanmasına


80. Mayelərin neçə cür hərəkət rejimi var?

a) 2


b) 3

c) 4


d) 5

e) 6
81. Maye hərəkətinin iki rejimi olması haqqına ilk dəfə kim tərəfindən söylənmişdir?

a) D.İ.Mendeleyev

b) O.Reynolds

c) İ.Nyuton

d) D.Bernulli

e) N.Petrov
82. Maye hərəkətinin iki rejimi olması fikrini Mendeleyev neçənci ildə söyləmişdir?

a) 1880-ci ildə

b) 1885-ci ildə

c) 1886-cı ildə

d) 1887-ci ildə

e) 1890-cı ildə


83. Mayelərin iki rejimdə olmasını ilk dəfə kim təsdiq etmişdir?

a) O.Reynolds

b) İ.Nyuton

c) N.Petrov

d) Koriolis

e) Paskal


84. Reynolds neçənci ildə mayelərin hərəkət rejimini müəyyən etmişdir?

a) 1883-cü ildə

b) 1884-cü ilə

c) 1890-cı ilə

d) 1891-ci ildə

e) 1892-ci ildə


85. «Laminar» hərəkət rejiminə maye necə hərəkət edir?

a) təbəqəli, laylarla

b) qarışıq

c) xaotik

d) qasırğalı

e) mürəkkəb


86. «Laminar» sözünün latınca mənası nədir?

a) təbəqə

b) qarışıq

c) xaotik

d) mürəkkəb

e) burulğan


87. «Turbulent» sözünün mənası latınca nə deməkdir?

a) nizamsız

b) təbəqəli

c) laylı


d) paralel

e) fasiləli


88. Turbulent hərəkət rejimində maye necə hərəkət edir?

a) nizamsız, qarışıq

b) təbəqəli

c) laylı


d) paralel

e) fasiləli


89. Mayenin hərəkət rejimini təyin edən düsturda Re nədir?

a) Re – ölçü vahidi olmayan Reynolds ədədi adlanır

b) Re – hidravliki radius adlanır

c) Re – islanmış perimetrdir

d) Re – canlı en kəsik sahəsidir

e) Re – mayenin özlülüyüdür


90. Mayenin hərəkət rejimini təyin etmək üçün Reynolds hansı asılılığı vermişdir?

a)

b)

c)

d)

e)


91. Mayenin böhran sürəti nədir?

a) mayenin hərəkət rejimlərinin dəyişməsindəki sürət

b) turbulent rejimindəki sürət

c) laminar rejimdəki sürət

d) mayenin orta sürətidir

e) laylı hərəkətdəki sürət


92. Sabit en kəsikdə və özlülükdə mayenin hərəkət rejiminin dəyişməsi nədən asılıdır?

a) mayenin orta sürətindən


: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə