Хошбяхт ялийеваYüklə 2,89 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə69/74
tarix10.11.2017
ölçüsü2,89 Kb.
#9620
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   74

Almaz H
əsənqızı                                                   
 
 
234 
“arvadca
nnı”,  “dəymədüşər” və  s.), “Səciyyəvi ifadələr” 
(“Ağlına  keçə  yamıyım”,  “Üzdən irax”, “Xənçəlinin  qaşı 
düşərdi?” və s.), “Hədə-qorxular” (“Mən sənə göstərərəm”, 
“Ağzını burnuy əzərəm”, “Sənə bir toy tutaram ki, cəm aləm 
tamaşasına  ələr” və  s.),  “Yalvarışlar”  (“Sən allah”, “Sən 
əzizdəriyin canı”, “ Mən uşaxların başına çöyür” və s.) kimi 
başlıqlar  altında  sabit  ifadələr  toplamışdır  ki,  Azərbaycan 
folklorşünaslığı hələ də onlara lazımi qədər diqqət yetirmir. 
H
əmin  əsərdə  əlliyə  qədər qohumluq bildirən sözlərə  yer 
verilib.  Bel
ə  məqamlara uzun illər folklor obyekti kimi 
yanaşılmamışdır.  Bu  da  bəzi ifadələrin  artıq  unudulmasına 
g
ətirib  çıxarmışdır.  Fikrin  dəqiqləşməsi üçün bir örnəyə 
diqq
ət edək. Azərbaycanda, konkret olaraq, Ordubadda 
keçmişdə qız gəlin getdiyi evdə qayınlarına böyükdən kiçiyə 
– 
xandadaş,  bəydadaş,  ağadadaş,  mirzədadaş,  baldızlarına 
is
ə –  şahbacı, xanbacı, ağabacı, gülbacı, bircəbaçı, qızbacı 
v
ə  s. kimi sözlərlə  müraciət edərdi.  Əslində  bu ifadələr 
Az
ərbaycan  xalqının  qədim və  böyük  milli  mədəniyyətinin 
göst
əricilərindəndir. Təəssüf ki, müasir dövrümüzdə  həmin 
müraci
ətlərdən  artıq  istifadə  olunmur.  Onları  yazıya  alaraq 
yaşatmaq  həm etnoqraf, həm dilçi, həm də  folklor 
toplayıcısının borcudur. 
Qeyd etm
ək  lazımdır  ki,  folklor  mətni toplanarkən, 
m
əhz  texnikanın  imkanlarından istifadə  olunması  vacibdir. 
Y
əni söyləyici ilə  bağlı  məlumatlarla  (yaşı,  peşəsi,  yeri) 
yanaşı,  onun  şəklinin  çəkilməsi,  əgər mümkündürsə,  audio 
v
ə ya video yazıların aparılmasına diqqət yetirilməlidir. Bu 
toplanmış mətnin əyaniləşməsinə kömək edə bilər. 
M
ətn söyləyicinin  dediyi  şəkildə  –  dialektdə  yazıya 


Folklorşünaslığa giriş   
 
 
235 
alınmalıdır,  bundan  əlavə,  aydın  olmayan  bütün  sözlərin 
ədəbi dildəki qarşılığı qeyd edilməlidir. 
Folklor  materialları  toplandıqdan  sonra  janrlar  üzrə 
qruplaşdırılmalı,  qeydlər,  şərhlər,  lüğətlər,  söyləyici və 
m
ətnlə  bağlı  lazımi  məlumatlarla, həmçinin foto və  video-
lentl
ərlə birlikdə tərtib edilməlidir. 
 


Almaz H
əsənqızı                                                   
 
 
236 
 
 
TÖVSİYƏ EDİLƏN ƏDƏBİYYAT 
 
Az
ərbaycan türkcəsində 
 
1.
 
Abbaslı İsrafil. Folklorşünaslıq axtarışları, 2 cilddə, I cild, 
Bakı: Nurlan, 2009, 512 s. 
2.
 
Abbaslı İsrafil. “Koroğlu”: nə  var, nə  yox?Bakı: Elm və 
t
əhsil, 2013, 282 s. 
3.
 
Abdulla B
əhlul. “Kitabi-Dədə Qorqud”un poetikası, Bakı: 
Elm, 1999, 224 s. 
4.
 
Ağaoğlu  Əhməd.  Seçilmiş  əsərləri,  Bakı:  Şərq-Qərb, 
2007. 392 s. 
5.
 
Araslı Həmid, Aşıq yaradıcılığı, Bakı: Birləşmiş nəşriyyat, 
1960, 136 s. 
6.
 
Arvad ağısı, Bakı: Səda, 2005, 58s. 
7.
 
Aşıq  Alı.  Əsərləri. Tərtib edən:  H.İsmayılov,  Bakı: 
Avrasiya Press, 2006, 192 s. 
8.
 
Aşıqlar.  Tərtib edən:  H.Əlizadə,  Bakı:  Azərnəşr,  1937, 
523 s.   
9.
 
Aşıqlar. Tərtib edən: S.Axundov, Bakı: Respublika Xalq 
Yara
dıcılığı evi, 1957, 302 s.   
10.
 
Aşıqlar. Tərtib edən: Səttar Axundov, Bakı: 1960, 184 s. 
11.
 
Aşıq Ələsgər. Əsərləri Tərtib edən: Islam Ələsgər, Bakı: 
“Şərq-Qərb”, 2004, 400 s.   
12.
 
Az
ərbacan  aşıqları  və  el  şairləri  Toplayan:  Əhliman 
Axundov, Bakı: Elm, 1984, 544 s.   
13.
 
Az
ərbaycan  dastanları.  5  cilddə,  I  c.,  Bakı:  Azərbaycan 
SSR EA n
əşriyyatı, 1965, 380 s.; II c., Bakı: Azərbaycan SSR EA 
n
əşriyyatı,  1966,  475  s.;  IV  c.,  Bakı:  Azərbaycan SSR EA 
n
əşriyyatı, 1969, 508 s. 
14.
 
Az
ərbaycan  ədəbiyyatı  tarixi.  3  cilddə,  I  c.,  Bakı: 


Folklorşünaslığa giriş   
 
 
237 
Az
ərbaycan SSR EA nəşriyyatı, 1960, 590 s. 
15.
 
Az
ərbaycan  ədəbiyyatı  tarixi.  6  cilddə,  I  c.,  Bakı:  Elm, 
2004, 760 s.   
16.
 
Az
ərbaycan folkloru, Bakı: Şərq-Qərb, 2005, 360 s. 
17.
 
Az
ərbaycan  folkloru  antologiyası.  Toplayan:  Əhliman 
Axundov, I kitab, Bakı: Azərbacan SSR EA nəşr, 1968, 290 s.; II 
kitab, Bakı: Azərbacan SSR EA nəşr, 1968, 260 s. 
18.
 
Az
ərbaycan folkloru antologiyası, XIII cild, (Şəki, Qəbələ, 
Oğuz, Qax, Zaqatala, Balakən folkloru), Bakı: Səda, 2005, 550 s. 
19.
 
Az
ərbaycan folkloru külliyyatı. I cild, Nağıllar,    I  kitab, 
Bakı, Səda, 2006, 400 s.; Nağıllar,    II kitab, Bakı, Səda, 2006, 
400 s.; Nağıllar, III kitab, Bakı, Səda, 2006, 400 s., Nağıllar, IV 
kitab, Bakı, Nurlan, 2007, 400 s.; Nağıllar, V kitab, Bakı, Nurlan, 
2007,  400  s.;  Nağıllar,  VI  kitab,  Bakı,  Nurlan,  2007,  400  s.; 
Nağıllar, VII, 2007, 400 s. 
20.
 
Az
ərbaycan xalq dastanları, Bakı: Yazıçı, 1983, 251 s. 
21.
 
Az
ərbaycan  xalq  mahnıları.  Tərtib edən: Bülbül Məm-
m
ədov, I cild, Bakı: “İşıq”, 1981, 145 s. 
22.
 
Az
ərbaycan xalq mahnıları (tərtib edən S.Kərimi), I cild, 
Bakı:    Öndər, 2005, 168 s.; II cild, Bakı: Öndər, 2005, 128 s. 
23.
 
Az
ərbaycan klassik ədəbiyyatı  kitabxanası,  20  cilddə, I 
cild (Xalq 
ədəbiyyatı, tərtib edənlər: Təhmasib Fərzəliyev, İsrafil 
Abbasov), Bakı: Elm, 1982, 510 s. 
24.
 
Az
ərbaycan məhəbbət dastanları, Bakı: Elm, 1979, 504 s. 
25.
 
Bayatılar  (toplayan  Həsən  Qasımov),  Bakı:  Azərnəşr, 
1960, 254 s. 
26.
 
Bayat  Füzuli.  Oğuz  epik  ənənəsi və  “Oğuz  Kağan” 
dastanı, Bakı: “Sabah”, 1993, 194 s. 
27.
 
Bayat  Füzuli.  Folklor  haqqında  yazılar,  Bakı:  Elm  və 
t
əhsil, 2010, 224 s.   
28.
 
Bayat Füzuli. Folklor d
ərsləri, Bakı: Elm və təhsil, 2012, 
424 s. 
29.
 
Bayat  Füzuli. Övliya mankab
ələri. Türk dərvişlərinin Yüklə 2,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   74
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə