Хошбяхт ялийеваYüklə 2,89 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə70/74
tarix10.11.2017
ölçüsü2,89 Kb.
#9620
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   74

Almaz H
əsənqızı                                                   
 
 
238 
k
əramətləri. Bakı: Elm və təhsil, 2013, 212 s. 
30.
 
Behc
ət Bəhlul.  Sarı  Aşığın  bayatıları,  Bakı:  Səda, 2006, 
96 s. 
31.
 
B
əydili Cəlal (Məmmədov). Türk mifoloji obrazlar 
sistemi (struktur v
ə funksiya), Bakı: Mütərcim, 2007, 272 s. 
32.
 
C
əfəroğlu  Əhməd.  Seçilmiş  əsərləri,  Bakı:  Mütərcim, 
2008, 408 s. 
33.
 
C
əfərov  Nizami. Qədim türk ədəbiyyatı,  Bakı,  AzAtaM, 
2004, 322 s. 
34.
 
C
əmşidov  Şamil.  Kitabi-Dədəm  Qorqud,  Bakı:    Elm, 
1999, 680 s.   
35.
 
Əfəndiyev Paşa. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı, Bakı: 
Elm v
ə təhsil, 2013, 600 s. 
36.
 
Əsgər  Əfzələddin.  Oğuznamə  yaradıcılığı,  Bakı:  Elm və 
t
əhsil, 2013, 340 s. 
37.
 
Güney Az
ərbaycan folkloru, I kitab, Bakı: Elm və təhsil, 
2013, 456 s.; II kitab, Bakı: Elm və təhsil, 2014, 340 s.; III kitab, 
Bakı: Elm və təhsil, 2014, 230 s.; IV kitab, Bakı: Elm və təhsil, 
2014, 388 s.; Bakı: Elm və təhsil, 2014, 388 s. 
38.
 
Hacıbəyli Ceyhun bəy. Qarabağın  dialekt  və  folkloru 
(Qafqaz Az
ərbaycanı), Bakı: Ozan, 1999, 48 s. 
39.
 
Hacıyev Tofiq. Dədə Qorqud: dilimiz, düşüncəmiz, Bakı: 
Elm, 1999, 216 s.   
40.
 
Hey
ət Cavad. Azərbaycan  şifahi  xalq  ədəbiyyatı,  Bakı: 
Az
ərnəşr, 1990, 164 s. 
41.
 
H
əkimov Mürsəl, Azərbaycan  aşıq  ədəbiyyatı,  Bakı: 
Yazıçı, 1983, 240 s. 
42.
 
H
əkimov Mürsəl, Azərbaycan  aşıq    şeir  şəkilləri və 
qaynaqları, Bakı: Maarif, 1999, 376 s. 
43.
 
H
əqqi Behruz. Azərbaycan  şifahi  xalq  ədəbiyyatı  (əski 
əlifba ilə), Köln: Azərbaycan yayın evi, 1990, 116 s. 
44.
 
H
əqqi Behruz (Çöl gülü). Tapmacalar, bilməcələr, Köln: 
Az
ərbaycan yayın evi, 2000, 194 s.   


Folklorşünaslığa giriş   
 
 
239 
45.
 
H
əqqi Behruz. “Koroğlu” - tarixi-mifoloji gerçəklik, Bakı: 
Nurlan, 2003, 316 s. 
46.
 
H
əqqi Behruz. Azərbaycanın  Qurvə  və  Gərus-Bicar 
türkl
ərinin  ağız  ədəbiyyatından  örnəklər,  Bakı:  Adiloğlu,  2008, 
80 s. 
47.
 
H
əsənqızı Almaz. Mühacirətdə folklor janrlarının tədqiqi, 
Bakı: Elm və təhsil, 2012, 212 s. 
48.
 
X
əstə Qasım. 46 şeir (Tərtib edən: Sədnik Paşayev), Bakı: 
G
ənclik, 1975, 64 s. 
49.
 
Kaşğari Mahmud. Divanü lüğat-üt-türk, (tərcümə edən və 
n
əşrə hazırlayan: Ramiz Əskər), 4  cilddə,    Bakı: Ozan, 2006, I 
c. 512 s.; II c. 400 s.; III c. 400 s.; IV c. 752 s. 
50.
 
Kazımoğlu  Muxtar  (İmanov).  Gülüşün  arxaik  kökləri, 
Bakı: “Elm”, 2005, 186 s. 
51.
 
Kitabi-D
ədə  Qorqud. Nəşrə  hazırlayanı  Həmid  Araslı, 
Bakı: 1939, 180 s. 
52.
 
Kitabi-D
ədə  Qorqud. Nəşrə  hazırlayanı  Həmid  Araslı, 
Bakı: 1962, 174 s. 
53.
 
Kitabi-D
ədə  Qorqud. Nəşrə  hazırlayanı  Həmid  Araslı, 
Bakı: 1978, 184 s. 
54.
 
Kitabi-D
ədə  Qorqud. Nəşrə  hazırlayanı  F.Zeynalov  və 
S.Əlizadə, Bakı: Yazıçı, 1988, 265 s.   
55.
 
Kitabi-D
ədə  Qorqud  (Əsil  və  sadələşdirilmiş  mətnlər), 
Bakı, Öndər, 2004, 376 s. 
56.
 
Koroğlu. Toplayanı və nəşrə hazırlayan: Hümmət Əlizadə, 
Bakı: Azərnəşr, 1941,    225 s. 
57.
 
Koroğlu. Tərtib edən: M.H.Təhmasib, Bakı: 1949, 482 s. 
58.
 
Koroğlu.  Tərtib edən: M.H.Təhmasib,  Bakı:  Azərbaycan 
SSR EA n
əşriyyatı, 1956, 354 s. 
59.
 
Koroğlu.  Nəşrə  hazırlayan:  M.H.Təhmasib,  Bakı: 
Az
ərbaycan SSR EA nəşriyyatı, 1959, 508 s. 
60.
 
Koroğlu.  Nəşrə  hazırlayan:  F.Fərhadov,  Bakı:  Maarif, 
1975, 316 s. 


Almaz H
əsənqızı                                                   
 
 
240 
61.
 
Koroğlu  (Paris  nüsxəsi). Nəşrə  hazırlayan:  İ.Abbaslı, 
Bakı: Ozan, 1997, 208 s. 
62.
 
Koroğlu  (Vəli Xuluflu nəşri).  Nəşrə  hazırlayan: 
A.N
əbiyev, Bakı: Elm, 1999, 188 s. 
63.
 
Koroğlu  Xalıq.  Oğuz  qəhrəmanlıq  eposu,  Bakı:  Yurd, 
1999, 243 s.   
64.
 
Qaçaq N
əbi. Tərtib edən: Ə.Tahirov, Bakı: 1938, 49 s. 
65.
 
Qaçaq N
əbi. Tərtib edən:  Ə.Axundov,  Bakı:  EAAzF 
n
əşriyyatı, 1941, 246 s. 
66.
 
Qaçaq N
əbi. Nəşrə  hazırlayan:  Həsən  Qasımov,  Bakı: 
Uşaqgəncnəşr, 1960, 76 s. 
67.
 
Qaçaq  N
əbi. Tərtib edən:  Ə.Axundov,  Bakı:  Azərnəşr, 
1961, 372 s. 
68.
 
Qaçaq N
əbi. Nəşrə  hazırlayan:  Azad  Nəbiyev,  Bakı: 
G
ənclik, 1989, 64 s. 
69.
 
Qasımlı Məhərrəm.  Ozan-aşıq sənəti, Bakı: Uğur, 2007, 
304 s. 
70.
 
Qasımov  Cəlal. Azərbaycan  folklorşünaslığı  və  sovet 
totalitarizmi, Bakı: 2011, 600 s.     
71.
 
Qurbani. N
əşrə hazırlayan: Q.Kazımov, Bakı: BDU nəşri, 
1990, 280 s. 
72.
 
M
ərasimlər, adətlər, alqışlar. Toplayan: A.Nəbiyev, Bakı: 
G
ənclik, 1993, 350 s. 
73.
 
Mir C
əlal,  Xəlilov Pənah, Ədəbiyyatçünaslığın əsasları, 
Bakı, Maarif, 1972, 280 s. 
74.
 
Molla N
əsrəddin lətifələri, Tərtib edən: M.Təhmasib, 
Bakı: “Turan” Nəşrlər Evi, 2002, 216 s. 
75.
 
Mühacir
ətdə  folklor  araşdırmaları  (I  kitab),  tərtib edən: 
Almaz H
əsənqızı, Bakı, Elm və təhsil, 2015, 252 s. 
76.
 
Mümtaz Salman. Az
ərbaycan  ədəbiyyatının  qaynaqları, 
T
ərtib edən: Rasim Tağıyev, Bakı: Yazıçı, 1986,    445 s. 
77.
 
Mümtaz Salman. El şairləri, Bakı: Səda, 2005, 292 s. 
78.
 
Namazov Qara. Az
ərbaycan  aşıq  sənəti,  Bakı:  Yazıçı, Yüklə 2,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   74
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə