Historia – klasa ia 2008/2009 zakres rozszerzonyYüklə 28,21 Kb.
tarix17.09.2017
ölçüsü28,21 Kb.
#191

WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA – KLASA IA 2008/2009 zakres rozszerzony
Ocena niedostateczna (1)
Uczeń nie opanował materiału przewidzianego w podstawie programowej w zakresie umożliwiającym kontynuację nauki na wyższym stopniu kształcenia. W sposób błędny i niedojrzały formułuje oceny i wyciąga wnioski. Nie posiada umiejętności umiejscawiania w czasie i przestrzeni. Popełnia poważne błędy chronologiczne. Jego język jest niekomunikatywny, terminologia historyczna – niewłaściwa.

Ocena dopuszczająca (2)
1. Uczeń nie potrafi przedstawić bardzo wielu faktów, postaci, problemów, zjawisk.

Prezentowana wiedza w zakresie przewidywanych osiągnięć (uczeń zna i rozumie – standard I jest odtwórcza. sprowadzająca się do ogólnikowego, fragmentarycznego opisu bardzo często błędnego pod względem merytorycznym lub wskazaniu wyrywkowych, niepowiązanych faktów i problemów z zakresu następujących treści zgodnie z programem nauczania DKOS – 4015- 147/02: • dzieje najdawniejsze – znajomość źródeł historycznych, kryteriów ich podziału, periodyzacji dziejów, etapów antropogenezy, warunków życia i poziomu kultury materialnej;

 • starożytność – znajomość źródeł historycznych, lokalizacji, warunków naturalnych i osadnictwa cywilizacji starożytnych (Egipt, Mezopotamia, Indie, Chiny, Grecja, Rzym), systemów religijnych, osiągnięć cywilizacyjnych, zróżnicowania w zakresie życia społecznego (podstawowe grupy społeczne) i politycznego (struktura wybranych państw starożytnych podział ze względu na formę rządów: monarchia despotyczna, republika oligarchiczna, republika demokratyczna, cesarstwo), konfliktów politycznych – m.in. wojny grecko – perskie, wojny punickie, wojny domowe u schyłku republiki rzymskiej, podboje Aleksandra Wielkiego;

 • średniowiecze – znajomość wpływu środowiska na kształtowanie nowych państw, życia codziennego oraz rozwój gospodarczy, znajomość stref kulturowych i politycznych powstałych po upadku Imperium Rzymskiego, wskazanie przemian społecznych, ustrojowych, gospodarczych, kulturowych, religijnych (m.in. rozwój systemu feudalnego, rozwój miast, zasady funkcjonowania monarchii patrymonialnej, stanowej, rozwój kultury umysłowej, sztuki romańskiej, gotyckiej, rola kościoła, konflikt cesarstwo – papiestwo, wyprawy krzyżowe, kulturotwórcza rola kościoła w średniowieczu, rozwój ruchów heretyckich, przejawy kryzysu kościoła na płaszczyxnie ideologicznej i politycznej), identyfikacja wybranych państw europejskich w zakresie istotnych etapów ich kształtowania i rozwoju (Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, państwa słowiańskie, Anglia, Francja, Królestwo Jerozolimskie), znaczenie ekspansji mongolskiej, normandzkiej w dziejach Europy, znajomość procesu powstania państwa polskiego, polityki zagranicznej, osiągnięć politycznych, kulturalnych, gospodarczych Piastów i Jagiellonów, historiografia epoki, rola prawa i obyczaju w średniowieczu, rozwój szkolnictwa

Uczeń, mimo wyraźnych luk, błędów i niedociągnięć w nauce potrafi przy wydatnej pomocy nauczyciela opanować wiadomości i umiejętności konieczne, istotne dla dalszego etapu kształcenia.

2. Znajomość wybranych pojęć:

uczeń zna, wyjaśnia w sposób uproszczony, nie zawsze prawidłowo pod względem merytorycznym, posługując się językiem ubogim pod względem leksykalnym, z pomocą nauczyciela stosuje w sytuacjach typowych • chronologia, źródło historyczne, archeologia, antropogeneza, rewolucja neolityczna, system irygacyjny, państwo, monarchia despotyczna, faraon, fellah, hieroglify, kasta, reinkarnacja, buddyzm, braminizm, hinduizm, judaizm, politeizm, monoteizm biblia, polis, kolonizacja, republika oligarchiczna, republika demokratyczna, ostracyzm, tyrania, antropomorfizm, filozofia, historiografia, styl- dorycki, joński, koryncki, hellenizm, imperium, prowincja, kolonia, senat, dyktator, trybun ludowy, niewolnik, wyzwoleniec, legion , wojny punickie, romanizacja, islam, cesarstwo, papiestwo, państwo kościelne, feudalizm, renta feudalna, poddaństwo, patrymonium, inwestytura, hołd lenny, plemię, ród, papocezaryzm, cezaropapizm, hegemonia, inwestytura, schizma, krucjata, zakon rycerski, stan, monarchia stanowa, metropolia, trybut, zależność feudalna, rozdrobnienie feudalne;

3.Umiejętności: • w zakresie analizy źródeł – w miarę poprawne czytanie tekstu ze zrozumieniem standard II

 • w zakresie umiejętności posługiwania się mapą – sytuowanie na mapie i w atlasie (z pomocą nauczyciela) obszarów państw europejskich i pozaeuropejskich, plemion, kierunków krucjat, podbojów arabskich i mongolskich, terytorium państwa polskiego w okresie dynastii Piastów ) – standard II

 • formułowanie nielicznych, ogólnikowych wniosków - standard III

 • problemy z dokonywanie syntez, analiz, ocen standard III

 • problemy z synchronizacją wydarzeń z historii Polski z historią powszechną i regionalną, przyczynowo – skutkowym ujmowaniem zjawisk, problemów . standard II

Ocena dostateczna (3)
1. Znajomość podstawowych wiadomości w zakresie przewidywanych osiągnięć (uczeń zna i rozumie – j. w.) jest często fragmentaryczna, wyrywkowa. standard I

- poprawność merytoryczna – uczeń nie popełnia rażących błędów, lecz prezentowane treści cechuje mała dbałość o szczegóły, ogólnikowość, często brak właściwej hierarchizacji lub włączanie treści zbędnych, mało istotnych

- przewaga opisu i odtwarzania informacji

2. Znajomość wybranych pojęć (poprawność - w sytuacjach typowych) • chronologia, źródło historyczne, archeologia, antropogeneza, rewolucja neolityczna, system irygacyjny, państwo, monarchia despotyczna, faraon, fellah, hieroglify, kasta, reinkarnacja, buddyzm, braminizm, hinduizm, judaizm, politeizm, monoteizm biblia, polis, kolonizacja, republika oligarchiczna, republika demokratyczna, ostracyzm, tyrania, antropomorfizm, filozofia, historiografia, styl - dorycki, joński, koryncki, hellenizm, imperium, prowincja, kolonia senat, dyktator, trybun ludowy, niewolnik, wyzwoleniec, legion , wojny punickie, romanizacja, islam, cesarstwo, papiestwo, państwo kościelne, feudalizm, renta feudalna, poddaństwo, patrymonium, inwestytura, hołd lenny, plemię, ród, papocezaryzm, cezaropapizm, hegemonia, inwestytura, schizma, krucjata, zakon rycerski, stan, metropolia, trybut, zależność feudalna, rozdrobnienie feudalne;

3. Umiejętności:

 • w ograniczonym stopniu i nie zawsze poprawne przedstawianie związków przyczynowo – skutkowych (np. zależność między przemianami środowiska geograficzno – przyrodniczego a działalnością cywilizacyjną człowieka, przyczyny i konsekwencje ewolucji ustrojowej wybranych państw, procesów społecznych, politycznych, gospodarczych, kulturowych (wpływ kultury antycznej i średniowiecznej na wybrane dziedziny życia, upadek monarchii Aleksandra Wielkiego, upadek cesarstwa rzymskiego, przyczyny i konsekwencje rozwoju systemu feudalnego, kryzysu Europy zach. w XIV wieku, uwarunkowania wielkich odkryć geograficznych), wybranych konfliktów (wojny grecko – perskie, wojny kartagińskie, wyprawy krzyżowe, spór nad chrześcijańską Europą, polityka zagraniczna Piastów, Jagiellonów); - standard II

 • nieliczne próby podejmowania oceny postaci, wydarzeń i zjawisk historycznych; standard III

 • operowanie kategoriami przestrzeni w zakresie podstawowym - standard II

– w miarę poprawne sytuowanie na mapie i w atlasie obszarów państw europejskich i pozaeuropejskich, plemion, kierunków krucjat, podbojów arabskich i mongolskich, terytorium państwa polskiego w okresie dynastii Piastów i Jagiellonów,

- duże problemy z porównywaniem obszarów, analizowaniem mapy pod kątem zmian przestrzennych na przestrzeni czasu, wykonywaniem legendy, samodzielnym zaznaczaniem istotnych wydarzeń, zmian • formułowanie wniosków - w nielicznym stopniu, często z błędami i bez właściwego uzasadnienia - standard III

 • podejmowanie prób syntezy, analizy - standard II

 • dokonywanie z pomocą nauczyciela synchronizacji istotnych wydarzeń z historii powszechnej, Polski, regionu - standard II

 • dokonywanie z pomocą nauczyciela prostych porównań – dostrzeganie różnic i podobieństw (np. wybranych aspektów życia ludzi w poszczególnych epokach, standard III

4. Samodzielne i poprawne wykonywanie prostych ćwiczeń i zadań.5. Aktywne uczestnictwo w pracach i zadaniach zespołowych.
Ocena dobra (4)
1.Prezentowanie wiadomości w zakresie przewidywanych osiągnięć (uczeń zna i rozumie – j.w.) cechuje duża dokładność, dbałość o istotne szczegóły (zdarzają się błędy w zakresie hierarchizacji, brak właściwych proporcji – zbytnie uszczegółowienie lub uogólnienie pewnych kwestii), poprawność pod względem merytorycznym (występują sporadyczne i mało istotne błędy rzeczowe) – standard I
2. Poprawność w stosowaniu pojęć – poza przewidzianymi na ocenę dostateczną:

 • driopitek, australopitek, homo habilis, homo erectus, homo neandertaliensis, homo sapiens sapiens, teokracja, monarchia patrirchalna, kanon, apokalipsa, wulgata, isonomia, eupatrydzi, archonci, Aeropag, Zgromadzenie Ludowe, Rada Czterystu, Rada Pięciuset, filozofia jońska, sztuka maieutyczna, idealizm obiektywny, logika, materializm, civitas, municypium, system socii, kwestor, edyl, cenzor, ekwita, nobil, plebejusz, patrycjusz, patron, klient, latyfundium, pryncypat, dominat, judaizm, ewangelia, komendacja, beneficjum, schizma, partykularyzm.

3. Umiejętności

 • duża poprawność w przedstawianiu związków przyczynowo – skutkowych - standard II

 • dokonywanie ocen postaci, wydarzeń i procesów historycznych - w sposób często odtwórczy, lecz logiczny, z wykorzystaniem poprawnych, choć nie zawsze wyczerpujących argumentów (np. ocena osiągnięć najstarszych cywilizacji, wpływu powstania państwa na rozwój cywilizacji, systemów wybranych form ustrojowych, religijnych, społecznych, roli kultury w wybranych epokach historycznych, roli władców piastowskich w tworzeniu i utrzymaniu jedności państwa, roli polityki dynastycznej Jagiellonów, związków unijnych Polski i in)- standard III

 • prawidłowe operowanie kategoriami przestrzennymi w zakresie sytuowania określonych wydarzeń, procesów, wskazywaniem dynamiki przemian (np. zmiany terytorialne imperium rzymskiego, monarchii piastowskiej, jagiellońskiej), dokonywaniem prostych porównań, samodzielnym wykonywaniem prostych map konturowych oraz legend – standard II

 • w zakresie analizy źródeł – poprawne czytanie tekstu ze zrozumieniem, prawidłowe porównywanie wiadomości pozyskanych na podstawie różnych źródeł informacji, próby oceny wiarygodności informacji –standard II

 • samodzielne gromadzenie i opracowywanie informacji na wybrany temat standard II

 • duży stopień poprawności przy dokonywaniu syntezy i analizy zjawisk standard II

 • dostrzeganie związków dziejów lokalnych z wydarzeniami epoki, - standard II

 • dostrzeganie podobieństw i różnic pomiędzy epokami historycznymi, wybranymi aspektami życia, formami ustrojowymi, gospodarczymi, społecznymi (np. republika oligarchiczna a demokratyczna, monarchia patrymonialna a stanowa, monarchia stanowa w Polsce a w Europie Zachodniej, sztuka średniowieczna a renesansowa, romańska a gotycka) standard III

 • prawidłowe formułowanie pisemnej odpowiedzi rozszerzonej

4. Aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych (indywidualnie i grupowo), zajmowanie stanowiska w kwestiach spornych i umiejętność obrony własnych poglądów na forum klasy.


Ocena bardzo dobra (5)
1.Prezentowanie prawidłowo wyselekcjonowanych wiadomości w zakresie przewidywanych osiągnięć (uczeń zna i rozumie – j.w) cechuje poprawność, dokładność, umiejętna korelacja treści pochodzących z różnych źródeł oraz przedstawienie – faktów, problemów, zjawisk - w sposób świadczący o zrozumieniu ich znaczenia i hierarchii, podobieństw i różnic, związków przyczynowo – skutkowych, genetycznych, przestrzennych. standard I
2. Bezbłędne i w szerokim zakresie stosowanie pojęć historycznych (wyszczególnienie w wymaganiach na ocenę dobrą), umiejętne wyjaśnianie i definiowanie w zależności od kontekstu wypowiedzi. standard I
3. Umiejętności:

 • dokonywanie w sposób prawidłowy, samodzielny i właściwie uzasadniony ocen – faktów, postaci, zjawisk, problemów – standard III

  • ocena osiągnięć najstarszych cywilizacji z punktu widzenia czasów przeszłych i współczesnych;

  • ocena i dostrzeganie elementów życia współczesnego mających swe źródło w starożytności i średniowieczu;

  • ocena wpływu powstania państwa na rozwój cywilizacji;

  • ocena systemów wybranych form ustrojowych -monarchia despotyczna, republika oligarchiczna, demokratyczna ;

  • ocena systemów religijnych i społecznych;

  • ocena roli kultury w wybranych epokach historycznych;

  • ocena postawy wybitnych jednostek (Aleksander Macedoński, Juliusz Cezar, Karol wielki, Otton III, Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki itp.)

  • ocena roli władców piastowskich w tworzeniu i utrzymaniu jedności państwa,

  • ocena roli polityki dynastycznej Jagiellonów, związków unijnych Polski

  • ocena znaczenia odkryć geograficznych
 • bezbłędne operowanie kategoriami przestrzennymi w zakresie sytuowania określonych wydarzeń, procesów, wskazywaniem dynamiki przemian (np. zmiany terytorialne imperium rzymskiego, monarchii piastowskiej, jagiellońskiej), dokonywaniem porównań, samodzielnym wykonywaniem map konturowych oraz legend.- standard II

 • w zakresie analizy źródeł – bezbłędne czytanie tekstu ze zrozumieniem, prawidłowe porównywanie wiadomości pozyskanych na podstawie różnych źródeł informacji, prawidłowa ocena wiarygodności informacji.- standard II

 • samodzielne gromadzenie i opracowywanie informacji na wybrany temat – standard II

 • bezbłędne wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy epokami historycznymi, wybranymi aspektami życia, formami ustrojowymi, gospodarczymi, społecznymi (np. życie ludzi w wybranej epoce historycznej a współcześnie, republika oligarchiczna a demokratyczna, monarchia patrymonialna a stanowa, monarchia stanowa w Polsce a w Europie zachodniej, sztuka średniowieczna a renesansowa, romańska a gotycka, chrześcijaństwo a islam i in) – standard III

 • rozwiązywanie problemów w sposób twórczy (np. problem antycznego dziedzictwa w świadomości współczesnego pokolenia Polaków) – standard III

 • prawidłowe formułowanie pisemnej odpowiedzi rozszerzonej

 • umiejętność pracy z różnorodnym materiałem źródłowym (tekst pisany, ilustracja, mapa, drzewko genealogiczne, tabela statystyczna, diagram, schemat, wykres)

 • prawidłowe odróżnianie faktów od opinii

 • uogólnianie faktów – grupowanie faktów i wydarzeń na podstawie których może wyjaśniać procesy historyczne

4. Wykazywanie zainteresowania literaturą popularnonaukową dotyczącą omawianych treści.


5. Aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych, zajmowanie stanowiska w kwestiach spornych i umiejętność obrony własnych poglądów na forum klasy, kierowanie pracą rówieśników.

Ocena celująca (6)

Na ocenę celującą uczeń powinien wypełniać wymagania takie jak na ocenę bardzo dobrą a ponadto:
 1. Wykazywać szczególne zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularno naukową i specjalistyczną zgodną z omawianą na zajęciach problematyką.

2. Uczestniczyć w konkursach i olimpiadach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać

wyróżniające wyniki, godnie reprezentując szkołę (warunek alternatywny).3. Podejmować się wykonania zadań dodatkowych (indywidualnie lub zespołowo), znacznie wykraczających poza podstawę programową.


Yüklə 28,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə