Хошбяхт ялийеваYüklə 2,89 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə71/74
tarix10.11.2017
ölçüsü2,89 Kb.
#9620
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   74

Folklorşünaslığa giriş   
 
 
241 
1984, 192 s.   
79.
 
N
əbiyev Azad. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı, I cild, Bakı: 
Çıraq, 2009, 640 s., II cild, 2006, Bakı: Elm, 618 s. 
80.
 
Novruz bayramı.Tərtib edən: A.Nəbiyev, Bakı: “Yazıçı”, 
1990, 224 s. 
81.
 
Oğuznamə, (hazırlayan:  S.Əlizadə),  Bakı:  Yazıçı,  1987, 
223 s. 
82.
 
Pirsultanlı  Sədnik  Paşa.  Azərbaycan türklərinin xalq 
əfsanələri, Bakı: Azərnəşr, 2009, 486 s. 
83.
 
Rahmati Nemat. Tapmacalar, Hamburq: Verlag auf dem 
Ruffel Engelschoff, 2003, 175 s. 
84.
 
R
əsulzadə  Məhəmməd  Əmin.  Əsrimizin  Siyavuşu. 
Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı. Çağdaş Azərbaycan tarixi, Bakı: 
G
ənclik, 1991, 112 s. 
85.
 
Sultanlı  Vaqif.  Azərbaycan mühacirət  ədəbiyyatı,  Bakı: 
Şirvannəşr, 1998, 160 s. 
86.
 
Şükürov  Ağayar.  Mifologiya,  6-cı  kitab,  Qədim türk 
mifologiyası, Bakı: Elm, 1997, 232 s. 
87.
 
T
əhmasib Məmmədhüseyn. Azərbaycan xalq dastanları 
(orta 
əsrlər), Bakı: Elm, 1971, 400 s. 
88.
 
T
əhmasib Məmmədhüseyn.  Seçilmiş  əsərləri, 2 cilddə, I 
cild, Bakı: Mütərcim, 2010, 488 s. 
89.
 
Tufarqanlı Abbas. 72 şeir, Bakı: Gənclik, 1973, 80 s.   
90.
 
V
əliyev Vaqif. Azərbaycan  şifahi  xalq  ədəbiyyatı.  Bakı: 
ADU-nun n
əşriyyatı, 1970, 439 s. 
91.
 
V
əliyev Vaqif. Azərbaycan  folkloru,  Bakı:Maarif, 1985, 
416 s. 
 
Türkiy
ə türkcəsində 
 
92.
 
Artun Erman. Türk halkbilimi. Adana: Karahan kitabevi, 
2013, 565 s 
93.
 
Aslan Haver. Azerb
aycan  aşığ  edebiyatı,  “Hazer”,  İstan-


Almaz H
əsənqızı                                                   
 
 
242 
bul, 1980, yıl 1, mart, sayı 11-12, s.13-20   
94.
 
Aslan  Haver.  Sözlü  edebiyatımızda  hiciv,  “Hazer”,  
İstanbul: 1980, yıl 2, may, sayı 14, s.3-11 
95.
 
Aslan  Haver.  Güney  Azerbaycan  edebiyatı  üzerine 
araştırmalar, “Hazer”, İstanbul: 1980, yıl 2, heziran, sayı 15, s.8-
11 
96.
 
Aslan  Haver.  Ebedi  yaşayanlar,  “Hazer”,  İstanbul: 1980, 
yıl 2, ağustos, sayı 17, s.3-10 
97.
 
Aşık  Elesker.  Hazırlayan  Dr.  Haver  Aslan.  İstanbul: 
Edebiyat Cephesi Gazetesi Matbaacılık ve Neşriyat, 1984, 152 s. 
98.
 
Azerbaycan  Yurt Bilgisi (1-
36  sayılar),  Birləşdirilmiş 
tıpkıbasım, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2008, 1462 s. 
99.
 
Banarlı  Nihat  Sami.  Resimli  türk  edebiyatı  tarihi,  I  cild, 
İstanbul: Milli Egitim Basımevi, 1987, 634 s. 
100.
 
Bayat  Füzuli.  Ana  hatlarıyla  türk  şamanlığı,  İstanbul: 
Ötüken, 2006, 304 s. 
101.
 
Bayat Füzuli. Mitolojiye giriş, Çorum: Kara M, 2005, 150 
s. 
102.
 
Bayat  Füzuli.Türk  şaman  metinleri.  Efsaneler  ve 
memoratlar, Ankara: 2005, 308 s. 
103.
 
Bayatılar  (Azerbaycan  halk  manileri).  Derleyen:  Elmas 
Yıldırım, Elazığ: Turan Basım Evi, 1947, 48 s. 
104.
 
Baykara Hüseyin. Azerbaycan İstiklal Mücadelesi Tarihi, 
İstanbul: 1975, 331 s.   
105.
 
Boratav  Pertev  Naili.  100  soruda  türk  halk  edebiyatı, 
İstanbul: Gerçek Yayın Evi, 1973, 336 s.   
106.
 
Boratav Pertev Naili. Türk halkbilimi II, 100 soruda türk 
folkloru 
(İnanışlar.  Törə  və  törənlər.Oyunlar,  İstanbul:  Gerçek 
Yayın Evi, 1973, 256 s. 
107.
 
Caferoğlu Ahmet. Azeri Halk Edebiyatında “Kaçak Nebi” 
destanı,  “Azeri Türk”,  İstanbul:  №  13,  Ağustos,  1928,  s.3-5; 
№14, Ağustos,1928, s. 9-10; №17, Ekim, 1928, s. 7-9 
108.
 
Cafero
ğlu Ahmet. Orhon abidelerinde atalar sözü,  “Halk 


Folklorşünaslığa giriş   
 
 
243 
Bilgisi 
Haberleri”, cilt I, İstanbul: 1 kanunisani 1930, yıl 1, sayı 
3, s. 43-46   
109.
 
Caferoğlu  Ahmet.  Azerbaycan  Halk  Edebiyatında  sayacı 
türküsü, “
Atsız”, İstanbul: 1930, IX, s.228-231; X, s.247-250 
110.
 
Caferoğlu  Ahmet. Türklerde  sihiri  taş  telakkisi,    “Halk 
bilgisi haberleri”, İstanbul: 1 teşrinisani 1930, yıl 2, sayı 13, s. 1-

111.
 
Caferoğlu  Ahmet.  XVI-ıncı  asır  Azeri  saz  şairlerinden 
Tufarkanlı Abbas, “Azerbaycan Yurt Bilgisi”, İstanbul: I, 1932, s. 
97-103 
112.
 
Cafer
oğlu Ahmet. Azeri Edebiyatında İstiklal Mücadelesi, 
İstanbul: Burhaneddin Matbaası, 1932, 44 s. 
113.
 
Caferoğlu Ahmet. Azeri Halk Edebiyatında “Aşık Garip” 
destanı, ”Azerbaycan Yurt Bilgisi”, İstanbul: 1934, yıl 3, sayı 31-
32, s. 246-
256; sayı 33-34, s. 325-331; sayı 35-36, s.353-364 
114.
 
Caferoğlu  Ahmet.  Cihan  edebiyatında  türk  kobuzu, 
“Ülkü”, İstanbul: VIII, 45, 1936, s.203-215; 48, 1937, s.411-426 
115.
 
Caferoğlu  Ahmet.  Azeri  türk  hayatında  batil  itikatlar, 
İstanbul: 1939, 15 s. 
116.
 
Caferoğlu  Ahmet.  Folklorumuzda  milli  hayat ve dil 
bakiyeleri, C.H.P, Konferanslar serisi, Kitap 16, İstanbul: 1940, s. 
21-36   
117.
 
Caferoğlu  Ahmet.  Terekeme  ağızıle  hudutboyu  saz 
şairlerimizden  Kurbani  ve  şiirleri,  “Türk  dili  ve  Edebiyatı”,  III, 
İstanbul: 1948, №1-2, s.87-106   
118.
 
Caferoğlu  Ahmet.  Hudut  boyu  saz  şairlerimizden  Dede 
Kasım, “Azerbaycan”, Ankara: 1953, sayı 3 (15), s.6-8 
119.
 
Caferoğlu Ahmet. Azerbaycan dil ve edebiyatının dönüm 
noktaları, Ankara: Yeni Cezaevi matbaası, 1953, 26 s. 
120.
 
Caferoğlu  Ahmet.  Hüdutboyu  saz  şairlerimizden  Bağdat 
Hanım, “Azerbaycan”, Ankara: mart 1954, yıl 3, sayı 12, s. 7-11 
121.
 
Caferoğlu  Ahmet.  Türk  onomastiğinde  “at”  kultu, 
Türkiyat Mecmuası, 1953, cilt X, s.201-212 Yüklə 2,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   74
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə